Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 201
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biodiesel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 10 1291-1296
2
100%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 490-494
3
89%
Czysta Energia
2010 Nr 7-8 20-21
PL Skoro nieodnawialne źródła energii staja się nie tylko droższe, ale w coraz większym stopniu negatywnie oddziałują na środowisko, to każdy kraj czuje się zobowiązany do intensywnego stosowania odnawialnych źródeł energii, wśród których biogaz zajmuje znaczącą pozycję.
4
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2011 R. 19, nr 1 163-172
PL Celem prowadzonych badań była ocena możliwości wytwarzania biopaliwa z rzepakowego oleju posmażalniczego. Proces reakcji estryfikacji przebiegał w czterech różnych środowiskach; jednocześnie oceniono wpływ systemu mieszania oraz temperatury na sprawność reakcji i jakość produktu. Do badań wykorzysta[...]
EN The study aimed at evaluating the possibilities of biofuel production from waste post-frying rapeseed oil. The esterification process was conducted under four different circumstances. The influence of mixing system and temperature on the reaction efficiency and quality of product were tested. Unfilt[...]
5
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W referacie przedstawiono kierunki rozwoju rynku biopaliw w kraju na tle regulacji Unii Europejskiej jak również pierwsze doświadczenia i problemy eksploatacyjno-logistyczne. Zamieszczono obszerne informacje dotyczące potencjalnego źródła produkcji biopaliw pochodzenia roślinnego, jakim mogą być mik[...]
EN Authors of this paper present development trends in national biofuel market, in accordance with European Union regulations, as well as the first experiences and operational logistic issues. The review includes extensive information about potential sources for plant derivative biofuels production, li[...]
6
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 90-94
PL Ze względu na niestabilną sytuację ekonomiczną w Polsce i na świecie, w społeczeństwach obserwuje się tendencję do obniżania kosztów własnych. Jedną z metod redukcji tych kosztów przez rolników jest wdrażanie indywidualnej produkcji ekologicznego paliwa na pokrycie własnych potrzeb energetycznych. P[...]
EN The unstable financial situation in Poland and all around the world causes a tendency within societies to minimize individual costs. One of the methods of reducing these costs in agricultural regions is introducing individual ecological fuel production for fulfilling the producer's own energetic nee[...]
7
75%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 6 1171-1175
8
75%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule przedstawiono wyniki doświadczalne z syntezy estrów metylowych, etylowych, propylowych oraz butylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Zanalizowano skład chemiczny otrzymanych paliw oraz przeprowadzono wiele badań, określających ich podstawowe właściwości reologiczne i fizykochemic[...]
EN The paper show the experimental results of the methyl, ethyl, propyl and butyl rapeseed oil fatty acid esters. Chemical composition of obtained fuels was analyzed. Also, a number of tests were done in order to determine most basic, rheological and physicochemical properties of the fuels. The results[...]
9
75%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością użycia olejów posmażalniczych, głównie rzepakowych, jako surowców tłuszczowych do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych (EMKT). Przeanalizowano wiele właściwości fizykochemicznych tłuszczy otrzymanych z kilku placówek gastronomicznych, [...]
EN The paper presents the results of research on the possibility of using waste oils, mainly rapeseed, as a raw material for production of fatty acid methyl esters (FAME). A number of physical and chemical properties of fats derived from gastronomy services, and rapeseed oils remaining after frying don[...]
10
75%
Polimery
2011 T. 56, nr 2 108-113
PL Scharakteryzowano stan badań w dziedzinie wytwarzania polimerów biodegradowalnych ze szczególnym uwzględnieniem syntezy polihydroksykwasów (PHA). Podkreślono istotne znaczenie możliwości wykorzystania do tego celu mieszanych populacji drobnoustrojów (osadu czynnego) zamiast czystych kultur mikroorga[...]
EN The recent developments in the synthesis of biodegradable polymers especially polyhydroxyacids (PHA) have been reviewed. The advantages of the application, in this type of processes, of mixed microbial cultures (activated sludge) instead of pure cultures of bacteria in order to reduce production cos[...]
11
75%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 4 273-277
12
75%
Karbo
2004 Nr 1 37-41
PL Praca stanowi próbę oceny roli biopaliw w gospodarce energetycznej, korzyści jakie niesie wykorzystanie tego źródła, jak również negatywnej jego strony. W związku z różnorodnością technologicznych metod produkcji paliw ekologicznych z oleju rzepakowego szczególną uwagę poświęcono najbardziej rozpows[...]
