Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo statku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2004 Z. 16 80-93
2
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2004 Z. 16 65-79
3
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Obowiązkowa wymiana wód balastowych, powoduje, że w czasie tego procesu może pojawić się dodatkowe zagrożenie dla bezpieczeństwa statku. Zagrożenie to dotyczy głownie bezpieczeństwa statecznościowego statku. Podstawowym elementem w analizie bezpieczeństwa jest analiza zagrożeń. Konieczne jest więc z[...]
EN Compulsory ballast water exchange causes that added hazards can appear in time of process for safety of the ship. It concerns mainly on safety of ship stability. The crucial point in safety assessment is identification of all hazards the ship may be subjected. Necessary is identification of hazard, [...]
4
100%
Archives of Transport
PL W artykule zaproponowano nowe podejście do wyboru, ustalenia i prezentacji konturu bezpieczeństwa statku na elektronicznych mapach nawigacyjnych. Przedstawiona została także ogólna koncepcja zastosowania systemu automatycznego mierzenia i porządkowania odległości do wyznaczania konturu bezpieczeństw[...]
EN This paper proposes a new approach to the very important problem related to selection, setting and presentation of own ships safety contour in ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) in safety aspects. The safety contour is the boundary between navigable area (safe water) and non-nav[...]
5
80%
Annual of Navigation
2009 No. 15 77-91
EN The paper presents the accuracy of five analytical and one simulation methods used for dimensioning the safety waterways for maneuvering vessels. The accuracy of above methods has been estimated on the basis of results obtained from the real experiments. The analysis of accuracy enables to assess th[...]
6
80%
Annual of Navigation
2007 No. 12 15-22
EN The paper regards various design and operational problems associated with survivability of surface naval and merchant ships using an alternative probabilistic methodology. This methodology is based on application of the performance-oriented and risk-based approaches. The performance-based approach r[...]
7
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2008 Z. 21 145-153
PL W artykule opisano wpływ poprzecznego przesunięcia środka masy statku na jego stateczność dynamiczną. Poprzeczne przemieszczenie środka masy poza płaszczyznę symetrii statku występuje najczęściej w stanach awaryjnych na skutek przesunięcia ładunku lub niesymetrycznego zatopienia wnętrza kadłuba; jes[...]
EN This article describes the influence of the transverse shift of the center of gravity of the ship on its dynamical stability. Usually, the transverse shift of the center of gravity outside the plane of symmetry of the ship occurs in emergency situations, due to the shift of the cargo or asymmtrical [...]
8
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2009 Z. 23 48-61
PL W artykule przedstawiono analizę wyników badań cieczy poruszających się w niepełnych zbiornikach okrętowych, nakierowaną na określenie wpływu zmian okresu wymuszenia zewnętrznego na moment przechylający statek wskutek występowania zjawiska sloshingu. Zmienność okresu kołysania bocznego statku jest c[...]
EN The paper presents the analysis of results of the research into the sloshing phenomenon carried our with regard to the influence of liquid movement in partly filled tanks on the dynamic heeling moment. The investigation was focused on the alternations of the period of wave-induced ship.s rolling exc[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2011 nr 69 95-104
PL Kryteria stateczności opracowane przez Międzynarodową Organizacje Morską oraz towarzystwa klasyfikacyjne statków mają zapewnić ich bezpieczną eksploatację na morzu. Stanowią one podstawę oceny bezpieczeństwa statku. Jednakże ze względu na zmienny charakter środowiska morskiego kompleksowa ocena bezp[...]
EN The stability criteria assure the safety of ship operation at sea. The criteria prepared by IMO and the rules of the Classification Societies are the base for the estimation of the ship safety. However, because of the various conditions of sea environment, the complex estimation of the vessel safety[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2006 nr 55 50-59
PL Praca przedstawia system sterowania statkiem własnym na morzu, który ma zapewnić optymalne pokonywanie trasy przejścia pomiędzy portami, a gdy wystąpi sytuacja zagrożenia kolizyjnego - bezpieczne mijanie się statków. Ma także zapewniać sterowanie w wypadku pokonywania przez statek własny akwenów o o[...]
EN The paper presents the system of control of the own ship at sea, which has to assure optimal and safe the route of passage between harbors. In the case of collision situation the system determines safe crossing of ships. The system has to assure the control in case of defeating through own ship on s[...]
11
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2004 Z. 16 215-227
12
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Tereny portów oraz przylegające do nich przybrzeżne strefy są narażone na ataki terrorystyczne. Z tego względu wiele organizacji międzynarodowych podjęło prace legislacyjne, których celem jest podwyższenie poziomu bezpieczeństwa portów oraz cumujących w nich statków. W artykule zaprezentowane został[...]
