Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 408
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biopaliwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2010 nr 3 14-15
PL Zanim Urząd Regulacji Energetyki otrzyma wszystkie zbiorcze zestawienia za cztery kwartały minionego roku, dotyczące ilości oraz kierunku zakupów biokomponentów przez podmioty zobowiązane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), można, a nawet należy pokusić się o pewne konkluzje odnośnie [...]
2
100%
Czysta Energia
2010 Nr 11 33-36
PL Kierunki rozwoju technologii wytwarzania biopaliw zostały wytyczone przez Europejską Strategiczną Agendę Badawczą (ESRA), która wraz z Planem Wykonawczym została przyjęta 31 stycznia 2008 r. na posiedzeniu członków Europejskiej Platformy Technologicznej Biopaliw.
3
100%
Czysta Energia
2010 Nr 4 22-23
PL Paliwa produkowane z ropy naftowej są siłą napędową transportu drogowego, morskiego i lotniczego. Warto się zastanowić nad tym, jaka będzie rola ropy w najbliższej przyszłości?
4
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2009 z. 287 115-124
EN The article summarizes up author's experience with the environmental impact assessment in branch of biogas plants. The introductory part of paper describes legislative obligations of the Czech Republic concerning fulfilment of the European Union's limits in branch of utilization of renewable energy [...]
CS Pfispevek shrnuje zkusenosti autora s posuzovanim vlivu bioplynovych stanic jta zivotni prostfedi. Vuvodni casti pfispevku jsou uvedeny legislative povinnosti Ćeske republiky pfi plneni limitu Evropske unie v oblasti vyuzivani alternativnich zdroju energie. Dalsi cast je venovana analyze vlivu bio[...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 9 69-70
PL Tworzenie (formowanie) paliw opiera się na mieszaniu różnych substancji palnych w proporcjach gwarantujących uzyskanie założonego efektu, a także na poddawaniu ich działaniu różnych czynników prowadzących do przekształcenia struktury w odpowiednią formę wymaganą przez odbiorcę. Fakt posiadania przez[...]
6
100%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN In the paper it was presented a state of knowledge about biofuels in the world and in Poland, referring to gasoline ethanol and diesel fuel-FAME mixtures, performance characteristics and production methods. It was presented opinion about discussion that took place in relation to the first version of[...]
7
100%
Archiwum Spalania
PL W referacie dokonano syntetycznej analizy aspektów stosowania paliw pochodzenia roślinnego do zasilania współczesnych silników spalinowych, skupiając się na techniczno-eksploatacyjnej (silnikowej) stronie tego zagadnienia. Analizie poddano te biopaliwa, które mają obecnie największe szanse na szersz[...]
8
100%
Chemik
2011 Vol. 65, nr 11 1169-1176
PL Wobec przewidywanego 54% wzrostu światowej konsumpcji energii w okresie 2001 -2025 i wyczerpywania się zasobów mineralnych do zaspakajania potrzeb energetycznych niezbędne jest poszukiwanie możliwości zastąpienia konwencjonalnych źródeł energii odnawialnymi. W artykule omówiono pojęcie biopaliwa, tj[...]
EN Given the projected 54% increase in world energy consumption in the period 2001-2025 and the depletion of mineral resources for satisfying energy needs is essential to explore the possibility of replacing conventional sources of renewable energy. The article discusses the concept of biofuels, such a[...]
9
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł przedstawia wybrane aspekty dotyczące metodyki służącej określaniu wielkości nakładów energetycznych oraz obciążeń emisyjnych związanych z wytwarzaniem biopaliw. W pracy odniesiono się do podstawowych założeń teoretycznych oraz przyjętej metodyki oceny, w myśl tzw. analizy cyklu życia (LCA) [...]
EN The article presents the chosen aspects of the methodology serving to determine the energy outlays magnitude and the emission loads connected to biofuels produce. The paper relates to the main theoretical assumptions and the accepted methodology assessment of life cycle analysis (LCA) for selected e[...]
10
100%
Nafta-Gaz
2005 R. 61, nr 12 546-555
PL W artykule przedstawiono kierunki i zakres zmian jakości paliw silnikowych w okresie ostatnich dwudziestu lat, wymuszane zaostrzającymi się przepisami dotyczącymi emisji silnikowej. Pokazano perspektywy dalszego rozwoju paliw, zarówno tradycyjnych węglowodorowych jak i paliw alternatywnych, w tym bi[...]
EN Directions and ranges of engine fuels quality changes under restrictive emission regulations during last 20 years were presented in the paper. Problems of future perspectives of hydrocarbon and alternative engine fuels and biofuels was discussed.
11
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2008 nr 6 9-14
PL W lutym 2007 r. na łamach miesięcznika "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" ukazał się artykuł poświecony tematyce biopaliw transportowych w Polsce. Celem niniejszej publikacji jest wskazanie obszarów, w których dokonały się istotne przeobrażenia, i ocena tych przeobrażeń dokonana na podstawie zesta[...]
