Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 126
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biofilm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono sposób określania głębokości penetracji dyfuzyjnej w płaskim biofilmie powstającym na wewnętrznych powierzchniach bioreaktorów mikrobiologicznych. Analizą objęto procesy jednosubstratowe przebiegające według kinetyki Monoda i procesy z inhibicją substratem oraz procesy dwusubstratowe, [...]
EN The method for determination of the diffusional penetration depth in a flat biofilm which forms at internal surfaces of microbiological reactors has been presented. The analysis covered single-substrate processes, which occurs according to Monod kinetics and processes with substrate inhibition. Doub[...]
2
89%
Advances in Materials Science
EN The contact of a biomaterial with the biological environment in in vitro and in vivo tests leads to the production of a particular ecosystem in which the active roles perform both, the material surface and the extracellular matrix protein forming a biofilm. Proteins affect cell and bacteria adhesion[...]
3
88%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Na podstawie przeglądu literatury dokonano charakterystyki zjawiska quorum sensing, które w znaczeniu dosłownym oznacza poczucie obecności i odgrywa znaczącą rolę w procesie formowania i funkcjonowania biofilmu. Zjawisko to jest specyficznym systemem komunikacji pomiędzy drobnoustrojami z udziałem z[...]
EN In the paper characteristics of phenomenon of quorum sensing on base of current literature was done. Quorum sensing means sense of presence in literal meaning and it plays significant role in process of formation and functioning of biofilm. Quorum sensing is a special kind of communication system be[...]
4
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
5
75%
Environment Protection Engineering
PL W pracy dokonano przeglądu nowych metod usuwania azotu amonowego z wód osadowych wytwarzanych w procesach przeróbki osadów ściekowych opartych na deamonifikacji w systemach z biofilmem.
EN This study is a review of the new methods of ammonium nitrogen removal from liquids which originate from dewatering of digested sludge based on the rule of deammonification in biofilm systems.
6
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 10 411-412
PL Artykuł prezentuje przegląd wybranych wyników prac badawczych dotyczących wpływu materiałów kontaktujących się z wodą na wzrost mikroorganizmów w systemie dystrybucji. Omówiono również metody oceny wpływu tychże materiałów na rozwój mikroorganizmów.
EN The paper presents a review of selected studies on the impact of materials on the growth of microorganisms in the distribution system. Methods of assessing the impact of materials contacting with water on the microbial growth have been discussed.
7
75%
Przemysł Spożywczy
PL Główne problemy dotyczące dezynfekcji w spożywczych zakładach produkcyjnych związane są przede wszystkim z opornością drobnoustrojów na substancje biobójcze i powstawaniem biofilmów. Przyczyną problemów mikrobiologicznych w zakładzie mogą być źle przeprowadzone procesy mycia i dezynfekcji, nieprawid[...]
EN The main problems of disinfection in the food manufacturing facilities are primarily associated with resistance of microorganisms to biocides and biofilms` formation. The cause of microbiological problems in the plant may include poorly performed cleaning and disinfection processes, improperly desig[...]
8
75%
Environment Protection Engineering
PL Opisano budowę układu czterech reaktorów z biofilmem, utworzonego do symulacji procesu zintegrowanego usuwania azotu i węgla. Jako narzędzia do przeprowadzenia obliczeń użyto programu AQUASIM. Model kalibrowano, wykorzystując wyniki pracy identycznego układu w skali laboratoryjnej. W wyniki przeprow[...]
EN In the paper, a model consisting of four biofilm reactors was described. The model was developed to simulate the process of integrated nitrogen and carbon removal. It was fitted based on the results obtained in an identical laboratory system. AQUASIM program was used in the simulations. As a result,[...]
9
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 4 159--161
PL Przedstawiono rozwiązania techniczne bioreaktorów membranowych z warstwą biofilmu oraz omówiono ich zastosowania. Szczególną uwagę zwrócono na reaktory, w których mikroorganizmy są immobilizowane na powierzchni membrany, a membrana pełni równocześnie funkcję transportową dla substratów w formie ciek[...]
EN Technical solutions of membrane biofilm reactors were presented with description of application, key parameters for process realization and control. Bioreactors in which microorganisms are immobilized on the membrane surface and simultaneously membrane is used to transport liquid or gaseous substrat[...]
10
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2015 z. 9 31--34
PL Dużym problemem w implantologii są infekcje pooperacyjne. Infekcje w dużej mierze są wynikiem adhezji mikroorganizmów do powierzchni implantów oraz tworzeniem na ich powierzchniach biofilmu – kompleksu mikroorganizmów osadzonych na stałe do podłoża. W ostatnich latach wiele prac badawczych dotyczy w[...]
EN The main problem in implantology are postsurgical infections. Infections are a result of the adhesion of microorganisms to the surface of the implant and the formation of biofilm on their surfaces - the complex of microorganisms attached to a solid substrate. In the last few years many research were[...]
11
75%
Ochrona Środowiska
PL W badaniach laboratoryjnych wykazano przydatność preparatu biobójczego, zawierającego nanocząstki srebra (≤20 nm) osadzone na krzemionce, do kondycjonowania wody obiegowej w układach chłodniczych. Skuteczność tego procesu była zróżnicowana i zależała od badanej grupy bakterii wskaźnikowych, natomias[...]
