Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo w transporcie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W niniejszym opracowaniu przedstawiono statystyki wypadków kolejowych w krajach Unii Europejskiej zbierane i publikowane przez Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat). Statystyki te obejmują liczbę wypadków oraz ofiary tych wypadków - zabitych i rannych. Wypadki, do jakich doszło na terenie [...]
EN In the paper the recent railway accident statistics for all EU countries have been presented. The statistics are collected and disseminated by the Statistical Office of the European Communities (Eurostat). They include number of significant accidents and the victims - killed and seriously injured pe[...]
2
100%
Transport Przemysłowy
2004 nr 4 (18) 40-42
PL W artykule przedstawiono potencjałowe ujęcie sterowania bezpieczeństwem w systemach złożonych z operatora i środka transportu. Omówiono model systemu o odwracalnych stanach zawodności systemu C-OT oraz sposoby kształtowania bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami użytkownika.
EN The paper is presenting control approach of the exploitation safety to the man-machine systems with use their potential formulation. It has been discussed model of the man-machine system with reversible states of failures, as well as methods of safety shaping of the system, compatible with user need[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Poprawa bezpieczeństwa w transporcie drogowym stanowi jeden z najistotniejszych celów europejskiej polityki transportowej. Wśród inicjatyw Komisji Europejskiej zmierzających do realizacji celów polityki transportowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego jest Europejska Karta Bezpieczeństwa Ru[...]
4
75%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 4 33-40
PL Bezpieczeństwo pojazdów miejskiego transportu zbiorowego. Bezpieczeństwo bierne i czynne. Wypadki z udziałem pojazdów transportu zbiorowego. Ankietowe badania bezpieczeństwa miejskiego transportu zbiorowego w Szczecinku.
EN Security of vehicles of urban public transport. Passive and active security. Accidents with participation of vehicles of public transport. Survey on security of urban public transport in Szczecinek.
5
75%
Logistyka
PL Silnie rozwijający się ruch drogowy prowadzi do niekorzystnych zjawisk dotyczących nie tylko zanieczyszczenia środowiska, czy bezpieczeństwa uczestników ruchu ale tez zmiany stylu życia współczesnych społeczeństw. Zagrożenia te zyskują sobie coraz większą uwagę różnorakich instytucji, również samorz[...]
EN Intensively developing vehicular traffic leads to unfavourable phenomena in not only environmental pollution or in the safety of roads users but also in changes in the lifestyle of modern societies. These threats are more and more taken care of by different institutions, also local governments. It r[...]
6
75%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 12 2-5
PL Przegląd i analiza strat w wypadkach i kolizjach drogowych - straty osobowe, straty materialne, straty środowiskowe, straty ekonomiczne. Klasyfikacja obrażeń uczestników ruchu w skalach AIS, MAIS i CABCO.
EN Review and analysis of losses in road accidents and collisions: road crash victims, material losses, environmental damages, financial losses. Categorization of injures in road traffic accidents as of scales AIS, MAIS i CABCO.
7
75%
Transport Przemysłowy
2005 nr 4 (22) 63-67
PL W pracy scharakteryzowano towary niebezpieczne w aspekcie bezpieczeństwa w transporcie. Przedstawiono metodykę oceny zagrożeń w transporcie towarów niebezpieczych oraz zagadnienia ich oceny. Scharakteryzowano krajowy system zapewnienia bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych oraz sformułow[...]
EN In paper the hazard goods have been characterized in transportation safety aspect. It have been discussed methodology of potential hazard assesment, as well as security aspect of transported hazard goods. On the base of presented national transportation safety system the future work have been propos[...]
8
75%
Logistyka
2015 nr 5 1143--1149, CD1
PL We współczesnym transporcie lotniczym ruch jest tak duży, iż zapobieganie zderzeniom (zapewnienie bezpieczeństwa) oparte wyłącznie na obserwacji wzrokowej jest niewystarczające. Dlatego stosuje się systemy antykolizyjne, które mają zapobiegać zderzeniom samolotów ze sobą lub z ziemią. Niniejszy arty[...]
EN Present aviation traffic is so dense that the prevention of collisions based solely on visual observation is insufficient. They also use an anti-collision avionic systems, which are intended to prevent aircraft collisions with each other or with the ground. This article describes the basic safety sy[...]
9
75%
Logistyka
2014 nr 3 5908--5915
On the initiative of the Commission of Navigation and Hydrography of Committeeof Gedesy of The Polish Academy of Sciences in 2013 established teams whose task is to prepare a proposal for a national radio navigation plan. This article is an introduction to the discussion on the shape of polish radio[...]
PL Z inicjatywy Komisji Nawigacji i Hydrografii Komitetu Geodezji PAN w 2013 roku powołano zespoły, których zadaniem jest przygotowanie propozycji krajowego planu radionawigacyjnego. Niniejszy artykuł jest wstępem do dyskusji nad kształtem polskiego planu radionawigacyjnego oraz określa podstawowy zakr[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule opisano wybrane zagadnienia dotyczące analizy ryzyka zagrożeń związanego z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych. Przedstawiono metodykę określającą prawdopodobieństwo aktywizacji ww. zagrożeń. Zdefiniowano towary niebezpieczne stwarzające największe ryzyko zagrożeń. Wykonano analizę[...]
EN The article describes selected issues related to the risk analysis of dangers associated with the road transport of dangerous goods. The methodology for determining the probability of the activation of the aforementioned dangers is presented. Dangerous goods that pose the highest risk of dangers hav[...]
