Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bilans mocy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nowoczesne Gazownictwo
2001 nr 1 31-37
PL W artykule przedstawiono bilanse mocy w systemie przesyłowym uzyskane przy założeniu, że przepływ gazu opisany jest modelem izotermicznym oraz nieizotermicznym. Przedstawiony został praktyczny przykład obliczeniowy mający na celu pokazanie różnic pomiędzy modelami w zakresie wartości mocy.
2
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2003 Z. 217 39-63
PL Przedstawiono bilans mocy przekształcanej w trójfazowym silniku synchronicznym o magnesach trwałych opierając się na prawie zachowania energii. W analizie zastosowano teorię wektorów przestrzennych określonych przez chwilowe wartości wielkości fazowych. Wykazano, że kryteria sterowania optymalnego a[...]
EN Balance of power inverted in three-phase permanent magnet synchronous motor based on conservation of energy low is presented. In analysis space vector theory determine by instantaneous value phases quantities is apply. To prove that optimal control criteria's a) maximum torque/flux ratio b) zero val[...]
3
88%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The paper presents an analysis of the power balance in a vibration reduction system with a magnetic spring. The interaction between mechanical and electrical subsystems was considered and the energy transferred between subsystems was determined. The parameters of the subsystems were established usin[...]
4
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Budowa struktur dynamicznych układów rzeczywistych jest na ogół złożona i wymaga dużego doświadczenia i intuicji w zakresie konstruowania tych obiektów jak i ich pracy w złożonych stanach obciążenia. Wymaga to budowania struktur mieszanych, to jest takich które składają się z bardzo prostych podukła[...]
EN There are elasto-damping at the mechanical structures which are loaded of cyclic dynamic excitations. Correct work theseelements as a part of complex structure (for instance a vehicle, off-road mechine etc) iss possible only under cindition, when we can determined their elasto-damping properties at [...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 11 295-298
PL Artykuł przedstawia układy kondycjonowania energii z minimalną liczbą czujników prądu. Opisana została metoda bilansowania mocy czynnej wykorzystywana do sterowania tymi układami. Zamieszczone zostały także wyniki badań dowodzące efektywności proponowanych rozwiązań.
EN The paper introduces power quality conditioners with minimum number of current sensors. The power balance method for active conditioners control is introduced as well. Some investigation results of implemented solution are depicted to prove effectiveness of proposed arrangements.
6
63%
Rynek Energii
2012 Nr 2 9--14
PL W artykule omówiono regulacje unijne wpływające na funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego, szcze-gólnie na funkcjonowanie źródeł wytwarzana energii elektrycznej. Wady i zalety stosowania poszczególnych paliw oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) określają kierunki rozwoju elektr[...]
EN The energy-environment policy of the European Union has influenced on operation of power sector, especially on operation of power plants. The directions of power engineering development are determined by fuels qualities and applying of RES. The power engineering future according to Power Choices Rep[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2013 z. 125 157--166
PL W pracy przedstawiono analizę obwodu prądu przemiennego zawierającego rezystancję, indukcyjność oraz odbiornik nieliniowy. Analizę charakterystyk quasistatycznych przeprowadzono uwzględniając wszystkie wyższe harmoniczne. Określono schematy zastępcze elementu nieliniowego. Przedstawiono definicję mo[...]
EN The paper deals with an analysis of an A.C. circuit which containing resistance, inductance and nonlinear load. Characteristics of the quasi-static analysis was carried out taking into account all the higher harmonics. Equivalent diagram elements of nonlinear element were described. The paper presen[...]
8
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono koncepcje zastosowania równania bilansu energii i bilansu mocy do identyfikacji elementów sprężysto-tłumiących maszyn w przypadku gdy do opisu zachowań dynamicznych tego ukiadu przyjmuje się dwumasowy model zdegenerowany. Przeprowadzona symulacja komputerowa potwierdziła skuteczność op[...]
EN Identification procedures based on the algorithms using the energy balance and power balance equations to identification of elastic-damping machine elements for degenerated two-mass model were presented. Experimental verification tests on dynamic degenerated two-mass structure to prove algorithm cor[...]
9
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy przedstawiono opis komputerowych badań symulacyjnych układu dynamicznego o nierówno ległej konfiguracji elementów sprężystych i tłumiących z nieliniowym elementem restytucyjnym. Układ taki poddano wymuszeniom dynamicznym w postaci okresowego przebiegu o kształcie trójkątnym i czysto sinusoid[...]
EN Computer simulation tests on dynamical structure with nonparallel configuration of elastic and damping elements consists of nonlinear restitutive element were provided. The structure was under dynamical periodical excitations of triangle and pure sinusoidal shape. Identification procedures based on [...]
10
63%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2007 z. 4 109-120
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów jakości energii w rozdzielni głównej SN/nN, do której podłączone było lokalne źródło. Wykonano pomiary zarówno wtedy, kiedy lokalne źródło nie pracowało, jak i podczas jego pracy. Celem badań było określenie wpływu lokalnego źródła pracującego równ[...]
EN The results of power quality measurements in a MV/LV switching station are presented in the paper. The measurements were taken with and without a local power generator running. The aim of the investigations was to determine the influence of the local power generator, working parallel to the grid, on[...]
