Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo pasażerów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono zasadność wprowadzenia w MPK Łódź nowoczesnego systemu łączności radiowej EDACS. Zaprezentowano wyniki badań dzięki którym stwierdzono, że znacznie poprawiło się bezpieczeństwo pasażerów w tramwajach i autobusach. Pokrótce opisano historię firmy M/A-COM Poland, w której pows[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Samodzielna firma naprawiająca wagony tramwajowe powinna posiadać system zapewnienia jakości. Zarządzania jakością w firmie wymuszają następujące czynniki: konieczność wiarygodności technicznej, odpowiednie kompetencje personelu, względy marketingowe, wreszcie bezpieczeństwo pasażerów i uczestników [...]
EN Independent Tramway Repair Works Ltd. should have quality assurance system. Quality management in such firm is promised by the following elements: necessity of technical reliability, suitable authority of staff - employees, marketing purposes, and at the end security of passengers and traffic member[...]
3
80%
Pojazdy Szynowe
2007 Nr 2 14-27
PL W artykule przedstawiono kryteria bezpieczeństwa przed skutkami zderzeń dla pojazdów szynowych przeznaczonych do transportu osobowego, do których zalicza się: wagony osobowe, zespoły trakcyjne kolei miejskiej (w tym pojazdy metra), do ruchu lokalnego i regionalnego, tramwaje oraz autobusy szynowe. G[...]
EN In this article the safety criteria against the effects of collisions for the rail vehicles intended for the passenger transport which are included to: the passenger wagons, the traction units of the urban railway (metro vehicles in this) for the local and regional motion, the trams and the raił bus[...]
4
80%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 5 28--33
PL Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżetach jednostek samorządu terytorialnego na wprowadzanie rozwiązań poprawiających dostępność transportu zbiorowego i tym samym trudności we wprowadzaniu zmian w układach komunikacyjnych do potrzeb pasażerów, w niniejszym artykule przedstawiono rozwiązani[...]
5
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono problematykę związaną z oceną stanu wytężenia elementów wyposażenia współczesnych ambulansów drogowych zgodnie z normą PN-EN 1789. Zawarta charakterystyka normy w pierwszych rozdziałach opracowania uświadamia potrzebę zastosowania ostrych kryteriów dotyczących homologacji pojazdów sani[...]
EN The paper presents the issues related to the assessment of the effort state of equipment of modern road ambulances in accordance with PN-EN 1789 standard. Features characteristic included in the first chapters of the standard develop the need for use of strict criteria for the approval of vehicles i[...]
6
61%
Eksploatacja i Niezawodność
2014 Vol. 16, no. 3 360--366
PL Przygotowano i przeprowadzono badania eksperymentalne, które mają na celu pogłębienie analizy wpływu pozycji osoby siedzącej na tylnym siedzeniu w samochodzie osobowym na ryzyko jej obrażeń w czasie wypadku drogowego. Ryzyko to jest rozważane i obliczone w aspekcie zajmowania przez człowieka w samoc[...]
EN Experimental tests have been prepared and carried out in order to deepen the analysis of the influence of a position of a rear seat passenger in a passenger car on a risk of injuries during a road accident. This risk is considered and calculated in the aspect of a car passenger position that slightl[...]
7
61%
Logistyka
2014 nr 5 1607-1614
PL W rzeczywistych warunkach panujących na drogach napotykamy wiele przeszkód, których nie można przewidzieć. Powodują one zmiany przemieszczeń pasażerów względem swojej prawidłowej pozycji bezpiecznego podróżowania. W pracy skupiono się na zachowaniu się pojazdu oraz wpływu pokonywanej przeszkody na p[...]
EN In real conditions prevailing on the road we encounter many obstacles, which can not be predicted. They cause changes in passenger movements relative to its correct position for safe travel. The paper focuses on the behavior of the vehicle and the impact of obstacles on your movement comfort level o[...]
8
61%
Logistyka
PL Przedmiotem artykułu jest problematyka oceny funkcjonalności przystanków tramwajowych. Badania przeprowadzone zostały w oparciu o zbudowany kwestionariusz, będący uniwersalnym narzędziem do oceny przystanków. Na podstawie metod diagnozowania ergonomicznego obiektów dokonane zostały pomiary wskazując[...]
EN The subject of this article is the functionality assessment of the tram stops. Tests were carried out on the basis of constructed questionnaire, which is a universal tool to evaluate the stops. Based on the methods of diagnosis ergonomic objects were made measurements indicating the level of adaptat[...]
9
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 447--453
PL Układ hamulcowy jest bezpośrednio związany z bezpieczeństwem pasażerów samochodu osobowego oraz wszystkich użytkowników dróg. Jest odpowiedzialny za przeniesienie siły użytej przez kierowcę, który naciska na pedał hamulca, na koła samochodu mające zatrzymać pojazd. Na proces hamowania wpływa wiele c[...]
EN The braking system is directly related to the safety of passengers in a car, and all road users. It is responsible for the transfer of power used by a driver who presses the brake pedal, the wheels of the car designed to stop the vehicle. The brake process are affected by many factors such as load, [...]
10
61%
Logistyka
2014 nr 6 7188--7195
PL Coraz szersza dostępność usług szkolenia kierowców z użyciem symulatorów wysokiej klasy niesie za sobą szereg problemów związanych z mnogością realizowanych programów szkolenia i przyjętych metodologii. W tym celu konieczne jest zaproponowanie działań mających na celu ujednolicenie działań w zakresi[...]
EN More and more high-class simulator-based driver training services provide a number of problems associated with the multiplicity of implemented training programs and methodologies. Due to this fact, it is necessary to propose the actions leading to the unification of actions in the field of professio[...]