EN There has been a low share of the biofuels consumption in the transportation fuels consumption structure in Poland. In the year 2007 the national target of approx. 0,7% share of biofuels in total transportation fuels consumption was set, which has not been consistent with a 3,5% target defined in th[...]
12
80%
Logistyka
PL Transport w produkcji biopaliw powinien odbywać się na możliwie małych odległościach dlatego celowe jest wykorzystanie małych lokalnych przetwórni przetwarzających biomasę na półprodukty lub biopaliwa. Zgodnie z ogólnymi zasadami celowe jest wykorzystanie pełnych ładowności środków transportowych. W[...]
EN The use of fossil fuels causes in the form of the consequences of atmospheric emissions of various pollutants. Most are expressed in terms of carbon dioxide equivalent. Therefore, the use of renewable fuels, a trend emerged in recent years. It aims to improve the balance of CO2 in the atmosphere, bu[...]
13
80%
Archiwum Spalania
PL Tematyka artykułu nawiązuje do badania procesu rozdrabniania węgla z dodatkiem biomasy oraz biomasy storyfikowanej. Badania przeprowadzono na modelowej instalacji układu mielącego młyna węglowego rolkowomisowego w skali 1:4. Instalacja umożliwia przeprowadzenie badań zarówno w układzie przepływowym [...]
EN The purpose of the study is to investigate the grinding process of coal with biomass and torrefied biomass addition. The tests were carried out in a 1:4 scale model of an RP- 1043x`milling system. The construction of the model system is suitable to test flow or batch systems, by placing a material l[...]
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2010 nr 172 84-93
EN Vegetable oils are used not only for the production of biodiesel, but are also combusted directly in diesel engines, in their non-transesterified form. Typically, such engines are equipped with a dual-fuel system, where the engine is started and warmed up on diesel fuel, operated on heated vegetable[...]
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2010 nr 172 75-83
PL W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych emisji zanieczyszczeń i innych parametrów użytkowych samochodu osobowego zasilanego olejem napędowym oraz estrami metylowymi oleju rzepakowego. Badania wykonywano w komorze klimatycznej w temperaturach otoczenia od -15 stopni Celsjusza do +25 stopn[...]
EN This paper presents the results of comparative tests of pollutant emissions and other operating parameters of a passenger car fuelled alternatively with diesel oil and neat rapeseed oil methyl esters. The tests were performed on chassis dynamometer installed in a climatic chamber at variable ambient[...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2010 nr 172 132-142
PL Artykuł ocenia możliwość zastosowania różnych proporcji FAME w mieszaninach biopaliw (mieszanina oleju napędowego oraz FAME) we współczesnych silnikach Euro 4/Euro 5 z wtryskiem bezpośrednim, układem zasilania common-rail oraz turbodoładowaniem. Przeanalizowano wpływ biopaliwa z różną zawartością es[...]
EN This paper evaluates the feasibility of using different proportions of FAME in biodiesel blends (a mixture of diesel fuel and Fatty Acid Methyl Esters) in modern Euro 4/Euro 5 direct-injection, common-rail, turbocharged, light-duty diesel engines. The influence of different RME (Rapeseed Methyl Este[...]
17
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem artykułu jest porównanie kąta opóźnienia samozapłonu w przypadku zasilania silnika AD3.152 dwoma paliwami ekologicznymi: ekologicznym olejem napędowym EKODIESEL PLUS 50B oraz paliwem roślinnym wyprodukowanym przez Rafinerię w Trzebini BIO-DIESEL D-FAME.
18
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania charakterystyk prędkości narastania ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym oraz wzniosu iglicy rozpylacza w oparciu o badania eksperymentalne.
19
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Obserwujemy duży wzrost zainteresowania paliwami alternatywnymi. W wielu krajach Unii Europejskiej oferta producentów i dystrybutorów poszerza się o paliwa komponowane z wykorzystaniem olejów roślinnych do zasilania silników z zapłonem samoczynnym. Przeprowadzone badania wykazały, ze rodzaj stosowa[...]
20
80%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 11 1047-1058
PL Na rynku biopaliw można spotkać zarówno estry metylowe wytworzone w pełni z olejów odpadowych, jak również mieszaniny estrów wytworzone z surowcow różnego pochodzenia, o różnym udziale procentowym poszczególnych surowców - obserwowane są już problemy wynikające z ich stosowania w biopaliwach. W arty[...]
EN The growing biodiesel market includes methyl esters fabricated exclusively from used edible oils as well as mixtures of esters fabricated from row fats of various origin. This situation causes problems appearing when such esters are used as biofuel components. An article presents an assessment of lo[...]
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last