Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 71
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo nawigacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2010 Z. 24 111-124
PL W artykule zaproponowano sposób oceny bezpieczeństwa żeglugi (ryzyka nawigacyjnego) kontenerowca typu Post-Panamax „Axel Maersk” w akwenie ograniczonym Zatoki Gdańskiej z wykorzystaniem przestrzennego modelu domeny statku. Istotą proponowanych w pracy metod jest systemowe ujęcie eksploatacji statku [...]
EN In this paper author presents the methods that can be used for estimating the safety of shipping (navigational risk) in the restricted sea areas of the Gulf of Gdansk by means of a three-dimensional model of ship’s domain specified for the Post-Panamax container vessel “Axel Maersk”. The essence of [...]
2
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2009 Z. 23 24-30
PL Podstawową zasadą planowania nawigacji jest unikanie niebezpiecznych sytuacji nawigacyjnych związanych z oddziaływaniem na statek w rejonie pływania granicznych zakłóceń zewnętrznych. Jednym z ważnych elementów bezpieczeństwa nawigacji jest wybór odpowiedniego kursu, tak aby uniknąć zakłóceń zewnętr[...]
EN The paper deals with information on planning safe navigation when the ship is sailing in following or quartering seas.
3
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2001 Z. 12 107-119
4
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 1 56-60
PL Określenie parametrów „statków maksymalnych” dla różnych odcinków torów wodnych. Określenie parametrów poszczególnych odcinków toru wodnego Świnoujście – Szczecin umożliwiających bezpieczną żeglugę „statków maksymalnych”. Bezpieczne głębokości poszczególnych odcinków toru wodnego. Bezpieczna szeroko[...]
EN Determination of parameters for „maximal vessels” for different parts of Świnoujśćie – Szczecin fairway enabling safe navigation. Safe depths and width of particular parts of the fairway. Final safe parameters of the fairway.
5
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2006 Z. 18 32-43
PL Konwencja COLREG”72 oraz międzynarodowe dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa nawigacyjnego ratyfikowane przez Polskę szczególnie zobowiązują administracje RP do ich przestrzegania. Bezpieczeństwo nawigacyjne zależy od warunków geograficznych i hydrometeorologicznych oraz od zdolności manewrowych statk[...]
EN Convention COLREG”72 and international directives for safe navigation ratified by Poland impose higher responsibilities on the Republic of Poland. Safe navigation depends on geographical arid hydro-meteorological conditions along with the ship’s manoeuvring abilities. This article presents the analy[...]
6
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2004 Z. 15, cz. I 185-201
PL Podstawowa idea kryjąca się za koncepcją VTS, zakłada funkcjonowanie służb powołanych przez kompetentne władze w celu poprawy bezpieczeństwa i efektywności ruchu statków oraz ochronę środowiska. Zakres przedsięwzięć może rozpoczynać się od prostego systemu wymiany informacji w relacji statek-ląd, a [...]
7
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 4 271-275
PL Analiza odległości pływania statku do granicy poznanych głębokości dla niezbadanych wcześniej rejonów polodowcowych. Wyniki analizy: kąt maksymalnego odchylenia promienia wiązki echosondy od pionu w funkcji głębokości i odległości jako zmiany głębokości.
EN Analysis of a distance from a boat to regonised depth for the unexplored postglacial areas. The results of the analysis: angle of maximal deflection of sonic depth finder beam out of plumb as a function of depth and distance.
8
100%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań nad możliwością wykorzystania sygnałów ze stacji różnicowej DGPS w Dziwnowie do prowadzenia nawigacji na Odrze pomiędzy Szczecinem a Kostrzyniem. Z przeprowadzonych badań wynika, że na badanych akwenach stacja różnicowa w Dziwnowie zapewnia dostępność do[...]
EN This paper presents preliminary results of research on possible applications of signals transmitted by the DGPS station at Dziwnów in the navigation on the river Odra, between Szczecin and Kostrzyn.
9
100%
Journal of KONBiN
2008 No. 5 (8) 53-60
PL Bezpieczeństwo statku manewrującego po akwenach portowych zależy głównie od zapasu wody pod stępką statku (ZWSP). ZWSP zależy głównie od zmian poziomu lustra wody, osiadania statku w ruchu, przechyłów statku oraz oddziaływania fal. Rezultat oddziaływania tych czynników może by określany na bieżąco p[...]
EN The safety of navigation of a ship manoeuvring within port waters mainly depends on its under keel clearance (UKC). Mainly UKC depends on water level change, squatting of moving ship and heeling and wave response. The effect of these components will be determined currently than such UKC is called as[...]
10
100%
Journal of KONBiN
PL W artykule przedstawiono opis algorytmu zintegrowanego systemu nawigacyjnego opracowanego dla potrzeb nawigacji i sterowania po trajektorii specjalistycznych okrętów wojennych. Ze względu na wysokie potrzeby dokładnościowe mierzonych parametrów nawigacyjnych na małych prędkościach, wykorzystano w sy[...]
EN This article describes an algorithm of an integrated navigational system developed for the navigation and steering along a given trajectory by rescuesalvage ships operated by the Polish Navy. Due to strict requirements concerning the accuracy of measurements of navigational parameters of ships at sl[...]
11
100%
Journal of KONBiN
2008 No. 1 (4) 57-72
PL W artykule przedstawiono koncepcję modelu określania prawdopodobieństwa wypadku wyjścia statku poza granice toru na akwenach ograniczonych. Model umożliwia szacowanie całkowitego prawdopodobieństwo wypadku podczas przejścia jednostki drogami wodnymi. Jako dane wejściowe mogą być wykorzystane dane z [...]
