Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  blachy elektrotechniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono analizę kilku metod obliczania strat całkowitych w taśmach elektrotechnicznych o ziarnie zorientowanym M130-27S oraz niezorientowanych gatunku M330-35A. Wykonane porównanie uzupełniono o rozważania dotyczące anizotropii, któremu to zjawisku nie przypisuje się jednak dostateczne[...]
EN In the paper is presented comparison of few methods of total magnetic loss calculation in grain oriented (M130-27S) and non oriented (M330-35A) electrical steel sheets. The comparison was additionally completed with taking into account the anisotropy to which in not paid proper attention in electric[...]
2
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 72 249--256
PL W artykule przedstawiono opracowaną w środowisku LabView’u aplikację do pomiaru i analizy właściwości magnetycznych blach elektrotechnicznych. Omówiono podstawy teoretyczne wyznaczania charakterystyki magnesowania. Opracowano praktyczną procedurę wykonywania pomiarów. Aplikacja współpracuje z kartą [...]
EN This paper presents an application created to measure and analyze magnetic properties of electrotechnical metal sheets. This application has been developed in LabView environment. Paper briefly states the theoretical basis of measuring magnetic characteristics. An user friendly procedure of measurin[...]
3
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Wyznaczono pętle histerezy dla niezorientowanej blachy elektrotechnicznej przy użyciu postaci próbek paskowych badanych w otwartym obwodzie magnetycznym dla różnych odległości hallotronu od powierzchni próbki. Przeprowadzono dodatkowe badania nad wpływem długości solenoidu na mierzone własności. War[...]
EN Hysteresis curves have been obtained for non-oriented electrical steel in strip geometry using an open circuit as the distance from the surface of the strip to the Hall probe is increased. An additional study looked at the influence of the solenoid length on the measured properties. The internal fie[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Piętnaście lat temu zaprezentowano porównanie wyników badań różnych próbek blach elektrotechnicznych wykonanych metoda Epsteina i przy wykorzystaniu testera próbek arkuszowych SST92. Wyniki pochodziły z badania próbek w tym samym laboratorium. Nowe wyniki zaprezentowane w pracy przedstawiają badania[...]
EN Fifteen years ago, the Epstein frame to the independent Single Sheet Tester (SST92) relation was determined using a large number of correlated grain-oriented samples [1], and the results are reflected in Annex C of IEC standard 60404-3 [2]. Whilst those results were achieved using the same equipment[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono prace dotyczące pomiarów magnetostrykcji metodą tensometryczną i za pomocą obserwacji pętli w postaci motylka. Poinformowano o ustanowieniu międzynarodowej normy na pomiar charakterystyk magnetostrykcji blach elektrotechnicznych IEC/TR 62581:2010. Zaprezentowano profesjonalną apa[...]
EN The paper describes the works concerning magnetostriction of electrical steel by a strain-gauge method and by observing the loop (butterfly figure). The paper includes information regarding the establishment of the international standard for measuring the magnetostriction characteristics of electric[...]
6
75%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Metodą całkowania lub uśredniania półokresowych fragmentów sygnałów indukowanych w cewce H i w cewce B można dokładnie wyznaczyć pętlę histerezy nawet przy zasilaniu sieciowym. Stratność jest proporcjonalna do powierzchni pętli histerezy i może być prawidłowo wyznaczona również w zakresie dużych nat[...]
EN Even at mains supply the hysteresis loop can be precisely determined by the method of integrating or averaging half-period fragments of signals induced in coil H and in coil B. Loss is proportional to the hysteresis loop area and it can be correctly determined also at high magnetic field strengths.
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono współczesne materiały magnetyczne. Opisano materiały magnetycznie miękkie - żelazo, stopy żelaza, blachy elektrotechniczne, stopy NjFe, ferryty, materiały amorficzne i na nanokrystaliczne. Opisano też materiały magnetycznie twarde - Alnico, ferryty, materiały na bazie ziem r[...]