EN Up to date limited quantity of energy resources and the increase of pollutants emission into environment caused that the political decision were made to replace the mineral fuels by other raw materials much more profitable for the environment. The special attention was focused renewable energy sourc[...]
13
75%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Concerns of refinery industry due to obligatory use of fatty acids methyl esters for production of diesel fuel have been presented. The paper puts an emphasis on importance of ester quality as fuel component. So far problem of the esters influence on stability and other operational properties of die[...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 163-165
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu ciśnienia wtrysku paliwa na toksyczność spalin silnika z zapłonem samoczynnym. Badania eksperymentalne przeprowadzone zostały na silniku Star 359 zasilanym biodiesel (B20) przy dwóch wartościach ciśnienia wtrysku paliwa 22 i 24 MPa. W wyniku badań hamownianych[...]
EN Article describes fuel injection pressure analysis influence on exhaust toxicity Diesel engine. Experimental studies were carried out on the engine Star 359 powered by biodiesel (B20) with two injection pressures 22 and 24 MPa. Results engine test has been made speed external and ecological what has[...]
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 106--107
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu kąta wyprzedzenia wtrysku na emisję toksycznych składników spalin silnika z zapłonem samoczynnym. Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone na silniku Star 359 zasilanym biodiesel (B20), przy różnych wartościach kąta wyprzedzenia wtrysku. W wyniku badań d[...]
EN Influence of fuel injection timing on the exhaust toxicity Diesel engine. Experimental tests were conducted on a Star 359 engine fuelled with biodiesel at different fuel injection timing values. As a result of engine test bench testing, the characteristic curves of toxic exhaust gas component emissi[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 276-281
PL W artykule omówiono dwa z możliwych do produkcji w Polsce biopaliw (biodiesel oraz biogaz). Przedstawiono surowce oraz metody pozyskiwania omówionych biopaliw. Wymienione zostały wady i zalety stosowania biodiesla oraz biogazu do celów transportowych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych oraz t[...]
EN In the paper two biofuels possible for production in Poland (biodiesel, biogas) were discussed. Sources and production methods of discussed biofuels were presented. Advantages and disadvantages of using biodiesel and biogas for transport purposes were cited including environmental and technical asp[...]
17
75%
Inżynieria Ekologiczna
2017 Vol. 18, nr 2 123--129
PL Hodowla i wykorzystanie mikroglonów jest obecnie intensywnie rozwijającym się obszarem badawczym. Niektóre gatunki mikroalg, w odpowiednich warunkach, gromadzą duże ilości tłuszczu w komórkach, który ma odpowiedni profil kwasów tłuszczowych do produkcji biodiesela. Etapem kierunkującym mikroglony na[...]
EN The cultivation and utilization of microalgae is now a intensively developing area of research. Some species of microalgae, under appropriate conditions, accumulate large amounts of lipids in the cells. This lipids have a suitable profile of fatty acids for biodiesel production. The culture of micro[...]
18
75%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 3 37--41
EN The paper presents results of testing of the fleet of the parcel delivery vehicles, equipped with the Diesel engines fed by biofuel BIOXDIESEL, manufactured on the way of the ethanol esterification process of the waste vegetable and animal fats, with the addition of the standard diesel fuel and pure[...]
19
75%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 2 511--516
PL Zapewnienie pokrycia zapotrzebowania na nowe, alternatywne źródła energii, które można z powodzeniem wykorzystywać jako substytut bądź dodatek do paliw tradycyjnych, od jakiegoś czasu stanowi główny cel wielu firm zajmujących się ich produkcją. W tym celu opracowano i w dalszym ciągu udoskonala się [...]
EN The main problem for present fuel producers is how to cover the demand for new, alternative fuels (biofuels) as a substitute or components of traditional fuels. In this purpose the technologies of biofuels production are still being improved. To show how wide the area of research in this field is, a[...]
20
75%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 3 369-373
PL Przedstawiono podstawowe właściwości fizykochemiczne oleju lniankowego uzyskanego z nasion obecnie najczęściej uprawianej w warunkach polowych Polski lnianki ozimej odmiany Luna. Odmiana została wpisana do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa na podstawie kompleksowej oceny wszystkich cech agronomicznych[...]
EN Camelina oil from the seeds of winter camelina variety Luna was studied for acid, iodine and saponification nos., P content, d., kinematic and dynamic viscosities and chem. compn. and then used for prodn. of fatty acid Me esters by 2-step transesterification in presence of KOH at 50°C for 1 h in a s[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last