Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biocides
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nukleonika
EN Pathogenic microorganisms like fungi, bacteria and algae are harmful to human beings and animals. Moreover, they contribute to the destruction of building materials by their biodegradation. Therefore, they create serious hazard for the natural environment. To prevent these phenomena, different mater[...]
2
100%
Engineering of Biomaterials
EN Antimicrobial biocides are commonly used to present the growth of bacteria on surfaces and within materials. They are typically added in small quantities to many applications to prevent bacterial growth on the treated object. Silver is increasingly used in many applications due to the aim to replace[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2013 nr 151 (31) 86--95
PL Artykuł ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z ochroną elewacji przed czynnikami biologicznymi. Produkty biobójcze (biocydy) są stosowane do zwalczania organizmów, powodujących korozję biologiczną na elewacjach. Zawierają jedną lub więcej substancji czynnych. Różnią się składem, sposobem dzi[...]
EN The article is to explain the issues related to the protection of the facade against biological agents. Biocidal products (biocides) are used to control organisms, causing biological corrosion on facades. Contain one or more active substances. Differ in composition, mode of action, and the applicati[...]
4
75%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 1 2-7
PL W Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzone były badania nad wpływem trzech biocydów na organizmy deteriogenne, porastające zewnętrzne przegrody i elementy budowlane. Przy zastosowaniu analizy mikroskopowej prób świeżych i po hodowli laboratoryjnej stwierdzono, że w b[...]
EN Investigations on the influence of three biocides on deteriogenic microorganisms growing on exterior walls and construction elements were carried out in the Institute of Environmental Engineering at Zielona Góra University. Using microscopic analysis of fresh samples and following laboratory incubat[...]
5
75%
Przegląd Papierniczy
PL W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności mikrobiocydów alkiloamoniowych ograniczających populację grzybów strzępkowych o właściwościach celulolitycznych, powodujących biodegradację wyrobów papierniczych.
EN The article provides results of biocidal efficacy of alkylammonium microbiocides against cellulite fungi which are responsible for biodegradation of paper materials.
6
75%
Przegląd Papierniczy
2007 R. 63, nr 9 557-559
7
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN As a result of investigations carried out in INCT on some applications of new fungicides containing QAC as a component, large group of new silica based materials based on this compound were obtained (SiO2-QAC). Preliminary biological tests showed strong biocidal activity of new SiO2-QAC materials on[...]
8
75%
Ekonomia i Zarządzanie
EN Nanotechnology means the design and the manufacture of structures in which at least one size is less than 100 nanometers and which have new properties resulting from the size. Restrictive criteria for the marketing authorisation of biocidal products containing nanomaterials as defined in Regulation [...]
9
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 11 26-28
PL Substancje i preparaty biobójcze są wykorzystywane w celu ochrony przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi. W ustawodawstwie polskim i europejskim dotyczącym produktów biobójczych wprowadzono konieczność rejestracji na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka. Produkty biobójcze zostały sklasyfikowa[...]
EN Biocides are substances or products used to protect against unwanted plants, animals or micro-organisms. The Polish and European legislations require registration of biocidal products on the basis of risk assessment. The biocidal products are divided into 23 different types, in four major groups. In[...]
10
75%
Nafta-Gaz
2005 R. 61, nr 4 166-170
PL Pojawienie się siarkowodoru w gazie ziemnym wydobywanym z Podziemnego Magazynu Gazu w Swarzowie w X cyklu eksploatacji (1989 r.) stało się inspiracją do podjęcia szczegółowych badań mikrobiologicznych i chemicznych mediów złożowych na tym obiekcie. Poszukiwano przyczyn występowania tego zjawiska, a [...]
EN Occurrence of hydrogen sulfide in natural gas from UGS Swarzów became the beginning of detailed microbiological and chemical researches for this object. The reasons of this phenomenon and processed protection methods against creating of hydrogen sulfide (H2S) in deposit conditions are searched. In t[...]
11
75%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 3 281--288
EN In the article, review of the literature on the subject currently used methods of controlling or limiting the development of microorganisms in petroleum products was made. The problem of microbial contamination in petroleum products was presented, which is still valid and is becoming more common. In[...]