EN The paper reviews modern magnetic materials. As soft magnetic materials it has been described - iron, iron cobalt alloys, iron aluminum alloys, SiFe electrical steels, NiFe alloys, soft ferrites, amorphous and nanocrystalline alloys. As hard magnetic materials there are described - Alnico alloys, ha[...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia metody pomiaru właściwości magnetycznych blach elektrotechnicznych w postaci paska lub arkusza w zakresie częstotliwości akustycznych (400Hz-10kHz). W artykule analizowano eksperymentalnie pracę testera SST (single sheet/strip tester) przy wyższych częstotliwościach. Opracowano k[...]
EN This paper presents a study on measurement methods of magnetic properties of magnetic steel sheet and strip by means of single sheet tester (SST) at audio frequencies (400Hz-10kHz). In this study, a SST for the high frequency measurement was investigated experimentally. The exciting coil to realize [...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Badano straty rotacyjne przy dużej wartości indukcji. Powyżej indukcji o wartości 1.5T straty rotacyjne silnie zależą od przesunięcia fazowego między polem magnetycznym H a indukcją B. Straty rotacyjne przy wirowaniu zgodnie ze wskazówkami zegara I przeciwnie zależą od kata odchylenia osi czujnika w[...]
EN Rotational magnetic loss in magnetic core materials has been examined on the direction of rotation at high magnetic flux density. Rotational losses differ remarkably over 1.5T in accordance to the decrease of phase difference between magnetic field H and magnetic flux density B. The rotational losse[...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł opisuje ocenę strat mocy w rdzeniach stojanów maszyn wirujących podczas procesu produkcji. Jest ogólnie wiadomym, że własności magnetyczne są gorsze dla gotowych rdzeni z uwagi na naprężenia mechaniczne powstające w procesie produkcji, a straty mocy są podwyższone w porównaniu do materiału i[...]
EN This paper deals with an iron loss evaluation method in stator cores of rotating machines during manufacturing process. It is well known that the magnetic properties deteriorate in constructed cores due to stress in manufacturing process and the iron loss increases in comparison with one of the idea[...]
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia przegląd magnetostrykcyjnych technik pomiarowych używanych w badaniu blach elektrotechnicznych. Charakterystyki magnetostrykcyjne blach elektrotechnicznych są istotnym przyczynkiem do hałasu generowanego przez transformatory. Znormalizowane metody pomiarowe z odpowiednią powtarza[...]
EN This paper provides a review of techniques for measurement of magnetostriction in electrical steels. The magnetostriction characteristics of electrical steels are a significant contribution to transformer noise. Standardised methods of the measurement with sufficient reproducibility are required fro[...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zaproponowano i sprawdzono nową koncepcje testera blach elektrotechnicznych. Zamiast tradycyjnie stosowanego czujnika cewkowego (cewki tangencjalnej lub paska Rogowskiego) zastosowano matrycę czujników magnetorezystancyjnych AMR. Takie rozwiązanie umożliwia uproszczenie konstrukcji testera (brak obw[...]
EN The new design of Single Strip Tester device is proposed. Traditionally used coil sensors (tangential coil or Rogowski coil) are substituted by the array of magnetoresistive sensors. Such solution enables to simplify the tester (lack of integrating circuits or the compensation feedback). When sensor[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono przeglad metod laserowego i mechanicznego ciecia blach pradnicowych. Badano blachy "fully processed" i "semi-processed" z zawartością krzemu od 0,13% do 3%. Właściwości magnetyczne blach były badane przy częstotliwości 50Hz. Wpływ cięcia na jakosć materiału był większy przyzastosowaniu[...]
EN The publication gives an overview of the mechanical and laser cutting of non-oriented electrical steels. The selected steels are fully and semi-processed and differ from their amount of Si which ranges between 0.13 and 3% Si. All the magnetic properties were monitored at the commercial frequency of [...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Skuteczne ekranowanie magnetyczne zarówno pól stałych, jak i przemiennych ma coraz większe znaczenie. Blachy elektrotechniczne są często stosowane do konstrukcji ekranów ponieważ oferują dobre właściwości w szerokim paśmie częstotliwości. Nie ma ani norm ani powszechnie akceptowanych narzędzi do oce[...]
