Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biological corrosion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2013 nr 151 (31) 86--95
PL Artykuł ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z ochroną elewacji przed czynnikami biologicznymi. Produkty biobójcze (biocydy) są stosowane do zwalczania organizmów, powodujących korozję biologiczną na elewacjach. Zawierają jedną lub więcej substancji czynnych. Różnią się składem, sposobem dzi[...]
EN The article is to explain the issues related to the protection of the facade against biological agents. Biocidal products (biocides) are used to control organisms, causing biological corrosion on facades. Contain one or more active substances. Differ in composition, mode of action, and the applicati[...]
2
100%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 2 38-40
PL Przy wadliwym projektowaniu, wykonywaniu oraz nieprawidłowej eksploatacji budynków na elewacjach pojawiają się różnorodne czynniki biologiczne. Wśród nich dominują glony, grzyby pleśnie i bakterie, które wpływają negatywnie na budynki powodując wystąpienie m.in. "syndromu chorego budynku" (SBS).
EN For improper projects, realisation and exploitation of the buildings the diverse biological factors appear. Among them dominate algae, mould fungi and bacteria, which have the harmful impact on the buildings causing, for instance, the sick building syndrome (SBS).
3
100%
Warstwy, Dachy i Ściany
2010 nr 1 12-14
PL Środowisko, w którym znajdują się obiekty budowlane, jest na tyle degradacyjne, że powoduje to stałą troskę o nie projektantów, wykonawców i użytkowników. Ta wspólna troska dopiero umożliwia bezawaryjną eksploatację obiektów. Wniosek z tego, że skażony obiekt jest bezpieczny w warunkach pewnej równo[...]
4
100%
Warstwy, Dachy i Ściany
2006 nr 1 58-59
5
100%
Logistyka
2016 nr 1 233--241, CD1
PL W artykule opisano wpływ czynników eksploatacyjnych na destrukcję polimerowych powłok ochronnych środków transportu. Destrukcja ta ujawnia się w postaci: zwiększenia chropowatości powierzchni powłoki, ubytkiem fragmentów powłoki, pęcherzeniem, pękaniem, delaminacją. Prowadzi to do utraty własności o[...]
EN The paper deals with an influence of operational factors on a destruction of polymer protective coatings of transportation means. The destruction appears in the following forms: roughness of coating surface increase, coating fragments loss, blistering, cracking, delamination. It leads to the loss of[...]
6
100%
Izolacje
PL Różnorodność technologii i form budowlanych, a także różne warunki otoczenia oraz niedostatek wiedzy na te mat wzajemnego oddziaływania powłok ochronnych i dekoracyjnych oraz mikroorganizmów powodują, że nie jest możliwe jednoznaczne opisanie warunków podwyższonego ryzyka obrastania powierzchni elew[...]
7
100%
Problemy Nauk Stosowanych
2017 T. 7 177--182
PL Penetracja jonów srebra do ludzkich czaszek pochodzących z okresu II wojny światowej
8
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2017 nr 166 (46) 25--35
PL Mikroorganizmy wywołują biodeteriorację zarówno organicznych, jak i nieorganicznych materiałów technicznych. Z analizy literatury wynika, że czynniki biologiczne (w tym głównie bakterie, sinice, zarodniki grzybów pleśniowych oraz glony) osadzają się na powierzchni szkła, inicjując z czasem procesy j[...]
EN Microorganisms induce biodeterioration of both organic and inorganic building materials. From scientific literature it is clear that biological agents (mainly bacteria, cyanobacteria, mould spores and algae) settle on the surface of the glass, initiating in time the processes of its destruction. Bio[...]
9
84%
Ochrona przed Korozją
2013 nr 6 269--272
PL W artykule przedstawiono i omówiono podstawowe błędy projektowe i wykonawcze popełnione podczas docieplania budynków, które powodują korozję biologiczną elewacji. Błędy projektowe i wykonawcze powodują także zmianę podstawowych właściwości materiałów i właściwości użytkowych mieszkań.
EN The paper presents key design and workmanship errors made during the thermal insulation of buildings, which lead to the biological corrosion of facades. Design and workmanship errors also change the key properties of the construction materials used, as well as the functional properties of the flats [...]
10
84%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1088-1091
11
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie przedstawiono stan techniczny spichlerza - jednego z obiektów architektury wiejskiej, usytuowanego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej. Podano zakres występowania korozji biologicznej elementów obiektu, a także opisano zniekształcenie bryły budynku, wynikające z poluzowania złączy elementów[...]
EN This paper presents technical condition the granary - one of the objects rural architecture, situated in the Opole Open-Air Museum of Rural Architecture. Illustrate the scope of biological corrosion elements of the objects and described distortion of the building resulting from the loosening of joi[...]
