Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo jazdy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie został omówiony sposób pomiaru nacisków kół pojazdów szynowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zależności i kryteria decydujące o bezpieczeństwie jazdy i wpływ rozkładu nacisków na ich spełnienie. Przedstawione zostały obecnie wymagania zapisane w przepisach UIC, ERRI oraz propozycja [...]
EN This report contains method of measurement individual wheel-load of railway vehicles. Authors pay attention to rules and permissible values in the field of safety against derailment and connection between possibility of derailment and differences of individual wheel load. Report presents requirement[...]
2
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1999 z. 5/35 95-109
PL W artykule opisano badania bezpieczeństwa jazdy po łukach odwrotnych, które odzwierciedlają, zjawiska zachodzące podczas hamowania na łukach długiego i ładownego składu, w środku którego znajduje się próżny pojazd. Powstające wówczas siły starają się unieść i wypchnąć próżny wagon z toru. Ustalona n[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono wpływ parametrów konstrukcyjnych różnych typów wózków wagonów towarowych na zachowanie bezpieczeństwa jazdy na wichrowatym torze zgodnie z wymaganiami ORE B55, Rp.8 praca jest przykładem aplikacyjnym zastosowania metody ORE B55, Rp.8, dotyczącej bezpieczeństwa jazdy na wich[...]
EN This work continues the cycle of articles connected with running safety of the four-axle freight cars. In this part the effect of the constructional parameters of the different types of bogies of the freight cars on keeping the running safety on the disto rted track according to the requirements of [...]
4
80%
Archiwum Motoryzacji
2000 Nr 1 67-84
PL Praca opisuje wpływ działania automatycznych urządzeń sterujących układami pojazdu na jego dynamikę. Omówiono działanie urządzenia przeciwblokującego ABS, przeciwślizgowego ASR, aktywnego zawieszenia AS i kierowania czterema kołami 4WS. Zaproponowano nowe algorytmy działania tych urządzeń, które zre[...]
EN The paper presents the influence of automatic control devices upon vehicle dynamics. The operation of antilocking device ABS, traction control ASR, active suspension AS and four wheel steering 4WS are discussed. The new, original algorithms of control are proposed, which realisation is based on fuzz[...]
5
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1999 z. 5/35 43-51
PL Przedstawiono model matematyczny opisujący quasistatyczne oddziaływanie między jednostkami hamującego składu bimodalnego i torem na łuku. Model uwzględnia wzajemne oddziaływanie między jednostkami składu powstające podczas hamowania. Ze względu na zastosowanie do oceny bezpieczeństwa jazdy, rozpatry[...]
6
80%
Pojazdy Szynowe
2002 nr 1 64-69
PL Niniejsza praca kontynuuje cykl artykułów związanych z bezpieczeństwem jazdy czteroosiowych wagonów towarowych. W tej części przedstawiono wplyw parametrów konstrukcyjnych różnych typów wózków wagonów towarowych na zachowanie bezpieczeństwa jazdy na wichrowatym torze zgodnie z wyma[...]
EN This work continues the cycle of articles connected with running safety of the four-axle freight cars.In this part the effect of the constructional parameters of the different types of bogies of the freight cars on keeping the running safety on the distorted track according to the requirements * OR[...]
7
80%
Pojazdy Szynowe
2001 nr 1 13-20
PL Niniejsza praca jest kontynuacją artykułów związanych z bezpieczeństwem jazdy wagonów towarowych, ocenianym zgodnie z wymogami UIC. W pracy tej przedstawiono wpływ zmiany masy i parametrów geometrycznych wagonu na bezpieczeństwo jazdy. Dokonano porównania z bezpieczeństwem jazdy tego wagonu przed zm[...]
EN The present work is the continuation of the articles related to running safety of freight cars estimated in accordance with the UIC requirements. In this work the influence of changing the weight and geometric parameters of the car on running safety is presented. It is performed the companson with r[...]
8
80%
Pojazdy Szynowe
1998 nr 2 40-44
PL W artykule przedstawiono ideę i perspektywy zastosowania nowoczesnych technik metrologicznych, wykorzystujących sygnały wibroakustyczne generowane na styku koło-szyna, do diagnozowania układów biegowych pojazdów szynowych. Artykuł zawiera także krótką informację o stosowanych w kraju sposobach diagn[...]
EN The paper presents the problem of ride safety against derailing for a four-axled flat car having the tare weight lowered down to 14t in aspeti of the UIC ORE B55 Rp 8/84 requirements. Shown is the fact that lowering the tare weight does not affect the ride safety.
9
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1999 z. 5/35 85-93
PL Artykuł zawiera kompleksowe omówienie przebiegu badań bezpieczeństwa jazdy po wichrowatym torze. Przedstawiony jest sposób dostosowania metodyki zalecanej przez UIC/ERRI do potrzeb badania i oceny składu pociągu bimodalnego. Omówiono przebieg prób oraz otrzymane wyniki. Ponieważ pierwsze badania zak[...]
10
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 1/40 131-155
PL Praca przedstawia wyniki badań symulacyjnych, mających na celu zbadanie jakościowego i ilościowego oddziaływania nierówności nawierzchni drogi na proces hamowania samochodu w ruchu prostoliniowym. Jako miarę skuteczności działania hamulców przyjęto długość drogi hamowania. Wykorzystano model i progr[...]
EN The paper presents results of straight-line braking simulation tests on even and uneven road. A strongly non-linear simulation model has been used. The tests were performed for data describing biaxial car moving on dry or wet road pavement. The road roughness had sinusoidal form or they were realis[...]
