Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biopaliwa stałe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2010 Nr 2 17-19
PL Końcową, użytkową formą handlową biomasy z roślin energetycznych są najczęściej: zrębki, brykiety, pelety i bele słomy. Odbiorca tych produktów najczęściej stawia ściśle określone wymagania dotyczące parametrów biomasy energetycznej, w tym odnośnie postaci produktu, jego wymiarów, wartości opałowej,[...]
2
80%
Czysta Energia
2012 Nr 5 36-36
3
80%
Czysta Energia
2005 Nr 4 26-28
4
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 161-169
PL Brak odpowiednich regulacji prawnych odnośnie obowiązku certyfikacji biopaliw stałych kompaktowanych w Polsce powoduje, iż na rynek często wprowadzane są paliwa o wątpliwej jakości. Skutkuje to zarówno awariami instalacji spalających ten rodzaj paliwa, jak i spadkiem zaufania wśród klientów. Badani[...]
EN The lack of appropriate legal regulations regarding the obligation to certificate compressed solid biofuels in Poland causes frequent introduction of questionable quality fuel to the market. It results the breakdowns of installations burning this kind of fuel, as well as the customers confidence d[...]
5
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 170-179
PL W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki dotyczące oceny jakości biopaliw stałych w postaci brykietów i peletów dostępnych w handlu. Ocenę przeprowadzono w oparciu o aktualne normy PN-EN oraz zaproponowany wskaźnik syntetycznej oceny jakości (wartości użytkowej). Próbki pochodziły od różnych p[...]
EN The second part of the article presents the results of the evaluation of the quality of solid biofuels, formed in briquettes and pellets, which are commercially available. The evaluation based on current standards PN-EN and proposed synthetic indicator of quality assessment (the utility value). Th[...]
6
61%
Instal
2000 Nr 7/8 8--14
PL Poniższy artykuł poświęcony został charakterystyce sektora energetycznego wykorzystania biopaliw stałych w Polsce, szczególnie w aspekcie możliwości wykorzystania w rolnictwie i na terenach niezurbanizowanych. Biopaliwa są paliwami ekologicznymi z punktu widzenia emisji zanieczyszczeń oraz emisji ga[...]
7
61%
Instal
2007 nr 11 10-15
PL W opracowaniu omówiono krajowe i światowe instalacje zgazowania, które są jeszcze na etapie badań lub mają już zastosowanie komercyjne. Zgazowanie to konwersja, poprzez proces częściowego utleniania węgla zawartego w paliwie w gaz, którego głównymi składnikami są wodór i tlenek węgla. Gaz może być u[...]
EN National and world gasification plants, which are on research and commercial stage, are presented in this paper. Gasification is a process that converts, by partially oxidation, carbonaceous materials into carbon monoxide and hydrogen. Gas can be used as fuel, source of hydrogen or materiał in produ[...]
8
61%
Czysta Energia
2003 Nr 11 40-41
9
61%
Czysta Energia
2003 Nr 10 23-25
10
61%
Czysta Energia
2007 Nr 9 38-41
11
61%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 9 1590-1592
PL Do trocin drzewnych dodano trzy minerały (0,25-0,5%) w celu podwyższenia temperatury topliwości popiołów powstających ze spalania biomasy. Wykorzystując spektrometrię rentgenowską, zbadano zawartość pierwiastków z dozowanych materiałów w uszlachetnionej biomasie.
EN Three minerals were added to sawdust (0.25-0.5%) to increase the melting temp. of ashes from the biomass combustion.
12
61%
Inżynieria Rolnicza
2004 R. 8, nr 2 307--312
PL Rozpoznano i oszacowano zasoby biopaliw stałych w województwie podkarpackim, a w szczególności przeanalizowano zróżnicowania tych zasobów dla potrzeb opracowania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię. Okazało się, że najbardziej korzystne warunki budowy instalacji do pozyskiwania energii [...]
EN The resources of solid biofuels in the Podkarpacie province were identified and evaluated, and in particular diversities of these resources were analyzed for the needs of elaboration of the guidelines for the heat and energy demand plan. It turned out that the most favorable conditions for construct[...]
