Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezzałogowy aparat latający
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Silniki Spalinowe
PL W artykule zaprezentowano próbę zbudowania prostego modelu symulacyjnego hybrydowego zespołu napędowego, przeznaczonego do napędu BAL (bezzałogowego aparatu latającego). Model zespołu napędowego został zbudowany w środowisku Matlab-SIMULINK. W artykule zaprezentowano wstępny model, jako bazę do dals[...]
EN The paper presents an attempt of building a simple virtual model of a hybrid-electric propulsion system meant for driving an UAV (unmanned aerial vehicle). The model of the propulsion system was built in Matlab-SIMULINK environment. The model presented in this paper is only a preliminary one being a[...]
2
88%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań opracowanego przez autorów szeregowego napędu hybrydowego przeznaczonego do bezzałogowego aparatu latającego. Badania objęły część elektryczną całej struktury napędu. Podczas badań określono sprawność poszczególnych podzespołów napędu oraz poprawność działania sys[...]
EN The research results of designed serial hybrid driver used for unmanned aerial vehicle have been presented in the paper. Studies enclosed electric part of the whole structure of drive. Efficiency of particular drive components and operation correctness of management drive system have been determined[...]
3
88%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy zawarto wyniki badań laboratoryjnych zaprojektowanego i wykonanego przez autorów silnika BLDC przeznaczonego do hybrydowego napędu równoległego dla bezzałogowego aparatu latającego. W warunkach laboratoryjnych wyznaczono charakterystyki mechaniczne badanego silnika oraz jego sprawności przy [...]
EN The research results of designed BLDC motor for parallel drive of a hybrid unmanned aerial vehicle have been presented in the paper. Mechanical characteristics of examined motor and its efficiency at various supply voltage resulting from design assumptions have been determined. Regulation characteri[...]
4
88%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 88 25-30
EN The paper presents a comparison of research results of a few BLDC motors used for unmanned aerial vehicles (with engine - electric motor drive). Static characteristics like dependence on electromagnetic torque and cogging torque vs rotor position were determined. Efficiency and winding losses vs rot[...]
5
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Oprogramowanie komputera pokładowego wymagało rozwiązania szeregu zadań związanych z wykonywaniem samodzielnych lotów przez aparat bezzałogowy. W artykule przedstawiono strukturę oprogramowania komputera pokładowego wraz z podziałem poszczególnych zadań na bloki programowe. Przedstawiono również rea[...]
EN The onboard computer software required solving of many problems related to performing of the unmanned vehicle flight. The structure of the onboard computer software and the division of the selected tasks into separate software blocks are presented in the paper. Realisation of all blocks is also show[...]
6
75%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, SC1 86--92
PL W pracy zawarto charakterystykę obiektów typu bezzałogowy aparat latający (BAL), określono wymagania stawiane zespołom napędowym przeznaczonym do obiektów latających oraz kryteria ich doboru. Opisana została idea pracy lotniczego hybrydowego zespołu napędowego, wraz z wyszczególnieniem głównych komp[...]
EN The paper contains a characteristic of an UAV-type object, determination of requirements, which have to be met by propulsion systems designed for flying objects, and criterions of the propulsion systems selection process. The idea of aerial hybrid-electric propulsion system is described, with distin[...]
7
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 5(93) 13-18
EN The research results of BLDC motor used for drive of a hybrid unmanned aerial vehicle have been presented in the paper. The geometry of the designed electric motor and influence of form and magnesing manner on permanent magnet versus average torque have been described. Using the simulation model, th[...]
8
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 3(91) 27-32
EN The paper presents the analysis of a possibility of cogging torque reduction for BLDC motor assigned for drive of an unmanned aerial vehicle (UAV). For UAV drive the smallest value of cogging torque and simultaneously the biggest value of electromagnetic torque are required. The influence of differe[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Proces badania lotniczych systemów sterowania i nawigacji stanowi jeden z najważniejszych etapów powstawania tych ystemów. Na szczególnąuwagę zasługuje etap prób laboratoryjnych podczas których następuje weryfikacja przyjętych założeń konstrukcyjnych. jak i rozwiązanie szeregu problemów, których nie[...]
EN Testing aircraft control and navigation systems is the most important part of creating these systems. The special attention should be paid on these laboratory tests which contain verification of constructing assumptions and problems' solutions which cannot be anticipated earlier. Laboratory tests of[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W opracowaniu omówiono sposób komputerowego planowania i nadzorowania trajektorii przelotu (misji) realizowanej przez bezzaogowy aparat latający (BAL). Przedstawiono metodę projektowania trasy przelotu z uwzględnieniem manewrów wykonywanych w jej charakterystycznych punktach oraz rozwiązania dotyczą[...]
EN The way of computer planning and control of the mission accomplished by the UFV was presented in this paper. The method of designing of the trajectory of the UFV was demonstrated. The designing takes into consideration maneuvers appearing in characteristic points of trajectory and also planing the v[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2015 Nr 1 51--61
PL W artykule przedstawiono przenośny system umożliwiający planowanie i monitorowanie misji bezzałogowego aparatu latającego klasy mikro lub mini. System składa się z przenośnego mikrokomputera o wysokiej odporności środowiskowej, manipulatorów, dedykowanego oprogramowania opracowanego przez autorów re[...]
