Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bioindykatory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Polska od wielu lat znajduje się pod silnym wpływem zanieczyszczeń powietrza (głównie SO2, NO2 i metali ciężkich), które stają się przyczyną znaczących uszkodzeń roślinności. Na podstawie występowania bioindykatorów, czyli biologicznych wskaźników jakości i kondycji środowiska można określić rodzaj [...]
2
100%
Environment Protection Engineering
PL Badano dwa chwasty wodne rosnące w różnych zbiornikach wodnych w Ismailli (Egipt), aby zidentyfikować potencjalne źródła skażenia na tym obszarze. Badania prowadzono sezonowo od 1995 r. do 1996 r. Wybrane rośliny należą do dwóch różnych typów - hiacynt wodny (Eichhornia crassipes) jest rośliną pływa[...]
EN Two aquatic weeds naturally grown on different water bodies in the Ismaillia governorate were investigated (seasonally during 1995-1996) to determine the potential pollution sources in the area studied. The selected aquatic weeds differ in type, because a water hyacinth WH (Eichhornia crassipes) is [...]
3
100%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1081-1083
4
100%
Nukleonika
PL Oszacowano skuteczność jonów ze źródła 252 Cf w indukowaniu mutacji genowych w komórkach pręcików Tradescantia (klonu 4430). Sprawdzono także czy proces wychwytu neutronów powoduje widoczny wzrost efektu w komórkach kwiatostanów traktowanych związkami boru przed napromieniowaniem neutronami. W doświ[...]
EN The effectiveness of neutrons from a californium-252 source in the induction of various abnormalities in the Tradescantia clone 4430 stamen hair cells (TSH-assay) was studied. Special attention was paid to check whether any enhancement in effects caused by the process of boron neutron capture is vis[...]
5
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2000 Vol. 7, nr 12 1377-1382
PL Przeprowadzono badania zdolności dżdżownic do gromadzenia Cd, Pb, Ni i Cu. Stwierdzono istotne statystycznie zależności pomiędzy stężeniem tych metali w glebie i w dżdżownicach. Mogą one być biomarkerami metali ciężkich zwłaszcza Cd i Pb.
EN Earthworms (Lumbricidae) were used as a bioindicator of Cd, Pb, Ni and Cu in soil of garden allotments. Significant statistical relationships between the heavy metals concentration in the soils and the earthworms bodies have been found. The earthworms could be heavy metals biomarkers, especially of [...]
6
100%
Logistyka
2014 nr 4 4486--4495, CD6
PL Celem oznaczenia zanieczyszczeń komunikacyjnych wzdłuż drogi Kraków – Zakopane zostały przeprowadzone badania oparte na bioindykacji. Do badania zostały wykorzystane dwa gatunki roślin: mniszek lekarski (Taraxacum officinale F. H. Wigg.) i świerk pospolity (Picea abies (L.) H. Karst). Próbki zostały[...]
EN The phytoindication-based study assessing roadside pollution was carried out along the Cracow – Zakopane. Two testing plants: the common dandelion (Taraxacum officinale F.H. Wigg.) and the Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst). Plant samples were collected within two sites in distance of 5, 10, [...]
7
100%
Proceedings of ECOpole
2016 Vol. 10, No. 1 315--323
PL Przedstawiono typowe organizmy żywe służące do biomonitoringu wód powierzchniowych oraz ich wykorzystanie w prezentowanych w pracy aplikacjach. Główną uwagę poświęcono charakterystyce i wykorzystaniu małży słodkowodnych. Uwzględniono rolę, jaką odgrywa biomonitoring w wodociągowych systemach ujmowan[...]
EN The typical living organisms used for biological monitoring of surface waters and methods of their operate in applications were presented in the paper. The main attention was focused on the characteristics and exploitation of freshwater mussels. The work includes the role of biomonitoring in water s[...]
