Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biosorpcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemical and Process Engineering
PL Sprawdzono skuteczność zastosowania liści klonu zwyczajnego w procesie usuwania barwników kationowych - błękitu metylenowego i rodaminy B, z roztworów wodnych. Wyniki eksperymentu opisano za pomocą kilku znanych izoterm. Parametry izoterm wyznaczono za pomocą regresji nieliniowej, wyniki porównano z[...]
EN Removal of cationic dyes, methylene blue and rhodamine B from aqueous solutions with biomass of maple leaves was investigated. Several commonly used isotherms were chosen to analyze the experimental results. Comparison of linear and non-linear methods of estimating the isotherm parameters was examin[...]
2
100%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań procesu biosorpcji jonów Cu2+ z roztworów wodnych z użyciem liści klonu jako sorbentu. Zbadano wpływ początkowego pH roztworu, temperatury, ilości użytej biomasy oraz początkowego stężenia jonów miedzi [20, 50, 100 mg/dm3] na przebieg procesu. Porównano siedem izoterm opis[...]
EN Biosorption of Cu2+ ions from aqueous solutions with maple leaves biomass was investigated in function of initial pH, biomass concentration and temperature. The kinetics of biosorption was examined for various initial concentrations of Cu2+ (20, 50, 100 mg/dm3). Seven different isotherms were used t[...]
3
100%
Karbo
1998 Nr 5 182-187
PL Przedstawiono wstępne badania biosorpcyjnego oczyszczania spreparowanych ścieków fenolowych w anaerobowym ekspandowanym bioreaktorze. Pracę reaktora zainicjowano, stosując jako wypełnienie węgiel aktywny Chemviron F 300 zaszczepiony przefermentowanym osadem z oczyszczalni ścieków oraz pożywką minera[...]
EN A preliminary research on biosorptive treatment of synthetic wastewater containing phenol in anaerobic expanded-bed bioreactor was presented. The reactor was charged by Chemviron F-300 activated carbon. After inoculation by domestic anaerobic sludge and ˇfeeding by mineral solution containing gluco[...]
4
88%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 433-442
EN The paper presents information about the research works in Poland concerning microbiological processes of heavy metals bioleaching from ores, wastes and sewage sludge. Main scientific centers working on biohydrometallurgy, including Warsaw University, Silesian University and Wroclaw University of Te[...]
5
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W artykule zaprezentowano zastosowanie odpadowych substancji pochodzenia organicznego do sorpcji jonów metali toksycznych z roztworów wodnych. Wykonano doświadczenia dotyczące sorpcji jonów Pb2+ na pestkach śliwek w zależności od szeregu czynników takich jak: wartość pH środowiska, ilość i klasa zia[...]
EN This article presents the use of organic waste substances for the sorption of toxic metal ions from aqueous solutions. Experiments were conducted concerning the sorption of Pb2+ ions on plum stones to study the effect of various factors, such as the pH, the quantity and particle size distribution of[...]
6
75%
Archives of Environmental Protection
PL W pracy przedstawiono wyniki badań sorpcji wybranych barwników kwasowych: Acid Red 18 (AR-18), Acid Blue 9 (AB-9), Acid Green 16 (AG-16) i Acid Black 1 (ABk-1) na kompoście wytwarzanym w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Określono wpływ zarówno stężenia barwników w roztworze, jak i masy komp[...]
EN The compost derived from cellulosic material coming from the Public Utility Company in Zabrze (Poland) was investigated for its capability for adsorbing acid dyes from aqueous solution at various concentrations of the dyes and the compost dosages. Four acid dyes were investigated: Acid Red 18 (AR-18[...]
7
75%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono możliwość zastosowania trocin bukowych, materiału odpadowego, jako sorbentu do usuwania barwników kationowych (rodaminy B i błękitu metylenowego) z roztworów wodnych. Zbadano wpływ warunków procesowych, takich jak pH roztworu, temperatura, zasolenie oraz obecność środków powierzchniowo[...]
EN Presented studies are focused on the use of beech sawdust waste biomass for the biosorption of cationicdyes (rhodamine B and methylene blue) from aqueous solutions. The biosorption kinetics of cationicdyes on beech sawdust has been studied. The effects of pH, temperature, salinity and surfactant add[...]
8
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 11 2087-2092
9
75%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 3 412-416
10
75%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 10 1924-1930
11
75%
Ochrona Środowiska
PL W pracy omówiono przyczyny wysokiego i zmiennego zapotrzebowania wody na dwutlenek chloru i związane z tym niebezpieczeństwo nieskutecznej dezynfekcji wody. Wykazano brak istotnych korelacji pomiędzy zapotrzebowaniem wody na dwutlenek chloru a parametrami charakteryzującymi substancje organiczne obe[...]
EN The paper specifies the contributors to the high and variable chlorine dioxide demand and points out the concomitant risk that the final extent of disinfection will be insufficient. The study has revealed a lack of correlation between chlorine dioxide demand and total organic carbon, SUVA and ozone.[...]
12
75%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 9 1543-1547
PL Przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący procesu biosorpcji jonów metali ciężkich z roztworów wodnych na złożach alginianów. Omówiono proces biosorpcji jonów metali ciężkich oraz wpływ istotnych parametrów na równowagę i kinetykę procesu. Na podstawie analizy literatury przedmiotu stwierdzono, [...]
