Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 97
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo konstrukcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2003 nr 9 [67] 28-30
PL Szkło jest doskonałym materiałem konstrukcyjnym i dekoracyjnym do tworzenia nowych, nietypowych rozwiązań. Z racji swoich naturalnych właściwości jest zalecane wszędzie tam, gdzie wymagane jest łatwe utrzymanie czystości, "optyczna lekkość" konstrukcji i wykorzystanie własności przewodzenia światła.
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 4 219-222
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 3 127-129
PL Wyrażono pogląd dotyczący specyfiki konstrukcji wielkopłytowych oraz podano podstawowe usterki występujące w tych konstrukcjach i ich przyczyny. Stwierdzono, że generalnie nie występuje zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji budynków wielkopłytowych.
EN The specifity of large panel buildings, their basic structural defects and occurance causes in course of many years of exploitation have been reported. The author has stated that in general the structural reliability of large panel buildings is no endangered.
4
100%
Materiały Budowlane
2007 nr 5 39-44
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 4 199-202
PL Klasyczną metodę obliczania energii rozproszonej w procesie przekształcania geometycznie niezmiennego schematu konstrukcji w łańcuch kinematyczny zmodyfikowano o efekt wzmocnienia. Udokumentowano poprawność przedstawionej koncepcji, prognozując katastrofę konstrukcji stalowej dachu hali przemysłowej[...]
EN The paper presents the unconventional idea of determination the coefficient of impedance over construction of disaster. The used relations have been determined by modification the classical method of computation dissipation energy in the process of transformation geometrical invariable scheme to kin[...]
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 3 174-176
PL Problemy przeanalizowano w świetle obowiązujących polskich norm, wychodząc z założenia, że bezpieczeństwo obiektu mostowego podczas próbnego obciążenia nie może być mniejsze od założonego w projekcie. Stwierdzono niezbędność skorygownia ustaleń normowych.
EN The problem was analyzed in agreement with Polish standards making assumption that the safeness of bridge during test loading can't be lower than stated in design documentation.
7
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2016 nr 6 359--363
PL Procedura obliczeń stateczności wewnętrznej ścian oporowych z gruntu zbrojonego geosyntetykami zgodnie z normą BS 8006-1:2010. Wyższy poziom bezpieczeństwa konstrukcji przy zastosowaniu normy brytyjskiej niż przy zastosowaniu zaleceń EBGEO, korzystając z programu GEO 5. Trudność w zapewnieniu statec[...]
EN The procedure for calculating the internal stability of the geosynthetic – reinforced soil retaining walls in accordance with the BS 8006-1:2010. A higher level of the constructions safety by applying the British Standard in comparison to the application of EBGEO recommendations using GEO 5 software[...]
8
100%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2007 nr 8 18--22
9
100%
Przegląd Budowlany
10
88%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL W pracy przedstawiono algorytm probabilistycznej oceny bezpieczeństwa płaskich konstrukcji prętowych wykonanych z materiałów sprężysto idealnie plastycznych. Algorytm obejmuje dwa zasadnicze zagadnienia: określanie warunków granicznych na podstawie teorii przystosowania i ocenę bezpieczeństwa konstr[...]
EN In the dissertation an algorithm for the probabilistic safety estimation of the plane bar structures made of elastic perfectly plastic materials is presented. The approach concerns two fundamental problems: determining the limit conditions on the basis of the shakedown theory and estimating the stru[...]
11
88%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 5 235-237
PL Opisano rozwiązanie, w którym istniejący budynek trzykondygnacyjny planowano rozbudować o pięć dodatkowych segmentów. Budowę przerwano po wykonaniu trzech segmentów. Wskutek tego zmieniono warunki pracy zaprojektowanej konstrukcji. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono występowanie zagroż[...]
EN The existing building has to be enlarged of five additional segments but the construction is stopped after realization of three segments. This fact has changed design assumptions and create emergency state of the construction. Method of hazard elimination is proposed.
12
88%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa określających wymagany poziom bezpieczeństwa konstrukcji zostały wydzielone w eurokodach jako NDP - parametry do ustalenia przez władze krajowe. Z uwagi na ułatwienia w wymianie towarów i usług byłoby najkorzystniej, gdyby wszystkie państwa członkow[...]
EN Values ot partial factors determining the required safety level of designed structures became isolated in Eurocodes as NDP - nationally determined parameters, to be defined at national level. Because of trade facilitation it would be most convenient to get the same values of these factors in all Mem[...]
13
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2006 nr 8 22--25
14
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2006 nr 8 28--30
15
88%
Materiały Budowlane
2004 nr 11 5-7
16
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 1 20--29
PL Podstawowe przyczyny niepewności parametrów gruntowych: zmienność punktowa in situ oraz błędy pomiarowe. Zestawienie najbardziej prawdopodobnych wartości parametrów statystycznych. Konieczność redukcji niepewności na skutek przestrzennej zmienności parametrów wzdłuż linii poślizgu, na podstawie skal[...]
EN Fundamental sources of the uncertainty of soil parameters: the inherent variability and measurements errors. A set of the most probable values of statistical parameters. Spatial random fluctuations which considerably reduce the variability of soil parameters due to averaging effects along sliding li[...]
17
75%
Materiały Budowlane
2011 nr 12 49-52
18
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 8 56-59
EN Article contains short description of some selected modifications in design of RC structures according to standards mentioned in the title. Review presents some basic differences and similarities between former PN-B standard and Eurocode 2. Compac form makes, that review touches only some fundament[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W pracy przedstawiono analizę bezpieczeństwa konstrukcji spawanych w oparciu o zalecenia Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW). W pracy uwaga skupiona została na problemie wyznaczania i oceny trwałości zmęczeniowej połączeń spawanych wybranych typów złączy zgodnie z wytycznymi zawartymi w II[...]
EN The paper contains considerations on safety of welded structures according to the requirements of the International Institute of Welding (IIW). Special attention is paid to determination and evaluation of fatigue life of some welded joints according to recommendations of IIW.
20
75%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2011 nr 3 10-15
PL W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz dopuszczalnych wartości wychyleń od pionu budynków mieszkalnych na terenach górniczych z uwagi na warunki stanów granicznych nośności ich konstrukcji. Badania obejmowały budynki o konstrukcji ścianowej murowanej, wzniesione w technologii tradycyjnej i t[...]
EN The article comprises a review of the results of studies and analyses concerning the permissible deflection values for residential buildings erected on mining areas with regard to the threshold conditions of their load-bearing capacity. The studies covered buildings of brick walls erected by applica[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last