Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 821
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 6 30-33
PL W procesie produkcji konstrukcji spawanych z blach grubych, ukosowanie krawędzi elementów przeznaczonych do łączenia jest jedną z podstawowych operacji technologicznych. Jakość jej wykonania w istotny sposób wpływa na jakość spoin, a co za tym idzie na tak ważne parametry wyrobu finalnego, jak wytrz[...]
EN Beveling element edges is a most important technological operation in manufacturing steel constructions, welded with thick sheets. The quality of this process determines the quality of the welds and, in consequence, such important parameters of the final product as strength as durability. Traditiona[...]
2
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2006 nr 4(15) 33-34
PL Na tie wielu tragicznych wypadków i katastrof, jakie zdarzyły się w naszym kraju w ostatnim czasie, a wynikających gtównie z braku znajomości przepisów i ich przestrzegania, a także z właściwego nadzoru i złej organizacji pracy, przedstawiam informacje o warunkach bezpieczeństwa pracy na jednej z wi[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Zgodnie z kodeksem pracy, dyrektywą ramową 89/391 oraz ustawą z dnia 27 czerwca o służbie medycyny pracy pracownicy powinni być informowani o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami oraz możliwościach wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących ich następstwem. Za jeden z [...]
EN In accordance with the Labour Code, Framework Directive 89/391/EWG and the Decree on Occupational Medicine Services, employees should be informed of occupational risk and principles of protection from hazards and possibilities of occurrence of unfavorable health effects being their consequence. Part[...]
4
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2006 nr 3(14) 42-42
PL Do dnia 1 stycznia 2006 roku każdy pracodawca miat obowiązek przystosowania eksploatowanych maszyn i urządzeń technicznych do minimalnych wymagań bezpieczeństwa przyjętych w Unii Europejskiej.
5
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 4(7) 44-45
PL „Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane"- pierwsza zasada Murphy'ego.
6
100%
Drogownictwo
2003 nr 8 251-252
PL Przepisy regulujące bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w wykonawstwie budowlanym zostały wydane przez Ministra Infrastruktury 27 sierpnia 2002 roku (Dz U nr 151, poz. 1256).
7
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 379-389
PL Miary syntetyczne wyznaczone poprzez zastosowanie metod statystyki wielowymiarowej umożliwiają zastąpienie całego zbioru cech opisujących sprawność (ocen cząstkowych) obiektu jedną zmienną będąca wielkości zagregowaną (syntetyczną). Zastosowani takiego rozwiązania umożliwia dokonanie ocen jednokryte[...]
EN The synthetic measures, which were determined by multidimensional statistical methods enable, the replacement of the whole collection of features that describe object's efficiency (partial marks) for one aggregated variable (synthetic). Application of such solution enables to accomplish single-crite[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1999 z. 244 79-84
PL Wypadki przy pracy oprócz cierpień fizycznych i moralnych poszkodowanych - które są niewymierne finansowo - oraz strat społecznych pociągają za sobą również skutki ekonomiczne. W artykule podjęto próbę oszacowania tych skutków na przykładzie jednej z kopalni węgla kamiennego. Skutki ekonomiczne wypa[...]
EN In the article the author made use modified and adopted by himself to today's conditions method to calculate economic results of accidents presented by J. Wanat and U. Markefka. The method the author has proposed consist in calculating these results regarded to mean, one month's salary.
9
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 10 3-6
10
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1999 nr 7-8 50-52
PL Artykuł na tle aktualnej sytuacji górnictwa węglowego i poziomu bezpieczeństwa w transporcie liniowym prowadzonym w podziemnych zakładach górniczych, przedstawia rozwiązanie konstrukcyjne zmodernizowanego kołowrotu EKO-D30/M z samoczynnie wyzwalającym się układem hamulcowym w przypadku zaniku energi[...]
EN Taking into condensation the current situation in the coal mining and present level of safety in rope handling in underground mining operations, the paper presents a design of the modernised windlass type EKO-D30/M with a brake system self-releasing when a driving power decay occurs, that satissfies[...]