EN A review, with 34 refs., of removal of heavy metal from aq. solns. and fundamentals of biosorption.
13
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2016 Vol. 23, nr 3 337--346
PL W pracy badano proces biosorpcji jonów chromu(III) z roztworów wodnych przez mikroorganizmy osadu czynnego (OC), w różnych warunkach pH i temperatury. Parametry równowagowe biosorpcji wyznaczono w oparciu o modele izoterm Langmuira i Freundlicha. Parametry kinetyczne określono za pomocą równań pseud[...]
EN The biosorption of Cr(III) from aqueous solution using activated sludge (AS) microorganisms was investigated under various experimental conditions regarding pH and temperature. Biosorption equilibrium parameters were determined based on the Langmuir and Freundlich isotherm model. The kinetic paramet[...]
14
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2000 Vol. 7, nr 10 1105-1116
PL Badano koncentrację jonów cynku w komórkach drożdży piwowarskich Saccharomyces cerevisiae rasy SK 1, podczas hodowli na brzeczce piwnej (9°Blg, pH 4,5) i syntetycznym podłożu Rose'a, uzupełnionych dodatkiem soli odpowiednich metali. Źródłem jonów były wodne roztwory soli CaCl2, Mg(NO3)2, Co(NO3)2, Z[...]
EN Concentration of zinc lins in cells of brewery yeast Saccharomyces cerevisiae SK I strain was investigated. Icreaset accumulation of this ion was observed during yeast growing in brewery wort. Addition of Mn^2+, Co^2+ or Cu^2+ to the medium increased the concentration of Zn^2+ in cells by 22-100%, w[...]
15
63%
Environmental Biotechnology
EN Thirty strains of algae were examined for their biosorption abilities for the uptake of cadmium, lead, nickel and zinc from aqueous solutions. A wide range of adsorption capacities was observed between the different strains of algae and between the four metals. The cyanophyceae Lyngbya taylorii exhi[...]
16
63%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 34 166--172
PL Uprzemysłowienie i urbanizacja doprowadziły do zwiększonego uwalniania metali ciężkich do środowiska naturalnego (gleby, jeziora, rzeki, morza, oceany, wody podziemne). Badania nad biosorpcją metali ciężkich mają na celu wyszczególnienie typów mikroorganizmów, które skutecznie je wiążą. Ma to znacze[...]
EN Industrialization and urbanization result in increase of heavy metals released into the environment (soil, lakes, rivers, seas, oceans, groundwater). Studies on biosorption of heavy metals are aimed to specify types of microorganisms which could efficiently bind metals. This approach has a very impo[...]
17
63%
Analityka : nauka i praktyka
2013 nr 2 23--27
PL W wielu ośrodkach naukowych na świecie prowadzone są badania mające na celu opracowanie wiarygodnych procedur oznaczania platynowców w próbkach środowiskowych i biologicznych, poznanie procesów migracji i transformacji tych metali w środowisku, ich biodostępności dla organizmów żywych oraz zagrożeń [...]
18
63%
Chemical and Process Engineering
PL Sprawdzono skuteczność zastosowania niemodyfikowanych trocin bukowych do usuwania barwników kationowych . rodaminy B i błękitu metylenowego - z roztworów wodnych. Kinetykę i równowagę biosorpcji opisano za pomocą różnych modeli. Najlepszy opis procesu uzyskano, stosując model pseudodrugorzędowy oraz[...]
EN Removal of cationic dyes, rhodamine B and methylene blue, from aqueous solutions by unmodified beech sawdust was investigated. The adsorption kinetics and equilibrium data were fitted by various models. The pseudosecond order kinetics and the Langmuir model described biosorption data reasonably well[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Praca zawiera wyniki badania procesu biosorpcji jonów kobaltu na żywych i martwych komórkach drożdży piekarnianych Saccharomyces cerevisiae. Badania przeprowadzono z stosowaniem szerokiego zakresu początkowego stężenia jonów kobaltu (1-500 mgCo/dm3), wartości odczynu pH (3-9) i temperatur (10-47°C).[...]
EN Biosorption of cobalt ions by using live and dead cells of the baker's yeast Saccharomyces cerevisiae was investigated. A comparison with results reported in the literature was made. The biosorption of cobalt ions on both live and dead cells of Saccharomyces cerevisiae was studied in the initial ion[...]
20
63%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2007 Vol. 41 251-258
PL Szereg mikroorganizmów i naturalnych substancji jest zdolnych do adsorpcji jonów metali z roztworów. Jako naturalne biosorbenty można używać chitynę i chitosan oraz węgiel drzewny. Badania biosorpcji na różnych mikroorganizmach i na równych naturalnych sorbentach zostały przeprowadzone. Na ich podst[...]
EN Different microorganisms studied. As biosorbents emerge different microorganisms: bacteria, micromycetes, fungi, yeasts (baker's, beer and forage), active silts and microalga. As native sorbents studied active carbon and chitines, chitisan. Flotation biomass from the liquid, so named biosorbtive flo[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last