Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 83
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezzałogowy statek powietrzny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Transport System Telematics
EN The beginning of the twenty-first century is characterized by an unprecedented technological progress in every field of human existence, the newest technologies have wide application not only in the military sphere but also in nonmilitary areas. A clear example of dynamic development of intelligent [...]
2
100%
Transport Problems
2011 T. 6, z. 4 127-133
PL W przedmiotowym opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty szerokiego spektrum zastosowania Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w strukturach militarnych. Ze względu na wieloletnie doświadczenie autora w służbie w Systemie Dowodzenia Obroną Powietrzną RP i NATO, artykuł ten dotyczy także zagadni[...]
EN In this publication has been presented selected aspects of the wide spectrum of Unmanned Aircraft Systems (UAS)/UAV1 adaptation within the military structures. With regard to many years of experience of the author within the national and NATO Integrated Air Defence Command and Control System, the ob[...]
3
100%
Postępy w Inżynierii Mechanicznej
2018 nr 11(6) 5--19
PL W pracy przedstawiono historię oraz zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych, pobudki jakimi kierowali się konstruktorzy i wynalazcy oraz mniej lub bardziej udane wyniki ich poczynań. Opracowanie zawiera zarówno pierwsze projekty, często nieudane, jak i konstrukcje, które wznosiły się w powie[...]
EN This elaboration shortly presents the use and history of unmanned aerial vehicles, the motivations of designers and inventors, and the more or less successful results of their actions. The study contains both the first projects, often unsuccessful, and structures that got up into the sky. The whole [...]
4
75%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 13, nr 44 125-130
PL W artykule rozważono problem poprawy jakości estymacji prędkości wznoszenia bezzałogowego statku powietrznego pionowego startu i lądowania klasy mikro za pomocą czujnika ultradźwiękowego i jednostki do pomiarów inercyjnych (ang. Inertial Measurement Unit, IMU). Praca dotyczy niskich pułapów, [...]
EN Authors of this work present a fast algorithm for rate of climb detection of anquadrotor aircraft basing on accelerometer measurements. A second order discrete Butterworth filter is proposed. Additionally a possibility to further lessen computational complexity is shown in case of described project [...]
5
75%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule poruszony został problem omijania przeszkód i unikania kolizji przez bezzałogowy statek powietrzny z wykorzystaniem informacji zawartych w obrazie pobranym z jednej kamery. Zaprezentowany algorytm lokalizowania przeszkód wykorzystuje jedną z metod przepływu optycznego – gradientową metodę[...]
EN A problem of obstacles and collisions avoiding by unmanned aerial vehicles (UAVs), using the information provided from an image taken from one camera is presented in the paper. The optical flow method based on gradient method of Lukas-Kanade was used to obtain the tested structure in 3D space enviro[...]
6
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2015 Nr 3 (107) 115--120
PL W publikacji przedstawiono analizę rozwiązania konstrukcyjnego maszyny BLDC przeznaczonej do napędu hybrydowego bezzałogowego statku powietrznego. Projektowana maszyna elektryczna powinna spełniać kilka funkcji tj. rozrusznika, generatora, silnika. Minimalizacja masy silnika elektrycznego wymusza za[...]
EN In the paper an analysis of brushless DC motor designated to drive of hybrid unmanned aerial vehicle was presented. Designed electric motor should fulfil several functions i.e. starter, generator or motor. Minimization of motor weight force using the motor construction with outer rotor. Relatively l[...]
7
75%
Journal of KONBiN
2014 No. 4 (32) 37--44
PL Ze względu na poszerzanie się obszaru wykorzystania bezpilotowych statków powietrznych ich obsługiwanie, a w tym szczególnie diagnostyka powinna być realizowana przed i w trakcie wykonywania każdego lotu. W artykule przedstawiono opis bezzałogowego statku powietrznego JET-2, jego zespołów oraz układ[...]
EN In recent years, , newer and newer designs of unmanned air vehicles have been appeared and in a spread and spread area.That is why, their service and in particular their diagnostics should be carried out both before and in each flight. In this paper , a description of both unmanned air vehicle JET-2[...]
8
75%
Logistyka
2014 nr 6 1925-1934
PL Autorzy w pracy przedstawili koncepcję wykorzystania sieci neuronowych w bezzałogowych statkach latających. Zważywszy na dość spory obszar badawczy jaki są układy sterowaniaw obiektach latających BSP skoncentrowano się jedynie na zaprezentowaniu koncepcji wykorzystania sieci neuronowej w optymalizac[...]
EN The authors of the work presented the concept of using neural networks in unmanned aerial vehicles flying. Given the fairly sizable area of research which are control systems in UAV flying objects focus only on presenting the concept of using neural networks to optimize the trajectory of the object [...]
9
75%
Logistyka
2014 nr 6 1340--1349
PL Perspektywa powszechnego wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych w zastosowaniach militarnych oraz do wykonywania różnorodnych cywilnych prac lotniczych, a szczególnie związanych z zagrożeniem utraty życia lub zdrowia przez człowieka jest nie unikniona. Dlatego też znajomość i możliwość spo[...]
EN The prospect of wide spread use of Unmanned Air Vehicle in military applications and to perform a wide variety of civilian aerial work, especially related to the risk of loss of life or human heal this not inevitable. Therefore, knowledge and abilities how to take off and landing (recovery) of UAV d[...]
10
75%
Logistyka
2014 nr 6 7949--7955
PL Równolegle z pracami naukowymi mającymi na celu rozwój i doskonalenie konstrukcji bezzałogowych statków powietrznych (BSP) prowadzone są badania mające na celu opracowanie metod ich zastosowania. Część zadań związanych z obserwacją i rozpoznaniem stała się przedmiotem prac naukowych, dyskusji prawny[...]
