Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezzałogowe statki powietrzne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2015 Nr 1 143--157
PL W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej oraz ich dane taktyczno-techniczne. Artykuł ten ma na celu zapoznanie z przekrojem stosowanych BSP w Federacji Rosyjskiej. Podstawą działania Sił Powietrznych jest rozpoznanie, dlatego przedsta[...]
EN The article contains characteristics of selected unmanned aerial vehicles of the Russian Federation along with their tactical and technical parameters. The aim of the article is to present the scope of UAVs used by the Russian Federation. Reconnaissance is the basis of the Air Force activity, theref[...]
2
100%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
PL Cel: Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji rozwiązań technicznych systemu rozpoznawania skażeń wykorzystujących platformy bezpilotowe. Wprowadzenie: Obecnie rozpoznawaniem skażeń w strefie skażenia najczęściej zajmują się patrole piesze, które są zaopatrzone w odpowiednie przyrządy i postępuj[...]
EN Aim: The aim of the paper is to present the concept of technical solutions for contamination reconnaissance based on pilotless devices. Introduction: Nowadays, contamination detection in contaminated zones is mostly performed by foot patrols, which are equipped with devices and follow specific proce[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe AON
2008 nr 1(70) 57-71
EN The article features premises used to develop Polish versions of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and current experience gathered of their exploitation in navy operations. Then limitations are presented that naval battlefield enforce for UAVs and the division of their construction due to the particul[...]
4
75%
Research Bulletin / Warsaw University of Technology, Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
2000 nr 10 63-68
EN This work deals with mini as well as micro turbine engine issues. In the report a survey of such a class of power plants was carried out. The overview comprises evaluation of general data modern engines their performance and some elements of the comparative engine assessment Present concept, power[...]
5
75%
Research Bulletin / Warsaw University of Technology, Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
2000 nr 10 57-62
EN Nowadays, one of the most developing branches of aviation technology are the Unmanned Aerial Vehicles (UAV). The UAVs present a real alternative for manned aircraft not only due to the lack of crew on board of the aircraft but because of low cost of aircraft's acquisition and service and high operat[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 47--49, CD
PL W artykule omówiono możliwości wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego klasy Micro w różnego typu misjach rozpoznawczych. Rozpoznanie z powietrza jest najszybszym i najskuteczniejszym sposobem zdobywania informacji o przeciwniku. Dostarczone informacje, pozwalają na lepszą analizę pola walki[...]
EN This article is about the possibility of using unmanned aircraft Micro class in various reconnaissance missions. Regugranting of the air is the fastest and most effective way to gain information about the enemy. Delivered informationsallow for better analysis of the battlefield, thus effectivelycarr[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1532--1535
PL W artykule dokonano przeglądu aktualnej klasyfikacji dronów. Przedstawiono model fizyczny i matematyczny platformy unoszonej przez trzy drony. Stwierdzono, że brak wymuszeń w kierunku poziomym nie zmienia wypadkowych przemieszczeń środka masy platformy. Zmiana częstotliwości lub amplitudy wymuszeń r[...]
EN This article reviews the current classification of drones. A physical and mathematical model of platform lifted by three drones has been presented. It was found that the lack of extortions in the horizontal direction does not change the resultant displacements of the centre of mass the platform. Cha[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1543--1545
PL W artykule omówiono dokładność lądowania bezzałogowych statków powietrznych wykorzystujących wybrane metody. Zaprezentowane w artykule metody lądowania oraz określenie ich dokładności wykonano na podstawie analizy lądowań wykorzystywanych militarnie i cywilnie bezzałogowych statków powietrznych.
9
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2015 Nr 1 131--141
PL Siły Zbrojne RP od wielu lat budują własny, narodowy system rozpoznania. System, zdolny do przeciwdziałania zagrożeniom z dowolnego kierunku, zgodny z przyjętymi założeniami narodowej doktryny. Przeobrażenia, jakie zachodzą aktualnie w naszych siłach zbrojnych, wymagają nowego spojrzenia na rozpozna[...]
EN Armed Forces of the Republic of Poland have been developing their own, national system of reconnaissance for years. The system which is capable of counteracting threats from any direction and consistent with the assumptions of the national doctrine. The transformation which is currently taking place[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2015 Nr 1 93--101
PL W artykule przedstawiono wymagania stawiane Naziemnym Stacjom Kontroli Lotów do Bezzałogowych Aparatów Latających, a także ich wyposażenie. Dodatkowo poddano szczegółowej analizie ich działanie w czasie projektowania i wykonywania misji przez bezpilotowiec, a także podano kilka przykładów stacji wyk[...]
EN In the article there have been presented the requirements set on ground flight control stations for unmanned aerial vehicles as well as their equipment. Additionally, their performance was thoroughly analyzed during the design phase as well as during the implementation phase. Moreover, some examples[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2015 Nr 1 159--169
PL Sposoby wykorzystania systemów bezzałogowych statków powietrznych przez siły zbrojne są obszarem zainteresowania wielu zagranicznych, jak i krajowych ekspertów, w głównej mierze ze względu na cechy oraz właściwości, jakimi dysponują wspomniane systemy. Amorficzne pole walki, jak również dynamiczność[...]
EN The ways in which unmanned aerial vehicles may be used by armed forces are within the area of interest of numerous foreign and domestic experts, largely due to their characteristics and properties. Amorphous battlefield along with dynamism and the area in which the operations are carried out make it[...]
