Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bisfenol A
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kierunek Wod-Kan
2016 Nr 1 (630) 30--33
PL Raport GUS donosi, że w Polsce nie stwierdza się wód głębinowych wolnych od zanieczyszczeń. Ekspansja, a następnie migracja szkodliwych substancji są tak intensywne, iż naturalne warstwy ziemi przestają pełnić funkcję filtracyjną. Woda stała się nośnikiem wszelkiego typu zanieczyszczeń, również niez[...]
2
88%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy wykonano badania mające na celu wyznaczenie wpływu typu surfaktantu na wyniki skuteczności filtracji. Wykorzystano trzy typy surfaktantów: bromek heksadecylotrimetyloamoniowy, dodecylosiarczan sodu oraz alkilopoliglukozyd. Proces ultrafiltracji przeprowadzono w komórce ultrafiltracyjnej AMIC[...]
EN Micellar enhanced ultrafiltration represents a potentially attractive tool for the removal of different contaminants from waste waters. The ultrafiltration of micellar solutions containing phenol, 4-nitrophenol and Bisphenol-A was studied. Sodium dodecyl sulphate, hexadecyltrimethyl ammonium sulphat[...]
3
88%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2006 Nr 3 (49) 101--117
PL 2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan (bisfenol-A, BPA) jest substancją stałą, występuje w postaci płatków lub kryształków, ma delikatny zapach fenolu. Otrzymywany jest w reakcji fenolu z acetonem, przebiegającej w niskim pH, wysokiej temperaturze i z udziałem katalizatorów. Związek ten znalazł zastosowan[...]
EN 2,2-Bis (4-hydroxyphentyl) propane (Bisphenol-A, BPA) is a solid substance found in the form of flakes or crystals of delicate phenol odour. It is obtained in the reaction of phenol with acetone, at low pH, at high temperature and with catalysts. This compound is used in the production of different [...]
4
88%
Wodociągi - Kanalizacja
2019 nr 5 59--62
5
75%
Przemysł Chemiczny
6
75%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 5 677-681
PL Na podstawie opublikowanych materiałów przedstawiono rozwój polskiej technologii otrzymywania bisfenolu A. Opracowanie jest częścią ekspertyzy stanowiącej podstawę decyzji inwestycyjnych dotyczących transferu technologii produkcji BPA oraz modernizacji instalacji przemysłowej w skali 70 tys. t/r w r[...]
EN The process for manufg. (p-OHC₆H₄)₂CMe₂ by ion exchange resin-catalyzed condensation of PhOH with Me₂CO under recycling the by-products of the reaction was improved to decrease the energy consumption. The improved technol. is transferred to Russia.
7
75%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 9 969-974
8
75%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 6 678-681
9
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 2 148-152
10
75%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Opisano syntezę i określono strukturę nowych monomerów glicydylo-(met)akrylowych bisfenolu-A. Określono warunki kopolimeryzacji z akrylonitrylem i czasy żelowania w zależności od temperatury.
EN Synthesis of new glycidyl-(met)acrylate monomers of bisphenol-A was described and their structure was determined. Conditions of copolymerization with acrylates and gelation times depending on temperature were determined.
11
75%
Environment Protection Engineering
2016 Vol. 42, nr 4 161--178
EN Performance of various materials such as activated carbons, carbon nanotubes, fullerene, and aluminosilicate for aquatic adsorption of micropollutants has been compared. Micropollutants (bisphenol A (BPA) and nonylphenol (NP)) were removed from artificial effluent which was spiked with standards of [...]
12
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 2 203--206
PL Przedstawiono wyniki badań reakcji addycji epichlorohydryny do bisfenolu A w obecności czwartorzędowych soli amoniowych i fosfoniowych, z otrzymywaniem mieszaniny eterów chlorohydrynowych i glicydylowych. Stwierdzono, że rodzaj użytego katalizatora nie wpływa istotnie na przebieg reakcji, a skład mi[...]
EN Epichlorohydrin was added to Me2C(C6H4OH)2 (BPA) in the presence of NH4 and phosphonium salts to produce epoxy resins by transformation of the intermediate product in presence of NaOH under azeotropic removal of H2O. The highest conve[...]
13
75%
Technologia Wody
2018 Nr 6 (62) 64--69
PL Bisfenol A (BPA) jest identyfikowanym w środowisku od kilkunastu lat związkiem chemicznym, ksenoestrogenem, który, mimo występowania w śladowych stężeniach, negatywnie wpływa na ekosystemy wodne i lądowe. Ze względu na znaczną produkcję BPA na świecie oraz szerokie wykorzystanie w przemyśle, jednym [...]
EN Bisphenol A (BPA) is a chemical compound, xenoestrogen, that is identified in the environment for several years. Despite its presence in trace concentrations, BPA affects aquatic and terrestrial ecosystems. Due to the significant production of BPA in the world and extensive use in the industry, wast[...]
