Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bisphenol A
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Chromatographica
2014 Vol. 26, no. 3 401--412
EN Alcoholic-assisted dispersive liquid-liquid microextraction method (AADLLME) is used for the extraction, purification, and determination of bisphenol A in water samples by HPLC-UV. 1-octanol and methanol were selected as extraction and dispersive solvents of AA-DLLME procedure. The effects of severa[...]
2
100%
Polish Journal of Chemistry
1998 Vol. 72, nr 7 1191-1197
EN Formylation of bisphenol-A (1a), with subsequent methylation, oxidation and esterification, gave 2,2-bis-(4-methoxy-3-methoxycarbonylphenyl)-propane (11b). It was transformed into 2,2-bis-[4-methoxy-3-(2-hydroxy-2-propyl)-phenyl]-propane (12b) by the addition of methylmagnesium iodide. The carbinol [...]
3
100%
Journal of Ecological Engineering
2018 Vol. 19, nr 4 260--268
EN This paper presents the evaluation of the photocatalytic kinetics of bisphenol A decomposition in the presence of commercial titanium(IV) oxide and modified photocatalysts (composites). The following modification methods were used: mechanical mixing, calcination and impregnation. The decomposition p[...]
4
88%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2006 Nr 3 (49) 101--117
PL 2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan (bisfenol-A, BPA) jest substancją stałą, występuje w postaci płatków lub kryształków, ma delikatny zapach fenolu. Otrzymywany jest w reakcji fenolu z acetonem, przebiegającej w niskim pH, wysokiej temperaturze i z udziałem katalizatorów. Związek ten znalazł zastosowan[...]
EN 2,2-Bis (4-hydroxyphentyl) propane (Bisphenol-A, BPA) is a solid substance found in the form of flakes or crystals of delicate phenol odour. It is obtained in the reaction of phenol with acetone, at low pH, at high temperature and with catalysts. This compound is used in the production of different [...]
5
88%
Journal of Ecological Engineering
EN New priorities for the environment have resulted in a reassessment of modern technology for treatment of urban wastewater. Urban wastewater treatment mainly involves the elimination or reduction of anthropogenic organic micropollutants in the aquatic environment. In this paper, the effectiveness of [...]
6
75%
Przemysł Chemiczny
7
75%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 5 677-681
PL Na podstawie opublikowanych materiałów przedstawiono rozwój polskiej technologii otrzymywania bisfenolu A. Opracowanie jest częścią ekspertyzy stanowiącej podstawę decyzji inwestycyjnych dotyczących transferu technologii produkcji BPA oraz modernizacji instalacji przemysłowej w skali 70 tys. t/r w r[...]
EN The process for manufg. (p-OHC₆H₄)₂CMe₂ by ion exchange resin-catalyzed condensation of PhOH with Me₂CO under recycling the by-products of the reaction was improved to decrease the energy consumption. The improved technol. is transferred to Russia.
8
75%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 9 969-974
9
75%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 6 678-681
10
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 2 148-152
11
75%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Opisano syntezę i określono strukturę nowych monomerów glicydylo-(met)akrylowych bisfenolu-A. Określono warunki kopolimeryzacji z akrylonitrylem i czasy żelowania w zależności od temperatury.
EN Synthesis of new glycidyl-(met)acrylate monomers of bisphenol-A was described and their structure was determined. Conditions of copolymerization with acrylates and gelation times depending on temperature were determined.
12
75%
Environment Protection Engineering
2016 Vol. 42, nr 4 161--178
EN Performance of various materials such as activated carbons, carbon nanotubes, fullerene, and aluminosilicate for aquatic adsorption of micropollutants has been compared. Micropollutants (bisphenol A (BPA) and nonylphenol (NP)) were removed from artificial effluent which was spiked with standards of [...]
13
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 2 203--206
PL Przedstawiono wyniki badań reakcji addycji epichlorohydryny do bisfenolu A w obecności czwartorzędowych soli amoniowych i fosfoniowych, z otrzymywaniem mieszaniny eterów chlorohydrynowych i glicydylowych. Stwierdzono, że rodzaj użytego katalizatora nie wpływa istotnie na przebieg reakcji, a skład mi[...]
EN Epichlorohydrin was added to Me2C(C6H4OH)2 (BPA) in the presence of NH4 and phosphonium salts to produce epoxy resins by transformation of the intermediate product in presence of NaOH under azeotropic removal of H2O. The highest conve[...]
