Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 700
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biogaz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2010 Nr 7-8 20-21
PL Skoro nieodnawialne źródła energii staja się nie tylko droższe, ale w coraz większym stopniu negatywnie oddziałują na środowisko, to każdy kraj czuje się zobowiązany do intensywnego stosowania odnawialnych źródeł energii, wśród których biogaz zajmuje znaczącą pozycję.
2
100%
Czysta Energia
2010 Nr 12 25-27
PL W Unii Europejskiej zapotrzebowanie na energię w transporcie rośnie, równocześnie transport jest zależny prawie całkowicie od ropy naftowej i odpowiedzialny za ponad 30% emisji gazów cieplarnianych w Europie.
3
100%
Czysta Energia
2010 Nr 7-8 16-18
PL Rynek biogazu rolniczego w Polsce znajduje się obecnie w fazie wzrostu, a potencjał Polski w tym zakresie, zdaniem specjalistów, porównywalny jest z niemieckim. Należy zaznaczyć, że większość dotychczas zrealizowanych w Polsce instalacji do produkcji biogazu rolniczego wykonana została metodą lernin[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 2 26-28
PL Gaz wysypiskowy składa się głównie z metanu, dwutlenku węgla, azotu i tlenu. Energia zawarta w biogazie bogatym w metan (powyżej 35%) jest, zgodnie z obowiązującymi obecnie trendami, przetwarzana w energię elektryczną i cieplną. Instalacje ujmujące i wykorzystujące biogaz wysypiskowy pojawiły się w [...]
5
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2008 nr 12 13-19
PL Polska zajmuje w UE odległe miejsce w produkcji biogazu w przeliczeniu na 1 mieszkańca (pod koniec 2. dziesiątki). Obecnie produkcja biogazu w Polsce opiera się głównie na wykorzystaniu osadów ściekowych, druga pod względem wielkości część biogazu jest otrzymywana z wysypisk śmieci. Łączna liczba bi[...]
EN Poland lies in the EU distant place in the biogas production as at 1 capita (in the end of 2nd ten). Biogas production in Poland is currently based mainly on biogas from sewage sludge, the second largest part of biogas is produced from the waste dumps. The total number of biogas plants installed at [...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2004 nr 126 231--237
PL Fermentacja metanowa jest procesem biochemiczny, który zachodzi w warunkach beztlenowych, a wysoko cząsteczkowe substancje organiczne zawarte w osadach rozkładane są przez bakterie metanowe. W wyniku tego procesu powstaje zawsze metan, a oprócz tego ditlenek węgla i inne związki będące wynikiem niep[...]
7
80%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 3 153--161
PL Turbiny gazowe malej mocy w coraz większym stopniu wykorzystywane są do produkcji energii elektrycznej z biomasy. Popularność technologii z turbinami gazowymi związana jest z ich cechami, z których najważniejsze to: niska emisja substancji szkodliwych, niskie koszty eksploatacji. Jedną z istotnych c[...]
EN Low-power gas turbines are increasingly used for electricity production from biomass. Popularity of gas turbine technology is related to their feature, the most important are: low emission of pollutants, low operating costs. One of the important features of gas turbines is their fuel flexibility. Th[...]
8
80%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 7 101-105
PL Fermentacja metanowa to jeden ze sposobów pozyskiwania paliwa gazowego z biomasy. W procesie tym wykorzystywane są produkty pochodzenia rolniczego i przemysłowego. Do procesu fermentacji można stosować różne dodatki (substancje biologiczne i chemiczne), które mogą wpływać na jakość wytworzonego biog[...]
EN Methane fermentation is one of the ways to obtain gaseous fuel from biomass. Agricultural and industrial products are used in this process. Various additives (biological and chemical substances) which can be used in the fermentation process may affect the quality of produced biogas. An analysis of t[...]
9
80%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2010 nr 3 87-97
PL Wykorzystaniem, w możliwe najbardziej efektywny sposób, odnawialnego źródła energii elektrycznej i cieplnej, jakim jest biogaz wytwarzany w procesie fermentacji osadów ściekowych, powinni zajmować się eksploatatorzy oczyszczalni ścieków. W artykule przedstawiono charakterystykę stanu istniejącego oc[...]
