Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 97
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biometria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Technika rozpoznawania osób na podstawie obrazu tęczówki oka została zaakceptowana jako najbardziej skuteczna metoda biometryczna. Niemniej uzyskanie jednoznacznej sygnatury tęczówki wciąż pozostaje niemożliwe, głównie ze względu na własności dotychczas stosowanych metod ekstrakcji cech. W rezultaci[...]
EN Iris recognition is accepted as one of the best biometric methods. The extraction of a unique iris signature still remains impossible due to uncertainty of results in commonly used feature extraction methods. As a result of previous research, iris structure analysis was chosen as the best method for[...]
2
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2003 R. 3, nr 4 127-134
PL Zaprezentowano jedno z zagadnień dotyczących dziedziny identyfikacji twarzy. Skuteczna ekstrakcja cech twarzy stanowi podstawę do prawidłowego jej zakwalifikowania w procesie identyfikacji. Proponowane podejście bazuje na transformacie falkowej (TF), wykorzystywanej dotychczas w rozpoznawaniu mowy. [...]
3
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Przedstawiono analizę stanu technologii biometrycznych, korzystając z materiałów konferencji w Halmstadzie, Nowym Jorku, Kopenhadze, Warszawie: typy biometryk, wartości błędów systemów identyfikacji/autentykacji, mity biometryczne itd. Osobną uwagę zwrócono na paradygmat fuzji (integracji) biometryk[...]
4
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Przedstawiono wyniki opracowania teoretycznego i eksperymentalnego doświadczenia stworzonej przez autorów biometrycznej metody pomiarów asymetrii twarzy. Pomiar zrealizowano za pomocą pseudoinformacyjnego kryterium JeK oceny podobieństwa skomplikowanych kształtów.
5
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Oszacowano biomasę dominujących gatunków drzew sosny, dębu, brzozy w ekosystemie leśnym położonym na złożu węgla brunatnego w Nadleśnictwie Legnica. Stosując wzory empiryczne, obliczono biomasę liści, gałęzi, pni i korzeni, a laku biomasę skumulowaną w ściółce. W tych samych warunkach oszacowano min[...]
EN The biomass of dominant tree species: pine, oak, birch was estimated in the forest ecosystem located on a deposit of brown coal in the Legnica Forest District. According to empirical equations the biomass of leaves, branches, trunks and roots was calculated, as well as the cumulated biomass in litte[...]
6
100%
Informatyka
2000 Nr 10 24-28
PL W artykule omówiono cywilne zastosowania biometrycznych metod identyfikacji bez względu na stosowane techniki. Przegląd obejmuje tworzone w różnych krajach systemy dokumentów osobistych wykorzystujące biometrię; systemy takie, tworzone specjalnie do głosowania (zarówno w wyborach powszechnych jak i [...]
7
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Pomiary biometryczne mogą służyć do identyfikacji lub weryfikacji osób. W artykule, na przykładzie systemu biometrycznego rozpoznawania twarzy i rozpoznawania dłoni, przedstawiono ograniczenia występujące w pomiarach biometrycznych. W trybie identyfikacji wyznaczany jest wzorzec biometryczny, który [...]
EN Biometrics measurements can be applied to person`s identyfication or verification. In paper, using as example the biometric system recognising face and palm, some limitations existing in biometric measurements are discussed. In the identification case the system is trained with patterns of severan p[...]
8
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 80 217--222
PL W artykule przedstawiono metodę identyfikacji odcisków palców uzyskanych w procesie cyfrowego przetwarzania za pomocą urządzenia akwizycji obrazu opierającego swoją budowę na matrycy CCD (Charge Coupled Device). Algorytm identyfikujący odciski palców opiera swoje działanie na porównaniu docisków za [...]
EN Authors used a popular digital image quality assessment measure for fingerprint identification - Peak Mean Square Error (PMSE). Analysing the measure described by equation (1), it can be seen that the quantity of its indicators depends on the image content. It is very important because, due to this,[...]
9
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2003 R. 3, nr 5 209-218
PL Zaprezentowano nową metodę identyfikacji osób używającą transformaty falkowej (TFL) oraz ukrytych modeli Markowa (UMM). Obydwa narzędzia matematyczne były dotychczas głównie używane z powodzeniem w rozpoznawaniu mowy. Były one również wykorzystywane sporadycznie w systemach rozpoznawania wzorca, ale[...]
10
88%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2009 Vol. 13 41--46
EN Knowledge is a key factor to the personal success. The certifications are the instant tools that are commonly available to assess the personal success. In an e-Learning environment, where the learning projects are delivered with the aim to provide a professional or an academic certification, it is i[...]
11
88%
Logistyka
PL Artykuł porusza ważne problemy związane z wdrażaniem biometrycznego uwierzytelniania w systemach bezpieczeństwa in corporre. W artykule podnosi się aspekty uwarunkowań społeczno-prawnych stosowania biometrii oraz znaczenie wykorzystania cech osobniczych w systemach bezpieczeństwa. Autorzy szczególną[...]
EN The article addresses important issues related to implementation of biometric authentication security systems in corporre. The article raises the aspects of socio-legal use of biometrics and the importance of using the characteristics between individuals in security systems. The authors pay special [...]
