Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 78
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biopolimery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2001 R. 57, nr 6 321-325
PL W artykule przedstawiono charakterystykę biopolimerów stosowanych w wiertnictwie oraz wyniki badań laboratoryjnych wpływu biopolimerów sieciowanych związkami nieorganicznymi na właściwości płuczek wiertniczych. W opisanych badaniach określono wpływ sieciowania na parametry reologiczne i stabilność t[...]
EN The paper gives characteristics of biopolymers used in drilling jobs and presents results of laboratory studies of influence of biopolymers crosslinked with inorganic compounds on drilling mud properties. The studies determined an impact of crosslinking structure on rheological parameters and therma[...]
2
80%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1998 nr 1, t.1 37-47
PL W artykule omówiono wymogi stawiane biopolimerom, reakcje organizmu oraz pojęcia biodegradacji. Dokonano przeglądu zastosowań ważniejszych polimerów w medycynie, oraz wskazano dalsze kierunki ich modyfikacji pod kątem poprawy biozgodności.
3
80%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wyniki oceny środowiskowej techniką oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) systemu produkcyjnego dwóch wybranych biopolimerów. Dokonano również porównania z systemem produkcyjnym dwóch polimerów syntetycznych w celu uzyskania odpowiedzi, jak różnią się wskaźniki środowis[...]
EN The results of the environmental impact assessment of two chosen biopolymers production system using LCA (Life Cycle Assessment) techniques. It was also compared production system of two polymers. It was presented several categories of environmental impacts for selected polymers and biopolymers. On [...]
4
80%
Wiadomości Chemiczne
2003 [Z] 57, 3-4 323-333
5
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2015 nr 3 310--312
PL Wyniki badań współczynnika filtracji mieszaniny piasku średniego i gumy ksantanowej. Badania wykonane w nowoczesnym permeametrze wyposażonym w komorę trójosiową w Centrum Wodnym SGGW. Potwierdzenie znacznego obniżenia przewodności hydraulicznej gruntu niespoistego na skutek dodania biopolimeru.
EN Results of permeability coefficient tests for a mixture of medium sand and xanthan gum biopolymer. The study performed in a modern permeameter provided with triaxial cell in Warsaw University of Life Science. Confirmation of a significant decrease in the hydraulic conductivity of noncohesive soil du[...]
6
80%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 5 1085--1088
PL Zweryfikowano 28 wariantów analitycznego testu do szybkiej, rutynowej oceny skuteczności ogrzewania biopolimerów proteinowych. Każdy z wariantów obejmuje kombinację czterech stężeń purpury bromokrezolowej jako substancji czynnej (0,10, 0,12, 0,14 i 0,16 mg/cm³) i siedmiu poziomów kwasowości roztworu[...]
EN Sorption of bromocresole purple on the surfaces both of an unheated and heated biopolimer was studied at varying concns. of the active substance and acidities of solns. The sensitivity of the test was defined as the max. difference between the sorption capacities on both biopolymers. The highest sen[...]
7
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2000 R. 17 189-196
PL Przebadano wpływ naturalnych biopolimerów powszechnie stosowanych w modyfikacji własności technologicznych płuczek wiertniczych na oznaczanie zawartości całkowitego węgla organicznego TOC (Total Organic Carbon) w 18 próbkach skał osadowych stratolitotypów Niżu Polskiego. Metodami laboratoryjnymi wyk[...]
EN The influence of natural biopolymers, commonly used when modifying technological properties of drilling muds on TOC content in 18 sedimentary rock samples coming from the Polish Lowland stratilithotypes, was analysed in this paper. Applying laboratory methods, a series of rock saturation measurement[...]
8
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 4 180-183
PL Budowa i rodzaje biopolimerów zewnątrzkomórkowych oraz mikroorganizmy je wytwarzające. Czynniki wpływające na syntezę biopolimerów.
EN Structure and types of extracellular biopolymers and microorganisms that produce them. Factors affecting the synthesis of biopolymers.
9
61%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wstępne próby użycia wybranych biopolimerów jako spoiw do mas formierskich. Badaniom poddano masy z polilaktydem, poliglikolidolaktydem i polikaprolakto-nem jako spoiwem. Wykazano, że najlepszymi właściwościami wytrzymałościowymi charakteryzuje się masa z polilaktydem.
EN The paper presents primary experiments of using chosen biopolymers as binders for moulding sands. Moulding sands with polylactide, poliglykololidolactide and polycaprolactone as binders were examined. It was proved that the moulding sand with polylactide has best strength properties.
10
61%
Polimery
2011 T. 56, nr 2 108-113
PL Scharakteryzowano stan badań w dziedzinie wytwarzania polimerów biodegradowalnych ze szczególnym uwzględnieniem syntezy polihydroksykwasów (PHA). Podkreślono istotne znaczenie możliwości wykorzystania do tego celu mieszanych populacji drobnoustrojów (osadu czynnego) zamiast czystych kultur mikroorga[...]
EN The recent developments in the synthesis of biodegradable polymers especially polyhydroxyacids (PHA) have been reviewed. The advantages of the application, in this type of processes, of mixed microbial cultures (activated sludge) instead of pure cultures of bacteria in order to reduce production cos[...]
