Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 101
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo pracy w górnictwie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Górnicze
PL Aktualnie stosowane multimedialne materiały szkoleniowe realizowane na potrzeby kopalń przygotowywane są w oparciu o konkretne zdarzenia, jakie miały miejsce w rzeczywistości. Zdaniem autorów opracowywane materiały nie są w dostatecznym stopniu wykorzystywane. W artykule przedstawiono nową koncepcję[...]
EN Multimedia training materials realized for mines that are currently in use have been prepared basing on specific events that happed in reality. According to the authors those materials are not fully used. In the paper a new concept of interactive creation of training materials that would be used in [...]
2
100%
Górnictwo i Geologia
PL W artykule ukazano zadania i zakres prac organów nadzoru górniczego w Polsce. Przedstawiono stan wypadkowości w górnictwie podziemnym, odkrywkowym i otworowym, kształtowanie się podstawowych zagrożeń w polskim górnictwie oraz główne przyczyny wypadków śmiertelnych i ciężkich oraz niebezpiecznych zda[...]
EN The article deals with tasks and competencies of in Poland. The most prominent topics are: industrial accidents statistics divided into underground, opencast ore and borehole mining; presentation of basie hazards, main causes of dangerous oceurrences in Pohsh mining industry, including deaths and se[...]
3
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 5 36-37
PL Ciężka praca fizyczna związana jest z większym obciążeniem kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, a także często z utrzymaniem przymusowej, nieprawidłowej postawy ciała. Dlatego istotne jest wykształcenie odpowiedniego gorsetu mięśniowego stabilizującego kręgi, co umożliwia przenoszenie ciężaru c[...]
EN A hard manual work is connected with an increased load to the backbone in the lumbar-sacral section and also with keeping a compulsory, incorrect position of the body. It is, therefore, essential to form an appropriate muscle corset stabilizing the vertebras which makes it possible to sustain the we[...]
4
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1999 nr 10 19-22
PL Artykuł dyskusyjny dotyczący obowiązujących kryteriów zaliczania pokładów do odpowiednich kategorii zagrożenia metanowego. Autorzy proponują w ramach nowelizacji przepisów w sprawie określania kryteriów oceny zagrożeń naturlanych oraz trybu zaliczania złóż kopalin, ich części lub wyrobisk górniczych[...]
EN This is a discussion article pertaining to the prevailing criteria of classifying the seams in appropriate categories of methane hazard. Under the framework of revision of the regulations on determining the criteria of assessment of natural hazards and the procedure of classifying mineral deposits -[...]
5
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1999 nr 10 4-8
PL Publikacja stanowi skrót referatu, dotyczącego zagrożenia pyłowego w polskim górnictwie węgla kamiennego, przedstawionego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego na V Spotkaniu Szefów Europejskich Urzędów Górniczych. Konferencja odbyła się w Chester (Wielka Brytania) w dniach 6-9 września br. pod h[...]
EN The publication constitutes an abridgement of a paper, dealing with dust hazard in the Polish coal mining, that was presented by the President of the State Mining Authority at the 5th Meeting of Leaders of European Mine Supervisions. The debats took place at Chester (Great Britain) September 6-9, 19[...]
6
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1999 nr 9 15-20
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w środowisku kierowników akcji ratowniczych na dole. Pokazują one, po pierwsze, te elementy sytuacji kierowania akcją ratowniczą, które w ocenie osób ją prowadzących stanowiły czynniki zagrażające (stresory), i po drugie, podejmowane strategie [...]
EN Presented in the article are the results of investigations conducted underground among mine rescue operation managers. They indicate, firstly, those elements of mine rescue operation management which, in the opinion of the persons conducting them, constituted the hazard factors (the stressors), and,[...]
7
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 8 13-18
PL Omówiono zalety i wady stosowania wentylacji odrębnej ssącej i tłoczącej w przypadku prowadzenia wyrobiska wzdłuż starych zrobów oraz przy przebiciach do nich, a także wpływ depresji cieplnej na warunki bezpieczeństwa załóg pracujących przy drążeniu pochylni i upadowych. Pracę zakończono wnioskami.
EN Discussed are advantages and disadvantages of applied separate ventilation systems - the suction-type and forcing one in case of driving the working along the gob areas, with breakthrough enteries made - as well as the influence the heat depression has on the conditions of work safety of personnel w[...]
8
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 8 30-31
PL Autor stara się przedstawić wartościową, jego zdaniem ofertę zastosowania wiedzy psychologicznej w tworzeniu warunków poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych. Wskazuje jednocześnie na możliwe usytuowanie psychologa w zespołach pracujących nad poprawą warunków pracy oraz na przydatn[...]
EN Against the background of some of the aspects of social reality and the role of mining authorities (Inspectorates of Mines) the author attempts to present a valuable, in his opinion, offer of applying psychological knowledge in creating work safety improvement conditions in mining operation units. A[...]
9
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 9 30-36
PL W artykule przedstawiono surowce, materiały i technologie używane współcześnie do produkcji środków ochrony indywidualnej. Informacje zamieszczone w publikacji stanowią podsumowanie obserwacji i informacji uzyskanych od wystawców na Międzynarodowych Targach Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy A+A'97 (Arb[...]
