Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 596
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biogas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2008 nr 12 13-19
PL Polska zajmuje w UE odległe miejsce w produkcji biogazu w przeliczeniu na 1 mieszkańca (pod koniec 2. dziesiątki). Obecnie produkcja biogazu w Polsce opiera się głównie na wykorzystaniu osadów ściekowych, druga pod względem wielkości część biogazu jest otrzymywana z wysypisk śmieci. Łączna liczba bi[...]
EN Poland lies in the EU distant place in the biogas production as at 1 capita (in the end of 2nd ten). Biogas production in Poland is currently based mainly on biogas from sewage sludge, the second largest part of biogas is produced from the waste dumps. The total number of biogas plants installed at [...]
2
85%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W referacie przedstawiono zagadnienia związane z zatłaczaniem biogazu do sieci gazowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sieć przesyłową. Przedstawiono doświadczenia europejskie związane z zatłaczaniem biogazu do sieci. Scharakteryzowano biogaz pod względem składu, parametrów energetycznych jak i[...]
EN In the paper issues related to the injection of biogas into gas grids and especially transmission ones are presented. European experience associated with injection of biogas into gas grids are described and also composition of biogas, its calorific values and impurities occurring in biogas. Presente[...]
3
80%
Journal of KONES
EN The pursuit of reduced greenhouse gas emissions, as well as the increased share of renewable fuels in the overall energy balance has led to a search for alternative energy sources. One of the fuels on which great hopes are set as fuel for engines is biomethane or biogas, whose main component is meth[...]
4
80%
Journal of KONES
EN The need to limit greenhouse gases emissions and to increase the share of renewable fuels in the general energy balance forces people to look for new alternative energy sources. Methane or biogas, in which methane is the main combustible component, is one of such fuels, which is believed to be a pro[...]
5
80%
Journal of KONES
EN Agriculture farms, especially animal farms consume a lot of energy. They also have big potential to produce energy by themselves. The production of biogas and its efficient utilisation could meet the need for fuel and energy. The production of biogas on a farm and its utilisation as a fuel could imp[...]
6
80%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2013 nr 16(3) 211--220
EN In this paper state of art on known and potential biomass sources is reviewed. The review will consider energy dedicated crops and waste types that are already applied for clean energy purposes as well as potential ones. The resources can be applied for biofuels, bioethanol, methane, hydrogen produc[...]
7
80%
Journal of KONES
EN There is growing interest in the use of biogas as a fuel for transport applications. Some of the drivers behind this are the increasing regulation and taxes on waste disposal, an increasing need for renewable fuel sources, the EC’s Biofuels Directive, the proposed Renewable Transport Fuel Obligation[...]
8
80%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 7 101-105
PL Fermentacja metanowa to jeden ze sposobów pozyskiwania paliwa gazowego z biomasy. W procesie tym wykorzystywane są produkty pochodzenia rolniczego i przemysłowego. Do procesu fermentacji można stosować różne dodatki (substancje biologiczne i chemiczne), które mogą wpływać na jakość wytworzonego biog[...]
EN Methane fermentation is one of the ways to obtain gaseous fuel from biomass. Agricultural and industrial products are used in this process. Various additives (biological and chemical substances) which can be used in the fermentation process may affect the quality of produced biogas. An analysis of t[...]
9
80%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2010 nr 3 87-97
PL Wykorzystaniem, w możliwe najbardziej efektywny sposób, odnawialnego źródła energii elektrycznej i cieplnej, jakim jest biogaz wytwarzany w procesie fermentacji osadów ściekowych, powinni zajmować się eksploatatorzy oczyszczalni ścieków. W artykule przedstawiono charakterystykę stanu istniejącego oc[...]
EN The people who exploit sewage treatment plants should take care of the utilisation, in possibly most effective way, of the renewable source of electric and thermal energy, being the biogas produced in the process of sludge fermentation. In the paper, the characteristics of the state existing in the [...]
10
80%
Challenges of Modern Technology
EN Biogas can be used as an alternative energy source. Unfortunately presence of carbon dioxide in a composition of biogas makes compression and transportation difficult. In addition CO2 makes biogas lower calorific. That is why new methods for carbon dioxide separation from biogas are to be explored. [...]