11
61%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The purpose of this paper was to record and analyse mass (m) changes of population of micro-granules of rye starch, effective alternative current (AC), (electric) complex impedance (EACI) of this system taking place during humidification as well as insight into microstructure evolution by X[...]
12
61%
Przegląd Odlewnictwa
PL W publikacji przedstawiono stan wiedzy w zakresie właściwości fizykochemicznych oraz możliwości zastosowań praktycznych najważniejszych naturalnych biopolimerów pochodzenia roślinnego (proteiny, skrobia). Biopolimery stanowiące odtwarzalne polimery naturalne, charakteryzujące się wieloma pożądanymi [...]
EN In this publication the state of the art in the scope of the physical and chemical propertries as well as of the possibilies of practical application of the most important natural vegetables biopolymeres (proteins,starch) was presented. The biopolymers, being reproducible natural polymers, charact[...]
13
61%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The purpose of this paper was to record and mutualy correlate mass changes of population of micro-granules of rye starch and effective dielectric permittivity of this system taking places during humidification and drying processes. Design/methodology/approach: Mass changes of biopolymeric m[...]
14
61%
Prace Instytutu Włókiennictwa
2006 R. 56 7-13
PL Technologie wykorzystujące możliwości enkapsulacji polimerów i wynikające stąd nowe właściwości są przedmiotem prac badawczych na całym świecie. Wykorzystanie możliwości precyzyjnego reagowania biocydów w mikrosferach polimerowych umieszczonych w podłożu tekstylnym otwiera nowe kierunki medycznych [...]
EN Technologies based on polymer encapsulation - which offers new properties acquisition, are the subject of research and development works in the world. Using the capability of precise reacting of biocides in micro-spheres located in textile substrate opens new directions for medical applications of t[...]
15
61%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 6B (96) 115--120
PL W pracy przedstawiono badania prowadzące do opracowania modelu protezy nerwu obwodowego. Proteza zbudowana jest z wielokanałowego rdzenia o średnicy od 2 do 5 mm wytworzonego metodą liofilizacji i osadzonego w tulei polimerowej. Rdzeń protezy wytworzono z mikrokrystalicznego chitozanu (MKCh), natomi[...]
EN Presented are the results of investigations into the preparation of a peripheral nerve prosthesis. The prosthesis is built up of a multichannel core having a diameter of 2 to 5 mm. The core prepared by freeze drying is housed in a polymeric sleeve. The prosthesis core is made of microcrystalline chi[...]
16
61%
Mechanik
2015 R. 88, nr 4 271--276
PL Opisano zagadnienia związane z technologią wtryskiwania biopolimerów. Przedstawiono sytuację rynkową oraz ogólną charakterystykę materiałową biopolimerów przeznaczonych do wtryskiwania. Omówiono kwestie technologiczne związane z wtryskiwaniem biopolimerów, np.: uwarunkowania technologiczne procesu w[...]
EN Outlined are issues related to biopolymer injection technology. Presented is biopolymer market situation and general material characteristics desired for production of biopolymer parts. Discussed are technical issues associated with the injection of biopolymers such as the injection process conditio[...]
17
61%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN The paper considers the utilization of clay-less drilling fluids under conditions of abnormally high formation pressures and temperatures. The solution of this problem is possible through the utilization of water-soluble formic acid salt. Results of the laboratory research of formate salt impact on [...]
RU В статье рассмотрены вопросы применения безглинистых промывочных жидкостей в условиях аномально высоких пластовых давлений и температур. Показано, что проблема может быть решена путем применения водорастворимых солей муравьиной кислоты. Приведены результаты лабораторных исследований влияния солей фо[...]
18
61%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN The article describes the methods of estimation and regulation of thermal stability of clay less flushing systems. The results show that combined utilization of sodium chloride and Alevron® agent ensures a high threshold of thermal degradation of polysaccharides and optimal technological parameters [...]
RU В статье изложены методы оценки и регулирования термической устойчивости безглинистых промывочных жидкостей. Показано, что совместное применение хлорида натрия и реагента «Алеврон®» обеспечивает высокий порог термической деструкции полисахаридов и оптимальные технологические параметры при температур[...]
19
61%
Ochrona przed Korozją
2017 nr 2 32--40
PL Przeprowadzono badania wodnych dyspersji poliuretanowych, zsyntezowanych z prepolimerów (polioli) otrzymanych z surowców ze źródeł odnawialnych i alifatycznych izocyjanianów pod katem zastosowania ich jako spoiw do farb. Biopolimery różniły się zawartością segmentów miękkich (poliole) i twardych (gr[...]
EN Waterborne, polyurethane dispersions (WPUs) synthesized from biobased polyols and aliphatic isocyanates of petrochemical origin, were tested for their potential use as binders in coating formulations. Polymers were different regarding soft (polyol) and hard (urethane and urea groups) as well as hydr[...]
20
61%
Farby i Lakiery
2014 nr 1 3--9
EN A high molecular weight natural polyester type biopolymer, based on renewable resources and produced in a fermentation process, can be used in various types of coatings for gloss reduction. Matting results in aqueous, solvent-borne and 100 % solids radiation curing coating wood and industrial coatin[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last