Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bilet elektroniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano możliwości systemu pobierania opłat za przejazdy komunikacja miejską, wykorzystującego kartę elektroniczną, na przykładzie rozwiązań opracowanych w Zakładach Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G w Mielcu.
2
100%
Problemy Ekonomiki Transportu
2001 nr 3/4 95-114
3
88%
Komunikacja Publiczna
2015 nr 3 53--55
PL Nowa taryfa opisująca zasady i ceny korzystania z biletów elektronicznych przyjęta została przez Zarząd KZK GOP 8 września 2015 roku. Nadal w sprzedaży będą wszystkie bilety papierowe, których ceny pozostają takie same, jak dotychczas. Nowością są bilety elektroniczne (kodowane na karcie ŚKUP). Możn[...]
4
75%
Logistyka
PL Artykuł dotyczy wykonywania czynności przy wdrażaniu Systemu Karty Miejskiej celem uniknięcia wielu problemów występujących przy wprowadzaniu takiego systemu. Czynności dotyczą zakupu urządzeń systemu oraz oprogramowania systemowego i użytkowego, montażu i uruchomienia systemu, szkolenia pracowników[...]
EN The article concerns the proper performance of the cycle following the implementation of the System of the City Charter in order to avoid many of the problems involved in implementing such a system. Activities that relate to the purchase of equipment components of the system, purchasing system and u[...]
5
75%
Infrastruktura Transportu
2009 nr 3 31-34
PL W drugiej części artykułu zaprezentowano aplikacje zrealizowane na podstawie technologii omówionych w pierwszej części. Wybrano przykłady systemów pracujących w różnych obszarach transportu, takich jak: kolej, systemy ITS, komunikacja miejska oraz systemy lotniskowe.
EN The second part of the article presents applications based on technologies described in part one, including the systems implemented in various transport fields, i.e. railway, ITS, public transport and airport systems.
6
75%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 6 14-19
PL Istota wykorzystania kart bezstykowych w transporcie zbiorowym.. Karta bezstykowa jako bilet okresowy i nośnik opłat jednorazowych. Zagadnienia związane z wdrożeniem systemu kart bezstykowych. Efekty wdrążania kart bezstykowych.
EN The idea of smart cards usage in public transport. Smart card as season ticket and a medium recording one way ticket. Problem of smart card implementation. Effects of smart cards implementation.
7
75%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 1 13-15
PL Podstawowe informacje i dylematy wykorzystania karty elektronicznej jako biletu w publicznym transporcie zbiorowym. Przykłady miast stosujących taki bilet. Zalety biletu elektronicznego. Proces wdrażania biletu elektronicznego.
EN General information and dilemmas for usage of smart cards as a ticket in public transport. Cases of towns applying such ticket. Advantages of smart card. Implementation process of smart cart.
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1835--1837
PL Nowoczesne technologie, związane z bezprzewodowym przekazywaniem informacji znajdują coraz szersze zastosowanie w praktyce. W artykule omówiony został system biletów miesięcznych, wykorzystujący karty RFID. Przedstawiono opis kart elektronicznych stosowanych w systemie. Szczegółowo została opisana s[...]
EN The article presents an example of the use of RFID cards as electronic monthly ticket. Describes the principle of operation and types of RFID cards. In the next part of the article presents the implemented system running and tickets for suburban lines.
9
75%
Komunikacja Publiczna
2014 nr 1 50--53
PL Wprowadzanie biletów elektronicznych jest powszechnym trendem w komunikacji miejskiej. Taki bilet jest wygodniejszy w użyciu, ponieważ na jednym nośniku można zapisywać kolejne bilety, gdy dotychczas każdy bilet był osobnym kawałkiem papieru. W celu zachęcania mieszkańców do korzystania z komunikacj[...]
10
75%
Logistyka
2015 nr 3 3971--3975, CD 1
PL W artykule przedstawiono przykład wykorzystania kart RFID jako elektronicznych biletów miesięcznych. Opisano zasadę działania i rodzaje kart RFID. W kolejnej części artykułu zaprezentowano uruchomiony i wdrożony system biletów dla linii podmiejskiej.
EN W artykule przedstawiono przykład wykorzystania kart RFID jako elektronicznych biletów miesięcznych. Opisano zasadę działania i rodzaje kart RFID. W kolejnej części artykułu zaprezentowano uruchomiony i wdrożony system biletów dla linii podmiejskiej.
11
75%
Logistyka
2015 nr 4 1543--1552, CD2
PL Systemy informatyczne coraz powszechniej wdrażane we wszystkich gałęziach gospodarki, coraz częściej również stają się narzędziem scalającym poszczególne etapy procesu transportowego, gałęzie transportu oraz ofertę przewozową różnych podmiotów działających na rynku. Coraz częściej wykorzystywa-nym n[...]
EN IT systems, implemented ever more widely in all branches of the economy, also increasingly become tools for integration of various stages of transport process, transport modes, and transport offer of different entities functioning on the market. E-ticketing technologies are increasingly used as tool[...]
12
75%
Logistyka
2015 nr 4 4005--4009, CD2
PL Artykuł dotyczy analizy kosztów utrzymania Systemu Karty Miejskiej celem prawidłowego przewidywania środków w budżecie miejskim. Znajomość kosztów przesyłu danych, kosztów dzierżawy pomieszczeń, opłatabonamentowych oraz opłat za zużycie energii elektrycznej umożliwia rozsądne gospodarowanie posiadan[...]
EN The article concerns the analysis of maintenance costs for City Card System to the correct prediction of municipal funds in the budget. Knowledge of data transmission costs, the cost of leased premises, subscription fees and charges for electricity consumption enables prudent management of their fin[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 29 159--167
EN Bialystok City Card helps to increase the information society in Bialystok. The introduction of improved public transport system functioning in the city. Also allowed to reduce the cost of the scheme. After some initial technical difficulties (including naturals and installed the software company th[...]
14
63%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 1 16-18
PL Charakterystyka systemu karty miejskiej na podstawie Warszawskiej Karty Miejskiej - pierwszego i jednocześnie największego w Polsce uruchomienia sprzedaży biletów komunikacji miejskiej na nośniku elektronicznym. Doświadczenia z trzyletniego okresu eksploatacji.
EN Modern system for fare collection with smart card in local public transport on case of town card system.
15
63%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 1 8--15
PL Od października 2015 roku trwa uruchamianie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy (do czerwca br.) wydano ponad 100 tysięcy kart. W trakcie wakacji ma zakończyć się proces wycofywania z dystrybucji papierowych biletów okresowych.
16
63%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 1 17--21
PL Projekt ŚKUP pracuje już pełną parą. Największy w Polsce, nowoczesny system biletowy wystartował na dobre. I po siedmiu miesiącach można powiedzieć, że KZK GOP wyciągnął wnioski ze startu systemu PEKA w Poznaniu. Problemy poznańskie związane były na przykład z niedziałającymi w nowym systemie automa[...]
17
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1757--1761
PL W artykule omówiona został praktyka wdrażania innowacji w modelach organizacji i zarządzania komunikacją zbiorową. Przedstawiono zasady Karty Miejskiej jako istotnego elementu rozwoju nowoczesnych rozwiązań zarządczych stosowanych w sferze usług publicznych, tj.: komunikacji zbiorowej. W części pie[...]
EN Paper discussed the practice of innovation in models of organization and management by public transport. The principles of the Charter of the City as an essential element of the development of modern management solutions used in the area of public services, ie .: public transport. The first part pre[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last