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono podstawowe definicje mocy biernej. Na tym tle przeprowadzono analizę obwodu prądu przemiennego zawierającego rezystancję, indukcyjność oraz odbiornik nieliniowy. Analizę charakterystyk quasistatycznych przeprowadzono uwzględniając wszystkie wyższe harmoniczne. Określono schemat[...]
EN The paper presents the basic definitions of reactive power. Against this background, an analysis of the AC circuit containing resistance, inductance and non-linear load was performed. The circuit quasi-static characteristics were calculated taking into account the all higher harmonics. Equivalent di[...]
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 2 217--220
PL Parametrem modelu symulacyjnego przełączalnego silnika reluktancyjnego decydującym o jego działaniu jest indukcyjność zależna od kąta obrotu. Duży wpływ na pracę silnika ma również rezystancja stojana. Przeprowadzono identyfikację parametrów tego silnika w funkcji kąta obrotu wirnika zasilając uzwoj[...]
EN The inductance of switched reluctance motor depends on the rotation angle is a parameter which decide about functioning of the motor. The significance effect on the operation of the engine has also the stator resistance. The identification of the parameters of the engine a function of the angle of r[...]
13
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 289--291
PL W artykule przedstawiono metodykę rozwiązywania układu głębokiego chłodzenia powietrza doładowujacego. Został zaprezentowany ogólny bilans masy, energii i mocy odnoszący się do prostego układu. Opisano podstawowe zależności pomiędzy parametrami takimi jak strumień masowy, temperatura, ciśnienie, ent[...]
EN The article presents the methodology of solving the deep cooling system of the charging air. A general balance of mass, energy and power was presented for a simple system. The basic relationships between parameters suchas mass flow, temperature, pressure, enthalpy and performance of individual compo[...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W literaturze występują różne postacie równań opisujących część elektryczną. Dla sprawdzenia postaci równań ruchu wykonano jednofazowy silnik reluktancyjny. Przeprowadzono identyfikację parametrów tego silnika w funkcji kąta obrotu wirnika zasilając uzwojenia napięciem przemiennym 50Hz. Na osi wirni[...]
EN In the literature there are different forms of equations describing the electrical component. The authors performed single-phase reluctance motor to test the motion equations. The identification of the motor parameters as a function of the rotation angle the rotor. Was carried out for 50 Hz alternat[...]
15
63%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2016 z. 3-4 31--38
PL W pracy analizowany jest jednofazowy obwód AC z prostownikiem mostkowym, szeregową indukcyjnością i rezystancją. Rozważana jest praca ciągła prostownika. Równania takiego obwodu zostały określone i rozwiązane w programie Simulink. W analizie obwodu wykorzystana została metoda zmiennych bezwymiarowyc[...]
EN The paper deals with a one-phase AC circuit with the full-wave bridge rectifier, series inductance and resistance. The continuous operation mode of the rectifier is investigated. Circuit equations have been defined and solved in Simulink. For the analysis of the circuit, the method of dimensionless [...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 12 286-289
PL Przedstawiono metodę identyfikacji parametrów złożonego układu elektrohydraulicznego bazującą na równaniach bilansu mocy. System hydrauliczny jest reprezentowany przez rezystancję i indukcyjność. Zaproponowana metoda może służyć do analizy systemu złożonego z pomp sterowanych elektrycznie.
EN It is proved that identification of electrohydraulic complex parameters is to be based on equations of power balance of all the components of power channel instantaneous power. An electrohydraulic complex equivalent circuit with division of parameters into active resistance and inductive reactance i[...]
17
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu W artykule dokonano oceny zmian właściwości trakcyjnych na skutek zwiększania obciążenia koła, na glebie o zróżnicowanych właściwościach. Badania przeprowadzono dla opony radialnej 11.2R24, stosowano trzy poziomy obciążenia koła: 6[...]
EN The article presents assessment of traction properties change as a result of the increase of wheel load on soil with varied properties. Investigation was carried out for a radial tyre 11.2R24, three wheel loads were used: 6110, 7330, 8060 N. Assessment of traction properties was carried out based on[...]
18
51%
Elektro Info
2016 nr 9 70--72
PL Ostatnie lata to niewątpliwy rozwój polskiej gospodarki. To nie tylko inwestycje w nowe obiekty produkcyjne, ale także modernizacja całych sektorów i branż. W rozwoju tym znaczącą rolę odgrywa koszt energii elektrycznej. W praktyce rozumiemy przez to zużycie energii i koszty jej dostawy. Okazuje się[...]
19
51%
Elektro Info
2017 nr 12 94--97
PL W dziale e.projekt prezentujemy prosty sposób zapobiegania zamarzaniu wody, a tym samym neutralizacji zagrożenia zniszczenia urządzeń zaopatrujących w wodę w okresie zimowym, kiedy występują niskie temperatury.
20
51%
Elektro Info
2017 nr 9 142--147
PL Publikacja przedstawia szkic projektu wykonania obiektowej elektroenergetycznej sieci kablowej SN, który zawiera następujące elementy: podstawę opracowania, opis stanu istniejącego, wyciąg z warunków technicznych zasilania, obliczenia oraz uwagi końcowe.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last