Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo lotów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2003 nr 17 25-32
PL Zaprezentowano wyniki badań zawartości cynku w paliwie do turbinowych silników lotnizych (TSL),w okresie pełnego roku kalendarzowego. Ponadto przedstawiono rozkład zawartości cynku w paliwie do TSL na całej drodze dystrybucji, od zbiornika magazynowego do zbiornika statku powietrznego. Wskazano pote[...]
2
100%
Journal of KONBiN
2015 No. 3 (35) 23--34
PL Tematem publikacji jest analiza zdarzeń lotniczych związanych z bezpieczeństwem lotów w aspekcie kolizji statków powietrznych z ptakami zaistniałych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP. Przedmiotową analizę przeprowadzono na podstawie danych Sił Powietrznych RP. Ze względu na charakter opracowania ogranic[...]
EN The paper presents analysis of bird strikes, that occurred in Polish Air Force. Data of Polish Air Force were used to analysis. Mentioned analysis concern such problems as time of day, height, kind of flight operation, severity of bird strikes. It is considered, that the results of researches can be[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2014 z. 103 35--45
PL Niniejszy artykuł zawiera wyniki badań i wnioski końcowe z projektu badawczego realizowanego na lotnisku wojskowym w Dęblinie. Był to pierwszy projekt w Polsce poświęcony problematyce kolizji statków powietrznych z ptakami. Lotnisko w Dęblinie zostało wybrane, ponieważ znajduje się w pobliżu ujścia [...]
EN The first project in Poland devoted to study on bird strikes at military airfields was conducted from 2007 to 2010. The studies were carried out at the Deblin airfield, Eastern Poland. This airfield was chosen since it is located close to the valley of the Vistula River, one of the most important pa[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Problem bezpieczeństwa lotów jest niezmiernie istotną kwestią funkcjonowania lotnictwa. Jak wskazują wnioski z przeprowadzonych analiz, jednym z czynników których znacząco wpływa negatywnie na bezpieczeństwo lotów, jest potencjalna możliwość kolizji statków powietrznych z ptakami, szczególnie na lot[...]
EN The problem of flight safety is an extremely important issue the functioning of aviation. As the conclusions of the analysis, one of the factors which significantly adversely affect flight safety is the potential for aircraft collisions with birds, especially at the airport and its vicinity. The art[...]
5
75%
Logistyka
PL Zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa w czasie przygotowania i realizacji operacji powietrznych jest gwarantem ich powodzenia. Warunki pogodowe i towarzyszące im zjawiska należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych zagrożeń dla wykonywania operacji powietrznych. Liczne analizy jednoznacz[...]
EN Maintaining high safety standards in the preparation and execution of air operations is a guarantee of their success. Weather conditions and the accompanying phenomena are among the most dangerous threats to air operations. Many studies clearly show that the number of air events caused by icing coul[...]
6
75%
Logistyka
PL Zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa w czasie przygotowania i realizacji operacji powietrznych jest gwarantem ich powodzenia. Warunki pogodowe i towarzyszące im zjawiska należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych zagrożeń dla wykonywania operacji powietrznych. Liczne przykłady tragiczn[...]
EN Maintaining high safety standards in the preparation and execution of air operations is a guarantee of their success. Weather conditions and the accompanying phenomena are among the most dangerous threats to air operations. Numerous examples of the tragic air events in recent years, resulting from t[...]
7
75%
Logistyka
PL Problem bezpieczeństwa lotów jest niezmiernie istotną kwestią funkcjonowania lotnictwa. Jak wskazują wnioski z przeprowadzonych analiz jednym z czynników, który wpływa negatywnie na bezpieczeństwo lotów, jest potencjalna możliwość kolizji statków powietrznych z ptakami, szczególnie na lotnisku i w j[...]
EN In the functioning of aviation one of the most important issue seems to be the flight safety. As it was proved by conclusions from different analyses, which were carried out, one of the factor that is significant for flight safety is potential threat of bird strike, especially at the airfield and it[...]