EN The paper presents the concept of ships exit of waterway navigational accident probability assessment. Model enables to determine the total probability of accident during ships passage through waterways. Data from simulation trials or real experiments could be used as the input data.
12
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 3 (75) 103-117
PL Jednym z podstawowych zadań VTS jest przygotowanie planu przejścia statków oraz kontrolowanie jego wykonania. Regulacja ruchu statków dokonywana przez centrum lądowe VTS opiera się na kryteriach zawartych najczęściej w przepisach portowych. Rozwiązanie takie nie zawsze jest rozwiązaniem optymalnym. [...]
EN One of the main tasks of the VTS is to prepare safe passage of the vessel and to control its execution. Sea traffic regulation made by shore centre of VTS is often based on criteria included in harbour regulations, which is not always an optimal solution. Conditions of safe vessel traffic can be bas[...]
13
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2016 nr 4 202--210
PL Zależność szybkości destrukcji wraków od średniej maksymalnej grubości lodu w sezonach zimowych. Znaczenie utylitarne wyników badań w zakresie bezpieczeństwa transportu wodnego, żeglugi i rekreacji wodnej oraz w zakresie konstruowania i utrzymania lekkich konstrukcji wodnych.
EN Relationship between destruction of wrecks and the normal distribution of the average maximum thickness of ice in winter seasons. Utilitarian significance of the research results in the field of water transport safety, navigation and water recreation as well as for the construction and maintenance o[...]
14
100%
Logistyka
PL W referacie określono bezpieczne głębokości i szerokości podejściowych torów wodnych do portu Świnoujście. Są to parametry, które umożliwią realizację planowanych inwestycji portu Świnoujście.
EN In article safe parameters for depths and widths of Swinoujscie waterways has been presented. Optimization of this values will allow to modernize port of Swinoujscie in aspect of planned investments
15
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Statki morsko-rzeczne mogą łączyć tereny w głębi lądu z zamorskimi miejscami docelowymi bez potrzeby pośrednich przeładunków. Wpływa to na obniżenie kosztów transportu i zredukowanie ryzyka uszkodzeń powodowanych dodatkowym przeładunkiem. Jednak wymaga to czasami żeglugi nawet do kilkuset kilometrów[...]
EN Sea –river ships can connect the area inside of land with oversea places without of indirect trans- shipment of cargo. It influences on decreasing of transport costs and reducing of risk of damage, which caused by additional transshipment. But sometimes, it requires the sea-river ships move on water[...]
16
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono metodę wyboru najkorzystniejszego wariantu lokalizacji oraz optymalizacji parametrów morskiego terminalu LNG. Opracowana metoda została zastosowana przy projektowaniu terminalu LNG w Świnoujściu.
EN The paper presents the method of the selection of the optimum variant of the location and the optimization of the LNG terminal parameters. Elaborated method was applied at the designing to LNG Terminal in Świnoujście.
17
100%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL Zagro.enie podwodne dla jednostek p.ywaj.cych mo.e przyjmowa. ro.ne formy, pocz.wszy od klasycznego wykorzystania wspo.czesnej techniki uzbrojeniowej (miny morskie i torpedy), poprzez techniki dzia.a. asymetrycznych, ko.cz.c na zagro.eniu wynikaj.cym z niewybuchow podwodnych. Te ostatnie, pod postac[...]
EN There are a various forms of underwater threat for vessels, from the classic use of underwater weapons (like torpedoes and sea mines), through techniques of asymmetric action, ending at the threat caused by underwater unexploded ordnance (UXO). These last ones have been found for last years in the w[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Sukces akcji poszukiwania i ratownictwa (SAR) zależy od różnych czynników, tj. charakteru zdarzenia, warunków zewnętrznych oraz czynników ludzkich. Charakterystyka wypadku oraz warunki zewnętrzne są czynnikami niezależnymi od nas. Należy je jednak rozważyć w celu oszacowania sukcesu akcji. Przygotow[...]
EN The success of Search and Rescue action depends on the large number of different factors such as accident characteristics, environmental conditions and human factor. Accident characteristics and environmental conditions are outer controlled factors which have to be considered with respect to the act[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2009 nr 18 (90) 116-122
PL Kolizje statków należą do największych zagrożeń bezpieczeństwa nawigacji. W artykule przedstawiono prototyp systemu wspomagania decyzji nawigacyjnych, mającego na celu wspieranie nawigatora w procesie kierowania statkiem. Rozważono również problem wyboru właściwej trasy statku w sytuacjach spotkanio[...]
EN Ship collisions belong to major hazards to the safety of navigation. This article presents a prototype navigational decision support system aimed at assisting the navigator in the process of ship conduct. The problem of choosing the right track in ship encounter situations and optimization criteria [...]
20
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2010 nr 20 (92) 128-133
PL W pracy przedstawiono model określania ryzyka tras morskich w kategoriach wspomagania decyzji w zależności od parametrów natężenia ruchu. Zostało to uzyskane przez zastosowanie semi-Markowskiego modelu bezpieczeństwa i częściowych modeli opartych na systemach progowych typu kolejnych "k z n" zdatnyc[...]
EN In the paper the hazard estimation model of assessment of risk on ship routes in terms of supporting the decision depending on the traffic stream parameters has been proposed. It has been obtained by applying of semi-Markov model of safety and partial models based on consecutive "k out of n: G" syst[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last