EN The people who exploit sewage treatment plants should take care of the utilisation, in possibly most effective way, of the renewable source of electric and thermal energy, being the biogas produced in the process of sludge fermentation. In the paper, the characteristics of the state existing in the [...]
10
80%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy dokonano analizę przydatności substratów pochodzących z rolnictwa a także z przemysłu rolno-spożywczego w aspekcie ich przydatności do produkcji biogazu. Analiza ma charakter porównawczy i dotyczy danych literaturowych.
EN The work contains an analysis of the usability of substrates from agriculture and from agricultural and food industry in the aspect of their suitability for biogas production. The analysis has comparative character and concerns literature data.
11
80%
Czysta Energia
2013 Nr 4 38--39
12
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2004 nr 126 35--42
PL W artykule zaproponowano nowy układ energetyczny wykorzystujący zarówno biogaz z procesu fermentacji ścieków jak i biopaliwo stałe, którym mogłaby być np. wierzba energetyczna sadzona na lagunach gromadzących osad pozostały po procesie fermentacji. W nowego typu siłowni wykorzystany miałby być silni[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2004 nr 126 43--54
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z utylizacją biogazu w Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie oraz z eksploatacją prototypowego biogazowego zespołu elektrociepłowniczego z silnikiem 8A20G zaprojektowanego, wykonanego i przebadanego w ramach projektu celowego KBN zrealizowanego prz[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2004 nr 126 119--126
PL Przedstawiono charakterystyki ssawo-dmuchaw przeciwwybuchowych na biogaz, produkowanych w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi oraz nowych zmodyfikowanych rozwiązań konstrukcyjnych o różnych wartościach parametrów przepływowych przystosowanych do potrzeb użytkowników.
15
80%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 3 (60) 96-99
PL Potencjał Polski w zakresie produkcji biogazu rolniczego, według ocen niezależnych specjalistów, jest porównywalny z potencjałem Niemiec będących światowym liderem tej technologii, szczególnie ze względu na dostępną powierzchnię użytków rolnych pod uprawy roślin energetycznych, a także możliwości po[...]
16
80%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 5 (62) 42-45
PL Możliwości rozwoju sektora biogazowni rolniczych w Polsce, tak jak i każdej innej produkcji, podyktowane są wieloma uwarunkowaniami: politycznymi, społecznymi, prawnymi, ekonomicznymi, jak również ekologicznymi. Obecnie wśród instalacji biogazowycl w Polsce, tj. prowadzonego odzysku biogazu z: wysyp[...]
17
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2007 nr 145 221-221
EN Landfill biogas energy projects are currently in place at over 1,100 landfills worldwide - with almost 400 projects on line in the United States alone. Landfill biogas energy is a proven technology that has been used for electricity production, alternate fuel for industrial applications, production [...]
18
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2007 nr 145 293-299
PL W referacie przedstawiono wyniki testu produkcyjnego odzysku biogazu z eksploatowanej części składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. Celem podjętych w 2001r. działań było uaktualnienie/określenie możliwej do odbioru ilości biogazu, w związku z planowaną wówczas inwestycją - montażem dodat[...]
EN Presented are results of biogas recovery test for Barycz waste dump (Kraków). The gas flow capacity was evaluated in 2001 using the production test data. The updated values of gas flow capacity were used for evaluation of economical feasibility of new power generation unit.
19
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 164 117-124
PL Konieczność spełnienia wymagań dyrektyw unijnych odnośnie wzrostu zużycia energii ze źródeł odnawialnych oraz redukcji niekontrolowanych emisji metanu z różnych gałęzi przemysłu, w tym z sektora gospodarki odpadami i rolnictwa, powoduje coraz większe zainteresowanie technologiami biogazowymi. W refe[...]
EN Necessity of implementation LJE directives demand increases use of energy from renewable sources and reduction of uncontrolled methane emission from industry, waste sector and agriculture, provides more interest of biogas technology. This paper described present situation in biogas production sector[...]
20
80%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 3 (54) 96-99
PL Osiem spośród jedenastu dotychczas zrealizowanych na polskim rynku biogazowni rolniczych to duże instalacje, których moce zainstalowane mieszczą się w przedziale 0,6-2,1 MWel. Według Bazy danych inwestycji biogazowych Biogaz 2011, opracowanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej, przygotowywanych j[...]
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last