Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bilans masy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2016 Nr 11 18--21
2
86%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2015 z. 15 97--101
EN In the work energy of mechanical and diffusive transformations is analysed in terms of the gradient thermomechanics and calculus of variations. As a result of the considerations new forms of the partial diffusing mass and momentum balances of the thermomechanical process are derived in comparison wi[...]
3
72%
Karbo
2012 Nr 4 238-248
PL Wykorzystując I zasadę termodynamiki, w pracy przedstawiono jednolitą metodologię obliczeń bilansowych opartą na entalpii tworzenia substancji oraz na uwzględnieniu entalpii fizycznej produktów w odpowiednich stanach skupienia. Do analizy wybrano trzy węgle różnego typu, tzn. węgiel brunatny z kopal[...]
EN Using the first law of thermodynamics the paper presents a unified methodology for the balance calculations based on the enthalpy of formation of substances and on the inclusion of physical enthalpy of products in the respective states of the matter. Three coals of different types were selected f[...]
4
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Zastosowanie zjawiska fluidyzacji w wielu gałęziach przemysłu spowodowało intensyfikację przebiegu zjawisk, stanowiących istotę technologii przemysłowych. W przypadku młyna strumieniowo-fluidalnego ziarna materiału warstwy różnią się nie tylko prędkością przemieszczania wzdłuż wysokości warstwy, ale[...]
EN Application of fluidization phenomenon in many industries resulted in the intensification of the course of events, which are the essence of industrial technology. In the case of a fluidized-bed jet mill grains of the bed material are differ not only in speed of motion along the height of the bed, bu[...]
5
72%
Archiwum Odlewnictwa
2001 R. 1, nr 2 432--439
PL W artykule przedstawiono urządzenia i systemy intensywnego chłodzenia obiegowych mas formierskich, a także czynniki charakteryzujące ich pracę. Masa zwrotna, przed poddaniem jej odświeżaniu w mieszarkach, powinna podlegać właściwemu ochłodzeniu z wykorzystaniem ciepła parowania wody. Scharakteryzowa[...]
EN In the article the devices and systems adopted for intensification of returned moulding sand cooling as well as the operational factors were discussed. Recorered sand prior to refreshing it in mixers has to be cooled properly using special equipment allowing the sand treatment combined with it moist[...]
6
72%
Nafta-Gaz
2014 R. 70, nr 2 106--109
PL Dla zapewnienia właściwego nadzoru nad strumieniami biomasy dyrektywa 2009/28/WE (RED) wprowadza obowiązek wdrożenia i stosowania w przedsiębiorstwie systemu bilansu masy; wynika on bezpośrednio z artykułu 18 dyrektywy RED. Zgodnie z jego zapisami państwa członkowskie wymagają od podmiotów gospodarc[...]
EN In order to ensure proper supervision over biomass streams, Directive 2009/28/EC (RED) introduces the obligation of development and application of a mass balance system in the enterprise. It results directly from article 18 of the RED. According to its provisions, member states should require econom[...]
7
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 289--291
PL W artykule przedstawiono metodykę rozwiązywania układu głębokiego chłodzenia powietrza doładowujacego. Został zaprezentowany ogólny bilans masy, energii i mocy odnoszący się do prostego układu. Opisano podstawowe zależności pomiędzy parametrami takimi jak strumień masowy, temperatura, ciśnienie, ent[...]
EN The article presents the methodology of solving the deep cooling system of the charging air. A general balance of mass, energy and power was presented for a simple system. The basic relationships between parameters suchas mass flow, temperature, pressure, enthalpy and performance of individual compo[...]
8
72%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 161-164
PL W referacie przedstawiono wpływ zasolenia na zmiany właściwości materiałów. Podjęto próbę oszacowania źródła masy hydratów w wyniku cyklicznego nasączania -suszenia.
EN In this paper the influence of salinity on the changes of the propriety of materials was introduced. The source of the mass of hydrate was estimated in the result of cyclic drying. Experiment was also conducted witch defines the source of the mass.
9
72%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The methane to methanol conversion via esterification is an interesting method which makes it possible to eliminate the otherwise necessary phase of obtaining synthesis gas. On the basis of laboratory investigations mass balances for this process were determined. Preliminary assessment of the way of[...]
10
58%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The aim of this study was to find nitrogen and phosphorus retention in Solina man-made lake and nutrient loads and concentration in the watersheds of this reservoir. The mass balance was determined from the difference between tributaries input and nutrient amounts in the output of the reservoir. The[...]
11
58%
Agricultural Engineering
PL W celu zminimalizowania wpływu ścieków pochodzących z przedsiębiorstw na środowisko podejmuje się kroki związane z ulepszeniem systemu monitorowania na każdym etapie procesu technologicznego. Proponuje się nowe narzędzie polegające na obliczaniu stężenia zanieczyszczeń w systemie monitorowania na po[...]
EN In order to reducethe influence of wastewater from enterprises on the environment extreme relevance is gained by improvement of the monitoring system at each stage of technological process. A new tool - calculation of the polluting substances concentration is suggested to be entered into the monitor[...]
12
58%
Archives of Metallurgy and Materials
2014 Vol. 59, iss. 3 1223--1233
PL Przeprowadzono formowanie powłoki cynkowej metodą zanurzeniową w warunkach przemysłowych. W eksperymencie użyto dwu rodzajów podłoży. Stosownie, uzyskano dwa rodzaje powłok zróżnicowanych morfologicznie. Przeprowadzono również formowanie powłoki w warunkach laboratoryjnych celem uzyskania dodatkowyc[...]
EN A hot dip (Zn) – coating formation is carried out in the industry conditions. Two types of the steel substrate are applied to the experiment. Two morphologically different coatings are obtained, accordingly. A hot dip (Zn) – coating formation is also carried out in the laboratory conditions for maki[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last