Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bilans energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
2012 nr 3-4 139-141
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono analizę bilansu energii czterosuwowego silnika o zapłonie iskrowym pod względem podobieństw parametrów różnych silników tego typu. Straty składowe pozwalają określić wpływ poszczególnych czynników na pracę silników w różnych warunkach i ustalić środki prowadzące do poprawienia [...]
EN The work presents the energy balance analysis of a four-stroke engine with spark ignition taking into consideration some similarities of variables of different car engines of this type. The constituent loss allows to recognize the influence of individual factors on the engines ork in different condi[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Energetyka / Politechnika Śląska
1999 z. 131 189-200
PL W pracy przedstawiono algorytm komputerowego systemu kontroli bilansów substancji i energii w elektrociepłowni z wykorzystaniem rachunku wyrównawczego. Opracowany system daje możliwość korygowania wyników pomiarów oraz kontroli dotrzymania założonej dokładności pomiarów. Zamieszczono przykład oblicz[...]
EN The paper presents algorithm of computer control system of substance and energy balances with application of least squares adjustment method for combined heat-and-power generating plants. In the control system of balances corrections of the measured values are determined. The calculated example conc[...]
4
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 79 55--62
PL W pracy dokonano analizy wpływu nasłonecznienia rozumianego jako suma natężenia promieniowania słonecznego w danym czasie i na danej powierzchni na wartość energii elektrycznej generowanej przez moduł fotowoltaiczny pracujący w konfiguracji stacjonarnej i nadążnej dwuosiowej. Przedstawiono sposób je[...]
EN The paper presents an analysis of the impact of insolation, as the sum of the intensity of solar radiation at a given time and a given area, on energy generated by the solar module working in a fixed configuration and tracking. The way of determining the amount of energy, basing on the measured powe[...]
5
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 404-406
PL Praca dotyczy bilansu energii w stali austenityczno-ferrytycznej podczas deformacji plastycznej. Eksperymenty przeprowadzono na dwóch grupach próbek różniących się wzajemną orientacją faz. W próbkach A większość granic pomiędzy fazami alfa i gamma wykazywała orientacje bliskie relacjom Kurdiumowa-Sa[...]
EN This study investigates energy balance in austenitic-ferritic steel during plastic deformation. Experiments were performed on two groups of specimens with different mutual phase orientation. In the A specimens the alpha and gamma phases generally exhibit special orientation relationships such as Kur[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 55 311-323
PL Żeby prognozować warunki drogowe i temperaturę nawierzchni drogowej, używa się modelu bilansu energii. Przebieg strumieni energii jest szacowany na podstawie parametrów meteorologicznych. Jest bardzo ważne, że meteorolog dostarcza znakomitych synoptycznych danych wejściowych do modelu bilansu energi[...]
EN The Energy Balance Model is used for the purpose of forecasting road conditions and road surface temperature. The course of energy streams is estimated on the basis of meteorological parameters. It is very important that the meteorologist provides excellent synoptic input data to the Energy Balance [...]
7
88%
Rynek Energii
2002 nr 2 2-7
PL Przedstawiono udział gazu ziemnego w pokrywaniu zapotrzebowania na energię obecnie i prognozowany na przyszłość. Omówiono perspektywy wykorzystania gazu do produkcji energii elektrycznej.
EN In the paper, the share of natural gas in global energy supply and in energy forecasts have been presented. In that context, the role of natural gas as a fuel in the futufe electricity production has been emphasised.
8
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 86 291--300
PL W pracy przeprowadzono bilans energetyczny oraz badania odkształceń przebiegów napięcia i prądu w układzie zasilania obiektu informatycznego, jakim jest laboratorium komputerowe. Zrealizowano pomiary wartości prądu i napięcia, mocy czynnej, biernej oraz pozornej, współczynnika mocy, całkowitego wspó[...]
EN The paper reports the energy balance and investigation of voltage and current distortion in the supply system of an IT unit, namely a computer laboratory. The values of the current, voltage, the active, reactive, and apparent power, the power factor, total harmonic distortion THD voltage and current[...]
9
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 7 215-222
PL Artykuł przedstawia analizę korzyści z zastosowania turbiny wiatrowej o mocy 30 kW w modelowym gospodarstwie rolnym jako dodatkowe źródło energii elektrycznej. Wykonano dla niego bilans energii oraz analizę ekonomiczną. Wykazano, że gospodarstwo dysponowałoby nadwyżką energii elektrycznej możliwej d[...]
EN The article presents the analysis of benefits resulting from using a 30 kW wind turbine as an additional electric energy source in a model farm. An energy balance and economic analysis have been completed for the farm. It has been proved that the farm would possess an electric energy surplus it coul[...]
10
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono program obliczeń i analizę bilansu energii w samochodzie zasilanym energią pozyskiwaną w wyniku konwersji fotowoltaicznej i z akumulatorów.
EN The paper presents software for analysis of energy balance in a bartery car with bartery charged by photovoltaic converter.
11
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN The paper presents a new one-dimensional mathematical model for simulating the transient processes which occur in the liquid flat-plate solar collectors. The proposed method considers the collector model as one with distributed parameters. In the suggested method one tube of the collector is taken i[...]
