Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biogas production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 5 180--185
EN More than 30% of the world’s food production is wasted. Organic waste and residues are produced in a variety of sectors, including agriculture, food industry and forestry. Residues and waste are generated throughout the entire food production and use cycle: surplus food production, processing and di[...]
2
100%
Journal of Ecological Engineering
2018 Vol. 19, nr 5 128--134
EN The technologies related to the anaerobic decomposition of organic substrates are constantly evolving in terms of increasing the efficiency of biogas production. The use of disintegration methods of organic substrates, which would improve the efficiency of production of gaseous metabolites of anaero[...]
3
88%
Archives of Environmental Protection
EN Sewage sludge (municipal, or industrial) treatment is still a problem in so far that it is not satisfactorily resolved in terms of cost and final disposal. Two common forms of sludge disposal are possible; the first being direct disposal on land (including agriculture) and the second being incinerat[...]
4
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 5 105-106
PL Opracowano rozszerzony model matematyczny pracy komory fermentacji metanowej w oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych pracującej w warunkach zróżnicowanych temperatur fermentacji i zweryfikowano jego poprawność w oparciu o dostępne dane procesowe. Wyniki badań mogą być wykorzystane w praca[...]
EN The extended mathematical model of a methane fermentation unit in the sewage treatment plant for industrial and municipal wastes working in different fermentation temperature conditions was elaborated and its accuracy was verified against available process data. Results from this research can be app[...]
5
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 5 108-109
PL Dla opracowanego modelu matematycznego pracy węzła fermentacji metanowej w oczyszczalni ścieków, składającego się z wielu komór o zróżnicowanych temperaturach fermentacji i czasach przebywania ścieków, przeprowadzono badania nad optymalizacją pracy węzła, dotyczące wpływu temperatur fermentacji i cz[...]
EN The elaborated mathematical model of anaerobic digestion node in a sewage-treatment plant, comprising of multiple fermentation chambers working under variable fermentation time and temperature conditions was used to conduct optimization study of fermentation time and temperature influence. The achie[...]
6
75%
Przemysł Spożywczy
PL Obecnie polski przemysł mięsny zbiera i przerabia ok. 800 tys. t odpadów rocznie (z 1,2 mln t odpadów, jakie są wytwarzane podczas uboju ponad 24,5 mln szt. trzody chlewnej, 1,3 mln szt. bydła oraz ponad 1,5 mln t drobiu). Odpady te są przerabiane na mączkę mięsno-kostną oraz tłuszcz i spalane lub u[...]
EN At present, Polish meat industry collects and processes about 800 thousand tons of wastes annually (out of 1.2 million tons, which are produced during slaughtering of about 24 millions hogs, 1.3 million cattle and above 1.5 million tons of chicken). All of them are processed into meat and bone meal [...]
7
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 2 123-124
PL Opracowano model matematyczny pracy węzła fermentacji metanowej w oczyszczalni ścieków, składającego się z wielu komór o zróżnicowanych temperaturach fermentacji. Zweryfikowano model w oparciu o dane procesowe i modelowano pracę układów wielu komór pracujących w warunkach zróżnicowanych temperatur i[...]
EN A mathematical model of methane fermentation node in a sewage-treatment plant, comprising multiple fermentation chambers working under variable fermentation time and temperature conditions, was elaborated. The model accuracy was verified against the process data. Modeling of multiple-chamber nodes p[...]
8
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 7-8 50-54
EN Values of kinetic parameters for biogas production from organic material contained in communal waste. Morphological contents of mixed communal waste. Balance of obtained fractions. High susceptibility of the middle fraction of communal waste, obtained by mechanical means, to biological decomposition[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 224-228
PL Biogazownie rolnicze stają się w Polsce coraz powszechniejsza i obiecującą droga pozyskiwania energii odnawialnej. Jakość powstającego biogazu podczas procesu fermentacji metanowej uzależniona jest od zawartości metanu - głównego składnika biogazu. Przeciętna ilość tego gazu kształtuje sięw granica[...]
EN The article discusses the issue of problems with the inhibition of methane fermentation process or the collapse to the occurrence causing of the so-called fermentation inhibitors. Agricultural biogas plants in Poland are becoming increasingly common and promising way for renewables. The quality o[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 229-235
PL Artykuł prezentuje koncepcję produkcji biogazu z surowców i odpadów powstających w rolnictwie w instalacji o małej mocy. Jednostki takie, nazywane mikrobiogazowniami, są w Polsce na etapie wdrażania do praktyki. Mikrobiogazownia przeznaczona jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w syste[...]