EN New radio navigational equipment was introduced on the ships for improvement of marine transport safety. In the same time on land ship movement monitoring systems and data bases about ship and cargoes was built. In the article main systems supporting s arch and rescue action and new rescue transpond[...]
13
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Przedstawiono potrzebę zabezpieczania silników okrętowych przed ich przeciążaniami pędnikami aktywnymi. Wskazano kilka sytuacji pracy pędników w warunkach eksploatacji, w których przeciążenie może wystąpić. Dla większości z nich, nie ma możliwości technicznych przeciwdziałania temu zjawisku, bo ogra[...]
EN It was presented an emergency of marine engines protection against their overloading threat by azimuth and cycloidal thrusters. It was shown a few situations in thruster exploitation where the overloading may occur. For many of them there is no technical possibilities to prevent, because it restrict[...]
14
80%
Journal of KONBiN
2008 No. 2 (5) 25-38
PL Statek morski jest autonomicznym środkiem transportu przystosowanym do wykonywania określonych zadań. Według Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu SOLAS 1974 statki służące do wykonywania zadań transportowych dzielą się na statki pasażerskie i towarowe. W wymienionej Konwencji z[...]
EN A seagoing vessel is an autonomous means of transport adapted for performing definite tasks. According to the International Convention on Safety of Life at Sea SOLAS 1974 vessels for transport tasks are divided into passenger and cargo vessels. In the Convention mentioned there are a number of requi[...]
15
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
1998 Z. 6 86--107
16
70%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2007 Vol. 7, no 4 151-166
PL Przedstawione zostały przypadki zastosowania tzw. dwuetapowego podejścia do wyznaczania nieliniowych ruchów o dużej amplitudzie statku na fali. Przypadki obejmują wywracanie statku do góry dnem, parametryczne kołysania rezonansowe, oraz symulację tzw. kryterium pogodowego w dziedzinie czasu. Podany [...]
EN Some applications of the so-called two-stage approach to the determination of non-linear large amplitude motions of a ship in waves are presented. These include ship capsizing, parametric roll resonance and a time domain simulation or the so-called weather criterion. A brief description of the compu[...]
17
70%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Statek poruszający się na fali narażony jest na obciążenia wynikające ze zjawiska wdarcia sfalowanej wody na pokład. W Polskim Rejestrze Statków, w zakresie prac nad poprawą bezpieczeństwa małych jednostek, prowadzone są prace badawcze, mające na celu opisanie tego zjawiska. Praca ma stanowić uzupeł[...]
EN A ship moving in waves is exposed to various undesired phenomena. Among them is water trapped on deck that affects ship safety. This paper presents a numerical model, based on shallow water nowo describing water tlow on deck. Simplified methods have been applied to determine forces due to the water [...]
18
70%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Katedra Technicznego Zabezpieczenia Okrętów
2002 Nr 570(1) 5-177
PL Problemem podstawowym omawianym w pracy jest kontrola rozwoju pożaru w fazie przedrozgorzeniowej. Przez pojęcie kontroli rozumie się działania i środki techniczne zwiększające bezpieczeństwo pożarowe obiektów technicznych. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych cech pożarowych zastosowanych mate[...]
EN Basic problem talked over in the work is inspection of fire development in before- flash-over phase. Under notion of inspection one understands activities and technical means enlarging fire- safety of technical objects. One introduced rules of inspection of slowing down degree of thermal decomposit[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Stateczność statku w porcie postrzegana jest jako problem o mniejszym znaczeniu niż zagrożenia statecznościowe w morzu. Operacje ładunkowe w porcie uważa się za bezpieczne dla statku. Jednak jak można zauważyć na podstawie analizowanych wypadków, zdarzenia takie też mają miejsce i mogą być równie gr[...]
EN Vessel stability in a harbour is perceived as a less important problem than stability at sea. Cargo operations are regarded as safe to vessel stability. However, analyses show that stability accidents at harbour can be as dangerous to a vessel and a crew as open-sea accidents. An analysis of the rea[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2012 nr 30 (102) 126-131
PL W artykule przedstawiono uwagi o pracy maszyn sterowych statków w wysokich stanach morza sterowanych autopilotem. Zwrócono uwagę na niewystarczającą moc maszyn sterowych dla pracy z autopilotem w tych stanach i możliwość ich przeciążania, uszkodzenia i wprowadzenia zagrożenia dla statku. Omówiono st[...]
EN This paper presents observations and remarks on the work of ship's steering gear controlled by the autopilot in high seas. Attention is drawn to the insufficient power of steering gear operated by the autopilot in high waves and the consequent possibility of overloading and damage to the gear, creat[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last