11
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 4 13-19
PL W artykule przedstawiono współpracę obudowy kotwiowej z górotworem w kopalniach rud miedzi w warunkach zagrożenia tąpaniami. Wieloletnie prace badawcze, prowadzone arówno w kopalniach LGOM, jak i w warunkach laboratoryjnych, przyczyniły się do poprawy stateczności wyrobisk i zwiększenia bezpieczeńs[...]
EN In the article presented is the roof-bolt-support/strata performance in the copper mines in the conditions of rock burst hazard. The research work, conducted for many years in the LGOM mines and also in laboratory conditions, have contributed to improvement in stability of the mine workings and safe[...]
12
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Eksploatowanie urządzeń elektrycznych stwarza specyficzne, nie spotykane przy użytkowaniu innego rodzaju urządzeń, zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Są one związane z patofizjologicznym oddziaływaniem prądu elektrycznego na organizm ludzki. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym zależy od[...]
13
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2003 nr 1 25-27
14
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2003 nr 4 27-29
PL Opisane w drugiej części artykułu ("Gospodarka Materiałówa i Logistyka" nr 3/2003) zagrożenia bezpieczeństwa pracy przy składowaniu w regałach magazynowych wysokich obsługiwanych wózkami podnośnikowymi uniwersalnymi w znacznym stopniu różnią się od zagrożeń bezpieczeństwa przy składowaniu w regałach[...]
15
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2003 nr 3 29-31
16
100%
Przegląd Górniczy
PL W zakładach górniczych od połowy lat dziewięćdziesiątych wdraża się System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy (SZBP). Jego celem jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy, zależnego głównie od każdego z pracowników w zakresie jego odpowiedzialności i kompetencji. Autorzy zakładają, że Sy[...]
EN From the middle of the nineties the Work Safety Management System (SZBP) has been under introduction into mines. Its purpose is to maintain high level of work safety depending mostly on each worker within the range of his responsibility and competence. The Work Safety Management System is under perm[...]
17
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań mających na celu określenie aktualnego stanu podstawowych elementów kultury bezpieczeństwa pracy załogi kopalni "Halemba". Stwierdzono potrzebę zastosowania jakościowo nowych elementów działań prewencyjnych dla osiągnięcia dalszego postępu w ksz[...]
EN Results of research aimed to determine the present state of the basic elements of work safety culture of the "Halemba" mine staff are presented. The need of qualitatively new elements application of preventive activities to achieve further progress in formation of safety state in the mines.
18
100%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono przegląd dostępnych źródeł informacji o bezpiecznych metodach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa węgla kamiennego. Opisywane rozwiązania zobrazowano przykładami rozwiązań opracowanych w Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii ITG KOMAG. Omówiono sposoby przeka[...]
EN Available sources of information about safe work methods are reviewed, with a special attention paid to the hard coal mining industry. Described solutions are explained on the example of projects completed at the Laboratory of Modelling Methods and Ergonomics at the KOMAG Institute of Mining Technol[...]
19
80%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2005 nr 4(11) 47-49
PL Trzeci artykuł z cyklu bezpieczeństwa i higieny pracy poświęcony jest warunkom szczegółowym, jakie muszą spełniać maszyny i urządzenia wykorzystywane przy procesach spajania.
20
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Praca w warunkach mikroklimatu gorącego może spowodować udar cieplny, wyczerpanie cieplne, kurcze cieplne mięśni, omdlenie cieplne i zmiany na skórze. W wyrobiskach górnictwa skalnego przy występowaniu wysokich temperatur powietrza i towarzyszącym im dużym kumulacjom ciepła w masywie skalnym, powodu[...]
EN Work in hot microclimate conditions can result in heat-stroke, thermal muscle cramps, thermal swoom and skin changes. In headings of rock mining with high air temperature and with large heat accumulatins accompanying them in rock massif - effecting heat radiation during a work shift - there may oc[...]
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last