Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 84
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biomonitoring
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 338-341
2
100%
Problemy Ekologii
PL Przedstawiono wyniki badań rozkładów zawartości: Na, Mg, Cl, K, J, Br, Ca, Mn, Sr, V, Cr, Fe, Co, Cu, Zn, As, Se, Ta, Au, Ag, Hg, Tb w mchu Pleurozium Schreberi na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Celem badań było określenie wpływu Bałtyku na skażenie metalami regionów nadmorskich. Stwierdzono[...]
EN Metals contamination analysis in the Slowinski National Park are presented. As an indicator served moss Pleurozium Schreberi, commonly used in air pollution assessment. Contents of the following metals were studied Na, Mg, Cl, K, J, Br, Ca, Mn, Sr, V, Cr, Fe, Co, Cu, Zn, As, Se, Ta, Au, Ag, Hg, Tb. [...]
3
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2001 Vol. 8, nr 6 559-571
PL Przedstawiono zastosowanie organizmów żywych do oceny stopnia zanieczyszczenia ekosystemów morskich. W pierwszej części omówiono ogólne informacje dotyczące wymogów stawianych organizmom stosowanym do biomonitoringu oraz parametry biologiczne i ekologiczne istotne przy ich zastosowaniu. Następnie po[...]
EN The application of living organism for pollution assessment of marine ecosystems is presented. The general information on requirements that bioindicators ought to fulfil for marine environments and biological and ecological factors that affect contaminant concentrations in organisms are given. Next,[...]
4
100%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 5 420-426
5
100%
Technologia Wody
2014 Nr 4 (36) 18--23
PL Larwy muchówek z rodziny Chironomidae (Diptera, Insecta) odgrywają dużą rolę w bioindykacji środowiska wodnego i stosowane są do typologii oraz biomonitoringu. W pracy omówiono zalety i wady Chironomidae jako organizmów wskaźnikowych. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa, w tym prac własnych, wykaza[...]
EN The larvae of nematoceran flies from the Chironomidae family (Diptera, Insecta) play an important role in bioindication of aquatic environment and are used for typology and biomonitoring. This paper discusses the advantages and disadvantages of Chironomidae as indicator organisms. Basing on literatu[...]
6
100%
Inżynieria Ekologiczna
PL Celem niniejszej pracy było pilotażowe określenie stanu zanieczyszczenia pozostałościami środków ochrony roślin ekosystemów słodkowodnych na obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo województwa podlaskiego. W badaniach analitycznych poszukiwano pozostałości 431 substancji czynnych (s.cz.) pestycy[...]
EN The aim of this study was to pilot the determination of the contamination state with residues of plant protection products of freshwater ecosystems in the areas of Podlasie voivodship characterized by intensive agriculture. The analytical studies indicated residues of 431 active ingredients (a.i.) o[...]
7
100%
Ekonomia i Środowisko
2014 nr 2 288--297
PL Koncepcja zrównoważonego rozwoju zakłada taki sposób zaspokajania potrzeb współczesnego człowieka, który nie ogranicza możliwości zaspokojenia potrzeb przez przyszłe generacje. Oznacza to, że każde współczesne działanie mające na celu polepszenie jakości życia powinno odbywać się w trosce o zachowan[...]
EN Intensive environmental contamination by chemicals caused by human activities makes the monitoring of biological systems response necessary. It is difficult to predict the effects of pollutants basing only on measuring their concentrations in the abiotic environment. Toxic effects of pollutant are d[...]
8
94%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN This paper summarises the findings of two national projects carried out by the author, covering the largest area ever investigated on the use of diatoms for monitoring river health in Australia, as well as to recommend future directions in diatom river monitoring in Australia. The first project (199[...]
9
94%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 98 85-86
EN Characteristics of selected air pollution. Description of the village in which the test were conducted. Characteristics of research methods. Laboratory tests and analysis and discussion of the results.
10
84%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Publikacja jest syntetycznym przeglądem prowadzonych od wielu lat badań, dotyczących możliwości zastosowania roślin wodnych (makrofitów) do oceny zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz możliwości wykorzystania ich biomasy w procesach fitoremediacji. Przedstawiono wyniki badań dotyczących kinetyk[...]
EN The publication is a synthetic review of many years of research on the possibility of using water plants (macrophytes) to assess pollution of surface waters and the possibility of using the biomass in phytoremediation processes. The results of the research of kinetics and equilibria of heavy metals [...]
11
84%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Porównano stężenia analitów zakumulowanych w epigeicznych mchach i w epifitycznych porostach rosnących na tych samych obszarach. Do wyznaczania zależności między stężeniem analitów w próbkach mchów i porostów wykorzystano wyniki badań opublikowanych w czasopismach znajdujących się w bazach danych SC[...]
EN Concentrations of analytes acumulated in epigeic mosses and epifitic lichens growing on the same areas were compared. To find dependences between concentration of analytes in mosses and lichens the results of investigations which were published in scientific journals were used. Using the relationshi[...]
12
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2008 Vol. 15, nr 9 1005-1009
PL Celem pracy było ustalenie poziomu rtęci w powszechnie zbieranych i spożywanych gatunkach grzybów. Postanowiono ustalić, czy istnieje związek miedzy stopniem zanieczyszczenia środowiska a skażeniem grzybów rtęcią. Przebadano cztery gatunki grzybów: borowika szlachetnego, maślaka zwyczajnego, podgrzy[...]
