Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biotransformacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy wykorzystania grzyba Cerrena unicolor i jego aktywności enzymatycznej w procesach oczyszczania ścieków zawierających związki aromatyczne. Otrzymane wstępne wyniki hodowli Cerreny unicolor bez dodatku chlorofenoli stały się powodem do gruntownej analizy m[...]
2
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN Microbial biotransformation - cleavage of ethereal bond - in 4,5-dihydroisoxa-zoles was carried out by using selected yeast Rhodotorulla rubra no. 4 and Aspergillus niger mold fungus. The cleavage of ethereal bond in these compounds afforded alcohols or phenols with a 4,5-dihydroisoxazolic group.
3
75%
Problemy Eksploatacji
2013 nr 1 101--111
PL Katalizatory warunkują przebieg oraz odpowiednią wydajność wielu reakcji chemicznych. Przemiany biochemiczne w większości przypadków katalizowane są z udziałem enzymów. Szczególne cechy biokatalizatorów są powszechnie wykorzystywane w przemyśle, a w ostatnich latach drobnoustroje ekstremofilne, adap[...]
EN Many chemical reactions and their appropriate performance depend on catalysis. Most biochemical reactions are catalysed by enzymes. Special features of these biocatalysts are commonly employed in industry and current researches are focused on psychrotrophic microorganisms. These unique organisms can[...]
4
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6 16-18
PL Najprostszy i najczęściej spotykany sposób realizacji przemian enzymatycznych polega na zastosowaniu warunków izotermicznych, chociaż poprzez optymalizację przebiegu procesu można uzyskać znaczne skrócenie czasu reakcji. Do wyznaczenia rozwiązań optymalnych lub suboptymalnych konieczna jest znajomoś[...]
EN Isothermal conditions are most frequently used in enzymatic reactions, however, the optimizing of process course can lead to significant shorter reaction time. Values of activation (EK) and de-activation (ED) energies are necessary to determine optimal or suboptimal solutions. The accuracy of determ[...]
5
75%
Chemik
2014 Vol. 68, nr 2 123--128
The aim of the study was applying of autotrophic microorganisms as a biocatalyst in the reduction of oxoalkylphosphonates. Cyanobacteria strains Arthrospira maxima CCALA 027 and Nodularia sphaerocarpa CCALA 114 are capable to reduce diethyl 2- oxopropylphosphonate to the corresponding diethyl 2- hyd[...]
PL Celem przeprowadzonych badań było zastosowanie mikroorganizmów fotoautotroficznych jako biokatalizatora w redukcji -ketoalkilofosfonianu dietylu. Przeprowadzone badania przesiewowe wskazały szczepy cyjanobakterii Arthrospira maxima CCALA 027 oraz Nodularia sphaerocarpa CCALA 114 jako zdolne do reduk[...]
6
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 9 1737--1739
PL Zbadano aktywność katalityczną dwóch szczepów Coryneum betulinum KCh 6534 i Chaetomium sp. KCh 6651 względem pochodnych β-tetralonu. Cztery pochodne (6-, 7- i 8-metoksy- oraz 6-chloro-β-tetralon) spośród pięciu zastosowanych ulegały efektywnej enancjoselektywnej redukcji do zgodnych z regułą Preloga[...]
EN Two of Coryneum betulinum KCh 6534 and Chaetomium sp. KCh 6651 strains were used for redn. of 6-, 7- and 8-methoxy-β-tetralones and 6-chloro-β-tetralone. An efficient enantioselective redn. resulted in formation of resp. tetralols consistently with the Prelog rule.
7
75%
Wiadomości Chemiczne
2015 [Z] 69, 11-12 997--1018
EN Both plants and animals in the process of evolution gained the ability to produce compounds that affect their existence in the wild. These compounds may affect the organisms producing them, and may also be used by completely different individuals. Among huge number of molecules characterized by extr[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
1999 Z. 26 201-206
PL Przeprowadzono analizę polityki temperaturowej dla reakcji Michaelisa-Menten i dezaktywacji biokatalizatora niezależnej od stężenia substratu. Podano rozwiązanie dla procesu izotermicznego i prowadzonego przy optymalnej polityce temperaturowej. Przy uwzględnieniu istniejących ograniczeń technicznych[...]
