Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biokorozja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii
1999 Vol. 33 93-98
PL Celem przeprowadzonych badań była ocena zanieczyszczeń mikologicznych książek, a także opracowanie taniej i skutecznej metody ograniczenia biologicznej korozji księgozbiorów znajdujących się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego, która uległa zalaniu w czasie powodzi w 1997 roku. W zalanych k[...]
EN The aim of the study was to assess mycological corrosion of books as well as to work out a cheap and efficient method of the biological corrosion of the books gathered in the Main Library of the Opole University. The library was flooded in 1997. Advanced corrosion was ascertained in the collections[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
1998 nr 116(7) 139-146
PL Analizowano występowanie pleśni na tle fizyczno - chemicznych cech zagrzybionych tynków. Badane tynki wykazały duże zróżnicowanie pod względem mykologicznym. Stwierdzono wyraźną prawidłowość pomiędzy próbami zapleśniałymi i kontrolnymi w zakresie badań fizyczno - chemicznych podłoża.
3
100%
Energetyka
2002 nr 8 579-586
PL Wykazano, że właściwa i skuteczna ochrona przed korozją powinna się opierać na rzetelnym rozpoznaniu przyczyn i mechanizmów zachodzących zjawisk. Często pomijane znaczenie roli, jaką odgrywają mikroorganizmy, przekłada się na nieskuteczną i bezzasadnie kosztowną walkę z korozją.
EN There is proved, that proper and efficient protection against the corrosion should be based on reliable recognition of reasons and mechanisms of occurring phenomena. An importance of the role of micro-organisms in the corrosion process is omitted frequently and not efficient and without need expensi[...]
4
75%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 2 67--75
PL Przepływ gazu ziemnego oraz ropy naftowej do odbiorców bardzo często ulega zakłóceniom, spowodowanym procesami korozji. Powodują one niszczenie materiału, polegające na zmianie jego właściwości mechanicznych, m.in. wytrzymałości, twardości czy sprężystości. Postępująca w czasie korozja przyczynia si[...]
EN The efficient flow of natural gas and oil to recipients is very often disrupted due to corrosion processes. They cause deterioration of material, leading to changes in their mechanical properties, such as durability, hardness or elasticity. In time, the progress of these phenomena causes damage to s[...]
5
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2013 z. 7 169--174
PL W celu przeprowadzenia oceny wpływu zmian składu chemicznego środowiska biologicznego na odporność korozyjną popularnego w implantologii stopu tytanu Ti6Al4V, przeprowadzono badania elektrochemiczne. Jako podstawowe środowisko korozyjne wykorzystano roztwór Ringera (pH=6,5), w którym badano wymienio[...]
EN Titanium alloys are mainly used for the production of endoprosthesis, dental implants. This study presents the impact assessment of the physiological environment on a corrosion behavior of the titanium alloy Ti6Al4V. The corrosive environment consisted of three solutions with different pH: Ringer's [...]
6
63%
Civil and Environmental Engineering Reports
2014 No. 13 109--119
PL Badania przeprowadzane w Instytucie Inżynierii Środowiska UZ wykazały w materiale biologicznym, pobranym z elewacji z widoczną korozją biologiczną, obecność 4 gatunków sinic aerofitycznych: Gloeocapsa montana Kützing, Phormidium calcareum Kützing, Aphanothece saxicola Nägeli, Gloeothece caldariorum [...]
EN A study conducted at the Institute of Environmental Engineering, University of Zielona Góra showed the presence of 4 species of aerophytic cyanobacteria in the biological material sampled from the external building wall with visible biocorrosion: Gloeocapsa montana Kützing, Phormidium calcareum Kütz[...]
7
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: Degradation processes of metallic biomaterials in the oral cavity limit the stability and reliability of dental materials. The influence of environment bacteria Desulfotomaculum nigrificans sulfate reducing bacteria on the corrosion processes of Co-Cr-Mo and Ti-6Al-4V alloys was assessed. [...]
8
63%
Chemik
2015 Vol. 69, nr 9 586--591
PL Badania dotyczące korozji wzbudzonej przez mikroorganizmy (ang. Microbiologically Influenced Corrosion; MIC) wewnątrz różnych rurociągów, w tym wodociągów obejmują głównie próbki uwodnione. Interesującą alternatywą mogłoby być wykorzystanie osadów naturalnie odwodnionych do określenia udziału biofil[...]
EN Most surveys concerning problems of microbiologically influenced corrosion in different water pipelines have been carried out using hydrated samples of sediments. Interesting alternative might be application of naturally dehydrated deposits to determine the participation of biofilm in microbiologica[...]
9
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 4/I 115--122
PL Różne czynniki korozyjne wpływają i pogarszają beton, podczas gdy występuje uwalnianie różnych składników, w tym metali ciężkich, występuje. Mikroorganizmy mają tendencję do kolonizacji stałych powierzchni w środowisku naturalnym, tworząc biofilm jako warstwę ochronną. Jednakże, tworzenie biofilm mo[...]
EN Various corrosive agents affect and deteriorate the concrete whereas a release of major components as well as trace elements including heavy metals occurs. Microorganisms tend to colonize solid surfaces in natural environment by forming biofilm as a protective layer, and reducing that the exposure o[...]
10
63%
Ochrona przed Korozją
2004 nr 6 150-151
PL Zamieszczono dane dotyczące wpływu czynników biologicznych na korozję stali i betonu. Wpływ ten wywierają bakterie, grzyby, glony, porosty, mchy. Główne zagrożenie wywołują bakterie tlenowe i beztlenowe. Bakterie powodują wzrost szybkości procesów katodowych i anodowych, wytwarzanie chemicznego środ[...]
EN The influence of biological agents like bacteria, fungi and algae on the corrosion of steel and concrete was described in the paper. The main corrosion promoting species are aerobic and anaerobic bacteria. They accelerate anodic and cathodic processes causing chemical deterioration and developing co[...]
11
63%
Ochrona przed Korozją
2015 nr 1 11--18
PL Przedstawiono wpływ fotokatalitycznej, metalicznej warstewki srebra na właściwości optyczne systemu dekoracyjno-ochronnego przeznaczonego do malowania przegród budowlanych. Badano wpływ promieniowania widzialnego oraz ultrafioletowego na białość, jasność oraz różnicę barw powłok.
EN Optical properties of a protective – decorative wall barrier coating system exposed to the UV and visible light are discussed. The influence of a photocatalytic silver layer on whiteness, brightness and color difference is examined.
12
51%
Civil and Environmental Engineering Reports
2016 No. 20(1) 79--88
PL Niszczenie elewacji to proces złożony, w którym należy brać pod uwagę zmiany właściwości materiału technicznego, wywołane przez osadzające się czynniki biologiczne. Badania nalotu biologicznego są trudne nie tylko ze względu na pobór materiału, który wiąże się z możliwością uszkodzenia struktury ele[...]
EN Destruction of facades is a complex process in which technical material changes its properties, and which is caused by depositing biological agents. The examination of biofilms from building facades is difficult because sampling for tests may result in the damage to the structure of the facade's mat[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2016 nr 163 (43) 39--52
PL W pracy badaniu poddano nalot biologiczny z zachodniej elewacji budynku Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego pod kątem obecności zarodników grzybów pleśniowych. Z literatury naukowej wiadomo, że zarodniki grzybów pleśniowych mogą prowadzić i biorą udział w procesach biodegra[...]
EN The aim of this study was to estimate the qualitative diversity of mould spores on the biofilm that has grown on the western facade of the building of the Institute of Environmental Engineering, University of Zielona Góra. Scientific literature describes instances where mould spores lead and contrib[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last