Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 75
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  boilers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 2, z. 25 585-593
PL W pracy przedstawiono model dynamiki parownika kotła. Na podstawie równania bilansu masy i energii wyprowadzono wzór na strumień ciepła doprowadzany do parownika w funkcji szybkości zmiany ciśnienia w walczaku kotła. Najpierw, przy użyciu przepisów kotłowych TRD-301, wyznaczono d[...]
EN ln this paper, a problem of an evaporator heating with allowable rate of fluid temperature changes was studied. The allowable rate of the steam temperature change in the boiler drum was determined with respect to the total stresses on the hole edge of the drum - down comer intersection. An expressio[...]
2
100%
Archivum Combustionis
2010 Vol. 30 nr 3 275-284
EN The variety of biomass fuels and their constantly increasing content in the coal/biomass co-combustion requires further and more sophisticated on-line diagnostic methods, which can help in the properties characterization and fuels selection in terms of the impact on slagging and fouling of the heat [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN The results of the investigations associated with fouling in the backpass of a commercial 415 MWt CFB boiler are presented in this paper. The boiler was fired with a mixture of hard coal, biomass, and coal slurry. After certain operation period a strong deposition on the heat transfer surfaces in th[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN Experimental data on burning and heat exchange in boilers with boiling layer are given. Actions (integration of small fractions of fuel, pulse modes of burning, step submission of air) on increase ecological and heat characteristics of boilers are investigated.
5
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2018 nr IV/1 909--921
EN The article presents an analysis of pro-ecological activities in the municipality of Wadowice in the field of air quality protection against the effects of low emission. Research conducted by the Provincial Inspectorate for Environmental Protection in Krakow indicated that in the town of Wadowice, t[...]
6
88%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 5 144--150
EN The paper presents an analysis of proecological activities undertaken by the management of the Municipality of Sucha Beskidzka. The activities aimed at limiting the low emission and, consequently, at introducing low-carbon economy in the area. The municipality is determined to phase out the burning [...]
7
88%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN Current and planned investments in Polish power sector in relation to the new energy policy of the Polish Government.
8
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 2, z. 25 551-561
PL Modele teoretyczno-empiryczne budowane są w oparciu o prawa fizyki z wykorzystaniem pomocniczych modeli empirycznych. W opracowanym modelu kotła wykorzystano prawa zachowania. Wielkości niezbędne do określania sprawności energetycznej kotła, których obliczenia wymagają złożonych modeli matematycznyc[...]
EN Theoretical empirical models of the boilers are built basing on physical laws with the application of auxiliary empirical models. In presented model of the boiler laws of consenation are used. The quantities necessary for determination of energy efficiency of the boiler and require comp[...]
9
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 1, z. 25 193-201
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej systemu powietrza osłonowego komory paleniskowej kotła OP 650 K5 EI. Rybnik SA (ERSA) przy użyciu oprogramowania CFD Code_Saturne. Przeprowadzono symulacje procesów zachodzących w komorze paleniskowej kotła przy wyłączonym i pracującym układzie p[...]
EN The paper presents the results of numerical simulations, in CFD Code_Saturne, of protection air system in front wall fired boiler OP650 K5 in Rybnik Power Plant. Simulations of the furnace process with and without protection air system were done. New concept of protection air system with bigger numb[...]
10
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 1, z. 25 263-273
EN The technique of definition conductivity sites of the circuit is developed on the basis of regular measurements of parameters for model of flux-distribution. The mathematical model of a heat transfer a conrection unit of the once-through boiler is constructed. The temperature of burning and a radiat[...]
11
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 1, z. 25 283-291
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki prac autorów, związane z badaniem wpływu skuteczności separacji cyklonu na zachowanie się, dynamikę oraz emisję zanieczyszczeń z jednego z polskich kotłów fluidalnych dużej mocy. Wyniki badań wskazują na występowanie dla danego kotła optymalnej - z punktu w[...]
EN It is commonly known that cyclone separation efficiency strongly determines mass flow rates and particle size distributions of solids circulating within the CFBC loop. Since the solids mass flow rate strongly affects temperature profile inside the combustion chamber, it is also of significant import[...]
12
75%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 9 42--45
PL Artykuł zawiera opis wymagań, jakie powinny spełniać pomieszczenia kotłowni wodnych na paliwo ciekłe i gazowe o mocy do 2000 kW.