12
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Wybór systemu nawigacyjnego dla mini UAV jest bardzo ważny ze względu na jego zastosowanie i wykorzystanie, zwłaszcza w przypadku zainstalowanego na nim radaru SAR wymagającego znajomości położenia obiektu z dużą dokładnością. Zaprezentowane przykładowe rozwiązanie takiego systemu zwraca uwagę na mo[...]
EN The choice of navigation system for mini UAV is very important because of its application and exploitation, particularly when the installed on it a synthetic aperture radar requires highly precise information about an object’s position. The presented exemplary solution of such a system draws attenti[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania mini- i mikro- bezzałogowych statków powietrznych (ang. Unmanned Aerial Vehicles) w automatycznym odczycie liczników w obszarach wiejskich o niskim zaludnieniu. Omówiono zagadnienie projektowania systemu oraz problemów związanych z jego implementacją[...]
EN This paper introduces a new approach of using mini/micro unmanned aerial vehicles (UAVs) for automatic meter reading (AMR) in rural areas where there are subscribers dispersed over a large area. Compared to other AMR systems, the use of UAVs brings many advantages including easy integration to exist[...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 993--999, CD
PL W artykule omówiony funkcjonowanie i zasadę działania serwonapędów wykorzystywanych w bezzałogowych statkach powietrznych. W pierwszej części przedawniono ich zastosowanie oraz krótko omówiono zasadę działania. W drugiej części zaprezentowano model matematyczny opisujący procesy fizyczne zachodzę w [...]
EN This article discusses the operation and operation of servo drives used in unmanned aerial vehicles. In the first part, their use was shortened and the principle of operation was briefly discussed. The second part presents a mathematical model describing physical processes occurring during their wor[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2014 Nr 2 95--106
PL W artykule poruszono użycie bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w Iraku i Afganistanie. Podczas operacji w Afganistanie po raz pierwszy użyto RQ-1A do realizacji zadań uderzeniowych. Opisano aspekty prawne użycia bezzałogowców w polskiej przestrzeni powietrznej. To właśnie one warunkują wzrost [...]
EN The use of unmanned aerial vehicles (UAV) in Iraq and Afghanistan was presented in the article. For the first time RQ-1A has been used in a mission in Afghanistan to implement attack . The legal aspects of the use of drones in the Polish airspace, which determine the increase in their application, h[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2016 Nr 3 135--144
PL Obecne uregulowania prawne w Polsce nie określają zasad wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych poza zasięgiem obserwacji wzrokowej. W związku z tym, loty tego typu odbywać się mogą jedynie w wysegregowanych elementach przestrzeni po- wietrznej. Wysegregowana przestrzeń powietrzna pozostaj[...]
EN Current legislation in Poland does not specify the rules of use of Unmanned Aerial Vehicles (BSP), except for visual observation. Thus, flights of this type may be conducted only in some specified, segregated components of airspace. This segregated airspace must remain closed, which results in th[...]
17
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 985--990, CD
PL W artykule omówiony został projekt koncepcyjny hamowni silników bezszczotkowych wchodzących w skład zespołu napędowego bezzałogowych statków powietrznych. Celem projektu jest wykonanie stanowiska do pomiaru parametrów zespołu napędowego. Analizie będą podlegały takie parametry jak: moment obrotowy s[...]
EN Paper discussed the conceptual project of BLDC motor test stand being a part of UAV power unit. The aim of the project is to make a station for measuring power unit performance parameters. Following parameters will be analyzed: torque, thrust, motor temperature, motor rotational speed, voltage, elec[...]
18
75%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL W pracy przedstawiono zakres i stan obecny realizowanego w Instytucie Techniki Uzbrojenia (ITU) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML) Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) projektu DOB-1P/02/18/2016, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W ramach projektu powstaje Przenośny S[...]
EN The scope and the current status of the project DOB-1P/02/18/2016 is presented in this paper. The project is carrying out at the Institute of Armament Technology of the Faculty of Mechatronics and Aerospace of the Military University of Technology and it is granted by the National Centre for Researc[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 434--437, CD
PL W artykule przedstawiono koncepcję systemu pozyskiwania energii dla modelowego bezzałogowego statku powietrznego, opartą o zastosowanie innowacyjnego systemu sterowania ładowaniem i magazynowaniem energii elektrycznej. Metoda ta jest szczególnie istotna dla BSP o niewystarczającym utrzymaniu zasilan[...]
EN The article presents the concept of energy supply system for a model of unmanned aerial vehicle, based on the application of an innovative control system for charging and storing electrical energy. This method is especially important for BSPs with insufficient power supply and allows for increased t[...]
20
75%
Journal of KONBiN
2017 No. 44 267--274
PL W artykule przedstawiono możliwości zastosowania silnika z wirującym tłokiem, zwanego silnikiem Wankla, do napędu bezzałogowych statków powietrznych. Opisano zasadę pracy silnika oraz jego wady i zalety. Określono kategorie dronów do których są dedykowane tego typu napędy. Zaprezentowano seryjnie pr[...]
EN The article presents the possibility of using a rotary piston engine, called the Wankel engine, to drive for unmanned aerial vehicles. It describes the principle of engine operation, its advantages and disadvantages. The article specifies the categories of drones to which these engines are dedicated[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last