EN The aim of the study was to analyze the content of mercury in four mushroom species. Additional aim was to establish the relationship between environmental pollution and concentration of mercury in mushrooms. The content of mercury in mushrooms was determined by atomic absorption spectrophotometry. [...]
13
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2008 Vol. 15, nr 9 1011-1017
PL Celem pracy było stwierdzenie, w których tkankach i w jakiej ilości kumuluje się rtęć w organizmie szczupaka. Badania przeprowadzono u 10 śniętych szczupaków zakupionych w hurtowni na terenie Warszawy. Ryby poddano dysekcji i wypreparowano tkanki i narządy, tj: łuski, skórę, płetwy, szkielet, mięśni[...]
EN The aim of the study was examination in which tissues and in what quantity predatory fish accumulates the highest amount of mercury. Concentration of mercury were determined in tissues and organs of pikes. Ten fish were bought in fish wholesale firm in Warsaw. Analyzed material comprised samples of [...]
14
84%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 11 1916-1918
PL Przedstawiono wyniki analizy jakości wody zawierającej wybrane ksenobiotyki w trakcie jej napromieniowania UV bez i z dodatkiem H₂O₂. W badaniach zastosowano biotest Microtox® wykazujący dużą wrażliwość na szerokie spektrum toksycznych substancji.
EN Bisphenol A and diclofenac-contg. aq. solns. were subjected to UV irradn. (150 W) with or without addn. of H₂O₂ (6–12 mg/dm³) to control the quality of water with Microtox® biotest (bioluminescent bacteria Vibrio fisheri). The biotest was found efficient as a tool in the assessment of the new water [...]
15
84%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL W artykule przedstawiono ocenę jakości powietrza na terenie gminy Sadowne (przez którą przebiega droga krajowa nr 50) przy pomocy metody lichenoindykacyjnej.
EN This article discusses the air quality estimation in the municipality of Sadowne (through which the national road No. 50) using the lichenoindicative method.
16
84%
Civil and Environmental Engineering Reports
2014 No. 12 95--105
PL Rośliny wodne od lat znajdują zastosowanie w bioindykacji skażenia środowiska wodnego metalami śladowymi, ze względu na istniejącą zależność między zawartością pierwiastków w ich tkankach i w otaczającym je środowisku. Stopień kumulacji metalu zależy zarówno od rodzaju metalu, jak i od gatunku rośli[...]
EN In present study the concentrations of Hg, Mn, Zn, Fe and Cu in water, bottom sediments and leaves of Hydrocharis morsus-ranae from 11 oxbow lakes of the Odra River were determined by atomic absorption spectrometry. Trace metal concentration in water and bottom sediments were below the geochemical b[...]
17
84%
Ochrona Środowiska
PL Badania nad strukturą makrozoobentosu w jeziorze Jamno przeprowadzono w sezonach letnich 2005 r. i 2006 r. Stanowiska badawcze (15) wyznaczono w taki sposób, aby można było określić strukturę fauny dennej w poszczególnych plosach (Jamno Małe, Centralne i Osieckie) oraz profilach (północnym, środkowy[...]
EN Qualitative and quantitative analyses of the macrozoobenthos structure in the Jamno Lake were conducted in the summer seasons of 2005 and 2006. The sampling sites (15) were chosen so as to enable the determination of the benthic fauna structure in particular basins (Jamno Małe, Jamno Centralne and J[...]
18
84%
Ochrona Środowiska
PL Badania jakości wody w Słupi na zurbanizowanym terenie Słupska przeprowadzono na 11 stanowiskach pomiarowych, które różniły się miedzy sobą stopniem przekształcenia dna rzeki. Do oceny stanu ekologicznego badanego odcinka rzeki zastosowano analizy biologiczne i chemiczne, zgodnie z wytycznymi biomon[...]
EN Water quality was assessed using samples collected at 11 sites, which were located along the Slupia River within the city of Slupsk and differed in the extent of riverbed transformations. The ecological state of the river section examined was determined using biological and chemical analyses in comp[...]
19
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2013 Vol. 20, nr 10 1089--1101
PL Publikacja jest syntetycznym zbiorem informacji, które dotyczą celów i kierunków badań związanych z wykorzystaniem glonów do oceny zanieczyszczenia wód powierzchniowych metalami ciężkimi. Zaprezentowane przykłady dotyczą wykorzystania glonów w biomonitoringu ekosystemów wodnych, który w wielu krajac[...]
EN This paper is a synthetic set of information that relate to the goals and directions of research linked with the use of algae for the assessment of contamination of surface water by heavy metals. The presented examples concern the use of algae in biomonitoring of aquatic ecosystems, which in many co[...]
20
84%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2000 Vol. 7, nr 4 365-376
PL Podjęto próbę scharakteryzowania przydatności narzędzi analitycznych (parametry sumaryczne, analiza specjacyjna z wykorzystaniem metod instrumentalnych, biomonitoring i bioanalityka), będących w dyspozycji współczesnego analityka, w badaniach dotyczących oceny stopnia skażenia środowiska. Narzędzia [...]
EN Attempts were made to characterize applicability of analytical tools (total parameters, speciation analysis, biomonitoring, bioanalysis) proposed by the present-day analyst in studies related to assessment of environmental pollution. The tools used individually do not give so complex and multidimens[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last