Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  blockchain
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics
EN Digital transformation means radically change how we manage interaction with everything, including goods, persons and data flows. Cyberspace is by nature borderless and open to everybody, and any sensitive personal info passing through it should be appropriately managed to ensure the protection of t[...]
2
100%
Energy Policy Studies
2017 No. 1 (1) 3--15
EN Rapid development of distributed energy resources technologies, along with network constraints, plus few consumer-oriented business models, has led to a search for radically different power system configurations. This is the basis for exploring an energy market model which meets the requirements of [...]
3
100%
Logistyka
2019 nr 3 8--11
PL Technologia blockchain wyłoniła się z pierwszych wdrożeń wykorzystujących walutę kryptograficzną i należy spodziewać się, że będzie miała coraz większy wpływ na prawie wszystkie branże, w tym zwłaszcza na branżę logistyczną, gdzie łańcuch blokowy przynosi usprawnienie procesów biznesowych, poprawę i[...]
4
100%
Logistyka
2019 nr 3 65--68
PL O wykorzystywaniu koncepcji i technologii blockchain mówi się coraz powszechniej od kilku lat, wskazując na ich zalety m.in. w zakresie usprawniania łańcuchów dostaw. Krótko mówiąc, blockchain znacząco ułatwia kontakty producentów, handlowców i usługodawców z klientami. Należy jednak pamiętać, że ro[...]
5
100%
Logistyka
2019 nr 3 39--40
PL Według badań Bitcom Research z 2018 r. przeprowadzonych na próbie 1000 przedsiębiorstw niemieckich, a dotyczących wykorzystania technologii cyfrowych, blockchain wdrożyło zaledwie 2% firm, a kolejne 4 % planuje wdrożenie w najbliższym czasie. Wydaje się jednak, że wraz postępującą cyfryzacją potencj[...]
6
100%
Logistyka
2019 nr 3 52--53
PL Blockchain to technologia, która błyskawicznie zdobywa popularność. Daje ogromne możliwości, jednocześnie jest tania i odporna na cyberataki.
7
100%
Logistyka
2019 nr 4 45--46
PL W Europie realizowanych jest coraz więcej badań i ciekawych projektów w obszarze wykorzystania technologii blockchain w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw i logistyki. W poprzednim wydaniu naszego czasopisma przedstawiliśmy m.in. wyniki badań BITCOM Research dotyczące porównania udziału obszarów [...]
8
89%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 118 577--584
EN Every day, the number of blockchains used in real world scenarios grows. From logistics to fine art, it’s hard to find a sector that hasn’t been touched by this transformative technology. We have reached a point where the technology has proven itself to be superior than the current modus operandi. T[...]
9
89%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 12 237--241
PL W pracy prezentowany jest model potencjalnego zastosowaniem technologii i środowiska blockchain do realizacji procesu ładowania samochodu elektrycznego. Opisywany model daje możliwość bezpośredniego nawiązywania relacji pomiędzy stronami rynku energii, oraz co najważniejsze, za sprawą swoich użytkow[...]
EN The paper presents a model of potential application of technology and blockchain environment for the implementation of the electric car charging process. The described model gives the possibility of establishing direct relations between the energy market parties, and most importantly, thanks to its [...]
10
89%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 8 2--10
PL Współczesne łańcuchy dostaw podlegają bardzo dynamicznym zmianom. Tym zmianom podlegają także narzędzia i metody wykorzystywane do zarządzania nimi. Niejednokrotnie sytuacja jest jednak odwrotna, to powstanie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania determinuje ewoluowanie tych łańcuchów. Niektóre z [...]
EN The vast majority of today’s supply chains are under very dynamic changes. These changes also apply to the tools and methods used to manage them. However, the situation is often reversed. New management solutions determines the evolution of these chains. Some of these solutions have potential to cha[...]
11
89%
Journal of Computer Sciences Institute
2018 Vol. 6 59--61
PL W artykule przedstawiono rezultaty analizy technologii rozproszonego rejestru blockchain. Analizę przeprowadzono pod kątem możliwości zastosowania technologii blockchain w różnych dziedzinach działalności ludzkiej.
EN The article presents the results of analysis of the distributed registry technology called blockchain. The analysis was performed for the possibility of using the blockchain technology in different spheres of human activity.