12
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W ciągu ostatnich lat nastąpił wzrost zainteresowania zjawiskami mikrobiologicznymi występującymi w trakcie poszukiwań, eksploatacji złóż węglowodorów oraz magazynowania rezerw energetycznych. Nadmierny i niekontrolowany rozwój drobnoustrojów może spowodować skażenie mikrobiologiczne danego medium o[...]
EN In recent years there has been increased interest in microbiological phenomena occurring during the exploration, exploitation of hydrocarbon deposits and storage of energy reserves. Excessive and uncontrolled development of microorganisms causes microbiological contamination of a given medium and ch[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 286--291
PL W artykule przedstawiono problem zanieczyszczenia mikrobiologicznego olejów napędowych i smarowych oraz możliwości jego ograniczania. Na początku przedstawiono charakterystykę olejów napędowych i smarowych w kontekście ich zanieczyszczenia. Następnie omówiono problem skażenia mikrobiologicznego w pr[...]
EN The article presents the problem of microbial contamination of diesel fuel and lubricants and the possibility of its limiting. The methods of controlling microorganisms in an environment of lubricating oils and by, inter alia, biocides were presented. Because of the harmful effects of biocides on th[...]
14
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 6 1303--1307
PL Zaprezentowano laboratoryjne wyniki badań, które miały na celu dobór odpowiednich środków do energetyzowanych płynów szczelinujących, w szczególności biocydów, czyli środków zapobiegających rozpadowi polimeru, będącego głównym dodatkiem do płynów szczelinujących. W celu ograniczenia ilości zużycia ś[...]
EN The guar polymer and foaming agent-contg. aq. fracturing fluid was modified by addn. of 3,3’-methylene-bis-5-methyloxazoline (I), 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide or glutaral biocides or UV-irradiated to avoid biodegrdn. of the guar. The UV-irradn. was less efficient than the use of biocides. The b[...]
15
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 685--690
PL Pojawienie się siarkowodoru w gazie ziemnym wydobywanym z Podziemnego Magazynu Gazu w Swarzowie w X cyklu eksploatacji (1989 r.) stało się inspiracją do podjęcia szczegółowych badań mikrobiologicznych i chemicznych mediów złożowych na tym obiekcie. Poszukiwano przyczyn występowania tego zjawiska, a [...]
16
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 5 698-704
17
75%
AGH Drilling, Oil, Gas
PL W artykule przedstawiono problematykę zanieczyszczenia mikrobiologicznego mediów (płynów) złożowych oraz omówiono rolę biocydów stosowanych w celu kontroli i przeciwdziałania niepożądanym procesom biogennym. Wymieniono rodzaje substancji czynnych używanych w produktach biobójczych, polecanych do sto[...]
EN The article presents the problem of microbiological contamination of formation media (fluids) and discusses the role of biocides used to control and counteract harmful biogenic processes. The types of active substances used in biocidal products recommended for the oil industry are listed. The focus [...]
18
75%
Farby i Lakiery
2015 nr 1 12--20
EN One of the key drivers of the biocides market is legislation. Biocides are regulated under the Biocidal Products Regulation (BPR, Regulation (EU) 528/2012). This regulation aims to improve the functioning of the biocidal products market in the EU, while ensuring a high level of protection for humans[...]
19
75%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2007 T. 24, z. 1 553-558
PL Technologia zatłaczania biocydów jest stosowana od kilku lat na obiekcie PMG Wierzchowice. Jej opracowanie było odpowiedzią na pojawienie się biogennego siarkowodoru w magazynowanym gazie, w związku z aktywnością metaboliczną bakterii redukujących siarczany (SRB). W artykule autorzy przedstawili bad[...]
EN The technology of injecting biocides has been used in the Underground Gas Storage in Wierzchowice for years. This was a response to the presence of biogenic hydrogen sulphide in the stored gas, caused by the metabolic activity of Sulfate Reducing Bacteria (SRB). The authors presented studies oriente[...]
20
63%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 2 103--111
EN W ciągu ostatnich lat nastąpił wzrost zainteresowania zjawiskami mikrobiologicznymi występującymi w trakcie poszukiwań, eksploatacji złóż węglowodorów oraz magazynowania rezerw energetycznych. Nadmierny i niekontrolowany rozwój drobnoustrojów może spowodować skażenie mikrobiologiczne danego medium o[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last