EN Nowadays, many institutions are conducting research to develop methods for the use of unmanned aerial vehicles (UAV) in the Polish airspace. The tasks associated with observation and recognition has been the subject of scientific work and law discussions. Their goal is to develop and apply the rules[...]
11
75%
Logistyka
PL Jednym z kierunków rozwijanych prac naukowo - badawczych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych są prace związane z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych. W Instytucie opracowano zestaw bezzałogowych celów powietrznych przeznaczonych do szkolenia wojsk obrony przeciwlotniczej. Są one w[...]
EN One of the lines of research conducted at the Air Force Institute of Technology is research into possible applications of the unmanned aerial vehicles (UAV). The Institute's team has developed a whole family of UAV to give training to the air defence troops. They are successfully used on military ra[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2014 Nr 1 95--115
PL W artykule zaprezentowano dziewięć bezzałogowych statków powietrznych klasy MALE, przedstawiono ich parametry techniczne, osiągi, wyposażenie oraz uzbrojenie, a na koniec porównawczą metodą badań wyłoniono bezzałogowy statek powietrzny, posiadający zdaniem autorów najlepsze możliwości zastosowań w d[...]
EN Nine unmanned aerial vehicles class MALE have been presented in the article, along with their technical specifications, performance characteristics, equipment and weapons and in the end, by means of comparative analysis, one of UAVs was selected, due to its being characterised by the widest range of[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 988--992, CD
PL W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój technologiczny zarówno prze samym procesie konstrukcyjnym jak i wyposażeniu bezzałogowych statków powietrznych (BSP). W artykule omówiono model matematyczne opisujący zjawiska fizyczne charakteryzujące dynamikę stabilizatora będącego na wyposażeniu BSP, d[...]
EN In recent years there has been rapid technological development both in the construction process and in the installation of unmanned aircraft vehicles (UAV). This article discusses the mathematical model describing the physical phenomena characterizing the dynamics of the stabilizer being equipped wi[...]
14
75%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Ostatnio obserwuje się wielki postęp technologiczny w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych (BSP), zazwyczaj nazywanych dronami oraz powszechne ich wykorzystanie w zastosowaniach militarnych i cywilnych. To powoduje potrzebę poszukiwania nowych sposobów reagowania m.in. na: naruszanie przest[...]
EN A huge improvement in technology of unmanned aerial vehicles (UAVs), usually called drones, and their wide both civilian and military use has been observed recently. For it new countermeasures are undertaken to prevent air space violation in the vicinity of airports, critical infrastructure and mass[...]
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 233--235
PL W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania dronów do dostawy paczek zaprezentowane przez firmy Amazon i DHL. Opisano sposoby sterowania platformami powietrznymi przenoszącymi towary. Omówiono ograniczenia dotyczące stosowania tego typu transportu, które łączą się z zapewnieniem bezpieczeństwa [...]
EN In this paper the examples of the drones use to deliver packages prepared by Amazon and DHL were presented. There were also described ways to control carrying goods by means of air platforms. The legal restrictions on the use of this type of transport relating to human security and the technical lim[...]
16
75%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono rezultaty poszukiwań i analiz zagranicznej literatury patentowej w zakresie głowic bojowych zamontowanych w skrzydlatych bezzałogowych statkach powietrznych (BSP), ze szczególnym uwzględnieniem typu i budowy głowic bojowych, ich usytuowania względem pokładowych układów rozpo[...]
EN The paper presents results of scrutinising through foreign patent publications on warheads integrated in wing unmanned aerial vehicles (UAV) concerning especially the types and designs of warheads and their location against the onboard systems of recognition and target guidance and also against the [...]
17
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1248--1253
PL W referacie przedstawiono metodykę i algorytmy estymacji wybranych zmiennych stanu bezpilotowego statku powietrznego w przypadku częściowej niesprawności pokładowego systemu pomiarowego. Właściwości algorytmów estymacji zbadano i zilustrowano przykładowymi przebiegami wybranych parametrów lotu zarej[...]
EN In this paper the qualities of UAVs control are analyzed for cases of failure (malfunction) on-board measurement system. Not available information is replaced with analytical estimates of non-measurement signals. The estimation algorithms are based on the available variables and controlled airplane [...]
18
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 484--488, CD
PL W artykule podjęto się przedstawienia i analizy aktualnie publikowanych systemów detekcji pod kątem ich wykorzystania do zabezpieczenia obszarów chronionych ze szczególnym uwzględnieniem lotnisk. Przedstawiono metody wykorzystywane do detekcji BSP. Materiał przedstawia również najnowsze systemy unie[...]
EN The article present and analyze the currently pub-lished detection systems in terms of their use to safety insurance in protected areas with special attention to airport. Article presents also typical methods used to detection BSP. The material contains also the latest systems and unmanned aerial ve[...]
19
75%
Archives of Transport System Telematics
EN Aircraft operations performed in aerodrome traffic are characterized by special aerodynamic, navigational and operational conditions. According to statistical analysis of aircraft accidents and incidents, take-off and departure as well as approach and landing operations are particularly dangerous. O[...]
20
75%
Archives of Transport System Telematics
EN The Transport Certification Centre at the Faculty of Transportation of the Warsaw University of Technology launched a research and development project under the name "Dron-monitor", which aimed to perform stocktaking and examine the technical condition of the railway infrastructure using unmanned ae[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last