12
75%
Tribologia
2000 nr 4 659-667
PL W pracy podano sposób badania struktury bilansu energii charakteryzujacego tarcie i zużywanie metali.Opisano oryginalne stanowisko badawcze, metodykę badań i przykład wyników badań tarcia stali gat.45. Stwierdzono znaczny, wynoszący ponad 40% pracy tarcia, udział składowej bilansu zwiazanej ze zużyc[...]
EN In work there was given the manner of investigation of structure of balance of energy characteristing friction and using up of metals.There was described the original investigative position, methods of investigations and example of results of researches of friction of steel sort 45. Participation of[...]
13
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Budowa struktur dynamicznych układów rzeczywistych jest na ogół złożona i wymaga dużego doświadczenia i intuicji w zakresie konstruowania tych obiektów jak i ich pracy w złożonych stanach obciążenia. Wymaga to budowania struktur mieszanych, to jest takich które składają się z bardzo prostych podukła[...]
EN There are elasto-damping at the mechanical structures which are loaded of cyclic dynamic excitations. Correct work theseelements as a part of complex structure (for instance a vehicle, off-road mechine etc) iss possible only under cindition, when we can determined their elasto-damping properties at [...]
14
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2006 nr 7 12-14
PL Przedstawiono analizę wpływu lokalizacji geograficznej, warunków czasowych, refieksyjności podłoża i przezroczystości powietrza na bilans energii promieniowania słonecznego.
EN The paper presents an analysis of influence of geographical loca- tion, temporal factors, reflectiveness of background and air transparency on energy balance of solar radiation.
15
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 48 91-97
PL W pracy przedstawiono analizę parametrów pracy silnika spalinowego o zapłonie iskrowym. Parametry te podzielono ze względu na ich zmiany w czasie oraz sposób monitorowania. Rodzaj pomiaru oraz sposób jego monitorowania wpływa nie tylko na dokładność uzyskanych wyników, ale i koszt planowanych badań.[...]
EN The paper presents variables analysis of work of motor car engine with spark ignition. The variables are divided regarding their changeableness in time and the way of monitoring. The type of testing and the way of its monitoring concerns not only the precision of results but also the expenses of the[...]
16
75%
Energetyka
2004 nr 4 201-202
PL To bez wątpienia lepszy rok od poprzedniego dla podmiotów gospodarczych polskiej elektroenergetyki we wszystkich prawie wskaźnikach wynikających z bilansu energii. Są one nadal bardzo zróżnicowane, zarówno kapitałowo jak i w wynikach ekonomicznych, a przede wszystkim nadal znacznie odbiegające od po[...]
EN It is undoubtedly better year then previous one for economic entities of the Polish power industry with regard to almost all indices arising from the energy balance. They are still differentiated as it concerns as a capital, as economic results as well and first of all they differ still from outer, [...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowej Politechniki Krakowskiej zaprojektowano i zbudowano prototypowy kaskadowy adsorpcyjno-sprężarkowy system ziębniczy. Pierwszym stopniem kaskady jest urządzenie adsorpcyjne zasilane energią cieplną z kolektorów słonecznych, działające w okresie letnim jako[...]
EN In the Institute of Thermal and Process Engineering at Cracow University of Technology prototype of cascade adsorption-compression refrigeration system has beed designed and assembled. The first stage component of the cascade is the adsorption system feed by the heat generated by the solar collector[...]
18
75%
Inżynieria Ekologiczna
PL Wykorzystanie energii słonecznej jest obiecującym źródłem energii odnawialnej na pokrycie różnorodnych potrzeb energetycznych naszego społeczeństwa. Celem pracy będzie analiza możliwości konwersji energii słonecznej za pomocą zwierciadeł parabolicznych na energię cieplną niezbędną do zaspokojenia po[...]
EN The use of solar energy is a promising source of renewable energy to cover the energy needs of our society. The aim of the study will be to analyze the possibility of converting solar energy using parabolic reflectors to the heat energy needed to meet the needs for hot water of a family of 4-people.[...]
19
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2017 T. 48, nr 3 106--111
PL Przedstawiono bilans energetyczny ogniwa paliwowego. Opisano równania bilansu masy reakcji chemicznych zachodzących w ogniwie paliwowym. Przedstawiono równania bilansu energii ogniwa paliwowego SOFC. Opisano parametry robocze przykładowego obiegu ogniwa paliwowego współpracującego z systemem odzyski[...]
EN The paper contains the energy balance of a SOFC fuel cell. Mass balance equations of chemical reactions taking place in the Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs) are presented. In the paper there are described operating parameters of an exemplary fuel cell circuit coupled with a low temperature heat recove[...]
20
75%
Tribologia
2005 nr 3 287-294
PL Koncepcja I.F. Archarda została przyjęta w niniejszej pracy za podstawę rozważań zmierzających do ustalenia struktury bilansu energetycznego tarcia i zużywania. Uwzględniono liczbę styków zaistniałą podczas tarcia - związaną ze zużywaniem, w celu scharakteryzowania procesów dyssypacji i akumulacji e[...]
EN According to I. F. Archard, the volume of weared material on definite friction road depends from real surface the point of contact and probability of emission oneself the particle of wear. This probability is function of number the appeared points of contact of area unevenness indispensable to form [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last