Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo ruchu lotniczego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2008 z. 66 3-183
PL Rozprawa dotyczy problematyki wymiarowania, czyli liczbowej oceny bezpieczeństwa ruchu lotniczego. W części wstępnej przedstawiono definicje podstawowych pojęć z zakresu teorii bezpieczeństwa ruchu lotniczego, stanowiące założenia dla dalszych rozważań. Przedstawiono także obszerny przegląd stanu ba[...]
EN The paper deals with the issue of dimensioning, i.e. quantitative evaluation of air traffic safety. At the beginning, some basic definitions from the theory of air traffic safety are outlined and for the purpose of serving as assumptions for the analysis. Research in the field of air traffic safety [...]
2
100%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W niniejszym artykule przedstawione zostały pewne spostrzeżenia wynikające z prac nad zagadnieniem wymiarowania, czyli liczbowej oceny bezpieczeństwa ruchu w odniesieniu do hierarchicznego systemu zarządzania ruchem. Omówiono pojęcie bezpieczeństwa ruchu, przyczyny wypadków lotniczych oraz ocenę bez[...]
EN In this paper some observations from investigation of air traffic safety dimensioning are presented. They are related to hierarchical system of air traffic management. The notion of traffic safety is defined, also the causes of air traffic accidents and methods for traffic safety analysis for hierar[...]
3
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Międzynarodowe ramy prawne bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Konwencji chicagowskiej. Zadania ICAO w tej dziedzinie. Cele i funkcje Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). "Porozumienia cypryjskie". "Czarna lista" przewoźników lotniczych. Współpraca różnych organizacji międzynarodowyc[...]
EN The International legal framing of the air traffic safety in the Chicago Convention. The ICAO tasks in this field. The Targets and functions of the European Aerial Safety Agency (EASA). The "Cypras Agreements". "Black list" of carriers by air. Collaboration of different international organizations i[...]
4
88%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Międzynarodowe organizacje lotnicze nakładają na Polskę obowiązek określenia tzw. dopuszczalnego poziomu ryzyka dla wypadków w ruchu lotniczym. Wyznaczenie tej wielkości wymaga posiadania danych statystycznych o wypadkach. Te jednak w ostatnich latach nie występują, albo liczność próbki jest niewyst[...]
EN International aviation organizations require Poland to define the so-called acceptable level of safety for traffic accidents. To calculate this, one requires statistical data on accidents. These, however, in recent years do not occur, or the size of the sample is insufficient. In the paper a method [...]
5
75%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL System zarządzania ruchem lotniczym jest złożonym systemem hierarchicznym. Poziomy hierarchii można wydzielić w zależności od długości horyzontu czasowego podejmowanych decyzji oraz od wielkości obszaru analizy. Dla średniego horyzontu czasowego i dużego obszaru analizy powołano służby zarządzania p[...]
EN Air traffic management is a complex hierarchical system. Hierarchy levels can be defined according to decision making time horizon or to analysis area volume. For medium time horizon and wide analysis area, the air traffic flow management services were established. Their main task is to properly co-[...]
6
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2014 z. 103 67--75
PL Implementację nowych technologii w ruchu lotniczym poprzedza proces certyfikacji oparty o kompleksową analizę bezpieczeństwa. Wykorzystuje ona szereg metod, w tym m.in. analizę drzewa zdarzeń (ETA). Za jej pomocą dokonano oceny zagrożeń i ryzyka dla eksperymentalnych podejść LPV opartych na sygnale [...]
EN Implementation of new technologies in aviation are determined by certification process based on a comprehensive safety analysis. It uses a number of methods, including event tree analysis (ETA). Those method allow to assesses risks and threats for experimental LPV approaches based on GNSS signal at [...]
7
75%
Transport Problems
PL System zarządzania ruchem lotniczym jest złożonym systemem hierarchicznym. Poziomy hierarchii można wydzielić w zależności od długości horyzontu czasowego podejmowanych decyzji oraz od wielkości obszaru analizy. Dla średniego horyzontu czasowego i dużego obszaru analizy powołano służby zarządzania p[...]
EN Air traffic management is a complex hierarchical system. Hierarchy levels can be defined according to decision making time horizon or to analyze area volume. For medium time horizon and wide analysis area, the air traffic flow management services were established. Their main task is to properly co-o[...]
8
75%
Archives of Transport System Telematics
EN Aircraft operations performed in aerodrome traffic are characterized by special aerodynamic, navigational and operational conditions. According to statistical analysis of aircraft accidents and incidents, take-off and departure as well as approach and landing operations are particularly dangerous. O[...]
9
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2019 nr 6 362--365, CD
PL W treści referatu zawarto informacje o możliwościach zaburzeń pracy systemów radiolokacyjnych nadzoru ruchu lotniczego zapewniających bezpieczeństwo lotów. Zdefiniowano przypadki szkodliwego wpływu zabudowy na pracę blisko położonych urządzeń nadzoru ruchu lotniczego. Określono sposób analizy takich[...]