11
80%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy dokonano analizę przydatności substratów pochodzących z rolnictwa a także z przemysłu rolno-spożywczego w aspekcie ich przydatności do produkcji biogazu. Analiza ma charakter porównawczy i dotyczy danych literaturowych.
EN The work contains an analysis of the usability of substrates from agriculture and from agricultural and food industry in the aspect of their suitability for biogas production. The analysis has comparative character and concerns literature data.
12
80%
Journal of KONES
EN This paper presents the reasons for the development of gas-combined power and heat units and justification for testing the effect of the used gas fuel on the performance of such units. A PBCHP10VB CHP unit driven by a liquidcooled piston combustion engine adapted for feeding with gas fuels is descri[...]
13
80%
Instal
2013 nr 5 14-16
PL W wielu instalacjach produkujących metan z surowców organicznych przy wyborze substratów niewiedza inwestora jest przyczyną łamania elementarnych reguł obowiązujących w biotechnologii. Niniejsza praca przedstawia podstawowe zasady, jakimi należy się kierować przy doborze substratów do instalacji bio[...]
EN In many installations producing methane from organic material in choosing substrates investor ignorance is the cause of violations of basic rules in force in biotechnology. This paper presents the basic principles which should guide the selection of substrates for biogas plants.
14
80%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 3 (60) 96-99
PL Potencjał Polski w zakresie produkcji biogazu rolniczego, według ocen niezależnych specjalistów, jest porównywalny z potencjałem Niemiec będących światowym liderem tej technologii, szczególnie ze względu na dostępną powierzchnię użytków rolnych pod uprawy roślin energetycznych, a także możliwości po[...]
15
80%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 5 (62) 42-45
PL Możliwości rozwoju sektora biogazowni rolniczych w Polsce, tak jak i każdej innej produkcji, podyktowane są wieloma uwarunkowaniami: politycznymi, społecznymi, prawnymi, ekonomicznymi, jak również ekologicznymi. Obecnie wśród instalacji biogazowycl w Polsce, tj. prowadzonego odzysku biogazu z: wysyp[...]
16
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2007 nr 145 221-221
EN Landfill biogas energy projects are currently in place at over 1,100 landfills worldwide - with almost 400 projects on line in the United States alone. Landfill biogas energy is a proven technology that has been used for electricity production, alternate fuel for industrial applications, production [...]
17
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2007 nr 145 293-299
PL W referacie przedstawiono wyniki testu produkcyjnego odzysku biogazu z eksploatowanej części składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. Celem podjętych w 2001r. działań było uaktualnienie/określenie możliwej do odbioru ilości biogazu, w związku z planowaną wówczas inwestycją - montażem dodat[...]
EN Presented are results of biogas recovery test for Barycz waste dump (Kraków). The gas flow capacity was evaluated in 2001 using the production test data. The updated values of gas flow capacity were used for evaluation of economical feasibility of new power generation unit.
18
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 164 117-124
PL Konieczność spełnienia wymagań dyrektyw unijnych odnośnie wzrostu zużycia energii ze źródeł odnawialnych oraz redukcji niekontrolowanych emisji metanu z różnych gałęzi przemysłu, w tym z sektora gospodarki odpadami i rolnictwa, powoduje coraz większe zainteresowanie technologiami biogazowymi. W refe[...]
EN Necessity of implementation LJE directives demand increases use of energy from renewable sources and reduction of uncontrolled methane emission from industry, waste sector and agriculture, provides more interest of biogas technology. This paper described present situation in biogas production sector[...]
19
80%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 3 (54) 96-99
PL Osiem spośród jedenastu dotychczas zrealizowanych na polskim rynku biogazowni rolniczych to duże instalacje, których moce zainstalowane mieszczą się w przedziale 0,6-2,1 MWel. Według Bazy danych inwestycji biogazowych Biogaz 2011, opracowanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej, przygotowywanych j[...]
20
80%
Forum Eksploatatora
2010 Nr 6 (51) 70-74
PL Przedstawiono wyniki wieloletnich, cokwartalnych badań składu biogazu powstającego z osadów ściekowych na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków "Janówek". Przeanalizowano jego sezonową zmienność, zakresy zmienności wybranych parametrów oraz efekty oczyszczania biogazu. Określono średnie wartości stężeń [...]
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last