Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biodegrability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Engineering of Biomaterials
EN This paper presents the method of obtaining biodegradable glass fibers and the results of strength tests of polylactide based composites reinforced with obtained fibers. Polylactide (PLA) is a biodegradable plastic used in both industry and medicine. In medical applications its use is limited due to[...]
2
100%
Engineering of Biomaterials
3
75%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 3 153-159
PL Przedstawiono przyczyny wzrostu zainteresowania oceną biodegradowalności olejów smarowych. Omówiono zasady oznaczania "wstępnej" i "całkowitej" biodegradacji tlenowej związków organicznych w środowisku wodnym oraz standardowe metody testowe (OECD i ISO) stosowane do oceny biodegradowalności. Niestet[...]
EN The reasons for increasing interest in biodegradability assessment of lubricants have been presented. Principles of evaluation in an aquatic medium of the "primary" and the "ultimate" aerobic biodegradability of organic compounds and standardized test methods (OECD and ISO) used for assessing the bi[...]
4
75%
Problemy Eksploatacji
1998 nr 4 159-171
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań dotyczące wpływu dodatków uszlachetniających na właściwości tribologiczne otrzymanych smarów plastycznych. Dokonano również oceny toksyczności opracowanego smaru plastycznego na podstawie składu chemicznego oraz stosując normatywne testy.
EN The greases are characterised by beneficial set of physical, chemical and tribologycal parameters, that determine a possibility to applicate this product in wide range of temperatures and loads in other branch of industry too. Authors of this paper present results of toxicological tests of lubricant[...]
5
75%
Engineering of Biomaterials
PL W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań nad otrzymywaniem i charakterystyką bioresorbowalnych mieszanek polimerowych L-laktydu-co-glikolidu z oligomerem bursztynianu butylu o zawartości 10, 20 lub 40 %w. Porównano własności termiczne, mechaniczne oraz parametry pamięci kształtu otrzymanych miesza[...]
EN The paper presents preliminary results on the preparation and characteristic of bioresorbable polymer blends of L-lactide-co-glycolide with oligo(butylene succinate) in ratios of 10, 20 and 40 %wt. Compared the thermo-mechanical properties and shape memory parameters of obtained copolymer and blends[...]
6
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 4 146--147
PL Przeprowadzono proces ozonowania wysokoobciążonego (barwnikami, detergentami i solami mineralnymi) strumienia rzeczywistych ścieków włókienniczych. Dawka ozonu: 1,68 g×dm-3 pozwalała na 32% redukcję barwy już po 10 minutach. Po godzinie ozonowania uzyskano 85% odbarwienia, 13%-owy ubytek ChZT i spad[...]
EN Ozonation process was carried out for real textile wastewater stream with a high content of dyes, detergents and mineral salts. The ozone dose: 1.68 g×dm-3 allowed for 32% reduction in color after 10 minutes. After one hour the ozone discoloration obtained 85%, 13% loss of COD and 16% of BOD5.Minera[...]
7
63%
Chemik
2013 Vol. 67, nr 6 540--551
PL W artykule przedstawiono ideę procesu toryfikacji biomasy oraz omówiono wybrane właściwości fizykochemiczne stałych produktów toryfikacji biomasy surowej, wytworzonych w warunkach laboratoryjnych, a także biowęgli wytworzonych z wierzby energetycznej, trocin z drzew iglastych i łupin pestki palmy ol[...]
EN The paper presents the idea of biomass torrefaction process and discusses selected physicochemical properties of solid products of raw biomass torrefaction, which were produced in laboratory conditions, as well as biocoals produced from energy willow, sawdust from coniferous trees and Palm Kernel Sh[...]
8
63%
Recykling
2012 nr 9 28
PL Program pilotażowy selektywnej zbiórki odpadów z użyciem kompostowalnych worków na odpady biodegradowalne w Berlinie zakończył się sukcesem. Berlińskie Przedsiębiorstwo Komunalne – Berliner Stadtreinigung (BSR) – i firma BASF zakończyły wspólny projekt pilotażowy, polegający na zastosowaniu worków n[...]
9
63%
Proceedings of ECOpole
PL Celem pracy było określenie, jaki wpływ na wynik testu biodegradowalności czterech wybranych sulfonamidów (wykonanego zgodnie z normą ISO 9887:1992(E)) mają termin i miejsce pobrania inokulum. Dodatkowo porównano wyniki uzyskane zgodnie z ww. normą z rezultatami otrzymnymi podczas rozkładu tych sulf[...]
EN The aim of this study was to determine the effect of date (meteorological conditions) and sampling of inoculum on biodegradability of the selected sulfonamides (test was made according to the ISO 9887:1992 (E) procedure) and to compare the results obtained according to the abovementioned procedure w[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last