EN The conception of biogas production form agricultural waste raw material within low capacity installations has been presented in the article. Those low capacity units, called biogas micro-plants (BMP), are at present at stage of putting into practice at the moment. System of co-generation is used in[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 249-254
PL Fermentacja metanowa to jeden z najefektywniejszych sposobów pozyskiwania energii z biomasy. Do tego celu wykorzystywane są różne substraty, głównie w postaci odpadów z przemysłu rolnego, ale także rośliny energetyczne. W pracy dokonano analizy zasadności używania kiszonek z roślin celowych, jako [...]
EN Methane fermentation is one of most effective ways of energy acquiring from biomass. Various substartes, mainly wastes from agricultural industry but also energy plants are used for this purpose. In the paper validity of using silages from energy plants as valuable substrate for biogas production wa[...]
12
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 5 1030--1033
13
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 3 2611--2624
EN Energy consumption increases globaly. Simultaneously demand for so called „clean energy“ escalates. Scientists are looking for new, more efficient technologies and alternative energy sources. Among the renewable energy sources a large potential of biomass is indicated. The aim of this study was to a[...]
14
75%
Environment Protection Engineering
2017 Vol. 43, nr 1 113--120
EN The technology of municipal solid waste treatment in a landfill bioreactor is based on a system of controlled, enhanced fermentation of organic waste, which occurs in a heap having status of bioreactor. The enhancement of biogas production is done by leachate recirculation. In a landfill bioreactor,[...]
15
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2018 Nr 12 453--456
PL Celem badań było określenie wpływu współfermentacji osadów ściekowych i produktu ubocznego rafinacji buraków cukrowych (melasa) na efektywność produkcji biogazu. Badania były prowadzone w warunkach mezofilowych przez 28 dni. Do badanych próbek dodano kolejno 0,5%, 1%, 1,5%, 2% oraz 3% melasy. Uzyska[...]
EN The efficiency of simultaneous digestion of sewage sludge and by-product of refining sugar beets (molasses) was investigated. The study was conducted for 28 days under mesophilic conditions. 0,5%, 1%, 1,5%, 2% and 3% (m/m) of molasses was added to the mixture of sludge. The result of the study showe[...]
16
75%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2019 nr 22(1) 75--86
EN To intensify biogas production during anaerobic stabilization of organic matter in sludge, pretreatment is applied. The effect of pretreatment of excess activated sludge (AS) and excess aerobic granular sludge (GS) on biogas productivity (BP) and composition was investigated. The sludge was pretreat[...]
17
63%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 7 157-161
PL Celem pracy jest ustalenie czy sianokiszonka z traw stanowi odpowiedni substrat w procesie przetwarzania beztlenowego w biogazowniach. Przebadano próbki z 11 biogazowni; policzono ilość suchej masy i organicznej suchej masy. Próbki poddano procesowi beztlenowej fermentacji mezofilicznej (38°C) w cią[...]
EN The paper focuses on the verification of grass haylage suitability as a substrate for the purposes of anaerobic processing at biogas stations. Samples from eleven biogas stations were tested; their dry matter and organic dry matter were quantified. The samples subjected to the process of mesophilic [...]
18
63%
Environment Protection Engineering
2013 Vol. 39, nr 2 125--133
EN Feasibility and possible use of grease trap waste (GTW) as a co-substrate for improving biogas production in anaerobic digestion with sewage sludge has been established. Anaerobic co-digestion was studied in a semi-continuous experiment at 37 °C with hydraulic retention time (HRT) of 10 days. The gr[...]
19
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
PL Wprowadzenie w życie przepisów dotyczących konieczności usuwania związków biogennych ze ścieków w procesach oczyszczania ścieków wymaga: - zwiększenia wieku osadu w komorach osadu czynnego, - zmniejszenia obciążenia osadu do poziomu odpowiedniego dla nitryfikacji (poniżej 0,3 kg BZT5/kg sm), - wprow[...]
EN Enforcement the regulations on biogens removal from sewage needs: - increasing of activate sludge age, - reduction of activate sludge load to the level necessery for nitrification (less than 0,3 kg BOD/g dm), - keeping the anaerobic, anoxic and oxygen aeras in activate sludge tank. New technological[...]
20
63%
Ekologia i Technika
EN In the years 2000 -2001, an experiment in technical scale was carried out in municipal waste landfill (equipped with biogas power station and leachate-treatment plant) in Suchy Las near Poznań (Poland). The aim of the studies was to determine an effect of fresh sludge injection (sampled from sewage-[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last