EN The work presents the portable system of both micro and mini class capable of planning and monitoring unmanned aerial vehicle (UAV) mission. The system consists of a portable microcomputer characterized by high environmental resistance, keypads, dedicated software developed by the authors of the pap[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2015 Nr 1 31--40
PL W artykule przedstawione zostało zagadnienie wspomagania pracy człowieka podczas realizacji zadań obserwacyjnych za pomocą bezzałogowego aparatu latającego. Z analizy czynności realizowanych podczas obserwacji wynikają możliwości wprowadzenia zarówno układów automatyki, jak i innych elementów ułatwi[...]
EN In the paper the problem of supporting man-performed tasks while implementing the surveillance tasks with the use of an unmanned aerial vehicles has been presented. The analysis of actions performed during surveillance leads to the conclusion that there exist possibilities of introducing both the au[...]
13
75%
Napędy i Sterowanie
2016 R. 18, nr 5 88--94
PL Punkt komutacji poszczególnych tranzystorów w układzie zasilającym silnika BLDC uzależniony jest od momentu przecięcia się przebiegów napięć indukowanych przewodowych. Pomiędzy punktami komutacji napięcie indukowane powinno mieć wartość stałą. Przy takim punkcie komutacji tętnienia wytwarzanego mome[...]
EN Switching point of particular transistors in BLDC power converter depends on the intersection moment of induced line voltages. When taking dependence of trapezoidal induced voltage on commutation point, then this voltage should be constant. At this commutation point, ripple of generated electromagne[...]
14
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
PL Ogniwa paliwowe są nowoczesnym źródłem zasilania. W ostatnim czasie prowadzone są intensywne prace związane z zastosowaniem ogniw paliwowych w różnic aplikacjach. Jedną z tych aplikacji jest napęd małego bezzałogowego aparatu latającego Charakterystyka wyjściowa ogniwa paliwowego charakteryzuje się [...]
EN Fuel cells are a modern source of supply. An intensive works connected with application fuel cells in various application were recently conducted. One of this application is a drive of a small unmanned aerial vehicle. The output characteristic of fuel cell has relatively large variation of the outpu[...]
15
75%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 556--561
PL W artykule podjęto tematykę związaną z określeniem warunków implementacji hybrydowego zespołu napędowego w bezzałogowym statku latającym. Stanowi to próbę wypełnienia niszy, jaka widoczna jest w obszarze aplikacji napędów alternatywnych w lotnictwie. W tym celu przeanalizowane zostały zarówno aspekt[...]
EN The paper presents issues concerning an utilisation of a hybrid-electric propulsion system (HEPS) in an unmanned aerial vehicle (UAV). It is an attempt of fulfilling a gap of alternative propulsions within aerial applications. The elaboration contains both analysis of HEPS energetic aspects and aeri[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy zawarto wyniki badań wpływu konfiguracji uzwojeń stojana na parametry silnika BLDC przeznaczonego do hybrydowego napędu równoległego dla bezzałogowego aparatu latającego. W warunkach laboratoryjnych wyznaczono charakterystyki mechaniczne badanego silnika oraz jego sprawności przy różnych war[...]
EN In paper were presented tests results of influence of windings configuration on properties of BLDC motor designed to parallel hybrid drive of unmanned aerial vehicle. Mechanical and efficiency characteristics of examined motor were determined in laboratory conditions at different values of supply vo[...]
17
63%
Diagnostyka
2007 nr 1(41) 75-80
PL W pracy przedstawiono koncepcję oraz praktyczną realizację pokładowego system rejestracji PSR-04E. System składa się z miniaturowego układu akwizycji danych i sieci modułów pomiarowych. Opracowany prototyp pozwala na konfigurację rejestratora do współpracy również z typowymi urządzeniami stosowanymi[...]
EN This paper presents conception and practical realization of on-board data recording system PSR-04E. The system consists of miniaturized data acquisition unit and network of measurement units. Developed prototype enables configuration of recorder for operation with standard avionics devices. The arch[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2007 z. 71 [238] 145-152
PL Bezzałogowe obiekty latające stanowią obecnie jeden z najbardziej wyrafinowanych i zaawansowanych technicznie środków walki każdej nowoczesnej armii. Z łatwością operują nawet nad odległymi rejonami terytorium przeciwnika. Bezzałogowe obiekty latające znajdują również zastosowania cywilne, między in[...]
EN The unmanned flying vehicles are one of the most subtle and advanced technological quipment of modern army. On the basis of the sufficient elasticity of their construction can operate over distant regions of the enemy's territory as well perform civil operations. For example, they can be effectively[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Praca omawia podstawowe zagadnienia związane z symulacją przyrządów pilotażowo nawigacyjnych. Omawiane przyrządy zostały wykorzystane w projekcie autopilota cyfrowego do bezzałogowego aparatu latającego.
EN The work presents basic problems of simulation of board control and navigation instruments. Presented instruments were used in a project of a digital autopilot for unmaned flying objects.
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 5 139-143
PL Czas przebywania obiektu latającego w powietrzu zależy zarówno od rodzaju zastosowanego napędu oraz rodzaju źródła zasilania. Klasyczne akumulatory elektrochemiczne pomimo zwiększenia ich energii właściwej w ostatnich latach nie zapewniają podstawowego wymogu jakim jest długi czas przebywania w powi[...]
EN The residence time of the flying object in the air depends both on the type of propulsion and the type of the power source. Classical electrochemical batteries, in spite of the increase of specific energy, have not provided in recent years the basic requirement such as a long residence time in the a[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last