Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo publiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2003 Nr 11 460-460
2
80%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 1(82) 80-90
EN The article deals with contemporary perception of crime as one of the main determinants affecting public security. The article includes Municipal Police Board’s statistical data and the author’s own research results relating to the problem of crime in part of the Mazovian Province (within the territ[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 3 192-204
PL Niniejszy artykuł nie oferuje kompleksowego rozwiązania problemu oceny procesu zarządzania kryzysowego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, ani nie prezentuje całościowej metodyki postępowania w tym względzie, a jest jedynie próbą wywołania dyskusji, w jaki sposób podchodzić do probl[...]
EN Neither does this paper offer a complex solution to the problem of assessing the crisis management process in the context of ensuring public safety, nor does it present the holistic procedure in this regard. It is only a contribution to the discussion on how to evaluate the crisis management process[...]
4
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 484-494
PL W artykule przedstawiono założenia i wstępne wnioski z projektu realizowanego w PIAP, obejmującego badania nad wpływem robotów mobilnych na zbiorowe zachowanie ludzi, skupiającego się w szczególności na identyfikacji oraz interpretacji czynników mogących napędzać lub hamować powszechne zastosowanie [...]
EN This paper presents the objectives of the project, as currently executed in the Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, which is focused on examining the influence of the mobile robots on the collective behaviour of people. The main objective of the project is to identify[...]
5
80%
Management
PL Artykuł przedstawia pojęcie i zakres bezpieczeństwa i porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem policji jako podmiotu odpowiedzialnego za ich zabezpieczenie. Zbadano wskaźnik liczebności policjantów w Polsce i Unii Europejskiej na 1000 mieszkańców oraz wpływ tego wskaźnika w Polsce na pozio[...]
EN The article shows the notion of public safety and the range of security and public order with the particular role of the police as a service responsible for providing it. The police officers rate per 1000 inhabitants in Poland and the European Union and its influence on the crime rate in Poland were[...]
6
80%
Napędy i Sterowanie
EN Security is value, which become more and more desirable while we must note dramatically increasing quantity and weight of numerous dangers related to particular persons, to different populations and to almost everybody and everywhere. Therefore we can observe up-to-date fast and massive increase of [...]
7
80%
Nowoczesne Hale
2015 Nr 1 10--11
PL Prawidłowe administrowanie obiektami budowlanymi ma istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia ustalonego ładu przestrzennego w danym rejonie, ale także bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wyznaczenie powszechnie obowiązujących standardów w tym zakresie, poprzez ustanowienie odpowiednich regul[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2014 Nr 4 15--25
PL W badaniach podjęto próbę rozstrzygnięcia kwestii, czy w okresie dwunastoletnim w populacji policjantów zwiększyła się czy też zmniejszyła proporcjonalnie grupa tych, którzy są skłonni do udzielania pomocy innym, bez względu na rodzaj zagrożenia oraz czy deklarowane przez nich działania mają znamion[...]
EN The study attempted to determine whether in the twelve-year period the proportion of those who are willing to help others, regardless of the nature of threat, has increased or decreased in the population of police officers. Another issue was whether actions they declare appear to be efficient and ca[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 42 41-48
PL W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego, dotyczącego porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeprowadzonego na terenie gminy Zabrze. Szczególny nacisk położono na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz ich oczekiwania odnośnie do poprawy ładu publicznego. Podano również możliwoś[...]
EN The article presents results of the survey relevant to public safety and order, whicli has been done in Zabrze community. Particular accent was put on safety sense among residents and on their expectations with respect to public order improvement. The possibilities of using the received results to p[...]
10
70%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2011 Nr 41 153--165
PL Tematyka niniejszego artykułu dotyczy sprawności oraz jakości w zarządzaniu organizacjami publicznymi – szczególnie funkcjonującymi na rzecz bezpieczeństwa obywateli.
EN The article contains definitions of the efficiency and the quality of the management in the public sector. The article shows the quality and the efficiency − the degree of the realization of needs of citizens. In the public sector an important service is the assurance of the citizens safety.
11
70%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W transporcie kolejowy jako rozległym systemie problem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego wydaje się szczególnie ważny. W artykule dokonano identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa publicznego w transporcie kolejowym. Przestawiono koncepcję systemu monitorowania i nadzoru obiektów kolejowych w duży[...]
