Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biozgodność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
1998 Nr 1-2 43-45
PL Analizowano wpływ modyfikacji właściwości fizycznych i chemicznych implantów węglowych (włókien węglowych, kompozytów węgiel-węgiel) na ich zachowanie się w żywym organizmie.
EN It was analysed the modification eh'ect of physical and chemicaĺ properties of carbon implants (carbon fibres, carbon-carbon composites) on their behaviour in a living organism.
2
80%
Inżynieria Biomateriałów
3
80%
Inżynieria Biomateriałów
PL Celem badań było określenie charakteru odpowiedzi komórkowej i stopnia biozgodności tkankowej dla wszczepionego w mięśnie pośladkowe biomateriału Sz2.
EN The aim of the study was to determine a character of cellular response and a degree tissue biocompatibility and bio-material Sz2 implanted in the gluteal muscles.
4
61%
Kompozyty
2008 R. 8, nr 2 164-167
PL Przedstawiono wyniki badań wstępnych nad kompozytami włóknistymi, które będą wykorzystane do wytworzenia okulistycznych mikronarzędzi chirurgicznych w formie retraktorów tęczówkowych. Aktualnie do wytworzenia takiego narzędzia stosowane są czyste polimery, które przy bardzo małych przekrojach poprze[...]
EN The most popular retractors used in ophthalmology practice are made of plastics, usually nylon. Their main drawback is high stiffness of heads, which may cause many complications such as: damage of the iris constrictor, or iris atony (lack of reaction of the iris to a change in light intensity). The[...]
5
61%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN Due to a shortage of donor heart in Japan, for end-stage congestive heart failure patients a demand to provide a better quality of life with the left ventricular assist system (LVAS) is strong. EVAHEART LAVAS uses a Japanese-made compact centrifugal pump, which can be implanted into a narrow thoraci[...]
6
61%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 11 502-503
PL Jedną z funkcji, mających wpływ na biozgodność materiału jest czas przebywania konstrukcji w agresywnym środowisku płynów ustrojowych. Autorzy podjęli próbę określenia charakteru zmian w materiałach metalicznych, po długotrwałej implantacji w jamie ustnej. Celem pracy było określenie wpływu czasu uż[...]
EN One of the functions having the effect on biocompatibility of material is time of staying in aggressive environment of body fluids. The authors undertook an attempt to determine the nature of changes in the metallic materials after long-term implantation in the oral cavity. The aim of this work was [...]
7
61%
Szkło i Ceramika
EN The contemporary used in the bone surgery PMMA cement has the following advantages: the proper time of polimerisation, the good mechanical strength, the suitable behaviour during its application. From the other hand, this cement is not biocompatibile, its temperature of setting is too high, it sepa[...]
8
61%
Szkło i Ceramika
PL Metalowe części endoprotez wywierają szkodliwy wpływ na kontaktujące się z nimi kości i na cały organizm pacjenta. Ich pokrywanie warstwami biozgodnymi (hydroksyapatytem i bioszkłem) jak dotąd nie przyniosło trwałych rezultatów. Autorzy tej pracy sugerują zastosowanie do tego celu spoiw zawierającyc[...]
9
61%
Inżynieria Biomateriałów
1998 R. 1, nr 3 12--16
10
61%
Inżynieria Biomateriałów
11
61%
Elastomery
12
61%
Engineering of Biomaterials
PL Postęp w naukach biologicznych i medycznych jest obecnie coraz silniej uzależniony od gromadzenia i poddawania analizie informacji o wzajemnych relacjach między komórkami żywych organizmów a powierzchniami materiałów abiotycznych. Szczególnie istotne jest to w dziedzinach związanych z wykorzystaniem[...]
EN Progress in biological sciences and medicine is today increasingly dependent on collecting and examining information on the relationship between the cells of living organisms and abiotic surfaces of different materials. This is especially important in areas related to the use of biomaterials, and th[...]
13
61%
Engineering of Biomaterials
14
61%
Inżynieria Biomateriałów
15
61%
Engineering of Biomaterials
PL Celem badań była ocena biozgodności w testach in vitro polimerów konstrukcyjnych polskiej pozaustrojowej pulsacyjnej pompy wspomagania serca Religa Heart EXT. Badaniu poddano próbki polimerów Bionate® II 90A, Bionate® II 55D i ChronoFlex® AR-LT przygotowane po procesach przetwórstwa, odpowiadających[...]
EN The aim of the investigations was in vitro biocompatibility evaluation of Polish extracorporeal pulsatile ventricular assist device Religa Heart EXT structural polymers. Samples of polymers: Bionate® II 90A, Bionate® 55D and ChronoFlex® AR-LT were tested, had been treated before with technological p[...]
16
61%
Engineering of Biomaterials
17
61%
Engineering of Biomaterials
18
61%
Inżynieria Biomateriałów
2005 R. 8, nr 47-53 163--167
19
61%
Inżynieria Biomateriałów
2005 R. 8, nr 47-53 175--177
20
61%
Inżynieria Biomateriałów
PL Implanty medyczne powinny spełniać wiele istotnych warunków, aby mogły być bezpiecznie stosowane u osób chorych. Od wszczepów wymaga się braku toksyczności i cech alergennych oraz braku działań mutagennych i kancerogennych. W zależności od zastosowań wymagania poszerzają się o hemo-i trombozgodność [...]
EN Medical implants should meet several relevant conditions for safely use. Grafts have to be free from toxicity and allergenic features, and also free from mutagenic and carcinogenic effects. In dependence on the use requirements can be extended on hemo- and thrombo-compatibility, and also on bio-func[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last