EN The temperature policy for enzymatic reaction with Michaelis-Menten kinetics and deactivation independent of the reactant concentration was analysed. Solutions for isothermal and optimal temperature policy were presented. The evaluation of the possibilities of the optimum temperature policy realizat[...]
9
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2017 Nr 3 72--73
PL Przeprowadzono analizę matematyczną by ocenić, czy zastosowanie optymalnego sterowania temperaturą w procesie rozkładu nadtlenku wodoru przez natywną katalazę Terminox Ultra jest uzasadnione. Oceny dokonano w oparciu o wskaźnik będący ilorazem czasów trwania procesu prowadzonego przy optymalnym prof[...]
EN A mathematical analysis is proposed to assess if the application of optimal temperature control (OTC) in the hydrogen peroxide decomposition process by Terminox Ultra catalase is justified. The estimation was performed on basis of the indicator expressed by a quotient of process duration under time-[...]
10
63%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 8 1617--1621
PL Przeprowadzono biotransformacje piętnastu substratów w kulturach dwóch szczepów grzybów strzępkowych: Coryneum betulinum KCh 6534 i Chaetomium sp. KCh 6651. Badane biokatalizatory charakteryzują się bardzo wysoką specyficznością substratową. Zaobserwowano wyraźny wpływ budowy zastosowanego substratu[...]
EN Fifteen α-aryloketones were biotransformed to resp. enantimerically pure EtOH or tetralol derivatives by using Coryneum betulinum KCh 6534 and Chaetomium sp. KCh 6651 strains of filamentous fungi. A very high substrate specificity and a significant impact of the substrate structure on the conversion[...]
11
63%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 5 691-695
12
63%
Biotechnology and Food Science
EN Mushrooms of the Pleurotus genus are found naturally in forests in almost all latitudes where they are responsible for the decomposition of wood. These fungi are valuable to cultivate and eat, as they are source of valuable nutrients and healing ingredients. Mycelium of white rot is known for its bi[...]
13
63%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 10 1629--1634
PL Dokonano przeglądu najważniejszych zagadnień związanych z procesem biotechnologicznej produkcji kwasu kapronowego. Wykonano analizę techniczno-ekonomiczną potwierdzającą potencjał ekonomiczny jego produkcji.
EN A review, with 55 refs., of methods for biotechnol. prodn. of caproic acid. A techno-economic anal. was performed to confirm the economic potential of the prodn.
14
63%
Wiadomości Chemiczne
2020 [Z] 74, 1-2 33--55
EN Phosphonates are the group of organophosphorus compounds, which are characterized by the presence of covalent bond(s) between carbon and phosphorus atom in their structure. Both; the natural and synthetic phosphonic compounds, are encountered in various ecosystems, however because of their wide rang[...]
15
51%
Chemik
2015 Vol. 69, nr 5 273--280
PL Przedmiotem badań była selektywna transformacja dwóch grup związków fosforoorganicznych epoksy- oraz winylofosfonianów do odpowiednich pochodnych, z wykorzystaniem całych komórek bakterii lub grzybów. Aktywność hydrolityczną względem modelowego epoksyfosfonianu wykazywał tylko szczep Aspergillus nig[...]
EN The subject of research was the selective transformation of the two groups of organophosphorus compounds, epoxy- and vinylphosphonates, to the corresponding derivatives, using whole cells of bacteria or fungi. Hydrolytic activity towards model epoxphosphonate was observed only in the case of Aspergi[...]
16
51%
Biotechnology and Food Science
2018 Vol. 82, nr 2 113--128
EN Phanerochaete chrysosporium is an ubiquitous fungus having huge potential for application in biodegradation processes. Its enzymatic system, consisting of ligninases, membrane-associated oxidases and hydrogen peroxide generating enzymes is capable of degrading a wide range of pollutants like 2,4,6-t[...]
17
45%
Wiadomości Chemiczne
2009 [Z] 63, 5-6 361-389
EN Compounds with lactone moiety exhibit many biological acitivities (for example antimicrobial, antifeedant, cytostatic). One of the most attractive methods to obtain optically active lactones are regio- and stereoselective biotransformations. These together with mild reaction conditions are the main [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last