Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 106
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo transportu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Wspólna polityka Unii Europejskiej obejmuje między innymi problem transportu materiałów niebezpiecznych oraz chemicznych. Wymuszają one podniesienie poziomu bezpieczeństwa przewozów poprzez zastosowanie odpowiednich standardów technicznych. Tworzy także spójny system regulacji oraz wdraża mechanizmy[...]
EN The common policy of the European Union embraces among other things the problem of the transport of hazardous materials and chemical. They extort the rise of the security level of transports across the use of suitable engineering standards. Creates also the coherent regulatory system and initiates m[...]
2
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Integracja systemu bezpieczeństwa transportu poprzez transfer wiedzy pomiędzy gałęziami transportu i innowacyjność w zakresie metod identyfikacji zagrożeń, działań profilaktycznych i ratowniczych w sposób najbardziej racjonalny prowadzi do poprawy skuteczności stosowanych środków profilaktycznych i [...]
EN Integration of transport safety system, using knowledge transfer among modes of transport and innovation within the methods of threats identification, preventive and rescue activities in the most rational manner, leads to improvement of the effectiveness of safety measures. In this paper there are s[...]
3
80%
Logistyka
The article presents the most important aspects of safety in the transport of hazardous materials under the provisions of ADR and CLP. It addresses the issues including the classification, packaging and labeling of dangerous materials.
PL W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych wynikające z przepisów umowy ADR i CLP. Poruszono w nim między innymi kwestie związane klasyfikacją ,pakowaniem i oznakowywaniem materiałów niebezpiecznych.
4
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule omówiono czynniki wpływające na bezpieczeństwo eksploatacji systemów transportowych oraz transportowych systemów nadzoru. Aby zapewnić bezpieczeństwo transportu, szczególnie transportu kolejowego, systemy te powinny działać niezawodnie w obecności zaburzeń, zarówno wewnętrznych jak i zewn[...]
EN The paper presents the factors influencing the exploitation of systems for monitoring the means of transport. To ensure transport security, such systems should provide reliable operation in the presence of disturbances, both internal and external. The filter systems and screen systems are used for r[...]
5
80%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie koncepcji telematycznego systemu kontroli i sterowania ruchem pojazdów w aglomeracji miejskie oraz scharakteryzowanie podstawowych podsystemów tego systemu. W referacie między innymi zostaną zaprezentowane; koncepcja telematycznego systemu kontroli i [...]
EN The aim of his paper is a presentation of the concept of telematic system for control of car flow system in urban agglomeration and describe of the basic subsystem of this system. In this paper where presented: the conception of the telematic system of control of car flow system in urban agglomerati[...]
6
80%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
1999 Nr 2 27-36
PL W niniejszym artykule omówiono zasady dążenia do minimalizowania ilości jazd środków transportowych bez ładunku (puste przebiegi), przedstawiono sposób wyliczania minimalnej ilości środków transportowych niezbędnych do realizacji zadań transportowych, a także zasygnalizowano podstawowe warunki uwzgl[...]
7
80%
Archives of Transport System Telematics
EN A particular example that illustrates the application of telematics is modern transport. The transport telematics covers the systems, which allow, due to the transmission of data and their analysis, to influence the behaviour of the traffic participants or the operation of the technical elements in [...]
8
70%
Logistyka
2015 nr 3 5109--5119, CD2
PL Artykuł opisuje główne trendy w zakresie bezpieczeństwa transportu lądowego w Polsce. Sytuację transportu drogowego i kolejowego ilustrują statystyki i wykresy opisujące liczbę wypadków, wskaźniki śmiertelności. Wskazywana jest rola infrastruktury w poprawie bezpieczeństwa Poza opisem sytuacji i tr[...]
EN The article presents key trends in land transport security in Poland observed in the last twenty years. The situation in the road transport is illustrated by statistics and charts presenting the number of accidents and the mortality rate. Historical reasons, such as the state of vehicles, increased [...]
9
70%
Materiały Wysokoenergetyczne
2016 T. 8 81--90
PL Istotą prezentowanego artykułu jest wskazanie uwarunkowań realizacji zadań przewozowych związanych z bezpieczeństwem transportu lądowego i morskiego trójnitrotoluenu (TNT) w kontenerach zamkniętych. Na podstawie analizy wykonanych zadań i uwarunkowań oraz wymogów realizacji przez Pol-Mare usług tran[...]
EN The purpose of the article is to present the conditions relating to the implementation of the requirements for safety-related land and sea transport of containerised trinitrotoluene (TNT) . Based on analysis of the tasks performed, and the conditions and requirements of execution by Pol-Mare Ltd. tr[...]