12
75%
Problemy Eksploatacji
2013 nr 2 105--115
PL Artykuł zawiera przykład oszacowania wiarygodności wyniku procesu identyfikacji biometrycznej osób w oparciu o odciski palców. Wykazano, że zastosowanie multibiometrycznego algorytmu uwierzytelniania zapewnia wymagany poziom wiarygodności. Podano (wynikające z praktycznych testów) wartości prawdopod[...]
EN The article contains an example of the credibility estimation of a biometric identification process based on fingerprints. It has been shown that the use of multi-biometric authentication algorithm provides the required level of credibility. Due to practical tests, probability values of the correct [...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 12 145-149
PL W pracy omówiono podział technik biometrycznych, przedstawiono różne sposoby obrazowania układu naczyniowego dla widma światła w zakresie bliskiej podczerwieni. Zaprezentowano najważniejsze aspekty prawne poruszając kwestie bezpieczeństwa systemów biometrycznych oraz omówiono ich topologie. W drugie[...]
EN Authors present division of biometric techniques, discuss different ways of finger vein acquisition in near-infrared light wavelengths. The most important legal aspects and security issues of biometric systems and their architectural topologies are presented. In the second part of the paper an overv[...]
14
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Opisano szczegółowo algorytm detekcji oraz identyfikacji człowieka na podstawie punktów modalnych twarzy. Zdefiniowano pojęcia: biometria, proces pomiaru biometrycznego, metody biometrycznej identyfikacji oraz kontrola dostępu. Przedstawiono opis opracowanego systemu biometrycznej identyfikacji wyko[...]
EN Biometrics is the study of automated methods for uniquely recognizing humans based upon one or more intrinsic physical or behavioral traits. In information technology, a biometric authentication refers to technologies that measure and analyzes human physical and behavioral characteristics for authen[...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 5 200-204
PL W artykule opisano prostą metodę uwierzytelniania i identyfikacji użytkownika danych usług (np. medycznych) na podstawie kart typu Smart-Card. Proponowana struktura opiera się na technikach biometrycznych oraz funkcji skrótu (haszowanie). Rozwiązanie to zapewnia większe bezpieczeństwo i jest praktyc[...]
EN The telecare medical information system enables the patients gain health monitoring and access healthcare-related services over internet or mobile networks. Due to the open environment, the mutual authentication between the user and the telecare server will thus be in demand. Many smart card based a[...]
16
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 6 582--585
PL Odpowiednia podaż tlenu i gwarancja prawidłowego metabolizmu tlenowego organizmu należą do głównych czynników determinujących wydolność fizyczną człowieka oraz możliwość kontynuowania przez niego wysiłku fizycznego. Od lat trwają badania nad instrumentami pomocnymi w ocenie zmian przystosowawczych o[...]
EN The response of adult organisms to physical exercise and physical training is well documented. The same, however, cannot be said about children. This situation is the result of ethical problems of measuring a child’s body response. A great deal of important information concerning the integrated pulm[...]
17
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Obserwowany w ostatnich latach rozwój technik biometrycznych umożliwił identyfikowanie osób na podstawie unikalnych cech, jak wielkość i kształt dłoni, odciski palców, głos, oko. Dzięki postępowi w elektronice i technice mikroprocesorowej oraz spadkowi cen, czytniki biometryczne stosuje się już w wi[...]
EN In recent years a rapid development of biometric techniques has been observed. These techniques allow for the identification of persons based on some unique characteristic such as the size and shape of hands, fingerprints, eyes and voice. The development of electronic systems and microprocessors tog[...]
18
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono propozycję metod oraz systemu rozpoznawania osób na podstawie kostek dłoni. W artykule zaproponowano wykorzystanie cech tekstury obliczonych w obrazie kostek dłoni. Zaproponowano metodologię, której początkowym etapem jest przetwarzanie wstępne obrazu oraz wykrycie linii. Na[...]
EN In this paper we present human identification method based on knuckle biometrics. Knuckle is a part of hand, and therefore, is easily accessible, invariant to emotions and other behavioral aspects (e.g. tiredness) and most importantly is rich in texture features which usually are very distinctive. T[...]
19
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Celem prezentowanych w artykule badań było opracowanie i zweryfikowanie algorytmu segmentacji obrazu oka, przeznaczonego do systemu identyfikacji osób przy wykorzystaniu wzoru tęczówki. Pierwsza część artykułu stanowi wprowadzenie do biometrii oraz przegląd znanych w literaturze metod segmentacji ob[...]
EN The aim of the presented researches was to perform and verify algorithm for eye image segmentation that would be applied in iris recognition system. The first part of the paper contains introduction to biometry and literature survey. Proposed algorithm, described in the second part of this paper, ha[...]
20
75%
Polish Journal of Ecology
EN Urban European Blackbird (Turdus merula L.) population was studied in 1997-2004 in two city parks of Szczecin (NW Poland), based on observations of colour-ringed birds. Biometric studies involving numerous bird species showed that the wings of individuals in their second year of life are shorter tha[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last