Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  blanking
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Advances in Materials Science
EN In the paper an influence of the cutting methods on the cut-surface quality is given. Three cutting methods were applied: guillotining, abrasive-waterjet and laser cutting. A WT1-0 titanium sheet was subjected to the cut operations. The cut-surface appearance, microstructure, microhardness and rough[...]
2
88%
Computer Methods in Materials Science
2015 Vol. 15, No.1 162--168
PL W pracy badano złożone, mechaniczne zachowanie blach o strukturze kompozytowej typu sandwich zbudowanych z aluminium i polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) w procesie wykrawania. Przeprowadzono testy mechaniczne dla warstwy polimeru i metalu a także badano proces delaminacji warstwy adhezyjnej. Głó[...]
EN In this short paper the complex mechanical behavior of an aluminum/low density polyethylene (LDPE) half sandwich sheet in the context of blanking is investigated. Suitable mechanical tests for the polymer and metal layer as well as the delamination behavior of the adhesive between these two layers w[...]
3
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Projektowanie oprzyrządowania do procesu wykrawania, uwzględniające jakość geometryczną otrzymywanych wyrobów, jest obecnie bardzo trudne. Jakość geometryczna wykrawanego elementu nie zależy tylko od założonego luzu czy metody wykrawania, ale także od wielu innych czynników: geometrycznych, technolo[...]
EN Currently, developing the tolling for material blanking process, where the geometrical quality of finished product is accounted for, is very difficult. The geometrical quality of the blank depends not only on assumed clearance value or cutting method, but also on multiple various geometrical, proces[...]
4
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Operacje cięcia i wykrawania są jedną z najpopularniejszych metod kształtowania blach. W ten sposób wykonywane są zarówno półwyroby, które są poddawane dalszemu kształtowaniu, jak również wyroby gotowe. W odniesieniu do blach tytanowych, ze względów ekonomicznych najczęściej stosowana jest metoda wy[...]
EN Cutting and blanking are one of the most common methods of sheet forming. Both semi products, which undergo further forming, and final products are formed in this way. In case of titanium sheets, blanking with rigid tools, i.e. die and punch, is the most often used cutting method because of the econ[...]
5
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono symulację numeryczną procesu wykrawania z uwzględnieniem fazy pękania ciągliwego. Początek fazy oraz przebieg jej trajektorii prognozowano w oparciu o tzw. wskaźnik wykorzystania odkształcalności. Opracowano oraz zaimplementowano do programu MSC MARC/Mentat specjalny podprogram[...]
EN This paper presents numerical simulation of a blanking process including a ductile fracture phase. The beginning of ductile fracture phase and its trajectory has been predicted using the formability utilization indicator. The specialized subroutine for MSC Marc Mentat software has been developed and[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 316--322
PL Współczesne metody wykrawania dokładnego elementów pojazdów samochodowych znajdują głównie zastosowanie w przypadku kształtowania materiałów o grubości g > 0,5 mm. Brakuje natomiast wiedzy na temat wykrawania materiałów o bardzo małej grubości. W niniejszej pracy skoncentrowano się na wykrawaniu cie[...]
EN The blanking technology in the aspect of preparing car body elements are usually used for material thickness g > 0,5 mm. Knowledge about thin materials cutting is lacking. This paper analyses the method of blanking materials when g < 0,5 mm. A new technological solutions has been proposed when blank[...]
7
75%
Computer Methods in Materials Science
PL Modelowanie sil plastycznego pękania przy dyskretnej reprezentacji pęknięcia z wykorzystaniem metody elementów skończonych jest powszechnie wykorzystywane w symulacji propagacji pękania w blachach stalowych. Zazwyczaj w MES zakłada się powstanie i propagację pęknięcia wzdłuż krawędzi elementów. Jedn[...]
EN The FE-simulation of ductile fracture processes for discrete crack propagation using nodal release approach is well established for modelling crack in metal sheet. In this method, the crack is assumed to initiate or propagate along the element edges; hence, a new crack boundary is generated in the s[...]
8
75%
Przegląd Mechaniczny
2016 nr 5 23--26
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego procesu wykrawania blach elektrotechnicznych dla różnych stanów zużycia narzędzia. Uzyskane wyniki modelowania zestawiono z wynikami pomiarów dla procesu rzeczywistego. Wyznaczone przebiegi sił działających na stempel posłużyły do ustalenia wskaź[...]
EN Paper was presented the results of numerical modeling of blanking electrical sheet for different state of wear of the tools. Achieved modeling result was compared with the results of obtained for the real process. The designated process forces interacting with the punch was used to determine W index[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2000 z. 54 [179] 103-110
EN The punch and die wear of blanking dies is known to depend on the sort of material, deformation condition, thickness and shape of a part under blanking, a kind of press and die design, etc. The irregular wear of cutting edges at the face and sides of the punch and die is revealed with blanking a rec[...]
10
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2001 R. 46, nr 11 535-538
PL Przedstawiono wyniki badań zużywania się stempli tnących w procesie wykrawania części z blachy prądnicowej. Przebieg krzywych zużycia wyznaczono drogą pośrednią poprzez pomiar wysokości zadziorów na krawędzi wykrojek na różnych etapach procesu wykrawania. Przeprowadzono również obserwacje metalograf[...]
EN The paper present the results of operating investigations of tool wear in blanking process of generator sheet metal. Evaluation of a wear characteristics of tool material on the base of measurements of the burr height were determined. Metallographic observation of cutting tool edge surface was perfo[...]
