Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 71
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biopolymers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 5 1085--1088
PL Zweryfikowano 28 wariantów analitycznego testu do szybkiej, rutynowej oceny skuteczności ogrzewania biopolimerów proteinowych. Każdy z wariantów obejmuje kombinację czterech stężeń purpury bromokrezolowej jako substancji czynnej (0,10, 0,12, 0,14 i 0,16 mg/cm³) i siedmiu poziomów kwasowości roztworu[...]
EN Sorption of bromocresole purple on the surfaces both of an unheated and heated biopolimer was studied at varying concns. of the active substance and acidities of solns. The sensitivity of the test was defined as the max. difference between the sorption capacities on both biopolymers. The highest sen[...]
2
100%
Engineering of Biomaterials
3
100%
Engineering of Biomaterials
4
100%
Engineering of Biomaterials
5
100%
Engineering of Biomaterials
6
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2000 R. 17 189-196
PL Przebadano wpływ naturalnych biopolimerów powszechnie stosowanych w modyfikacji własności technologicznych płuczek wiertniczych na oznaczanie zawartości całkowitego węgla organicznego TOC (Total Organic Carbon) w 18 próbkach skał osadowych stratolitotypów Niżu Polskiego. Metodami laboratoryjnymi wyk[...]
EN The influence of natural biopolymers, commonly used when modifying technological properties of drilling muds on TOC content in 18 sedimentary rock samples coming from the Polish Lowland stratilithotypes, was analysed in this paper. Applying laboratory methods, a series of rock saturation measurement[...]
7
88%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The possibility to modify biopolymers using low temperature plasma is investigated. Two types of plasma are employed in this study: an atmospheric pressure plasma and a low pressure microwave plasma. In both cases changes of the structure and function of the exposed molecules are reported, the effec[...]
8
88%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The aim of this study was to effectively combine synthetic magnesium silicate with the lignin-derived biopolymer calcium lignosulfonate, using the in situ sol-gel route. Magnesium ethoxide and tetraethoxysilane were used as precursors of MgO and SiO2. The synthesis was carried out in alcoholic solut[...]
9
88%
Engineering of Biomaterials
EN This paper reviews recent advances concerning antibiotic-loaded microparticles application in osteomyelitis treatment. We discuss different methods utilized for microparticles' preparation, i.e. double emulsification, simple emulsification and spray drying. Materials comprised of sphere-shaped matri[...]
10
88%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN This paper proposes a mild alternative passive impregnation method of spruce wood with chitosan and zein biopolymers by using a 1-allyl-3-methylimidazolium chloride ionic liquid as a carrier for the impregnant and a swelling agent for the wood structure. The durability of the obtained coatings has b[...]
11
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 4 180-183
PL Budowa i rodzaje biopolimerów zewnątrzkomórkowych oraz mikroorganizmy je wytwarzające. Czynniki wpływające na syntezę biopolimerów.
EN Structure and types of extracellular biopolymers and microorganisms that produce them. Factors affecting the synthesis of biopolymers.
12
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wstępne próby użycia wybranych biopolimerów jako spoiw do mas formierskich. Badaniom poddano masy z polilaktydem, poliglikolidolaktydem i polikaprolakto-nem jako spoiwem. Wykazano, że najlepszymi właściwościami wytrzymałościowymi charakteryzuje się masa z polilaktydem.
EN The paper presents primary experiments of using chosen biopolymers as binders for moulding sands. Moulding sands with polylactide, poliglykololidolactide and polycaprolactone as binders were examined. It was proved that the moulding sand with polylactide has best strength properties.
13
75%
Polimery
2011 T. 56, nr 2 108-113
PL Scharakteryzowano stan badań w dziedzinie wytwarzania polimerów biodegradowalnych ze szczególnym uwzględnieniem syntezy polihydroksykwasów (PHA). Podkreślono istotne znaczenie możliwości wykorzystania do tego celu mieszanych populacji drobnoustrojów (osadu czynnego) zamiast czystych kultur mikroorga[...]
EN The recent developments in the synthesis of biodegradable polymers especially polyhydroxyacids (PHA) have been reviewed. The advantages of the application, in this type of processes, of mixed microbial cultures (activated sludge) instead of pure cultures of bacteria in order to reduce production cos[...]
14
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The purpose of this paper was to record and analyse mass (m) changes of population of micro-granules of rye starch, effective alternative current (AC), (electric) complex impedance (EACI) of this system taking place during humidification as well as insight into microstructure evolution by X[...]
15
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL W publikacji przedstawiono stan wiedzy w zakresie właściwości fizykochemicznych oraz możliwości zastosowań praktycznych najważniejszych naturalnych biopolimerów pochodzenia roślinnego (proteiny, skrobia). Biopolimery stanowiące odtwarzalne polimery naturalne, charakteryzujące się wieloma pożądanymi [...]
EN In this publication the state of the art in the scope of the physical and chemical propertries as well as of the possibilies of practical application of the most important natural vegetables biopolymeres (proteins,starch) was presented. The biopolymers, being reproducible natural polymers, charact[...]
16
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The purpose of this paper was to record and mutualy correlate mass changes of population of micro-granules of rye starch and effective dielectric permittivity of this system taking places during humidification and drying processes. Design/methodology/approach: Mass changes of biopolymeric m[...]
17
75%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 6B (96) 115--120
PL W pracy przedstawiono badania prowadzące do opracowania modelu protezy nerwu obwodowego. Proteza zbudowana jest z wielokanałowego rdzenia o średnicy od 2 do 5 mm wytworzonego metodą liofilizacji i osadzonego w tulei polimerowej. Rdzeń protezy wytworzono z mikrokrystalicznego chitozanu (MKCh), natomi[...]
EN Presented are the results of investigations into the preparation of a peripheral nerve prosthesis. The prosthesis is built up of a multichannel core having a diameter of 2 to 5 mm. The core prepared by freeze drying is housed in a polymeric sleeve. The prosthesis core is made of microcrystalline chi[...]
18
75%
Mechanik
2015 R. 88, nr 4 271--276
PL Opisano zagadnienia związane z technologią wtryskiwania biopolimerów. Przedstawiono sytuację rynkową oraz ogólną charakterystykę materiałową biopolimerów przeznaczonych do wtryskiwania. Omówiono kwestie technologiczne związane z wtryskiwaniem biopolimerów, np.: uwarunkowania technologiczne procesu w[...]
EN Outlined are issues related to biopolymer injection technology. Presented is biopolymer market situation and general material characteristics desired for production of biopolymer parts. Discussed are technical issues associated with the injection of biopolymers such as the injection process conditio[...]
19
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN The paper considers the utilization of clay-less drilling fluids under conditions of abnormally high formation pressures and temperatures. The solution of this problem is possible through the utilization of water-soluble formic acid salt. Results of the laboratory research of formate salt impact on [...]
RU В статье рассмотрены вопросы применения безглинистых промывочных жидкостей в условиях аномально высоких пластовых давлений и температур. Показано, что проблема может быть решена путем применения водорастворимых солей муравьиной кислоты. Приведены результаты лабораторных исследований влияния солей фо[...]
20
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN The article describes the methods of estimation and regulation of thermal stability of clay less flushing systems. The results show that combined utilization of sodium chloride and Alevron® agent ensures a high threshold of thermal degradation of polysaccharides and optimal technological parameters [...]
RU В статье изложены методы оценки и регулирования термической устойчивости безглинистых промывочных жидкостей. Показано, что совместное применение хлорида натрия и реагента «Алеврон®» обеспечивает высокий порог термической деструкции полисахаридов и оптимальные технологические параметры при температур[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last