EN Effective magnetic shielding from DC to power frequencies is of growing importance in many applications. Electrical steel is often used as a shielding material since it offers a cost effective solution over this frequency range. There is no standard or commonly accepted approach to measuring the shi[...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Stojan jednofazowej dwubiegunowej maszyny indukcyjnej został użyty jako tester strat rotacyjnych. Pole magnetyczne w testerze kształtowano tak aby uzyskać jednorodność pola w badanym obszarze. Symulacje wykazały, że proste kołowe lub prostokątne próbki są magnesowane niejednorodnie. Aby poprawić jed[...]
EN A stator of a single-phase two-pole induction motor is used as a yoke for a rotational single sheet tester. Magnetic fields in the tester are simulated to evaluate the field uniformity in specimens and measuring coils. Simulation shows that simple circular and square specimens yield nonuniform magne[...]
16
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 4 24--27
PL W artykule przedstawiono możliwości pomiaru podstawowych wielkości magnetycznych wykrojów blach elektrotechnicznych metodą nieniszczącą oraz wynikające stąd wymagania stawiane obszarowi pomiarowemu badanego obiektu. Przedstawiono również przykładowe wyniki pomiaru rozkładu indukcji na orientowanych [...]
EN In the paper, the possibility of measuring fundamental magnetic properties of punched parts of electrical steels by means of nondestructive method and requirements for the measurement area of tested object resulting from its was discussed. Also, experimental results of local magnetisation distributi[...]
17
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono możliwości pomiaru podstawowych wielkości magnetycznych oraz wynikające stąd wymagania stawiane obszarowi pomiarowemu badanego obiektu. Przedyskutowano możliwości spełnienia wymagań jednorodnego magnesowania badanego obiektu pod kątem pomiaru właściwości magnetycznych metodą[...]
EN The paper presents the possibility of measuring fundamental magnetic properties of punched parts of electrical steels by means of nondestructive method and requirements for the measurement area of tested object resulting from its. The possibility of meeting requirements of homogeneous magnetization [...]
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Pokazano, że dla wyznaczenia gęstości mocy czynnej w próbce blachy elektrotechnicznej metodą planimetrowania pętli histerezy nie jest konieczny pomiar wartości chwilowych w równych odstępach fazowych. Nie jest również konieczne, aby odstępy fazowe dokładnie wypełniały okres. Te właściwości powodują,[...]
EN It was shown that the measurement of instantaneous values in equal time intervals is not necessary to determine an active power density in electrical steel by means of hysteresis loop area planimetry. It is not also necessary accuracy filling of period by intervals between samples, These properties [...]
19
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Oryginalna czeska metoda kompensacji siły magnetomotorycznej MMF (wynaleziona w Czech Technical University w Pradze) jest użyta do pomiarów materiałów magnetycznie miękkich na pojedynczym arkuszu blachy oraz on-line. Metoda kompensacji MMF jest opisana oraz porównana do innych ogólnie używanych meto[...]
EN The original Czech MMF compensation method (developed at the Czech Technical University in Prague) is successfully used for the soft magnetic material single sheet and on-line testing. The MMF compensation method principle is explained in comparison with other generally used principles. The MMF comp[...]
20
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Warunki magnesowania w urządzeniach elektromagnetycznych nie zawsze są symetryczne. W artykule zaprezentowano system do badania właściwości AC z możliwością podmagnesowania polem DC w obu osiach.
EN AC magnetic properties of electrical steel sheets are generally evaluated under symmetrical alternating magnetization in the standard magnetic measurement. However, magnetizing conditions of electrical steel sheets in electromagnetic equipments are not always symmetric and alternating magnetization.[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last