Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 674
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo ruchu drogowego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1998 Z. 64 51-56
PL Przedstawiono propozycje dotyczące ujednolocenia nazewnictwa oraz aparatupojęciowego stosowanegow dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nazewnictwo to winno nawiązywać do pojęć używanych w teorii niezawodności i teorii bezpieczeństwa systemów. Zaproponowano również ujednolicenie metod analizy i[...]
EN The proposals concerning the unification of nomenclature and conceptual apparatus applyed the field of road safety have been presented. The proposals refer to the notions used in the theory of reliability and safety of systems. The unification of methods of analyssis and presentation of data concern[...]
2
63%
Logistyka
PL Praca przedstawia charakterystykę populacji kierowców indywidualnych, którzy byli uczestnikami szkoleń z doskonalenia techniki jazdy w jednym z zarejestrowanych w Polsce ośrodków. W pracy przedstawiono aktualny stan polskiego prawa dotyczącego kwalifikacji osób posiadających prawo jazdy. Szkolenia d[...]
EN Introduced was the actual state of the Polish law regarding skills improvement of the drivers having a driving license. The author comparises the structure of a group of drivers increasing their car driving skills with statistics describing the structure of traffic accidents which took place in the [...]
3
63%
Logistyka
PL Położenie województwa zachodniopomorskiego nad Bałtykiem przy zachodniej granicy kraju, w znacznym oddaleniu od centrum kraju, determinuje podstawowe funkcje jego rozwoju jak gospodarka morska i turystyka. Stan techniczny dróg w regionie jest niezadowalający, poza pasem przygranicznym zły. Odnosi si[...]
EN Zachodniopomorskie location on the Baltic coast at the western border, a significant distance from the center of the country determines the basic features of its development as maritime affairs and tourism. Technical condition of roads in the region is not satisfactory, outside the strip border bad.[...]
4
63%
Logistyka
PL Proces starzenia się ludności w Europie następuje w bardzo szybkim tempie. Szacuje się, że w ciągu trzydziestu najbliższych lat populacja ludzi starszych w krajach uprzemysłowionych wzrośnie od 20-30% do 65%. Wzrośnie także udział tych osób w ruchu drogowym jako pieszych , pasażerów i kierowców. Obe[...]
EN The ageing process of European society is progressing very quickly. It is estimated that within the next thirty years the population of elderly people in developed countries will rise by 20-30% and even up to 65%. Also the participation of these people in road traffic as pedestrians, passengers and [...]
5
63%
Logistyka
PL W pracy rozpatrzono modele ekonometryczne wybranych wskaźników dotyczących wyników egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B w WORD w Szczecinie w latach 2005-2008. Modele zostały opracowane z użyciem trendu liniowego i trendów nieliniowych zgodnie z kryterium minimalnej wartości współczynnika[...]
EN In this paper we examined econometric models of selected indexes related to the results of a national B category driving licence test in Voivodship Road Traffic Centre (VRTC) in Szczecin in years 2005-2008. The models were developed using a linear trend and nonlinear trends in accordance with the cr[...]
6
63%
Archiwum Motoryzacji
2002 Nr 1 35-50
PL W pracy przedstawiono zintegrowany program do symulacji ruchu i zderzeń pojazdów samochodowych na przykładzie programu PC-CRASH. Programy takie stanowią ważny instrument biegłych sądowych, wykorzystywany w rekonstrukcji wypadków drogowych. Przedstawiono podstawy modelowania pojazdów i zderzeń wykorz[...]
EN Paper presents integrated programs for dynamic of movement and collisions simulation, using as example the PC-CRASH program. Such a program constitutes an important tool, for an expert, in reconstruction of road accidents. The elements of modelling vehicles and collisions, used in program, and its u[...]
7
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Policja zachodniopomorska wspólnie ze Stowarzyszeniem Psychologów w Polsce, Telewizją Polską Oddział w Szczecinie w okresie turystycznym roku ubiegłego przeprowadziła pilotażowy program pod nazwą "Mad-Max - wściekły kierowca" na głównych szlakach komunikacyjnych. Celem programu było zwrócenie uwagi [...]
EN West-Pomeranian police together with the Association of Psychologists in Poland, Polish Television Branch in Szczecin run project called "MAD-MAX - furious driver" along main roads in holidays last year. The aim of the project was to draw the attention on the problem of negative behaviour among driv[...]
8
63%
Drogownictwo
2004 nr 2 39-44
PL Poprawa stanu bezpieczeństwa w projektowaniu dróg wymaga: nowelizacji przepisów dotyczących projektowania, zmian w systemie opracowywania i zatwierdzania dokumentacji technicznej, stałych szkoleń kadry projektantów.
9
63%
Drogownictwo
2003 nr 10 336-342
PL Jest to część 2 artykułu dotyczącego urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (część 1 była drukowana w nr 9/2003 „Drogownictwa”).
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1998 Z. 64 81-91
PL Zaprojektowanie konstrukcji pojazdu w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko związane z jego użytkowaniem na drodze zarówno w odniesieniu do osób w pojazdach jak te: do pozostałych uczestników ruchu są obecnie na tyle trudne, pracochłonne i kosztowne. ze wymagają skoordynowanej współpracy międzynaro[...]