11
75%
Komunikacja Publiczna
2018 nr 1 49--56
PL W artykule przedstawiono najnowsze podejście do zarządzania bezpieczeństwem, które wymaga uwzględnienia analizy reaktywnej i proaktywnej, z wykorzystaniem systematycznej analizy ryzyka wykonywanej na przykład metodą FMEA oraz dogłębnej analizy czynnika ludzkiego wraz z wdrożeniem polityki bezpieczeń[...]
EN The paper presents the most recent attitude to the safety management, which requires to consider reactive and proactive analysis using a systematic risk analysis carried out e.g. by the FMEA method and a thorough analysis of the human factor together with implementation of the just culture safety po[...]
12
75%
Logistyka
2015 nr 4 8142--8147, CD 2
PL Artykuł przedstawia aplikację przeznaczoną na urządzenia mobilne, która pozwala na wysłanie zgłoszenia do CPR na numer „112” wraz z podaniem lokalizacji w postaci współrzędnych geograficznych. Rozwiązanie takie pozwala na szybszą reakcję służb ratunkowych. Stworzona aplikacja stanowi zamienne narzęd[...]
EN The paper presents the application dedicated to mobile devices. The application allows sending a message to CPR “112” (ang. Public Safety Answering Point) together with location data. Such solution allow for faster reaction of emergency services. Proposed application is similar to e-Call system, whi[...]
13
75%
Przegląd Komunikacyjny
14
63%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 12 94-100
PL Zabezpieczenie ładunku w czasie transportu sprowadza się do zrównoważenia sił bezwładności działających na ładunek w czasie przemieszczania się pojazdu, powstających w czasie przyspieszania, hamowania, pokonywania zakrętów, wykonywania manewrów wyprzedzania itp. Siły tarcia występujące pomiędzy powi[...]
EN Forces acting on lashing equipment in different trafficsituations were analyzed. the aim of the analysis was to findif matching the type and number of fastening devices on the bases of existing standards and guidelines fully guarantee the safety of carried loads. Results of simulations showed that l[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2006 nr 11 (83) 247-256
PL W artykule przedstawiono problematykę liczbowej oceny bezpieczeństwa ruchu w różnych gałęziach transportu. Podano podstawowe definicje oraz pojęcie bezpieczeństwa ruchu w transporcie. Zaproponowano metody wymiarowania bezpieczeństwa ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem metod geometrycznych mających [...]
EN In the paper some problems of quantitive description of traffic safety in various branches of transport are presented. Basic definitions and a concept of traffic safety in transport is given. Some methods of dimensioning traffic safety are proposed, especially geometrical methods that are useful [...]
16
63%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 1 19-23
PL Zasady tworzenia programów edukacyjnych. Mobilność i bezpieczeństwo osób starszych i niepełnosprawnych w ruchu drogowym. Przyktady programów edukacyjnych.
EN Methods of creation of educational programmes. Mobility and safety of elderly people and disabled in the road traffic. Examples of educational programmes.
17
63%
Logistyka
2014 nr 3 1328--1331
PL Celem tego artykułu jest przedstawienie zasad teorii detekcji GNSS spoofingu za pomocą dwóch nawigatorów. Mając to na uwadze, niektórzy z leczenia teoretyczne zostałi uproszczony, aby stanowić punkt wyjścia dla matematycznie literat użytkownika GNSS, który chce zrozumieć, jak działa teoria wykrywani[...]
EN The purpose of this paper is to introduce the principles of GNSS spoofing detection theory using two navigators. With that in mind, some of the theoretical treatment has been simplified to provide a starting point for a mathematically literate user of GNSS who wishes to understand how GNSS spoofing [...]
18
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1831--1834
PL W artykule przedstawiono rozwiązania dedykowane poprawie bezpieczeństwa transportu oraz związane z zarządzaniem w transporcie drogowym. Przedstawione rozwiązania stanowią przykłady systemów telematyki transportu. Dodatkowo w pracy zaproponowano model matematyczny systemu telematyki transportu oparty[...]
EN The article presents solutions dedicated to improving the safety of transport and related to the management of road transport. Presented solutions are an examples of transport telematics systems. In addition, in the paper proposed a mathematical model of telematics transport based on the theory of s[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 88 121--131
PL W artykule zostało przedstawione praktyczne podejście do niezarobkowego przewozu zwierząt w drogowym transporcie krajowym. Starano się stworzyć swego rodzaju poradnik, który ułatwiłby podróże ze zwierzętami. Artykuł zawiera praktyczne porady związane z bezpieczeństwem zwierząt domowych oraz ich opie[...]
EN The article was presented a practical approach to the non-profit national transport of domestic animals. Authors tried to create a kind of tutorial which would facilitate decisions associated with the animal transport. The article contains advices related to the safety of pets and their caregivers d[...]
20
63%
Problemy Kolejnictwa
2017 Z. 175 47--52
PL W artykule opisano nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne zestawów kołowych stosowanych w pojazdach szynowych. Przedstawiono również przykłady zniszczeń i uszkodzeń zestawów kołowych oraz prawdopodobne przyczyny ich uszkodzeń. Wsparciem w wykonanych ekspertyzach było oprogramowanie MES/FEM (metoda ele[...]
EN The article discusses and demonstrates modern construction solutions applied in wheel sets. The authors also present examples of wheel sets damage and their probable causes. The Finite Element Method (FEM) was used to develop the expertise. FEM calculations have shown that, for a given type of axle,[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last