12
89%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2019 nr 5 755--766, CD
PL Informacyjna ciągłość działania staje się ważnym atrybutem współczesnych łańcuchów dostaw, w których dynamiczne relacje z różnymi interesariuszami wymagają operowania wiarygodną i aktualną informacją. Autorzy podjęli próbę pokazania istotności tego zagadnienia z uwzględnieniem aspektu wykorzystania [...]
EN Informational continuity becomes an important attribute of modern supply chains, in which dynamic relations with various stakeholders requires operating reliable and up-to-date information. The authors attempted to show the significance of this issue, taking into account the aspect of using modern t[...]
13
89%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2019 nr 2 40--45
PL Zaproponowano rozwiązanie, wykorzystujące komunikacyjne funkcje sieci inteligentnych, które umożliwia bieżącą kontrolę dostaw energii do sieci oraz monitoring odchyleń rzeczywistego miksu energetycznego od oczekiwań. Przedstawiony mechanizm łączy rejestr rozproszony oparty na technologii blockchain,[...]
EN A clearing system is proposed for control over electricity supply and real-time moderation of discrepancies between actual and desired energy mixes in a distribution network. This original solution involves a synthetic distributed ledger, combining a blockchain, for trading emission certificates, wi[...]
14
89%
Środowisko Mieszkaniowe
2018 nr 23 102--109
PL Niniejszy artykuł dotyczy tematyki funkcjonowania nowoczesnych metropolii jak np. Smart Dubaj, w następstwie postępu cywilizacyjnego dokonującego się aktualnie w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne wspierane przez elektronikę oraz oprogramowanie. Autor przedstawił innowacyjne pomysły dla zast[...]
EN The article pertains to the subject of the functioning of modern metropolises, such as Smart Dubai, as a consequence of civilisational progress that is currently happening on the basis of the latest technical solutions aided by electronics and software. The author presented innovative ideas of using[...]
15
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zastosowanie technologii łańcucha bloków do platformy Ethereum, umożliwiającej zastosowanie tej technologii w wielu dziedzinach życia gospodarczego.
EN The use of blockchain technology in the platform Ethereum, allowing the use of this technology in many areas.
16
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono najnowsze zastosowania technologii łańcucha bloków stosowanej w systemie waluty wirtualnej Bitcoin w dziedzinach nie zwiazanych z obrotem walutowym.
EN The newest application blockchain technology used in virtual currency Bitcoin system in areas not associated with financial operations.
17
75%
Logistics and Transport
EN This article reviews the major agents of change that are currently trending in transportation and logistics. Electrification is one of these trends as not only passenger vehicles, but also commercial vehicles seek both economic and sustainability objectives in its adoption. Information technology is[...]
18
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2018 nr 8-9 601--604, CD
PL Koncepcja Blockchain ma szeroką gamę zastosowań i jest z powodzeniem wdrażana w obszarach IT, bankowości oraz księgowości. Inne koncepcje zastosowań, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji są oczekiwane i wciąż rozwijane, aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa, lepszą wydajność lub uży[...]
EN Blockchain concept has wide applicability surface and is successfully implemented to solve various problems in areas of IT, banking, accounting and more. Other applicability concepts related to information security assurance are to be expected and yet developed, enabling either higher level of secur[...]
19
75%
Journal of Applied Computer Science
2018 Vol. 26, nr 2 147--160
EN Recent developments in Polish legislation concerning the healthiness of products in schools shops and results of law compliance verification resulted in a need for a way to supervise purchases in school shops. In this article, a solution for this problem is presented in a form of an online payment p[...]
20
71%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 4 12--22
PL Niniejsze opracowanie ma na celu pokazanie zmian, które zachodzą na rynku usług logistycznych, zwrócenie uwagi na trudność a jednocześnie wymóg innowacyjności, następnie pokazanie, jak w wyniku otwarcia procesu innowacji i utworzenia partnerstwa technologicznego rodzą się innowacyjne rozwiązania dla[...]
EN This study aims to show the changes that take place on the transportation and logistics (T&L) market, draw attention to necessity of innovation and related challenges, then demonstrate how innovative solutions in logistics and supply chain management are emerging as a result of application of the pr[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last