13
61%
Logistyka
2015 nr 4 3240--3247, CD2
PL Biomasa zarówno nieprzetworzona jak i przetworzona stwarza określone trudności logistyczne. W głównej mierze wynikają one z rozmaitej podatności transportowej ładunku. W literaturze brak szerszej analizy dotycej tej podatności. Z tych względów w artykule podjęto próbę jej oceny tej podatności dla ró[...]
EN The transportation of solid biomass both processed and unprocessed leads to several difficulties, mostly connected to transport vulnerability of such fuels. Vestigial information in the literature about this problem could be found. This paper attempts of asses the transport vulnerability of differen[...]
14
60%
Czysta Energia
2003 Nr 11 42-42
15
51%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Wpływ składu frakcyjnego pyłów biopaliw stałych na wybrane wskaźniki pożarowo-wybuchowe W pracy przedstawiono próbę oceny wpływu składu frakcyjnego pyłów uzyskanych z biomasy i odpadów pochodzenia roślinnego na wybrane wskaźniki pożarowo-wybuchowe. Opisano sposób preparowania próbek pyłów o ściśle o[...]
EN This paper attempts to evaluate influence of dust particle size derived from biomass and organic residues originating from plants on chosen fire and explosion risk indicators. Way of sample preparation for specified fraction size has been described in details. Method of determination and research eq[...]
16
51%
Energetyka
2006 nr 12 950-952
PL Z przeprowadzonych badań wynika, że zastosowanie biopaliw w procesie reburningu jest efektywnym sposobem zmniejszania stężenia tlenków azotu. Spośród wszystkich analizowanych biopaliw największą skuteczność uzyskano dla biogazu syntetycznego, natomiast wśród biopaliw stałych dla siana. Wysoka skutec[...]
EN As a result of some investigations we know that the use of biofuels in the process of reburning is an effective method to reduce the nitric oxides concentration. The most effective of all analysed biofuels is the synthetic biogas, and among solid fuels - hay. High effectiveness of the synthetic biog[...]
17
51%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Biomasa leśna jest jednym z podstawowych alternatywnych nośników energii, których udział z roku na rok znacząco się zwiększa. W Polsce jednym z silnie rozwiniętych działów gospodarki jest przemysł drzewny, który generuje znaczące ilości odpadów. Z powodzeniem można je wtórnie wykorzystać na cele ene[...]
EN Forest biomass is one of the basic alternative energy, whose share increases considerably year by year. In Poland, one of the highly developed sectors of the economy is the timber industry, which generates significant amounts of waste. This type of waste can be successfully re-used for energy purpos[...]
18
51%
Górnictwo Odkrywkowe
2014 R. 55, nr 6 47--52
PL Podmioty negatywnie wpływające na środowisko zobowiązane są do kompensacji przyrodniczej zniszczonych obszarów. W pracy przedstawiono problem degradacji gleb, aspekty prawne oraz możliwość rekultywacji biologicznej na terenie Polski. Zaprezentowano rozwiązanie działalności naprawczej przy użyciu roś[...]
EN The entities which have negative impact on the environment are obliged to compensate environmental changes of damaged areas. The article presents the problem of soil degradation, legal aspects and the possibility of biological reclamation in Poland. Presented solution of repair activity embraces the[...]
19
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 166-169
PL W artykule omówione zostały wyniki badań dotyczące wpływu stopnia rozdrobnienia oraz ciśnienia aglomeracji na wybrane parametry jakościowe brykietu ze słonecznika wierzbolistnego tj.: jego trwałość i gęstość właściwą. Do badań wykorzystano rozdrobnione pędy słonecznika wierzbolistnego o wilgotności [...]
EN In article were discussed results of studies on the impact of the degree of fragmentation and agglomeration pressure on selected quality parameters of briquettes obtained from willow-leaved sunflower (durability and specific density). For research were used sunflower sprouts chipped on moisture cont[...]
20
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 1 233--236
PL W pracy przeprowadzono analizę nakładów energetycznych ponoszonych na proces peletowania zmielonej biomasy kilku gatunków roślin. Wybrane rośliny to gatunki uprawiane na cele energetyczne w polskich warunkach klimatycznych. Materiał do badań pozyskany został z poletek doświadczalnych Uniwersytetu Ro[...]
EN The paper analyzes energy inputs incurred in the process of pelletizing milled biomass of several species of plants. Selected plant species are cultivated for energy purposes in Polish climatic conditions. Material for the study was acquired from experimental plots of University of Agriculture in Kr[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last