14
63%
Polimery
2013 T. 58, nr 4 292-294
PL Odpady używanych poliwęglanowych płyt CD i DVD poddano chemicznemu recyklingowi do bisfenolu A (BPA), za pomocą trójskładnikowego systemu rozpuszczalników (gliceryna/ sorbitol/woda), w warunkach konwencjonalnego ogrzewania.Wyniki dowodzą, że układ, w którym stosunek gliceryna:sorbitol:woda wynosi 6:[...]
EN Polycarbonate contained in waste compact discs (CDs) and digital versatile (video) discs (DVDs) have been chemically recycled into bisphenol A (BPA) — using a ternary solvent system: glycerin, sorbitol, water under conventional heating method. The obtained results show that the mixture of glycerin, [...]
15
63%
Polimery
2011 T. 56, nr 5 381-384
PL Poliwęglanowe (PC) odpady, pochodzące z płyt kompaktowych, poddawano glikolizie przy użyciu wodorotlenku sodu jako katalizatora oraz glikolu etylenowego (EG) w charakterze czynnika glikolizującego, pod wpływem działania promieniowania mikrofalowego (MW). Głównym produktem prowadzonego procesu był bi[...]
EN Polycarbonate contained in waste compact discs have been glycolized with ethylene glycol using microwave irradiation in the presence of sodium hydroxide as catalyst in order to obtain bisphenol A (BPA) as the sole product. The influence of various parameters such as the concentration of the alkali m[...]
16
63%
Przemysł Spożywczy
2014 T. 68, nr 6 31--33
PL W artykule omówiono zastosowanie bisfenolu A w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedstawiono również aktualny stan prawny oraz zagrożenia wynikające ze stosowania tej substancji w produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością dla niemowląt i dzieci.
EN The article discusses the application of bisphenol A in materials and articles intended for contact with food. It also presents the current legal status and the risks resulting from the use of this substance in the manufacture of articles intended for contact with food destined for infants and child[...]
17
63%
Ochrona Środowiska
PL W badaniach dokonano oceny skuteczności separacji nanofiltracyjnej bisfenolu A (ksenoestrogen, stanowiący środowiskowe zanieczyszczenie o znacznej aktywności biologicznej) w warunkach zmiennego stężenia i ciśnienia transmembranowego procesu. Badania zmierzały do określenia wpływu nasycenia powierzch[...]
EN The aim of the study was to assess the efficiency of separating bisphenol A (a xeno-estrogen classified as an environmental pollutant of a comparatively high biological activity) by nanofiltration, at varying concentration and transmembrane pressure in the course of the process. Consideration was al[...]
18
63%
Ochrona Środowiska
PL Współczesne technologie oczyszczania wody i ścieków coraz częściej wykorzystują różne procesy chemicznego utleniania. W procesach tych mogą powstawać uboczne produkty utleniania o często nieznanej aktywności biologicznej. Z tego względu podjęto próbę oceny stopnia rozkładu dwóch ksenobiotyków (bisfe[...]
EN Modern technologies of water and wastewater treatment have been increasingly employing various processes of chemical oxidation. These processes generate by-products of often unknown biological activity. This is the reason why attempts at evaluation of the two xenobiotics (bisphenol A, diclofenac) de[...]
19
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2015 Vol. 22, nr 4 457--467
PL W ramach pracy podjęto badania nad oceną efektywności rozkładu trzech różnych związków należących do grupy substancji zakłócających procesy hormonalne (z ang. Endocrine Disrupters Compounds EDCs), tj. 17β-estradiol (E2), 17α-etynyloestradiol (EE2) oraz bisfenol A (BPA) w procesie fotokatalizy (UV/Ti[...]
EN Comparative Studies on Decomposition of Selected Estrogens and Xenoestrogens by Photocatalysis ProcessesAbstract: This study addressed the degradation efficiency of three different compounds belonging to the group of endocrine disrupting compounds (EDCs), namely 17β-estradiol (E2), 17α-ethinyl estra[...]
20
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2014 Vol. 21, nr 3 269--277
PL Wodę zawierającą bisfenol A poddano napromieniowaniu UV (zanurzeniowa lampa średniociśnieniowa o mocy elektrycznej 150 W) bez i z dodatkiem H2O2 (dawka 6–12 mg/dm3). Do kontroli jakości wody zastosowano biotest Microtox® wykorzystujący bakterie bioluminescencyjne Vibrio fisheri. Określono, że rozkła[...]
EN Water containing bisphenol A was UV irradiated (medium pressure immersion lamp with the electric power of 150 W) with and without the addition of H2O2 (6–12 mg/dm3 dose). To control of the water quality Microtox® biotest was used. Bioluminescent bacteria Vibrio fisheri was involved. Decomposition of[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last