12
84%
Warstwy, Dachy i Ściany
2008 nr 1 86-89
13
84%
Ochrona przed Korozją
2000 nr 4 87-89
PL Skutkiem zachodzenia procesu korozji biologicznej jest degradacja wielu materiatów organicznych. Częste są jednak przypadki niszczenia materiałów nieorganicznych w wyniku wystąpienia korozji "wtórnych" o charakterze chemicznym. Wychodząc z analizy skutków związanych z korozją biologiczną określon[...]
EN The biological corrosion causes the deterioration many organic materials but together with the biological corrosion the chemical corrosion appears in this time about phisics and chemical character. In this paper the mechanism of these corrosion have been presented, and also the principes of the anti[...]
14
84%
Ceramika Budowlana
2012 nr 4 16--19
PL Porastanie elewacji przez czynniki biologiczne stanowi uciążliwy problem dla zarządców budynków, szczególnie budynków docieplanych. Na elewacjach budynków występują w największej ilości glony i grzyby pleśniowe, niekiedy pojawiają się porosty i mchy, a bakterie występują zawsze. Przyczyny tego stanu[...]
EN Overgrowing of fasades by biological agents is arduous problem for the managers of buildings and particullary for warmed buildings. On the fasades the algaes and moulds are met in the most quantity. The reason of these problems are divers and very complicated.
15
84%
Ochrona przed Korozją
2000 nr 4 90-91
PL W artykule przedstawiono zagadnienia prawne odnoszące się do ochrony konstrukcji drewnianych przed korozja biologiczną. Na podstawie ich analizy zaproponowano wynikające z niej wnioski.
EN In the article the law problems of the protection of timber structures against biological corossion are presented. On the base this analisis the conclusions are propose.
16
84%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2013 nr 2(12) 71--78
PL W artykule została przedstawiona krótka charakterystyka drewna jako materiału konstrukcyjnego podatnego na atak larw owadów i grzybów domowych oraz przypadek korozji biologicznej w starym drewnianym domu. Opisane zostały szkody spowodowane grzybem domowym oraz przez owady z uwzględnieniem procesu na[...]
EN A short characteristic of wood as building material susceptible to attacks of insects and domestic fungus is described in the article concerning a case of biological corrosion in an old traditional house. Damages caused by insects as well by fungus are presented taking into account natural wearing o[...]
17
84%
Przegląd Budowlany
PL Drewno zaatakowane przez owady szkodniki traci część swojej wytrzymałości mechanicznej. Celem pracy było zbadanie wpływu korozji biologicznej na zmniejszenie się wytrzymałości na zginanie i ściskanie wzdłuż włókien drewna jaworowego, stosowanego w budownictwie do elementów wykończeniowych, w tym do [...]
18
84%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 122--125
PL W artykule poruszono powszechnie znany problem termomodernizacji budynków i jego wpływ na dalszą ich eksploatację. Nie istnieją uniwersalne metody poprawy izolacyjności cieplnej przegród, które można stosować w każdych warunkach i na każdych powierzchniach. Wprowadzenie nowych warstw ocieplenia ma w[...]
EN The article deals with a commonly known problem of a thermal efficiency improvement of buildings and its influence on their further operation. There are no universal methods for the improvement of thermal insulation of barriers that could be applied under all conditions and on all surfaces. Introduc[...]
19
84%
Gospodarka Wodna
2017 Nr 12 409--412
PL Coraz częściej wśród betonów odpornych na korozję wymienia się betony siarkowe. Wykazują one wiele istotnych zalet; oprócz wysokiej odporności na korozję chemiczną i fizyczną, charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami mechanicznymi. W artykule przedstawiono aktualne rozwiązania i metody ochrony [...]
EN The popularity of the sulphur concrete as a corrosion-resistant concrete technology is growing. It shows numerous benefits: besides high resistance to the chemical and physical corrosion, it has very good mechanical properties. The article describes the current solutions and methods of protection ag[...]
20
84%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 3 533--542
PL Letni Pałac Lubomirskich wraz z otoczeniem jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury niesakralnej w Rzeszowie. W roku 2013 Okręgowa Izba Lekarska zakupiła Pałac od ostatnich właścicieli - rodziny Nieciów na swoją siedzibę. Zaplanowano remont całego kompleksu. Prace remontowe budynku są w t[...]
EN Lubomirski Summer Palace and its surroundings is one of the most valuable, not sacred monuments of Rzeszow. In 2013 it was bought by the Regional Medical Chamber from the last private owners and was allocated for its headquarters. Comprehensive overhaul of whole facility was planned, repair works of[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last