Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biotesty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2004 T. 9, z. 1 101-106
PL Chemiczne i fizyczne metody monitoringu wód powierzchniowych nie umożliwiają oceny rzeczywistego stanu ekosystemu, czyli wpływu ekotoksyn na organizmy żywe. Pomijają kumulację toksyn w łańcuchach pokarmowych, skutki synergistycznych oddziaływań trucizn oraz ich metabolizm w organizmach żywych. W t[...]
EN Chemical and physical methods of surface waters monitoring not enable a real environmental quality assessment (an impact of ecotoxins on living organisms). They avoid the accumulation of toxins in food chains, synergistic effects and theirs metabolism. In biological tests we use indicator organisms [...]
2
75%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2011 T. 14, nr 2 137-143
PL Dokonano oceny potencjału toksykologicznego imidazoliowej cieczy jonowej o nazwie chlorek 1-heksylo-3-metyloimidazoliowy (CHM). Zakres badań ekotoksykologicznych obejmował przeprowadzenie testu toksyczności ostrej z wykorzystaniem skorupiaków słodkowodnych (Thamnocephalus platyurus) i testu toksyczn[...]
EN Ionic liquids (IL's) are defined as organic salts with low melting point. The reputation of those substances as green solvents (environmental friendly chemicals) is based primarily on their negligible vapor pressure. However, high solubility and stability of those substances in water can cause a ser[...]
3
75%
Civil and Environmental Engineering Reports
2017 No. 24(1) 49--70
PL Zagadnienia przedstawione w niniejszym artykule dotyczą bardzo ważnego problemu występowania zakwitów sinic w wodach powierzchniowych wykorzystywanych do celów wodociągowych. Celem pracy była ocena cyjanotoksycznego ryzyka w zlewni rzeki Obrzyca (w tym jeziora Sławskiego będącego początkiem rzeki), [...]
EN The issues presented in this study concern a very important problem of the occurrence of cyanobacterial blooms in surface water used for water supply purposes. The objective of this study was to analyze the occurrence of cyanotoxic risk in the catchment area of the Obrzyca River (including Sławskie [...]
4
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2016 Nr 9 330--334
PL W pracy przedstawiono oddziaływanie związków chemicznych, w tym ubocznych produktów dezynfekcji (DBP) występujących w wodach basenowych na wybrane organizmy wskaźnikowe. Ocenę toksykologiczną poprzedzono krótką analizą podstawowych parametrów fizykochemicznych. Wykonane biotesty obejmowały zróżnicow[...]
EN The study presents the impact of chemical substances present in swimming pool water, including disinfection by-products (DBP), on selected indicator organisms. Toxicological assessment was preceded by brief analysis of basic physicochemical parameters. The performed biotests involved a varied group [...]
5
63%
Instal
2017 nr 6 46--50
PL Oprócz ubocznych produktów dezynfekcji w wodzie basenowej współcześnie identyfikowane są również inne mikrozanieczyszczenia z makrogrupy PPCPs. Toksyczny charakter tych związków powoduje, że do oceny jakości wody basenowej można rozważyć analizę ekotoksykologiczną. W tym zakresie niezbędna jest równ[...]
EN In addition to disinfection by-products in swimming pool water today are identified other micropollutants from macro group of PPCPs. The toxic nature of these compounds means that the assessment of the quality of the pool water should be included in the ecotoxicological analysis. In this respect, it[...]
6
63%
Inżynieria Ekologiczna
2017 Vol. 18, nr 2 142--148
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty teoretyczne magnetycznego kondycjonowania wody oraz obszary zastosowań tej technologii. Zbadano przydatność testów fitotoksyczności do oceny wpływu wody poddanej działaniu pola magnetycznego na rośliny wyższe. Badania obejmowały zarówno hamowanie kiełkowania [...]
EN Article presents selected aspects of magnetic water treatment and its areas of implementation. The study evaluated the use of phytotoxicity tests in conjunction with MWT technology. The inhibition of germination of seeds and the root growth of lepidium sativum (exposed to magnetically treated water)[...]
7
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Toksyczność ścieków pochodzących z rafinerii Al-Dura refinery (Baghdad, Irak) była mierzona przy zastosowaniu metod bioanalitycznych. Badano toksyczność względem dwóch gatunków Daphnia magna i Simocephalus expinosus. Do badań wybrano trzy miejsca pomiarowe, reprezentujące różne stopnie oczyszczania [...]
EN Toxicity of Al-Dura refinery (Baghdad, Iraq) wastes was measured on two freshwater invertebrate species, by using bioassay. The study included measures of toxicity for two species of Cladocera, being Daphnia magna and Simocephalus expinosus. Three locations in the waste treatment unit were chosen fo[...]
8
63%
Inżynieria Ekologiczna
2015 Nr 42 78--86
PL Efektem działalności człowieka są między innymi trafiające do środowiska ksenobiotyki. Szczególnie zanieczyszczenie gleb prowadzi do ich degradacji, co ostatecznie może wiązać się z zachwianiem równowagi biologicznej danego ekosystemu. Standardowo do oceny stanu środowiska glebowego wykorzystuje się[...]
EN The xenobiotics introduced into the environment are the effect of human activities. It is especially soil contamina-tion that leads to degradation of soils, which may finally be referred to the biological imbalance of the ecosystem. Normally chemical methods are used for the assessment of soil’s qua[...]
9
63%
Proceedings of ECOpole
2018 Vol. 12, No. 1 185--193
PL Przedstawiono ocenę fizykochemiczną oraz toksykologiczną próbek popłuczyn surowych (pobranych bezpośrednio po procesie płukania złóż filtracyjnych) po procesie napowietrzania oraz procesie dechloracji. Popłuczyny pobrano z obiegów basenowych dwóch krytych pływalni. Przeprowadzono badania wstępne i z[...]
EN This study discusses the physical and chemical analysis as well as toxicological evaluation of backwashings samples collected after rising raw filter beds, following aeration and dechlorination process. The tested washings were collected at facilities located in two indoor swimming pools. Toxicologi[...]
10
63%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2017 nr 1 14--16
PL Artykuł przedstawia zagadnienie ekotoksykologii – nauki o wpływie substancji na ożywione elementy środowiska. Omówione zostały cele, metody oraz podstawy prawne badań ekotoksykologicznych. Artykuł podaje również przykłady metodyki badań.
EN The following article introduces the concept of ecotoxicology – a science of the interactions between toxicants and living components of the environment. Described are goals, methods and legislation concerning ecotoxicological studies. Moreover, the article gives examples of materials and methods us[...]
11
63%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
2018 R. 23, NR 1-2 113--126
PL Ocena wpływu pozostałości farmaceutyków na organizmy żywe jest bardzo złożonym zagadnieniem. Oprócz brania pod uwagę toksyczności tylko pojedynczych związków również współobecność wielu zanieczyszczeń musi być rozważana. W niniejszej pracy podjęto próbę wyznaczenia stopnia ekotoksyczności biologiczn[...]
EN Assessment of the impact of pharmaceutical residues on living organisms is very complex subject. Apart from taking into account the toxicity of individual compounds also their presence in mixtures should be taken into account. In this work, attempts were made to assess the ecotoxicity of biologicall[...]
12
51%
Environment Protection Engineering
EN Quality assurance test with standard toxicants should be carried out regularly to check the sensitivity of the testbiont and the quality of the procedure. In the luminescent bacteria bioassay, zinc sulphate and phenol have been used as the respective inorganic and organic reference sub- stances. ISO[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last