10
70%
Materiały Wysokoenergetyczne
2015 T. 7 31--43
PL Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych w portach Gdańska i Gdyni. Pol-Mare jest liderem w zakresie spedycji ładunków specjalistycznych, członkiem-założycielem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w Gdyni oraz wyłącznym przedstawicielem BD[...]
EN The article presents selected issues regarding. The transportation of dangerous goods in ports Gdansk and Gdynia. Pol - Mare is a leader in the field of freight forwarding specialist, a founding member of the Polish Chamber of Shipping and Logistics in Gdynia and exclusive representative of BDP Proj[...]
11
70%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 55 65-72
PL Artykuł opisuje możliwości usprawnienia widoczności użytkowników w miejscach, gdzie pojawiają się stężenia ruchu samochodowego - większe prawdopodobieństwo wypadku samochodowego - oraz w miejscach, gdzie transport samochodowy krzyżuje się z ruchem pieszym i rowerowym. Dla pieszych bezpieczeństwo na [...]
EN The article describes possibilities for improvement of road users visibility in places, where happen to concentration of automobile transport - higher traffic accidents probability - and in places, where automobile transport intersects with pedestrians and bikers. For pedestrians safety on crosswalk[...]
12
61%
Management Systems in Production Engineering
2012 nr 3 (7) 9-11
PL Rozwój przemysłu transportowego w Federacji Rosyjskiej stanowi aktualny problem bezpieczeństwa transportowego, świadczącego usługi przewozu dóbr oraz pasażerów, kontrolę techniczną oraz naprawy pojazdów. Certyfikacja to podstawowy mechanizm, w ramach którego nie powinno dokonywać się wyłącznie oceny[...]
EN The transport industry development in the Russian Federation makes urgent the problem of transportation security, rendering qualitative services in the goods (passengers) transportation field, checkup and repairing motor transport vehicle and etc. Certification is the basic mechanism the work of whi[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka
2011 Z. 8 45-59
PL W artykule poruszono zagadnienia związane z predykcją warunków meteorologicznych, w ujęciu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W pierwszej części pracy podsumowano najważniejsze wnioski oraz rezultaty przeprowadzonych studiów literaturowych oraz, na ich podstawie, dokonano obserwacji określonych artefak[...]
EN The weather, especially its fluctuations, has a significant impact on the road driving conditions - leads to a number of collisions and as a consequence to hundreds of deaths, thousands injured and millions of economic losses. The article briefly specifies the methods of particular weather elements [...]
14
61%
Logistyka
PL Potrzeby integrowania systemów bezpieczeństwa transportu wynikają ze współczesnych wymagań cywilizacyjnych i systemowych. Warunkiem realizacji tych potrzeb jest silne wsparcie procesów integracyjnych wiedzą ukierunkowaną na typowe dla systemu transportu zjawiska powstawania wypadków i awarii, techni[...]
EN The need to integrate transport safety systems results from modern civilization and system requirements. The condition for satisfying these needs is a strong support of the integration processes by the knowledge aimed at typical for transport system phenomena of accidents and failures appearance, th[...]
15
61%
Journal of KONES
PL W pracy rozważono problem związany z poprawą bezpieczeństwa transportu przez zastosowanie dodatkowych elementów absorbujących energię uderzenia. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz symulacji numerycznych podstawowego elementu energochłonnego w postaci tulejki wykonanej ze stali, duralu[...]
EN The paper deals with the problem of improvement of transport security through application of additional elements absorbing the crash energy. Experimental tests and numerical simulations of basic energy-absorbing elements in a shape of a sleeve made of steel, duralumin, bronze and glass-epoxy composi[...]
16
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zaprezentowany materiał w syntetycznym ujęciu opisuje technologie oraz narzędzia pomiarowe stosowane w preselekcyjnych systemach ważenia pojazdu. W artykule przedstawiono zarówno aktualnie wykorzystywane rozwiązania, jak również propozycje systemów będących na etapie badawczo-projektowym. Kluczowym [...]
EN Presented material, in the synthetic approach, describes the technologies and measurement instruments used in preselection vehicle weigh in motion systems. The article presents the currently implemented solutions, as well as proposals for systems that are still at the stage of design and research. [...]
17
61%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
18
61%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2013 Nr 5 (17) 46-53
19
61%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
20
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule w syntetycznym ujęciu przedstawiono zagadnienie predykcji pogodowej, ze szczególnym uwzględnieniem detekcji zagrożeń atmosferycznych w ruchu drogowym. W kolejnych punktach opracowania opisano podstawy prognozowania pogodowego, scharakteryzowano przykładowe modele matematyczne oraz zapreze[...]
EN In the article summarized the issue of predicting the weather hazards, with particular emphasis on the detection of dangerous atmospheric conditions in road traffic. In the following sections the basis of weather forecasting, mathematical models and the authors inference system about hazardous road [...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last