8
75%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2010 nr 27 165-183
PL W artykule przedstawiono zarys probabilistycznej metody wyznaczania trwałości zmęczeniowej elementu konstrukcji statku powietrznego dla przyjętego poziomu bezpieczeństwa lotów. W prezentowanej metodzie wykorzystane są: - eksploatacyjne widmo obciążenia elementu konstrukcyjnego statku powietrznego, -[...]
9
75%
Journal of KONBiN
2008 No. 4 (7) 71-93
PL Praca przedstawia zagrożenia dla statków powietrznych (SP) ze strony naziemnych środków ogniowych, szczególnie przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych oraz sposoby zmniejszenia zagrożenia. Polski udział w konfliktach zbrojnych i terroryzm międzynarodowy przyczyniają się do zwiększenia zag[...]
EN The paper presents ground-to-air weapon threats for aircraft, especially regarding man-portable air-defense systems (MANPADS) and the methods for reducing the threats. Polish participation in military conflicts along with international terrorism result in increasing threats for aircraft. The conduct[...]
10
75%
Journal of KONBiN
PL W artykule dokonano opisu problemów bezpieczeństwa lotów. Wymieniono zespół czynników kształtujących bezpieczeństwo lotów i działań niezbędnych do utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę na potrzebę racjonalnego zarządzania bezpieczeństwem, a w tym ewidencji zdarzeń, oceny ryzyk[...]
EN The article describes the flight safety problems. It details a set of factors shaping the flight safety and activities required to maintain the requisite safety level. Attention has been paid to the need for rational safety management, including event history, risk assessment and risk cause investig[...]
11
75%
Research Bulletin / Warsaw University of Technology, Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
2000 nr 10 33-40
EN On the base of the relevant as well as available resources, it can be stated that the maintenance flexibility depends on various factors, mainly connected with aircraft structure and maintenance system; such as; units accessibly, part replacement, utilisation of already existing means (power generat[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Artykuł przedstawia analizę ryzyka na potrzeby wdrożenia procedur podejścia precyzyjnego (Localizer Performance and Vertical Guidance — LPV) z użyciem sensora GNSS dla lotnisk w Warszawie i Katowicach. Szczegóły zostały zawarte w sprawozdaniu opracowanym w ramach międzynarodowego projektu SHERPA. Pr[...]
EN This article presents a risk analysis relating to the implementation of Localizer Performance and Vertical Guidance (LPV) procedures, using a GNSS sensor, for the airports in Warsaw and Katowice. Detailed information is included in a report worked out in the framework of an international project SHE[...]
13
75%
Logistyka
PL Bezpieczeństwo lotów nie jest ani celem, ani też zadaniem lotnictwa. Bezpieczeństwo lotów to stan, w którym realizowane są wszystkie założone cele, z jednoczesną kontrolą potencjalnych zagrożeń, mogących zakłócić przebieg ich realizacji. Rola „czynnika ludzkiego” w systemie bezpieczeństwa lotnictwa [...]
EN It was defined human factor in the contest of the aviation safety in the article. Differences and similarities of the meaning of ergonomic and human factor were point out as well. The influence of human factor on the aviation safety level was indicated by taking into consideration analysis result fo[...]
14
75%
Journal of KONBiN
2016 No. 40 101--144
PL Główną i niezmienną zasadą lotniczej działalności jest zachowanie warunków bezpiecznego latania. W obecnych warunkach, stale rosnących zadań lotnictwo wymaga najwyższej jakości zabiegów organizacyjnych i metodologicznych. Artykuł poświęcony jest analizie informacji parametrycznych nagromadzonych za [...]
EN The main and unchangeable principle of aviation activities is to preserve the conditions for safe flying. In present conditions, in constantly growing tasks, aviation requires organizational and methodological treatments at the highest quality. Article is devoted to the analysis of parametric inform[...]