11
61%
Logistyka
2015 nr 3 5569--5577
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych czynników oddziaływania miejskiego transportu szynowego na bezpieczeństwo i komfort użytkowników komunikacji miejskiej. W artykule przedstawiono uwarunkowania formalno-instytucjonalne dotyczące komfortu użytkowników komunikacji miejskiej oraz [...]
EN The purpose of this article is to present selected impact factors on safety and comfort of users in public transport. The article presents the formal and institutional conditions for the comfort of users in public transport and the impact of vehicles on the external environment. The authors present [...]
12
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 107--110
PL W artykule przedstawiono wykaz środków ratunkowych, które powinny znajdować się na każdym statku. Podano również rozmieszczenie takich środków. Ważne są dokładne oznaczenia takich środków znajdujących się na statku. Ważne jest aby były oznaczone wyraźnie znaki ewakuacyjne i znaki nakazu. W artykule [...]
EN The article presents a list of rescue measures that should be on every ship. Are given the location of such measures. Important is an exact description of such measures on board. It is important to be clearly marked evacuation signs and warrant signs. The article also lists examples of instructions [...]
13
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 213-224
PL W artykule przedstawiono zagadnienie bezpieczeństwa w zarobkowym transporcie lotniczym pasażerów. Opisano definicję bezpieczeństwa oraz czynniki, które determinują poczucie bezpieczeństwa wśród pasażerów. W dalszej części poruszono problem wypadkowości w transporcie lotniczym oraz określono najczęst[...]
EN The concept of security in the commercial air passenger transport is presented in the article. At the beginning the authors define the mentioned concept and enumerate the factors which determine the sense of security among passengers. Then the problem of accidents in the air transport and their most[...]
14
51%
Infrastruktura Transportu
2011 nr 6 38-39
PL Kontrola niezajętości torów i rozjazdów jest bardzo ważną częścią systemów urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Posiada ona ogromny wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów, a tym samym pasażerów i ładunków.
EN Control of busy condition of tracks and turnouts is a very important part of systems of steering devices. It has a huge impact on the safety of train operations and thus passengers and cargo.
15
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 2/88 35--47
PL Nadmierna liczba wypadków i ich wysoka ofiarochłonność wywołują konieczność wielokierunkowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednym z ważnych aspektów tych działań są zmiany w konstrukcji i wyposażeniu samochodów, mające na celu zwiększenie skuteczności ochrony pasażerów. P[...]
EN The excessive number of car accidents and the traffic fatalities cause the necessity of taking multidirectional activities in order to improve the road safety. Constructional and car equipment changes in order to improve the effectiveness of the passenger protection are important aspects of these ac[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 6 69--82
PL [...]Problematyka jakości dóbr czy usług jest niezwykle istotna dla funkcjonowania każdego podmiotu gospodarczego, w tym również i kolejowych przewoźników turystycznych. Dzisiaj możliwość świadczenia rzetelnych usług nie wystarcza już w konkurencyjnym otoczeniu do utrzymania i zwiększenia swojego ud[...]
EN The paper presents issues relating to the possibilities of measuring the quality of tourist rail. On the basis of identification of the general relations between transport and tourism there were formed the quality features of rail transport services. Assuming that rail is basic means of domestic tou[...]
17
51%
Logistyka
2014 nr 3 5855--5864
PL Ambulanse drogowe, jako pojazdy specjalistyczne, wyposażane są w sprzęt niezbędny do ratowania życia poszkodowanych w różnego rodzaju zdarzeniach. Mocowany w przestrzeni medycznej sprzęt medyczny (aparatura medyczna, nosze, szafki na akcesoria medyczne, siedzenia, itp.) może być zagrożeniem dla pasa[...]
EN Road ambulances as specialized vehicles, are equipped with the necessary equipment to save the lives of victims of all kinds of events. Mounted in the medical zone, equipment (medical devices, stretchers, cabinets for medical accessories, seats, etc.) can be a threat to the passenger of medical comp[...]
18
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 103--106
PL W artykule omówione zostały zbiorowe środki ratunkowe, które powinny być na pokładzie statków pasażerskich. Do nich należą tratwy ratunkowe sztywne oraz pneumatyczne. Wymieniono 10 prób, którym poddawane są wszystkie typy tratw. Dla każdej tratwy przypisana jest odpowiednia ilość ludzi i w związku z[...]
EN The article discusses the collective rescue measures, which should be on board passenger ships. Belong to them a life rafts rigid and pneumatic. Listed 10 attempts, which are subjected to all types of rafts. For each raft is assigned a number of people and therefore should be carried of buoyancy tr[...]
19
51%
Logistyka
2015 nr 4 7106--7115, CD2
PL Obciążenia dynamiczne podczas wypadku drogowego, działające na pasażerów jadących autobusem, zależą od właściwości systemu ochrony indywidualnej, który stanowią fotel z pasem bezpieczeństwa. Układy regulacji foteli w autobusach są zwykle podporządkowane zapewnieniu komfortu podróżowania, natomiast n[...]
EN The dynamic loads acting on bus passengers during a road accident depend on the properties of the personal protection system used, which is understood as the bus seat taken together with the accompanying seat belt. Usually, the bus seat adjustment systems are built to optimize the ride comfort, whil[...]
20
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 287--291, CD
PL W artykule omówione zostały próby materiału przeznaczone do budowy tratw ratunkowych. Tratwy ratunkowe poddawane są różnorodnym próbom. Jedną z wielu prób którym musi zostać poddana tratwa ratunkowa jest próba materiału. W pracy zostały również opisane kryteria przeprowadzania prób materiału. Główne[...]
EN This article discusses the attempts of material intended for the construction of life-rafts. Life-rafts are subject to a variety of trials. One of the many trials that must be subjected a life raft is a sample of material. Work criteria for material testing have also been described. The main criteri[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last