8
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Przedstawiono typowe organizmy żywe służące do biomonitoringu wód powierzchniowych oraz ich wykorzystanie w prezentowanych w pracy aplikacjach. Główną uwagę poświęcono charakterystyce i wykorzystaniu małży słodkowodnych. Uwzględniono rolę jaką odgrywa biomonitoring w wodociągowych systemach ujmowani[...]
EN The typical living organisms used for biological monitoring of surface waters and their use in applications are presented in the paper. The main focus is on the characterisation and use of freshwater mussels. The paper discusses the role of biomonitoring in surface water supply systems. Three-stage [...]
9
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2005 Vol. 12, nr 12 1343-1351
PL Zbadano w warunkach laboratoryjnych kinetykę sorpcji z roztworów wybranych kationów metali ciężkich: Cu, Ni, Pb, i Zn, w porostach Hypogymnia physodes. Sorpcja, będąca wynikiem wymiany jonowej między roztworem, a warstwą kationoaktywną porostów jest procesem równowagowym. Na podstawie uzyskanych wyn[...]
EN Sorption kinetics from solutions of same selected heavy metal cations such as Cu, Ni, Pb and Zn into Hypogymnia physodes lichen have been studied in laboratory conditions. The affinities of tested cations towards the cation active layer of lichen were determined. The possibility of cation desorption[...]
10
100%
Inżynieria Ekologiczna
2015 Nr 41 181--187
PL W artykule określono poziom trofii wód zbiornika zaporowego Wapienica na podstawie składu gatunkowego oraz biomasy glonów planktonowych, a także stężeń chlorofilu a. Badania prowadzono w sezonie wegetacyjnym 2013 r.; próby pobierano z dwóch stanowisk badawczych (W1 – rejon ujścia rzeki Wapienicy do [...]
EN In this publication the trophy level of Wapienica dam reservoir, based on the composition species of planktonic algae and their biomass, and concentrations of chlorophyll a, was defined. The research was conducted during the vegetative season in 2013 year; the samples were taken from two research po[...]
11
100%
Ekonomia i Środowisko
2014 nr 2 271--287
PL Porosty stanowią klasyczny przykład wskaźników stanu środowiska, w tym stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i stanu jego naturalności. Porosty to ekologiczne układy złożone najczęściej z dwóch komponentów – cudzożywnego grzyba i samożywnego glona. Glon i grzyb tworzą organizm o odmienn[...]
EN Bioindication is a method of assessing the state of the environment, especially pollution, based on the survey responses of living stenobionts organisms reaction (indicator organisms) to the changes. Stenobionts are species with a narrow ecological tolerance to the given agent. If you know the facto[...]
12
84%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Obecnie obok powszechnie znanych zanieczyszczeń gazowych pochodzenia antropogennego, takich jak SO2, NOx, CO2, CO, do groźnych substancji dostających się do powietrza zalicza się wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). W powietrzu występują w postaci par i aerozoli zalegających na cząstkac[...]
EN Apart from widely known anthropogenic pollutants as SO2, NOx, CO2, CO, there are another dangerous substances emitted to the air named polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). In the air they occur in a form of vapours and aerosols deposited on dust particles of 10 žm (PM 10) and 2.5 žm (PM 2.5) in d[...]
13
84%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Coraz szerzej stosowany biomonitoring wraz z danymi uzyskanymi z pomiarów instrumentalnych daje pełną możliwość śledzenia zarówno zagrożeń, jak i pozytywnych zmian zachodzących na terenach będących pod wpływem antropopresji. Spośród wielu różnorodnych biowskaźników powszechnie stosowane są porosty. [...]
EN Biomonitoring which is more and more widely used and data from measurements enables comprehensive tracking of hazards and positive changes in areas under anthropopressure. Among many diverse bioindicators the lichens are commonly used. The lichens arę used to detect heavy metals, radionuclides, air [...]
14
84%
Polish Journal of Chemical Technology
2007 Vol. 9, nr 4 115-120
EN This work examines the recommended chemical analytical method for the identification and detecting mercury from the environmental media. The aim of this study was to establish a correlation between mercury content in different biological indicators like: human hair, mushrooms, lichen, moss and needl[...]
