Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 67
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo funkcjonalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Średnie pokolenie automatyków jest świadkiem ewolucyjnych zmian, jakie dokonały się w automatyce związanej z bezpieczeństwem. Przed laty w automatyce, a także w układach bezpieczeństwa, królowały przekaźniki. Pierwsze systemy zabezpieczające sprowadzały się do centralnych wyłączników zasilania. Konw[...]
2
100%
Journal of KONBiN
2008 No. 3 (6) 295-314
PL Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienie analizy niezawodności człowieka (HRA) w kontekście scenariuszy awaryjnych. Podkreślono potrzebę kontekstowej analizy zachowania człowieka ze starannym traktowaniem błędów i uszkodzeń zależnych w rozważanym scenariuszu awaryjnym. Analizę bezpieczeństwa funkcj[...]
EN This article addresses the issue of human reliability analysis (HRA) in the context of accident scenarios. The need for contextual analysis of human operator behavior with careful treating of errors and dependent failures within given accident scenario is emphasized. The functional safety analysis i[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Obecnie możemy zaobserwować gwałtowny wzrost zastosowań złożonych systemów elektronicznych na wszystkich poziomach złożoności maszyn. Wyniki badań wypadków pokazują że w przypadku urządzeń realizujących funkcje bezpieczeństwa szczególnie ważne jest ich zachowanie w warunkach defektu. Odporność syste[...]
EN Nowadays, a rapid progress can be observed in the field of complex electronic application despite the level of machine complexity. The results of accident analysis have confirmed that when we deal with the devices performing safety functions, their behaviour under fault conditions is very important.[...]
4
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Elementy mechatroniczne są często stosowane jako części urządzeń lub systemów związanych z bezpieczeństwem. Ponieważ są używane razem z elektrycznymi/elektronicznym /programowalnymi elektronicznymi systemami związanymi z bezpieczeństwem lub jako ich części, to jest istotne oszacowanie ich poziomu ni[...]
EN Mechatronics elements are very often used as parts of the safety-related devises or systems. As they are used with or as parts of electric/electronic/programmable electronic safety related systems, the estimation of theirs safety integrity level (SIL) is very important. On examples of elements prese[...]
5
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
6
88%
Napędy i Sterowanie
PL Producenci maszyn są prawnie zobowiązani do produkowania maszyn zgodnych z nową Dyrektywą Maszynową. Ważną rolę odgrywa przy tym pojęcie bezpieczeństwa funkcjonalnego, a więc i funkcje bezpieczeństwa. Wraz z podporządkowanymi dyrektywie nowymi normami ISO 13849 i IEC 62061 wprowadzono - oprócz miar [...]
7
88%
Utrzymanie Ruchu
2015 Nr 4 74--76
PL Stosowanie podsystemów transmisji danych w systemach sterowania związanych z bezpieczeństwem pozwala w maszynach na efektywną realizację układową całego systemu sterowania wieloma napędami. Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonalnego w całym cyklu życia tych systemów wymaga jednak wielu dodatkowych dz[...]
8
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 10 182--187
PL W pracy omówiono wymagania stawiane kanałom komunikacyjnym wykorzystywanym do realizacji funkcji związanych z bezpieczeństwem oraz zaproponowano metodę bezpiecznej transmisji danych w sieci KNX opracowaną na potrzeby systemu zdalnego nadzoru. Metoda definiuje dodatkową warstwę stosu protokołu komuni[...]
EN The paper presents the requirements for communication channels used for implement safety-related functions and proposes a method of secure data transmission in the KNX system. The method was developed for the remote supervision system and does not require any changes to existing KNX protocol. It inv[...]
9
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 202-218
PL W nawiązaniu do poprzedniej publikacji autora [1] zwrócono uwagę, że na Warsztatach CRITIS'2010 pojawiły się publikacje dotyczące analizy zagrożeń powstających w sieciach informatycznych sterujących infrastrukturą krytyczną i ilościowej oceny odporności na te zagrożenia. Ta tematyka ma wiele aspektó[...]
EN Referring to the precedent publication of the author [1] the attention is direct to the fact, during Workshop CRITIS'2010 are occurred publications concerning threats analysis in the information networks controlling the critical infrastructure and quantitative assessment of the networks resilience. [...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zagadnienie funkcjonalnego bezpieczeństwa systemów elektrycznych i elektronicznych jest związane z EMC, o ile właściwa odporność przed zjawiskami elektromagnetycznymi jest wymagana, aby zapobiec ich szkodliwemu oddziaływaniu na systemy odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Potrzeba połączenia tematów EM[...]
EN The topic of functional safety of electrical and electronic systems is related to EMC insofar as an adequate immunity against electromagnetic phenomena is required to prevent safety-related systems and equipment used in them from being harmfully affected. Hence there is a need to merge the topics of[...]
