Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo jądrowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Techniki Jądrowej
2
80%
Czysta Energia
2011 Nr 7-8 18-19
3
80%
Czysta Energia
2011 Nr 6 16-17
4
80%
Spektrum
2007 nr 1-2 XV-XIX
5
80%
Spektrum
2007 nr 6 IX-XIX
PL Względy bezpieczeństwa stanowią nadrzędne kryterium warunkujące rozwój techniki reaktorowej. Ocena bezpieczeństwa elektrowni jądrowych jest procesem złożonym i prowadzi się ją zarówno na etapie projektowania jak i eksploatacji obiektu. Opisano filozofię bezpieczeństwa elektrowni jądrowych. Przedstaw[...]
EN Safety reasons are the primary criterion conditioning reactor engineering development. Evaluation of NPPs safety is a complex process and it is carried through all the time both on object designing and exploitation stages. Described is safety philosophy of NPPs. Presented is water reactor safety sys[...]
6
80%
Postępy Techniki Jądrowej
2007 z. 3 22-26
7
80%
Postępy Techniki Jądrowej
2013 z. 2 17-19
PL Aspekty związane z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną są jednym z priorytetów działań podjętych przez spółki PGE Energia Jądrowa S.A. oraz PGE EJ 1 Sp. z o.o. Na tym etapie prac skupiono się przede wszystkim na kwestii szkoleń pracowników w zakresie bjior oraz wymagań dla wykonawcy bad[...]
8
80%
Postępy Techniki Jądrowej
2014 z. 2 7--9
9
80%
Postępy Techniki Jądrowej
2012 z. 4 5--6
10
80%
Zeszyty Naukowe AON
2008 nr 1(70) 43-56
EN The beginning of the 21st century brought Europe new challenges such as growing demand for energy necessary for economic development of any country. In the time of diminishing energy natural resources which are mostly located in un-stable politically regions and strict limitations on poisonous gases[...]
11
70%
Postępy Techniki Jądrowej
2006 z. 3 9-14
12
70%
Postępy Techniki Jądrowej
2004 z. 4 2-10
13
61%
Spektrum
2008 nr 1-2 XLII-XLVII
PL Najważniejszymi elementami ochrony przed zamachami terrorystycznymi są: rozbudowany system zabezpieczeń umożliwiający pełną kontrolę nad materiałami jądrowymi i działalnością w zakresie techniki jądrowej państwa, system ochrony fizycznej wyposażony w nowoczesne środki alarmowe, regulacje prawne umoż[...]
EN The most important elements of protection against terrorist attacks are: developed safety system ensuring full control of fissionable materials and activity in the scope of state nuclear technology, physical protection system consisting of modern alarm devices and legal regulations affording possibi[...]
14
61%
Spektrum
2008 nr 1-2 XLVII-L
PL Budowa elektrowni jądrowych ze względu na zabezpieczenia przed proliferacją i bezpieczeństwo jądrowe wymaga kontroli państwa - instrumentów prawnych i organizacji. W Polsce istnieją obecnie: akty prawne, kompleksowe, zgodne z zaleceniami organizacji międzynarodowych, organizacja dozoru jądrowego - s[...]
EN NPP constructing, because of proliferation protection and nuclear safety, requires state control i.e. legal instruments and adequate organisations. There are now in Poland complex legal deeds - prepared in accordance with recommendations of international organisations, a nuclear inspection organisat[...]
15
61%
Postępy Techniki Jądrowej
2004 z. 1 28-31
16
61%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 5 934--937
PL Opracowano procedury wydzielania, zatężania i oznaczania wybranych jonów, które mogą być wykorzystywane do oceny procesów fizykochemicznych zachodzących podczas normalnej eksploatacji elektrowni jądrowej. Woda jest niezbędna do prawidłowej pracy elektrowni jądrowej. Może ona być jednak silnie agresy[...]
EN Four H3BO, Li, transition metal ions and anions-containing model solns. were treated either with an anion exchange resin or with a cation-chelating agent and then analyzed by spectroscopic methods for anions and cations present in the pre-treated soln. samples. The procedure ba[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2007 nr 132 275-285
PL Elektrownie jądrowe z reaktorami PWR i BWR charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa i nie powodują zagrożenia nawet przy największych awariach projektowych. Budowane obecnie elektrownie jądrowe III generacji, takie jak EPR i AP 1000, posiadają układy zaprojektowane tak, by nawet po ciężkic[...]
EN Nuclear power plants with PWRs and BWRs are characterized by high safety level and do not raise hazards to population even in most demanding scenarios of design basis accidents. NPPs of III generation being presently built such as EPR or AP-1000 are provided with safety systems designed so that even[...]
18
61%
Acta Energetica
2014 nr 3 90--100
PL Artykuł zatytułowany jest analizą rozwoju przygotowania polskiego społeczeństwa do budowy w XXI wieku pierwszej elektrowni jądrowej. Autorzy porównują polski program energetyki jądrowej z doświadczeniami z realizacji budowy elektrowni jądrowej Sizewell B w Wielkiej Brytanii oraz przygotowaniami do r[...]
EN The paper “Human factors in nuclear power engineering in polish conditions” focuses on analysis of dynamics of preparing polish society to build fi rst nuclear power plant in XXI century in Poland. Authors compare experience from constructing nuclear power plant Sizewell B (Great Britain) and Sizewe[...]
19
61%
Postępy Techniki Jądrowej
2004 z. 3 2-7
20
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2013 z. 60, nr 1 31--47
PL Artykuł przedstawia system monitoringu skażeń promieniotwórczych w Polsce, Francji, na Ukrainie, w Japonii i Kanadzie oraz omawia ustawy prawne z zakresu ochrony przed promieniowaniem jonizującym. W artykule przedstawiono także obiekty i instalacje jądrowe w Polsce, źródła odpadów promieniotwórczych[...]
EN The paper represents radioactive contamination monitoring system in Poland, France, Ukraine, Japan and Canada, and also legislative documents in the area of protection against ionizing radiation. The paper represents objects and nuclear installations in Poland, sources of radioactive wastes, nuclear[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last