EN This article provides the requirements for oil and gas boiler rooms at thermal capacity up to 2000 kW.
13
75%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 6 48--50
PL Artykuł zawiera opis procedur doboru ścieżki paliwowej (olejowej lub gazowej) zasilającej palniki kotłów.
EN In this article procedures for fuel path (gas or oil) components for boiler burners designing have been presented.
14
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2011 nr 10-11 483-486
PL W mieszkaniach z miejscowymi źródłami ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa) występują dwa, wzajemnie na siebie oddziaływujące układy: wentylacyjny i spalinowy. Dotychczas tych powiązań nie zauważano. Układ spalinowy wpływa niekorzystnie na działanie wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniu. Można t[...]
EN In apartments with local heat sources (healing devices) there are two associated systems: ventilating system and installations with a combustion device. The relation between these systems was not noticed for a long time. The paper deals with the possibilities of minimizing the harmful influence of e[...]
15
75%
Energetyka
2011 nr 5 288-290
PL Zaproponowano nowy sposób wyznaczania lokalnego obciążenia cieplnego ścian komór paleniskowych kotłów. Do pomiaru obciążenia cieplnego stosowana jest wstawka mimośrodowa, wewnątrz której zainstalowane są termoelementy. Od strony paleniska ścianka rury mimośrodowej jest grubsza, co umożliwia dokładni[...]
EN Proposed is a new method of determining the local heat load on the walls of boilers' combustion cham bers. For the purpose of this measurement an eccentric insert is used, inside which some thermoelements are lilted. The eccentric measuring tube wall, from the side of a furnace, is thicker what enab[...]
16
75%
Energetyka
2008 nr 10 675-679
PL Przedstawiony komputerowy system monitorowania pracy kotła umożliwia ocenę stopnia zanieczyszczania ścian komory paleniskowej oraz powierzchni konwekcyjnych w trybie on-line. Na podstawie pomiarów temperatury, ciśnienia i przepływów czynników, a także na podstawie analizy składu chemicznego spalin d[...]
EN Presented is a computer based boiler performance monitoring system providing on-line assessment of combustion chamber walls and convective surfaces fouling. Temperature, pressure and flow measurements results as well as flue gas analysis data are used to analyse the heat transfer in boiler furnace a[...]
17
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 2, z. 25 497-506
PL W artykule zostały przedstawione wyniki badań warunków pracy separatorów cyklonowych kotła z CWF o mocy 670 MW. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że deformacja nurnika polegająca na zaginaniu się do wewnątrz bocznych ścian spowodowana jest nierównomiernym rozkładem ciśnienia na jego o[...]
EN The article presents the results of iiwestigation of the operation conditions of the cyclone separators of a 670 MW CFB boiler. It has been found from the iiwestigation carried out that the vortex finder deformation by its lateral walls bending inwards is caused by an uneven distribution of pressure[...]
18
75%
Journal of Polish CIMAC
EN This paper presents a comparison of toxic chemical emissions comprised in exhaust flows/fluxes of marine thermal engines of different types: diesel, gas and steam turbines (including boilers). Their impact on the environment was studied taking into account the engine type and its function in the shi[...]
19
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2003 z. 202 201-210
PL W pracy dokonano analizy wyników badań poboru materiału warstwy z komory paleniskowej kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną (CWF) o mocy 670MW. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono obecność silnego strumienia masy materiału warstwy opadającego w sąsiedztwie ścian komory paleniskowej. Poz[...]
EN The paper includes studies on analysis of solids suction from a 670MW CFB boiler. The presence of a concentrated solids flux was cetected at the wall of the combustion chamber. In the core region of the combustion chamber an intensive solids elutration phenomenon into the cyclones was observed, thu[...]
20
75%
Karbo
2000 Nr 1 14-18
PL Znaczna ilość ciepła zarówno dla celów grzewczych, jak i technologicznych produkowana jest w Polsce w małych i średnich kotłowniach lokalnych. Sposób wykorzystania tych kotłowni jest najczęściej nieefektywny ekonomicznie i ekologicznie, ze względu na zły stan kotłów i brak środków dla zainstalowania[...]
EN Considerable volume of heat both for heating purposes as well as technological ones is produced in Poland in small and medium size local boiling plants. The way of utilisation of the boiling plants is mostly economically and ecologically ineffective due to bad condition of boilers and the lack of me[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last