11
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 1/40 119-129
PL W pracy przedstawiono wyniki badań obciążeń dynamicznych koła samochodu ciężarowego podczas hamowania. Badania prowadzono z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej jednoosiowej przyczepy dynamometrycznej, której koła toczyły się po powierzchni dwóch bębnów o średnicy 2 m. Przygotowany układ pomiarow[...]
EN Results of investigations of lorry`s wheel dynamic loads while braking were presented in the paper. Investigations were carried out using special uniaxial dynamometer trailer that wheels were rolled on surface of 2m diameter two drums. Prepared trailer`s measuring system among other things was used [...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 39 47-55
PL W pracy przedstawiono opis urządzeń do diagnostyki taboru podczas jazdy ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania "płaskich miejsc" na przykładzie Zakładu Taboru w Szczecinie.
EN The paper contains a description of diagnostic methods of the running carriage axle set. These equipment are applied on Polish State Railways as single or connected in network. They are very usefull provided, track and subgrade are good maintained and procedures and introductions during detect asses[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 32 179-191
PL W pracy przedstawiono zastosowanie oryginalnej, dotychczas mało wykorzystywanej metody, w obliczeniach spokojności jazdy i bezpieczeństwa przed wykolejeniem. Obliczenia przeprowadzono dla lekkiej platformy kontenerowej w ramach realizacji Grantu KBN nr 9T12CO7312.\
EN Application the original, so far being little used method in calculations of running quiet and safety against derailment is shown in this work. Calculations were carried out for the light container platform.G
14
80%
Problemy Kolejnictwa
2005 Z. 140 26-45
PL Spośród wszystkich części składowych nawierzchni kolejowej szyny mają największy wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Bezpieczeństwo to zależy w dużej mierze od sposobu ich monitorowania. Proponowany system monitorowania szyn ma umożliwić przewidywanie potrzeb ich wymiany i ułatwić podjęcie decyzji co do [...]
EN Amongst all parts of railway surface, rails have the greatest influence on the safety of travel. To a great extent the safety of travel depends on the manner of monitoring of rails. The proposed rail monitoring system is intended to facilitate the forecasting of rails replacement needs and make it e[...]
15
80%
Problemy Kolejnictwa
2018 Z. 179 49--57
PL W artykule opisano przyczynę zjawiska wykolejeń próżnych wagonów dwuosiowych, umieszczonych razem z wagonami wózkowymi w długich składach towarowych oraz scharakteryzowano prace badawcze prowadzone w celu zapobieżenia temu zjawisku. Wynikiem tych prac było wprowadzenie odpowiednich zapisów do karty [...]
16
70%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 8-9 52--56
PL W artykule omówiono możliwości wykorzystania symulatorów badawczych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Symulatory komercyjne służą do szkolenia kierowców, natomiast badawcze – do prowadzenia badań kierujących pojazdami, w kierunku rozwijania bezpieczeństwa jazdy oraz technicznej integracji s[...]
EN The article focuses on the possibilities of using the research simulators in relation to the road traffic safety. Commercial simulators serve for drivers’ training, whereas research simulators – for conducting research on the vehicles users so as to improve the safety and technical integrity of a ca[...]
17
70%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Celem wszystkich prac konstrukcyjnych dotyczących współpracy zestawów kołowych z torem zarówno na liniach głównych - o długich odcinkach prostych z nielicznymi łukami o promieniach rzędu kilku kilometrów, umożliwiających jazdę z dużymi prędkościami, jak i na liniach krętych z licznymi łukami o małyc[...]
18
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2012 z. 87 15-22
PL W pracy przeprowadzono symulacyjne badania dynamiki pojazdu szynowego po torze prostym w celu określenia związku pomiędzy lokalnym stanem toru a bezpieczeństwem jazdy. Zastosowano statystyczną analizę nierówności geometrycznych toru w pobliżu tych jego punktów, w których występują duże wartości wspó[...]
EN The paper reports simulation study of the dynamics of a railway vehicle moving along a tangent track in order to investigate the relation between local track condition and the running safety. Statistical analysis is applied to geometrical track irregularities in the vicinity of track points where hi[...]
19
61%
Logistyka
PL W pracy badano przebieg nierówności geometrycznych toru w otoczeniu punktów, w których występują duże lokalne maksima współczynnika wykolejenia Y/Q podczas ruchu pojazdu szynowego. Analiza statystyczna lokalnych nierówności została przeprowadzona dla wielu lokalnych maksimów Y/Q otrzymanych w symula[...]
EN The present paper investigates the behaviour of track geometric irregularities around the track points where high peaks of the derailment coefficient Y/Q occur during the motion of a railway vehicle. A statistical analysis of local track irregularities is performed for many peaks of Y/Q obtained in [...]
20
61%
Inżynieria Maszyn
1998 R. 3, z. 4 125-149
PL Przedstawiono krótki rys historyczny rozwoju badań technicznych w Niemczech, który zapoczątkował powstanie organizacji technicznych, zajmujących się diagnozowaniem stanu technicznego maszyn i urządzeń. Rozwój motoryzacji i jego skutki dla otoczenia wymusiły konieczność badań pojazdów, czerpiąc doświ[...]
EN This paper presents in short the history of car diagnostic in Germany, which has led to establishing technical organizations dealing with diagnostic of machines and devices. The develop of motorization and its influence on environment forced necessity of car diagnostics, based on solutions derived f[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last