EN Biocide product containing silver nanoparticles (≤ 20 nm) immobilized on silica was demonstrated as a useful tool for water conditioning in cooling circulation systems. The process efficacy varied depending on the indicator bacteria tested. However, it did not depend on the product dose (dose range [...]
12
75%
Chemical and Process Engineering
2013 Vol. 34, nr 4 463--477
EN A mathematical model of a plane, steady state biofilm, with the use of a single substrate kinetics, was proposed. A set of differential equations was solved. In order to analyse the biofilm’s behaviour, a number of simulations were performed. The simulations included varying process parameters such [...]
13
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 5 3-6
PL Dokonano ilościowej analizy procesu aerobowej biodegradacji toksycznego związku organicznego w trójfazowym bioreaktorze fluidyzacyjnym z biofilmem immobilizowanym na incrtnym materiale drobnoziarnistym. Omówiono wpływ wielkości charakteryzujących obecność ciała stałego na podstawowe właściwości tech[...]
EN Quantitative analysis of aerobic biodegradation of a toxic organic compound taking place in a three-phase fluidized-bed biore-actor with a biofilm grown on fine inert pellets was performed. An influence of solid particles related quantities on the basic technological properties of the bioreactor was[...]
14
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 3 581--586
PL Dokonano przeglądu najważniejszych czynników wpływających na tworzenie się biofilmów na powierzchniach abiotycznych w środowisku produkcyjnym. Przedstawiono charakterystykę czynników zapobiegających ich powstawaniu oraz metod stosowanych do niszczenia i usuwania biofilmów. Poruszone również zostały [...]
EN A review, with 25 refs., of biofilm formation mechanisms on abiotic surfaces, measures for preventing biofilm formation and methods used for destruction and removal of biofilms in food, cosmetic, metal, chem. and paper industries and water supply systems.
15
75%
Przemysł Spożywczy
2016 T. 70, nr 1 16--18
PL Dla bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi bardzo istotne staje się monitorowanie obecności takich patogenów, jak Campylobacter spp. Jeszcze niedawno przełamanie bariery międzygatunkowej zwierzęta-ludzie przez ten patogen było nieznane. Obecnie, co potwierdzają raporty służb epidemiologicznych Unii Europe[...]
EN Monitoring for the presence of pathogens such as Campylobacter spp. is crucial for the health and safety of people. Even in the recent past crossing the animal-human interspecies barriers by this pathogen has been the unknown problem. Now, as it was confirmed by the reports of epidemiological servic[...]
16
75%
Przemysł Spożywczy
2016 T. 70, nr 4 42--45
PL W artykule zaprezentowano mycie enzymatyczne jako innowacyjne rozwiązanie stosowane w przemyśle spożywczym. Zdefiniowano pojęcie enzym, dokonano klasyfikacji enzymów i omówiono teoretyczne modele ich działania. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące usuwania zanieczyszczeń z powierzchni produkcyjnych[...]
EN The work presents the enzymatic cleaning, as innovative solution, employed in food industry. The enzyme term was defined. The classification of enzymes was carried out and their theoretical models were discussed. The positive results of research relative to cleaning effectiveness with the enzyme sol[...]
17
75%
Environment Protection Engineering
2017 Vol. 43, nr 4 177--190
EN Mathematical model of the biofilm growth and morphology dynamics has been presented based on the cellular automata theory. All processes occurring in a biofilm have been modelled in a discrete manner. The two-dimensional distributions of microorganisms density and concentrations of substrates were o[...]
18
75%
Przemysł Spożywczy
2018 T. 72, nr 2 20--23
PL Czystość powierzchni w zakładach produkujących żywność ma zasadnicze znaczenie w uzyskiwaniu odpowiedniej jakości wyrobów gotowych, bezpiecznych dla konsumenta. Rozwijające się na powierzchniach roboczych drobnoustroje, szczególnie te zdolne do wytwarzania biofilmów, stwarzają duże problemy w utrzym[...]
EN The surface cleanliness in plants producing the food is fundamental for production of safe and the highest quality food. The microorganisms are developing on equipments surfaces, especially these microorganisms which can create biofilm, are generating a lot of problems with cleanliness keeping of pr[...]
19
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 2 26-27
PL Przedstawiono ilościową ocenę wpływu obecności i przenoszenia biomasy z biofilmu do cieczy na efektywność biodegradacji związków organicznych wykazujących hamujący wpływ na wzrost mikroorganizmów. Miarami ilościowymi tej efektywności są: stopień przemiany substratu węglowego i położenie gałęzi stanó[...]
EN The paper presents the quantitative evaluation of the influence of biofilm presence and biomass transfer from the biofilm to the liquid phase on the efficiency of biodegradation of organic compounds inhibiting biomass growth. Quantitative measures of the efficiency are: a degree of conversion of car[...]
20
75%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Opracowano automat komórkowy do symulacji procesu mikrobiologicznego w biofilmie. Wykazano, że zaproponowany algorytm daje możliwość uzyskania różnych struktur biofilmu w zależności od warunków procesowych.
EN Cellular automaton model has been elaborated for simulation microbial process in a biofilm. It was shown that the proposed algorithm gives possibility to obtain various structures of microbial biofilms, depending on operating conditions.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last