EN In the article there are presented raw materials, materials and technological processes applied in production of personal work protection means. The information contained in the publication constitute a summary of the observations and information of the exhibitors of Work Safety and Health Protecti[...]
10
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 5 30-35
PL W artykule wykazano celowość przyjęcia w ratownictwie górniczym kryteriów określonych pojęciami ryzyka akceptowanego, tolerowanego i nietolerowanego. Uzasadniono konieczność działań ratowniczych na płaszczyźnie ryzyka nietolerowanego w przedsięwzięciach związanych z procesem produkcyjnym. W oparciu[...]
EN In the article presented is justification of accpting in mining rescue the criteria defined by the terms of acceptable toleranted and non-toleranted risks. A justification has been made as regards the necessity of rescue operations on the grounds of the non-tolerated risk in undertakings connected [...]
11
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2009 nr 8 26-30
PL Artykuł stanowi kontynuację cyklu publikacji dotyczących higieny pracy w górnictwie. Przedstawiono w nim aktualny stan bezpieczeństwa i higieny pracy w polskim górnictwie oraz oczekiwania w tym zakresie w aspekcie realizacji celów wynikających z „Krajowej Strategii na Rzecz Bezpieczeństwa i Higieny[...]
EN The article is a continuation of the publishing cycle concerning health at work in mining. Presented is the current state of the safety and health at work in mining as well as expectations in this field in aspect of attainment of the objectives of the "National strategy for the safety and health at [...]
12
80%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2006 z. spec. 155-168
PL Omówiono zasady przechowywania, wydawania i transportu środków strzałowych do oddziałów wydobywczych, stosowane systemy dystrybucji i transportu środków strzałowych oparte o Ruchome Składy Materiałów Wybuchowych (RSMW) oraz przedstawiono planowane kierunki ich rozwoju w połączeniu ze zmianami w stru[...]
13
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 5 51-52
PL Po kilku katastrofach górniczych w Stanach Zjednoczonych, w których zginęli ludzie postanowiono znowelizować federalne prawo bezpieczeństwa pracy w górnictwie. W czerwcu ubiegłego roku George W. Bush podpisał akt prawny (IMPEL Act). Wprowadza on szereg nowych obowiązków dla przedsiębiorców. Artykuł [...]
EN After several mining disasters in the United States of America, which cost lives of people, it was decided to amend the Federal Mining Work Safety Law. In June last year George W. Bush signed the respective legal act (the IMPEL Act). The Act introduces a number of responsibilities for the mine opera[...]
14
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2000 nr 7 30-33
PL W artykule przedstawiono analizę stosowanych instalacji zasilających kompleksy ścianowe o napięciu większym niż 1000 V. Analiza zawiera doświadczenia eksploatacyjne wszystkich stosowanych w górnictwie polskim instalacji oraz wnioski z nich wynikające.
EN Presented in the article is an analysis of the power supply systems that feed longwall mining sets with voltage exceeding 1000 V. The analysis covers the experience in operating all the systems applied in the Polish mining, and the resulting conclusio
15
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2000 nr 6 27-28
16
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2000 nr 6 20-26
PL W artykule scharakteryzowano stan zagrożenia tąpaniami w polskim górnictwie podziemnym w 1999 r. Omówiono wykorzystanie różnych metod oceny stanu zagrożenia tąpaniami oraz stosowane środki profilaktyki tąpaniowej. Przedstawiono wnioski wynikające z analizy stanu zagrożenia.
EN In the article characterized is the condition of rock burst hazard in the Polish underground mining in 1999. Discussed is the usage of various methods of assessment of the rock burst hazard condition and the preventive measures applied. Presented are the conclusions resulti
17
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2000 nr 7 42-44
18
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2000 nr 6 29-33
PL Przedstawiono analizę zabezpieczeń zwarciowych z uwzględnieniem wpływu temperatury kabli i przewodów, bocznych odpływów oraz wartości przyjmowanych napięć na wyniki obliczeń minimalnego prądu zwarcia. Określono stopień bezpieczeństwa wynikającego z ustalonych zasad doboru nastaw zabezpieczeń i rzecz[...]
EN Presented here is an analysis of the short-circuit protection systems with taking into account the influence the temperature of cables and leads, and side line branches, as well as the values of accepted voltage values, has on the results of computations of the minimal short-circuit current.
19
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2006 nr 4 30-35
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące kultury bezpieczeństwa pracy pracowników jednej z kopalń węgla kamiennego. Przeprowadzono je na podstawie prostego narzędzia badawczego jakim jest ankieta. Badania objęły reprezentacyjną, losowo wybraną grupę ludzi, w skład której wchodziły zarówno osoby z [...]
EN In this article presented are investigations pertaining to the work safety culture of the employees of a single selected coal mine. These have been conducted on the basis of a simple research instrument which is the opinion poll. The investigations covered a representative random-chosen group of pe[...]
20
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 3 3-9
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last