15
75%
Journal of KONBiN
2016 No. 2 (38) 245--270
PL Tematem publikacji jest wykorzystanie metody drzewa zdarzeń do analizy ryzyka w sytuacjach złożonych. Zbudowano model związany z wystąpieniem pożaru na pokładzie samolotu PZL Bryza z wykorzystaniem instrukcji użytkowania samolotu w locie. Określono prawdopodobieństwa zdarzeń spowodowanych przez zdar[...]
EN The paper presents application of the Event Tree Analysis method for analyzing risk in complex situations. A model associated with the occurrence of fire on PZL Bryza was developed using the aircraft flight manual. The probabilities of events caused by the initiating event and the losses caused by e[...]
16
75%
Journal of KONBiN
2015 No. 4 (36) 105--114
PL W artykule dokonano przeglądu metod mających zastosowanie w analizie danych i informacji o bezpieczeństwie lotów oraz przeglądu cech i przykładów zasobów systemu proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem lotów. Zaproponowano ogólną metodologię informatycznego wspomagania proaktywnego zarządzania bezp[...]
EN This article reviews methods that apply in data and information analysis on flight safety and also was made a review of the features and examples of system resources of proactive management of flight safety. It proposes a general methodology for IT support of proactive flight safety management in th[...]
17
75%
Prace Instytutu Lotnictwa
2016 Nr 2 (243) 142--153
PL W artykule przedstawiono wybrane wymagania stawiane małym statkom powietrznym, które są konieczne do uzyskania odpowiedniego certyfikatu. Przedstawiono najważniejsze różnice między wymaganiami CS-LSA, CS-YLA oraz CS-23. Porównano rozbieżności pomiędzy europejskimi i amerykańskimi przepisami dotycząc[...]
EN Selected requirements for small aircraft, which are necessary to obtain the relevant certificate are presented in this paper. The most important differences between the requirements of CS-LSA, CS-YLA and CS-23 are presented. Differences between European and American regulations for the construction [...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 278--285
PL Zimowe utrzymanie nawierzchni lotniskowych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa startów i lądowań statków powietrznych w sezonie jesienno-zimowym, podczas którego występuje szereg zjawisk atmosferycznych pogarszających parametry nawierzchni lotniskowych. Istotne jest, aby prowadzić działania zapobi[...]
EN Winter maintenance of airfield pavements intended to ensure the safety of aircraft takeoffs and landings in the autumn- winter season, when raining, snowing and frost are not rare occurrences, that may cause hazardous conditions at airports. Annually, before new winter season, the instructions and p[...]
19
75%
Aviation Advances & Maintenance
2017 Vol. 40, Issue 1 2--15; 16--25
PL W artykule przedstawiono dane statystyczne dotyczące zderzeń wojskowych statków powietrznych (SP) z ptakami oraz dokonano ich analizy metodą kryteriów probabilistycznych. Zaprezentowane materiały analityczne mogą być wykorzystywane przy planowaniu przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpiecze[...]
EN The article describes statistical data regarding bird strikes with military aircraft (A/C) and analyses them applying the method of probabilistic criteria. The presented analytical materials can be used by planning undertakings aimed at ensuring flight safety in aviation organisations and at the air[...]
20
75%
Computer Science and Mathematical Modelling
2018 No. 7 45--52
PL Artykuł poświęcony jest analizie danych pochodzących z systemu informatycznego TURAWA wspierającego zarządzanie bezpieczeństwem lotów w Siłach Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Siły Zbrojne dysponują systemem, który zbiera i przetwarza dane dotyczące całego personelu lotniczego, wszystkich wyk[...]
EN The article is devoted to the analysis of data coming from the operation process and collected in computer system TURAWA, which focuses on supporting the management of flight safety in the Polish Air Force. The Armed Forces are equipped with a system, which collects and processes data concerning the[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last