11
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2015 z. 267 59--64
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego procesu wykrawania blach elektrotechnicznych dla różnych stanów zużycia narzędzia. Uzyskane wyniki modelowania zestawiono z wynikami pomiarów dla procesu rzeczywistego. Wyznaczone przebiegi sił działających na stempel posłużyły do ustalenia wskaź[...]
EN Paper was presented the results of numerical modelling of blanking electrical sheet for different state of the tools wear. Achieved modelling result was compared with the results of the for the real process. The designated process forces interacting with the punch be used to determine WPZ (wskaźnik [...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono sposób modelowania procesu wykrawania elementów pojazdów samochodowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Symulację komputerową opracowano z wykorzystaniem Solvera LS-DYNA oraz aplikacji LS-PrePost. Otrzymano mapy intensywności naprężeń i odkształceń dla dowolnej[...]
EN The paper presents the modeling of the blanking process of the car elements using Finite Element Method. Numerical analysis was performed in LS-DYNA solver and LS-PrePost application regarding process nonlinearities. Obtained maps of stresses, strains, displacement at any moment of time can be used [...]
13
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 260--266
PL Metoda Elementów Skończonych jest obecnie szeroko wykorzystywana do analizy procesów technologicznych. Praca przedstawia zastosowanie rachunku wariacyjnego i MES do analizy procesu wykrawania z uwzględnieniem nieliniowości procesu. Analizy numeryczne przeprowadzono w systemie ANSYS LS-Dyna z wykorzy[...]
EN Finite element modelling provides a great deal of support in understanding technological processes. This paper proposes the application of variational and finite element methods for the analysis of blanking and the nonlinearities of this process. Numerical analysis are conducted in ANSYS LS-Dyna pro[...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono sposób modelowania procesu wykrawania elementów pojazdów samochodowych z wykorzystaniem metody cząstek hydrodynamicznych (SPH). Symulację komputerową opracowano z wykorzystaniem Solvera LS-DYNA oraz aplikacji LS-PrePost. Otrzymano mapy intensywności naprężeń i odkształceń dl[...]
EN The paper presents the modeling of the blanking process of the car elements using Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). Numerical analysis was performed in LS-DYNA solver and LS-PrePost application regarding process nonlinearities. Obtained maps of stresses, strains, displacement at any moment of t[...]
15
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W niniejszej pracy przedstawiono sposób modelowania 3D procesu wykrawania z uwzględnieniem krzywej linii cięcia. Symulację komputerową przeprowadzono dla przestrzennych stanów naprężeń i odkształceń wykorzystując metodę elementów skończonych. Otrzymano mapy intensywności naprężeń i odkształceń dla d[...]
EN Paper discussed the 3D modeling of the auto body sheet blanking with regarding curvilinear shearing line. Numerical results were done with using FEM method, and explicit method in Ansys LS-Dyna program. The states on the strains and stresses with regarding process nonlinearities were obtained. Obtai[...]
16
63%
Przegląd Mechaniczny
2018 nr 4 25--29
PL W artykule autorzy przedstawiają wyniki badań dla stali elektrotechnicznej M600-50A (dostarczonej od różnych dostawców) w zakresie analizy metalograficznej i technologicznej. W pierwszej części badań przeprowadzono analizę metalograficzną wykonywaną powszechnie do oceny jakości wyrobów za pomocą mik[...]
EN In the paper the authors present their results of the metallographic and experimental investigation for the electrical sheets M600-50A supplied by different manufacturers. First, metallography examination was curry out as a well know study in the material quality evaluation using optical microscopy.[...]
17
63%
Przegląd Spawalnictwa
2018 R. 90, nr 1 21--24
PL Koncepcja czwartej rewolucji przemysłowej sprowadza się do zwiększenia wydajności i elastyczności procesów produkcyjnych oraz poprawy jakości życia ludzi. Industry 4.0 dysponuje szeregiem narzędzi technicznych, które między innymi realizują funkcje komunikacji za pośrednictwem sieci Internet z eleme[...]
EN The concept of the Industry 4.0 revolution is related to increasing efficiency, elasticity of production and improving the quality of life. Industry 4.0 has several technical tools that, implements communication between components of machine via the Internet. The mechanical press of the Institute of[...]
18
51%
Mechanik
2009 R. 82, nr 10 801-804
PL Możliwości w modelowaniu numerycznym procesu wykrawania z uwzględnieniem fazy ciągliwego pękania. Modele pękania materiałów ciągliwych w procesach technologicznych. Wizualizacja trajektorii rozdzielenia materiału w aspekcie prognozowania jakości geometrycznej wyrobów. Przykładowe wyniki modelowania [...]
EN Capacities provided by numerical modeling of blanking process with consideration given to the ductile cracking phase. Models of cracks in ductile materials occurring in production processes. Visual presentation of the material separation trajectory in the aspect of forecasting geometrical quality of[...]
19
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2013 z. 253 33--38
PL Przedstawione zostały przez autorów wyniki pomiarów doświadczalnych i obliczeń numerycznych dla ciętej aluminiowej blachy o grubości 1 mm. W pracy przedstawiono wyniki dla jednej wartości luzu. Pomiary doświadczalne zrealizowane zostały na w pełni automatycznym stanowisku pomiarowym. Zaproponowane z[...]
EN The authors presents an experimental and numerical (FEM) results of 1 mm thick sheet metal aluminium at the planar blanking process, where specific clearance was used in the designed, fully automated apparatus. A new approach for the crack propagation visualization based on digital image processin t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last