EN This paper contains information on the possibilities of disturbances in the operation of radiolocalisation systems of air traffic surveillance ensuring flights safety. The cases of harmful impact of buildings on the operation of close located air traffic control devices have been defined. The way of[...]
10
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 213-224
PL W artykule przedstawiono zagadnienie bezpieczeństwa w zarobkowym transporcie lotniczym pasażerów. Opisano definicję bezpieczeństwa oraz czynniki, które determinują poczucie bezpieczeństwa wśród pasażerów. W dalszej części poruszono problem wypadkowości w transporcie lotniczym oraz określono najczęst[...]
EN The concept of security in the commercial air passenger transport is presented in the article. At the beginning the authors define the mentioned concept and enumerate the factors which determine the sense of security among passengers. Then the problem of accidents in the air transport and their most[...]
11
63%
Journal of KONBiN
2008 No. 4 (7) 95-112
PL W narastającym ruchu lotniczym zachowanie bezpieczeństwa tego ruchu wymaga istotnego wsparcia ze strony nowych technologii. Dynamika wzrostu ruchu lotniczego w Europie będzie narastać, z uwagi na konieczność wprowadzenia do przestrzeni powietrznej bezpilotowych statków powietrznych (BSP). Efektywne [...]
EN Security of increasing intensity of air traffic requires significant technological support. In Europe, the dynamics of this phenomenon will be additionally stimulated by implementation of unmanned aerial vehicles (UAVs) into the air traffic. For effective operation of aircraft fleet it is necessary [...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2014 z. 83 251--260
PL Port lotniczy stanowi złożony system antropotechniczny (składa się z wielu elementów powiązanych licznymi relacjami wewnętrznymi), w którym silnie jest zaznaczona rola czynnika ludzkiego. Jednym ze szczegółowych zadań realizowanych przez zarządzającego portem lotniczym (ZPL) jest skonfigurowanie sys[...]
EN An airport is a complex human-factors engineering system; it is composed of many elements interconnected with numerous internal relations with a strongly pronounced role of the human factor. One of specific tasks carried out by the airport managing entity (AME) is to configure the airport protection[...]
13
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 376--380, CD
PL Niniejszy referat dotyczy oceny zagrożeń terrorystycznych skierowanych przeciwko międzynarodowym portom lotniczym. W szczególności skupia się na współczesnych sposobach działania organizacji terrorystycznych. W ramach referatu określono współczesne, istotne ryzyko, związane z zagrożeniami terrorysty[...]
EN The paper refers to aviation threat assessment in light of current dimension of terror against international airports, in particular taking into consideration current threats and modus operandi of terrorist’s organizations. Within this document highlighted current significant risk for airport enviro[...]
14
63%
Journal of KONES
EN Poland – according to ICAO requirements, is obliged to conduct analyses of the coefficients adopted to assess the level of safety in civil aviation. They are carried out on the basis of the data contained in the ECCAIRS database. The authors have processed the data contained in this database by anal[...]
15
63%
Archives of Transport System Telematics
EN Drones started to be very popular and visible in the last two decades. Those more and more sophisticated, cheaper in production and exploitation technologically advances air and land based platforms are entering new domains of people’s life very progressively. At the present it is not so easy to ful[...]
16
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2014 z. 103 125--135
PL W artykule zaprezentowano metodę BowTie oraz technikę Goal Structured Notation - GSN, jako przydatne narzędzia do wykorzystania w procesie przeprowadzania analiz bezpieczeństwa. Pokazano możliwości ich wykorzystania i zastosowania w praktyce oraz ograniczenia na przykładzie analizy zdarzenia wtargni[...]
EN BowTie method and Goal Structured Notation – GSN have been presented in this paper as a useful tools for air traffic safety analysis. Runway incursion and P-RNAV procedure implementation in TMA Warszawa have been also presented as an examples of practical implementation of BowTie and GSN.
17
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 96 401--411
PL W pracy przedstawiono metodę oceny stanu załogi statku powietrznego (sp) w kontekście bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Zdefiniowano pojęcie stanu załogi, wskazano na kluczową rolę czynnika ludzkiego, w tym załogi sp, w bezpiecznej realizacji zadań transportowych oraz przedstawiono czynniki kształtuj[...]
EN The paper presents a method of flight crew status estimation in the context of air traffic safety. The term of flight crew status was defined. The key role of human factor (as flight crew) is stressed and the factors forming this state are introduced. The research problem is formulated by means of m[...]
18
63%
Archives of Transport
EN The article discusses the issue of air traffic safety in the context of aircraft combat readiness. Implemented methodological approaches to ensure security of civil and military aviation depend on the achieved level of safety The article points out selected aspects of data analysis in the field of f[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 94 27--35
EN International air law imposes an obligation on the part of transport operators to operationalize risk management, and hence develop records of hazards and estimate the level of risk in the respective organization. Air transport is a complex system combining advanced technical systems, operators and [...]
20
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 94 99--110
EN The dynamic development of the air transport market has led to a significant increase in air traffic in a highly fragmented and relatively small European airspace. This situation could, in the near future, render the currently functioning European air traffic management (ATM) system obsolete and inc[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last