11
75%
Napędy i Sterowanie
PL Pojęcie Bezpieczeństwa Funkcjonalnego utrwaliło się po publikacji normy IEC 61508. Nie stanowi ona jednak zbioru wytycznych dla konstruktorów maszyn. W praktyce czują się oni raczej konfrontowani z - częściowo sprzecznymi z nią - wymaganiami rozmaitych innych norm. Niniejszy artykuł ma na celu dosta[...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 290-295
PL Artykuł poświęcony jest problemowi doboru odpowiedniego przedziału kontroli mającej na celu sprawdzenie związanych z bezpieczeństwem układów sterowania maszyn. Zaproponowano bardzo proste modele, dostarczając praktykom, którzy nie przeszli szkoleń z zakresu niezawodności, narzędzi do określenia zasa[...]
EN The paper deals with the problem of choosing an appropriate inspection interval for monitoring of safety related control systems in machinery. Extremely simple approximate models have been proposed in order to provide practitioners without reliability training useful tools for the determination of i[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z zapewnieniem kompatybilności elektromagnetycznej instalacji stacjonarnych zdefiniowanych w dyrektywie europejskiej dotyczącej EMC. Przedstawiono główne elementy kompleksowej analizy zagadnienia EMC oraz korzyści wynikające z zastosowania metod badaw[...]
EN Selected problems are discussed as regards achieving electromagnetic compatibility of fixed installations with reference to European EMC directive. The main items of complex EMC analysis are presented as well as the advantages arising from EMC test methods applied in-situ are pointed out. This paper[...]
14
75%
Napędy i Sterowanie
2011 R. 13, nr 6 104-107
PL Artykuł prezentuje podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym w odniesieniu do maszyn w szczególności. Omówione są wymagania Dyrektywy Maszynowej UE oraz ich wdrożenie do prawodawstwa polskiego. Przedstawiona jest metodologia realizacji zasad bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyn w o[...]
15
75%
Journal of KONBiN
2010 No. 1 (13) 289-298
PL Norma PN-EN 61508 wprowadza kryteria probabilistyczne dotyczące wyróżnionych rodzajów pracy systemów E/E/PE, które związane są z poziomami nienaruszalności bezpieczeństwa SIL. Dla systemów sterowania i zabezpieczeń, pracujących w trybie rzadkiego przywołania do działania, kryterium tym jest przecięt[...]
EN The standard PN-EN 61508 introduces some probabilistic criteria for the E/E/PE systems that can operate in different modes of operation, which are related to the safety integrity level (SIL). For the control and protection systems, operating in a low demand mode, the criterion is the average probabi[...]
16
75%
Journal of KONBiN
2010 No. 1 (13) 275-288
PL Niniejszy artykuł podkreśla, że wiedza i kompetencje menadżerów, inżynierów i specjalistów zajmujących się technologiami związanymi z bezpieczeństwem dla przemysłu podwyższonego ryzyka powinny być odpowiednio kształtowane w procesie edukacji technicznej i programach szkoleniowych spełniających pewne[...]
EN This article emphasizes that knowledge and competences of managers, engineers and specialists dealing with safety-related technologies for hazardous industry should be appropriately shaped in the technical education processes and training programmes fulfilling some quality requirements and assessmen[...]
17
75%
Automatyka Elektroenergetyczna
PL W systemie elektroenergetycznym, od wielu lat, do realizacji procesu automatycznej synchronizacji prądnic stosuje się specjalizowane urządzenia automatyki, jakimi są układy automatycznej synchronizacji prądnic - UASP. Urządzenia te działają w oparciu o określone metody i algorytmy synchronizacji, a [...]
EN Automatic synchronizers in power electric system are used to combine electric power unit from many years. These devices are very sophisticated in a point of view hardware and software algorithm. Incorrectly work of these devices can cause many consequences in electric power system. In this paper int[...]
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono analizy i działania konieczne do zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) elektrycznych/ elektronicznych /programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem, uporządkowane według cyklu życia bezpieczeństwa urządzenia lub systemu. Omówiono zasady metodyki[...]
EN The analysis and actions needed to assure the electromagnetic compatibility (EMC) of the electric/electronic/programmable electronic safety-related systems are presented; these are arranged according the safety life cycle of the equipment or system. The methodology principles concerning the introduc[...]
19
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Na tle cyklu życia bezpieczeństwa i zmniejszania ryzyka urządzeń i procesów technicznych przedstawiono idee bezpieczeństwa funkcjonalnego. Omówiono wymagania dotyczące nienaruszalności bezpieczeństwa urządzeń związanych z bezpieczeństwem i wskazano podstawowe sposoby osiągania wymaganych parametrów [...]
EN On the background of the safety life cycle and risk reduction of the technical devices and processes, the idea of the functional safety is presented. The safety integrity requirements for the safety-related devises are discussed and the basic measures to reach the safety parameters required by the r[...]
20
75%
Bezpieczeństwo Przemysłowe
2008 T. 2 95-100
PL Niniejszy artykuł opisuje system awaryjnego odstawienia instalacji, będący rozwiązaniem technicznym realizującym wyłączenie procesu technologicznego i bezpieczne jego izolowanie w celu zredukowania prawdopodobieństwa zdarzeń awaryjnych. Podstawowym celem systemu ESD jest ochrona personelu i środowis[...]
EN This article describes an Emergeny Shutdown (ESD) system, which is a technical solution to cease the technological process and isolate it safety to reduce the likelihood of unwanted events. The basic aim of the ESD system is to protect the personnel and environment. The functional safety analysis of[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last