14
75%
Technologia Wody
2018 Nr 6 (62) 64--69
PL Bisfenol A (BPA) jest identyfikowanym w środowisku od kilkunastu lat związkiem chemicznym, ksenoestrogenem, który, mimo występowania w śladowych stężeniach, negatywnie wpływa na ekosystemy wodne i lądowe. Ze względu na znaczną produkcję BPA na świecie oraz szerokie wykorzystanie w przemyśle, jednym [...]
EN Bisphenol A (BPA) is a chemical compound, xenoestrogen, that is identified in the environment for several years. Despite its presence in trace concentrations, BPA affects aquatic and terrestrial ecosystems. Due to the significant production of BPA in the world and extensive use in the industry, wast[...]
15
63%
Polimery
2013 T. 58, nr 4 292-294
PL Odpady używanych poliwęglanowych płyt CD i DVD poddano chemicznemu recyklingowi do bisfenolu A (BPA), za pomocą trójskładnikowego systemu rozpuszczalników (gliceryna/ sorbitol/woda), w warunkach konwencjonalnego ogrzewania.Wyniki dowodzą, że układ, w którym stosunek gliceryna:sorbitol:woda wynosi 6:[...]
EN Polycarbonate contained in waste compact discs (CDs) and digital versatile (video) discs (DVDs) have been chemically recycled into bisphenol A (BPA) — using a ternary solvent system: glycerin, sorbitol, water under conventional heating method. The obtained results show that the mixture of glycerin, [...]
16
63%
Polimery
2011 T. 56, nr 5 381-384
PL Poliwęglanowe (PC) odpady, pochodzące z płyt kompaktowych, poddawano glikolizie przy użyciu wodorotlenku sodu jako katalizatora oraz glikolu etylenowego (EG) w charakterze czynnika glikolizującego, pod wpływem działania promieniowania mikrofalowego (MW). Głównym produktem prowadzonego procesu był bi[...]
EN Polycarbonate contained in waste compact discs have been glycolized with ethylene glycol using microwave irradiation in the presence of sodium hydroxide as catalyst in order to obtain bisphenol A (BPA) as the sole product. The influence of various parameters such as the concentration of the alkali m[...]
17
63%
Przemysł Spożywczy
2014 T. 68, nr 6 31--33
PL W artykule omówiono zastosowanie bisfenolu A w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedstawiono również aktualny stan prawny oraz zagrożenia wynikające ze stosowania tej substancji w produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością dla niemowląt i dzieci.
EN The article discusses the application of bisphenol A in materials and articles intended for contact with food. It also presents the current legal status and the risks resulting from the use of this substance in the manufacture of articles intended for contact with food destined for infants and child[...]
18
63%
Ochrona Środowiska
PL W badaniach dokonano oceny skuteczności separacji nanofiltracyjnej bisfenolu A (ksenoestrogen, stanowiący środowiskowe zanieczyszczenie o znacznej aktywności biologicznej) w warunkach zmiennego stężenia i ciśnienia transmembranowego procesu. Badania zmierzały do określenia wpływu nasycenia powierzch[...]
EN The aim of the study was to assess the efficiency of separating bisphenol A (a xeno-estrogen classified as an environmental pollutant of a comparatively high biological activity) by nanofiltration, at varying concentration and transmembrane pressure in the course of the process. Consideration was al[...]
19
63%
Ochrona Środowiska
PL Współczesne technologie oczyszczania wody i ścieków coraz częściej wykorzystują różne procesy chemicznego utleniania. W procesach tych mogą powstawać uboczne produkty utleniania o często nieznanej aktywności biologicznej. Z tego względu podjęto próbę oceny stopnia rozkładu dwóch ksenobiotyków (bisfe[...]
EN Modern technologies of water and wastewater treatment have been increasingly employing various processes of chemical oxidation. These processes generate by-products of often unknown biological activity. This is the reason why attempts at evaluation of the two xenobiotics (bisphenol A, diclofenac) de[...]
20
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2015 Vol. 22, nr 4 457--467
PL W ramach pracy podjęto badania nad oceną efektywności rozkładu trzech różnych związków należących do grupy substancji zakłócających procesy hormonalne (z ang. Endocrine Disrupters Compounds EDCs), tj. 17β-estradiol (E2), 17α-etynyloestradiol (EE2) oraz bisfenol A (BPA) w procesie fotokatalizy (UV/Ti[...]
EN Comparative Studies on Decomposition of Selected Estrogens and Xenoestrogens by Photocatalysis ProcessesAbstract: This study addressed the degradation efficiency of three different compounds belonging to the group of endocrine disrupting compounds (EDCs), namely 17β-estradiol (E2), 17α-ethinyl estra[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last