Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biokompatybilność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Biomateriałów
2
100%
Inżynieria Biomateriałów
3
100%
Inżynieria Biomateriałów
2005 R. 8, nr 47-53 193--196
4
100%
Inżynieria Biomateriałów
5
100%
Inżynieria Biomateriałów
6
88%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: of this paper was the follow up of biologic compatibility and functional use of new type endoprosthesis in a canine model. Design/methodology/approach: Prospective animal study with evaluation of new type ZRM of titanium alloy cementless total hip replacement (THR) in dogs in 2007. We used [...]
7
88%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W związku z coraz powszechniej stosowaną metodą radiacyjnej sterylizacji materiałów medycznych podjęto badania nad określeniem wpływu jednego z typów promieniowania jonizującego - wiązki szybkich elektronów, na zmiany chemiczne zachodzące w plastyfikowanym poli(chlorku winylu). Skoncentrowano się na[...]
EN A study was made on the medical grade plasticized PVC of enhanced radiation resistance. The PVC compositions containing a modified plasticizing and stabilizing systems were prepared. The extrudedfilms were irradiated in linear LAE 13/9 accelerator with an electron beam at a dose of 25 kGy. EPR spe[...]
8
75%
Materiały Ceramiczne
2011 T. 63, nr 4 765-768
PL Hydroksyapatyt (HAp) jest nieorganicznym składnikiem tkanki kostnej. W ortopedii i stomatologii jako substytut tego składnika stosuje się syntetyczną bioceramikę hydroksyapatytową o różnym stopniu porowatości i rozmieszczeniu porów. W niniejszej pracy oznaczano biokompatybilność 3. typów granul HAp [...]
EN Hydroxyapatite (HAp) is the inorganic component of the bone tissue. Synthetic HAp bioceramics with various degree of porosity and pore size distribution is widely used in orthopaedics and dentistry. In this study, the biocompatibility of 3 types of HAp granules with different microstructure and crys[...]
9
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The application of single implant-retained dentures (SIDs) is still rare. It seems that the reason of that is the fear of the overloading of a bone tissue around the implant that alone bears the occlusal loads. In this paper, stress level in the bone tissue around the single mini-implant th[...]
10
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Wymagania stawiane biomateriałom tytanowym to przede wszystkim: (a) biozgodność, (b) odporność na korozję oraz (c) antyseptyczność. Wymagania te mogą zostać spełnione poprzez wytworzenie nowej generacji biomateriałów tytanowych o określonej powierzchni właściwej, z ściśle określoną mikrostrukturą, s[...]
EN The main requirements for titanium biomaterials are: (a) biocompatibility, (b) resistance to biological corrosion and (c) antisepticity. These requirements may be met by a new generation of titanium biomaterials with a specific surface layer of strictly defined microstructure, chemical and phase com[...]
11
75%
Engineering of Biomaterials
12
75%
Engineering of Biomaterials
13
75%
Engineering of Biomaterials
PL Zastosowanie w syntezie poliuretanów niemal zupełnie amorficznego ataktycznego poli([R,S]-3- hydroksmaślanu), bliskiego stanu, w jakim polihydroksymaślan naturalnie występuje w komórce, prowadzić może do otrzymania biokompatybilnego i biodegradowalnego materiału dla zastosowań medycznych. Celem prac[...]
EN Using in polyurethanes synthesis almost completely amorphous, atactic poly([R,S]-3-hydroxybutyrate) which is close to its original state in the cell, ought to let to obtain biocompatible and biodegradable material useful for medical application. The aim of work was to measure of oil sorption by obta[...]
14
75%
Engineering of Biomaterials
15
75%
Engineering of Biomaterials
16
75%
Engineering of Biomaterials
17
75%
Engineering of Biomaterials
PL Inżynieria tkankowa kości kładzie nacisk na produkcje trójwymiarowego, porowatego rusztowania, które posiadałoby zdolność stymulowania adhezji, proliferacji i różnicowania osteoblastów. Takie rusztowanie wspierałoby proces regeneracji i tworzenia funkcjonalnej tkanki kostnej [1-3]. Celem niniejszej [...]
EN Bone tissue engineering put emphasis on fabrication three-dimensional porous scaffolds that possess ability to enhance adhesion, proliferation and differentiation of osteoblast cells, therefore supporting bone regeneration and functional bone tissue formation [1-3]. The aim of this work was to prove[...]
18
75%
Engineering of Biomaterials
PL Syntetyczne hydroksyapatyty (HAs), ze względu na wysoką biokompatybilność z ludzkimi tkankami zmineralizowanymi, są szeroko stosowane jako biomateriały w ortopedii oraz stomatologii. Struktura hydroksyapatytu Ca10(PO4)6(OH)2 pozwala na szereg jonowych podstawień, które mogą zachodzić zarówno w pozyc[...]
EN Synthetic hydroxyapatites (HAs), due to their high compatibility with human mineralized tissues are widely used in implant materials for orthopaedic and dental applications. Hydroxyapatite structure Ca10(PO4)6(OH)2 is tolerant to several ionic substitutions. They can occur in HA for calcium cations,[...]
19
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 6 (71) 117--121
PL Opracowano metodę wytwarzania kompozytowych siatek chirurgicznych modyfikowanych chitozanem. Wykorzystano półprodukt w postaci polipropylenowych siatek typ OPTOMESHTM Macropore, na które techniką apreterską nanoszono powłokę chitozanową w postaci mikrokrystalicznego chitozanu o obniżonym pH. Modyfik[...]
EN A method is proposed to prepare composite surgical meshes modified by chitosan. The polypropylene mesh OPTOMESHTM Macropore is used as the half product onto which a coating of microcrystalline chitosan with a lowered pH is deposited. The thus modified surgical mesh is sterilized by means of ethylene[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 175-180
PL Zasadniczym celem projektu jest opracowanie technologii modyfikacji powierzchniowej ceramicznych materiałów kościozastępczych, a w efekcie zaproponowanie biomateriału o zwiększonej biozgodności z tkankami pacjenta o dodatkowych właściwościach antybakteryjnych. Zmiana właściwości powierzchniowych imp[...]
EN Main goal of this project is to develop a technology of modification of ceramic materials surface for bone replacement, and as an effect proposition of biomaterial with higher biocompatibility with recipient tissues and additional antibacterial properties. Change of the surface properties of ceramic[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last