EN The problems ofvehicle design development as to minimise the risk connected to its use on rond for human beings taking part m trajJic arę so difficult and costly that it need harmonised international co-operation. The lec/ure describes the grnesis, tlie tenns of reforence and progress madę up to dat[...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Jazda w mieście należy do najtrudniejszych i wymagających największej koncentracji uwagi i umiejętności od kierowcy. Ogromne natężenie ruchu, duża liczba skrzyżowań, tłumy pieszych a także sznury pojazdów, a do tego jeszcze światła regulujące ruchem, czy pasy ciągłe i przerywane oraz strzałki na dro[...]
12
51%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę problemu bezpieczeństwa w polskim transporcie drogowym. Szczegółowej analizie poddano ilość wypadków drogowych, ich skutki oraz dynamikę zmian. Artykuł zawiera też prezentację przyczyn wypadków drogowych, ich skutków społeczno – gospodarczych oraz prog[...]
EN The issue of safety in polish road transport – the analysis of range, structure and dynamics of changes and causes and effects of road accidents in Poland. This article shall include the general characteristics of the issue of safety in Polish road transport. The number of road accidents, their typo[...]
13
51%
Logistyka
PL Według statystyk każdego dnia w wypadkach drogowych ginie 11 osób, 134 są ranne. W roku 2011 doszło w Polsce do ponad 39 000 wypadków drogowych, co oznacza nieznaczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Pomimo faktu, iż od 2010 roku obserwuje się zmniejszenie liczby wypadków drogowych w stosunku[...]
EN According to statistics, every day in road accidents 11 people are killed, 134 are injured. In 2011 in Poland there were more than 39 000 road accidents, which represents an increase according to the previous year. Despite the fact that since 2010 one observes a reduction in the number of road accid[...]
14
51%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 1 27--34
PL W artykule opisano założenia, jakie dla państw członkowskich opracowała Organizacja Narodów Zjednoczonych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011–2020, w tzw. Dekadzie BRD. W dokumencie ONZ pt. "Plan Globalny" wskazano na 5 filarów programów bezpieczeństwa ruchu, dotyczących: zarządza[...]
EN Premises concerning road traffic safety 2011-2020 (so called Road Traffic Safety Decade) prepared for member states by the United Nations are described in the article. In the UN document entitled: "Global plan" 5 pillars of programs of road traffic safety have been indicated: management of road traf[...]
15
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Szybki rozwój technologiczny w zakresie produkcji autobusów dał o sobie znać w postaci dużej liczby typów ultranowoczesnych pojazdów. Ta nowoczesność niesie za sobą problem odpowiedniego przygotowania kierowców i personelu obsługującego. Jednym z najważniejszych celówszkolenia kierowców jest bezpiec[...]
16
51%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2011 Nr 1 48-49
PL Działania Szwedów na rzecz bezpiecznych dróg były bardzo udane od 1967 roku, wraz ze zmianą na ruch prawostronny, aż do początku roku 1980, kiedy to Szwecja stała się najbezpieczniejszym krajem na świecie z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach.
EN Measures undertaken by the Swedes to ensure safety at roads have beenvery successful since 1967, with a change in the right-hand traffic, until the beginning of 1980, when Sweden becomes the safest country in the world in terms of road safety.
17
51%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 11 45--47
PL Na posiedzeniu 8 stycznia 2013 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawiła projekt Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 i zadecydowała o przekazaniu go do konsultacji społecznych. Po konsultacjach społecznych i rozważeniu wszystkich nadesłanych opinii powstani[...]
EN At the meeting of 8 January, 2013, the National Council for Road Traffic Safety presented a draft of the National Programme for Road Traffic Safety 2013-2020 and decided to subject it for public opinion. After considering all obtained opinions the final version of the Programme will be developed.
18
51%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2013 Nr 4 18--22
PL Jakość infrastruktury drogowej oraz transportu publicznego jest jednym z głównych wyznaczników komfortu życia w miastach. Komfort ten również należy postrzegać przez pryzmat bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury drogowej, funkcjonujących w przestrzeni publicznej. Zgodnie z regulacjami Unii Euro[...]
EN The quality of road infrastructure and of public transport is one of the main indicators of the comfort of living in cities. It should be also perceived in view of the safety of road infrastructure users functioning in a public space. According to EU regulations, an important role in this area shoul[...]
19
51%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Poziom świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego pozostawia wiele do życzenia. Zwracamy uwagę czytelników na kilka istotnych aspektów praktycznych, prawnych i technicznych tego zagadnienia.
EN The paper describes technical and legal aspects of road accidents. The author explains also how to act when participating the accident.
20
51%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 10 36-39
PL Opis odcinków badawczych(progi zwalniające i akustyczne, fotoradary, małe ronda, ograniczenie prędkości) i metod pomiarowych. Wyniki badań i ich analiza.
EN Description of survey section (speed and acoustic bumps, photoradars, small traffic circles, speed limits) and measurements methods. Survey results and analysis.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last