15
84%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2000 Vol. 7, nr 11 1179-1187
PL Owady stanowią ponad 75% wszystkich gatunków zwierząt. Ich ewolucja trwająca ok. 400 mln lat, sprawiła, że doskonale przystosowały się do wszystkich niemal środowisk. W naszych czasach obserwujemy przystosowanie się owadów do zanieczyszczenia środowiska. Na podstawie dostępnej literatury, a także ba[...]
EN Insects (Insecta) constitute over 75% of all animal species. Their evolution which bas lasted for about 400 million years has made them perfectly adapted to almost all types of environment. In our limes we observe how insects have been adapting to environmental pollution. On the basis of literature [...]
16
84%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2004 Vol. 11, nr 11 1287-1296
PL W sezonie wegetacyjnym (maj-wrzesień) wykonano metodą pasywną pomiary stężenia ozonu przygruntowego w 18 stanowiskach położonych w rejonie Krakowa. W tych samych stanowiskach eksponowano rośliny-wskaźniki ozonu (tytoń szlachetny - Nicotiana tabacum L). Dodatkowo w jednym stanowisku wykonano eksperym[...]
EN Concentrations of ozone (O3) were measured during the growing season (May-September) at 18 localities in the Kraków region using passive methods. In addition, ozone bioindicator tobacco plants (Nicotiana tabacum L) were also exposed to ambient air at the sites equipped by passive samplers. Great div[...]
17
84%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
PL Scharakteryzowano wybrane cechy anatomiczne, morfologiczne oraz fizjologiczne porostów, opisano ich właściwości sorpcyjne, czynniki wpływające na procesy sorpcji oraz metody lichenoindykacyjne i lichenomonitoringowe. Przedstawiono także wybrane przykłady wykorzystania porostów do oceny zanieczyszcze[...]
EN The selected anatomical, morphological and physiological features of lichens were characterized. Sorption properties and factors influencing sorption processes in lichen were described as well as lichenoindication and lichenomonitoring. The selected examples of lichens utilization for estimation of [...]
18
84%
Inżynieria Ekologiczna
2015 Nr 44 170--177
PL W artykule zaprezentowano wielkość biomasy oraz skład gatunkowy glonów planktonowych, które występowały w wodach zbiornika Tresna w czasie trwania badań. Badania prowadzono w sezonie wegetacyjnym 2012 r., a próby pobierano z dwóch stanowisk badawczych (T1 – rejon ujścia rzeki Soły do zbiornika oraz [...]
EN The paper presents the values of phytoplankton biomass and species composition of the planktonic algae. These phytoplankton organisms occurred in the reservoir water during research. The research was conducted during the vegetative season in 2012 year and the samples were taken from two research poi[...]
19
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem pracy było porównanie struktury sówkowatych w środowisku pól uprawnych, czterech badanych miejscowości za pomocą wskaźników ekologicznych. Badania przeprowadzono w latach 2003-2005, na polach doświadczalnych obsianych pszenicą ozimą, burakami cukrowymi, kukurydzą oraz rzepakiem ozimym. Przedmi[...]
EN The aim of the study was to compare the Noctuidae moth in the environment of farmland in four places, using ecological indices. The study was conducted from 2003 to 2005 on the fields sown with the winter wheat, sugar beets, the maize and the winter rape. The subject of the study was the imago of bu[...]
20
84%
Proceedings of ECOpole
2010 Vol. 4, No. 2 403--408
PL Postępujący proces urbanizacji powoduje wzrost strumienia ścieków oraz złożony ich skład, co z kolei wpływa na rozwój metod i urządzeń służących ich oczyszczaniu. Każda z opracowanych i wdrożonych metod wymaga z kolei odpowiednich procedur kontroli prowadzonych procesów, a także metod kontroli jakoś[...]
EN Urbanization progress and complex sewage composition are the reasons of development of methods and devices for its purification. All of developed and implemented methods require suitable procedures of inspection of the processes, as well as quality control of treatment sludge before it comes to the [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last