EN The issue of public safety in rail transport seems to be particularly important considering the size of the system. This paper identifies threats to public safety in rail transport. A concept of a system for monitoring and controlling railroad facilities at a large railway junction has been discusse[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 2(83) 133-145
EN The article analyses legal norms regulating the supervision over courts’ of general jurisdiction administrative activities from the point of view of the role it plays in the public security system. In legal studies, security is closely connected with the state and its citizen. It is defined as a sta[...]
13
61%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2010 Nr 4 21-24
PL W artykule przedstawiono hipotezę, że akredytacja i system oceny zgodności są narzędziami mającymi istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa publicznego. Przedstawiono zaangażowanie akredytowanych jednostek oceniających zgodność w sześciu obszarach bezpieczeństwa. W artykule opisano system oparty na ur[...]
EN In the article there are presented hypothesis proving that accreditation and conformity assessment system are the tools having essential influence on the level of public security. Activity of the accredited conformity assessment bodies are shown in six fields of security. In the article there is als[...]
14
61%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2018 nr 2 27--33
15
61%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2014 nr 5 420--432
PL Wstępna ocena wpływu potencjalnej budowy kaskady stopni piętrzących na dolnej Wiśle na warunki przepływu. Numeryczny model hydrauliczny rzeki z uwzględnieniem koncepcji kaskadyzacji dolnej Wisły (KDW). Przedstawienie i interpretacja wstępnych wyników obliczeń hydraulicznych w aspekcie wpływu KDW na [...]
EN A preliminary assessment of the impact of the potential construction of dams on the flow conditions in the Vistula river. The numerical model of the river including the concept of the lower Vistula cascade (LVC). The preliminary results and interpretation of hydraulic calculations with regard to the[...]
16
61%
Reports on Geodesy
2006 z. 2/77 179-185
EN In the project a system was developed, that visualizes real time GPS navigation data over the public security system. Vehicles equipped with GPS/GSM unit can connect to the city security system (tel. 112) via Internet and multiple viewer users can track their motion in real-time. A client-server sy[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 87 181--191
PL W artykule przedstawiono wyniki badań opinii publicznej na tematy poczucia bezpieczeństwa w mieście Świętochłowice i środków prewencyjnych, stosowanych w przestrzeni miejskiej. Badania przeprowadzono, gdy miasto nie miało jeszcze systemu kamer w obrębie centrum. Badania pokazały również akceptacj[...]
EN The article presents the results of public opinion on the security in the Świętochłowice City and preventive measures applied in urban space. The study was conducted when the city still did not have a camera system within the city center. The study also showed the respondents’ approval for a use [...]
18
61%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2013 Nr 46 (2) 125--152
PL Autorzy podjęli się próby określenia obszarów bezpieczeństwa państwa oraz ustalenia ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Punktem wyjścia była analiza wszystkich formalnych i nieformalnych źródeł władzy w Polsce. Wzięto pod uwagę wszystkie aspekty funkcjonowania państwa w zak[...]
EN The paper determinates the safety areas. It has been made on the basis of Polish authority sources analysis results. The starting point was the Polish Constitution owing to the most importance among all the Acts of law. The Montesquieu’s authority division seemed to be insufficient, taking preset l[...]
19
61%
Studia Bezpieczeństwa Narodowego
2011 R. 1, Nr 1 295--303
PL Sprowadzanie działań wojennych do wybranych przedsięwzięć noszących znamiona precyzyjnych „cięć skalpelem” powoduje nie tylko selektywne wykorzystanie technologii do walki zbrojnej, ale także podejmowanie tych działań spośród form walki zbrojnej, które są w stanie sprostać wyzwaniom chwili. Czyli by[...]
EN Limiting warfare to selected activities comparable to accurate “scalpel cuts” will not only result in selective use of technology during the armed hostilities but also in undertaking armed hostilities that meet the challenges of certain circumstances. The armed hostilities effective under given circ[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2011 Nr 3 389-396
PL Od kilku lat obserwujemy ciągły rozwój zainteresowania władz publicznych sferą zarządzania kryzysowego. Efektywnie działający system zarządzania w sytuacjach kryzysowych to nie tylko wyspecjalizowane służby ratunkowe, lecz także sprawnie funkcjonujący system przyjmowania zgłoszeń alarmowych. W tym c[...]
EN For several years one has observed a growing interest of the public administration in the sphere of crisis management. An effectively functioning system of crisis management is not just a specialized rescue service, but also a well-functioning system for receiving alerts. For this purpose, emergency[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last