Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 362
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo energetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2010 Nr 12 8-8
PL Zadaniem przedsiębiorstw energetycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i odbiorców, co wynika z obowiązujących przepisów prawnych oraz z podjętych zobowiązań handlowych. Rozwijanie powiązań w zakresie sieci elektroenergetycznych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i prawidłowego [...]
2
100%
Czysta Energia
2010 Nr 9 14-15
PL Dostępność i koszt nośników energii determinują tempo rozwoju lokalnych gospodarek, w związku z czym istotną kwestią jest możliwość zabezpieczenia ciągłości dostaw nośników energii oraz zapewnienie konsumentom stałego dostępu do energii.
3
100%
Energetyka
2008 nr 3 194-197
PL Systemy wykorzystujące energię odnawialną są w większości systemami generacji rozproszonej. Generacja rozproszona może mieć pozytywny wpływ na niezawodność zasilania przez szybszą odbudowę systemu po awariach, może poprawić niezawodność u odbiorcy oraz redukować głębokość zapadów napięcia. Nie można[...]
EN The most of renewable energy systems are distracted generation systems. These systems can have positive influence on reliability of supply, by faster rebuilding power network after failure, can improve reliability of supply to all kinds of customers and can reduce depth of voltage collapse. It can't[...]
4
100%
Energetyka
2007 nr 12 882-884
PL Rozwój nowoczesnych często energooszczędnych technologii powoduje zwiększone wymagania odnośnie pewności zasilania tych technologii oraz jakości dostarczanej energii. Z drugiej strony zmiany zachodzące na rynku energii, takie jak liberalizacja i decentralizacja, stawiają przed operatorami systemów p[...]
EN The development of modern technology, especially energy-economical one causes very high requirements concerning certainty of power supply and quality of energy supplied. On the other hand the changes of power market, like liberalization and decentralization, put a lot of technical requirements befor[...]
5
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 12 2-4
PL Pomimo wielkiego znaczenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, brak jest właściwej definicji tego pojęcia. Jest ono nadużywane przez polityków i ideologów. Artykuł podaje więc możliwie ścisłą definicję oraz proponuje wieloczynnikową, punktową ocenę bezpieczeństwa zaopatrzenia energetycznego.
EN Despite the importance the state energy security, the proper definition of this concept does not exit. And the energy security problem is often misused by politicians and ideologists. In the paper the author formulates accurate definition and proposes the multicriteria methodology of state energy se[...]
6
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 6 2-9
PL Jednym z istotnych celów strategicznych każdego państwa, także Polski, jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Polska będąca u progu wstąpienia do Unii Europejskiej musi dostosować swoje regulacje prawne do obowiązujących w Europie Zachodniej. Związane jest to zarówno z przekształceniami str[...]
EN Reliability of the energy security is one of main strategic target of every state. Poland should adjust legislation system to regulations obliged in European Community countries. It is connected with both: the changes in structure of electric power sector and in primery energy carriers' balance. The[...]
7
100%
Energetyka
2003 nr 3 173-180
PL Celem artykułu jest ukazanie w pierwszej kolejności, jakie związki i zależności powstają między energetyką, rolnictwem i samorządem lokalnym w tej nowej sytuacji, a także, jakie na tym tle pojawiają się możliwości i ograniczenia zarówno po stronie wytwarzania jak i konsumpcji energii. Podano istotę [...]
EN As an objective of this paper is first of all to show the connections between power industry, agriculture and local self-governments in new situation and to present also at this background possibilities and limitations, as at the side of generation, as consumption of energy as well. Given are an ess[...]
8
100%
Elektroenergetyka
2005 nr 1 1-16
9
80%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 2(83) 478-495
EN Energy from national security perspective, is a driving force of any country's economy, an element of national and state sovereignty, and a social, economic and, what is worth stressing, political problem. In an external dimension, the feeling of security is guaranteed by stable and not threatened b[...]
10
80%
Rynek Energii
2012 Nr 2 15--23
PL W artykule przedstawiono uwarunkowania zwiększenia znaczenia energii jądrowej w światowej strukturze źródeł energii pierwotnej. Omówiono także oczekiwania społeczne dotyczące stosowania energetyki jądrowej w sektorze energii w wybranych krajach. Szczególny nacisk położono na charakterystykę uwarunko[...]
EN The purpose of the article is to discuss the conditions of increasing the role of nuclear energy in the world structure of primary energy sources. Moreover, the article describes the social expectations related to nuclear energy industry in selected countries. The main attention was put on the chara[...]
11
80%
Elektro Info
2006 nr 3 99-102
12
80%
Logistyka
PL W niniejszym opracowaniu przedstawiono ogólną charakterystykę sytuacji energetycznej państw Unii Europejskiej stanowiącą punkt odniesienia do działań związanych z zapewnieniem tej części Europy bezpieczeństwa energetycznego. Bezpieczeństwo to stanowi podstawowy kierunek działań w zakresie wspólnej e[...]
EN The paper presents the general characteristics of the energy situation of the European Union countries which is the point of reference for activities relating to the provision of energy security of this part of Europe. The security is a primary course of action for the common European energy policy.
13
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W artykule przedstawiono analizę i ocenę relacji operator systemu elektroenergetycznego - wytwórca w obszarze bezpieczeństwa energetycznego w świetle krajowych uregulowań prawnych. Regulacje prawne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego zawarte w ustawie „Prawo Energetyczne" mają charakter wi[...]
EN In this paper, analysis and evaluation of relations between system operator and electricity producer in demand of energy security in light of the national law regulation is shown. Law regulations for assurance of energy security which are contained in the Energy Law have multi-plane character and co[...]
14
80%
Logistyka
PL W artykule omówiono uwarunkowania transportu skroplonego gazu ziemnego (LNG) drogą morską. Przybliżono m.in. elementy składowe łańcucha LNG, dokonując charakterystyki statków do jego transportu oraz terminali umożliwiających jego odbiór i przeładunek. Przedstawiono wymogi stawiane terenom przewidzia[...]
EN The paper discusses determinants of maritime transport of liquefied natural gas (LNG). It describes the elements of LNG transport chain, characterizing vessels intended to transport gas and land terminals capable of gas shipment. The requirements to be met by potential locations of gas terminals hav[...]
15
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
PL W artykule określono stopień, w jakim gaz ziemny zapewnia bezpieczeństwo energetyczne w wymiarze globalnym oraz krajowym. W analizie zwrócono uwagę na cztery aspekty bezpieczeństwa energetycznego, to jest: fizyczny, ekonomiczny, ekologiczny i społeczny. Każdemu z tych aspektów przypisano kryteria, w[...]
EN The article presents how natural gas provide energy safety in the global and national levels. The study highlights four aspects of energy safety, namely: physical, economic, ecological and social. Each of these aspects are assigned according to criteria energy safety natural gas provides.
16
80%
Przegląd Komunalny
2012 nr 2 64-66
PL Rewolucyjne procesy w Afryce Północnej oraz związane z nimi nowe wyzwania stawiane przed ludzkością stwarzają nieznane dotąd zagrożenia. Bezpieczeństwo jest wartością powszechną i jako kategoria jest różnie definiowane oraz odnoszone do odmiennych podmiotów i przedmiotów. We współczesnym globalnym ś[...]
17
80%
Czysta Energia
2010 Nr 5 44-47
PL Do zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski w drugiej dekadzie tego wieku mogą wystarczyć biogazownie, farmy wiatrowe i kolektory słoneczne, uzupełnione skokowym wzrostem efektywności energetycznej. Natomiast w trzeciej dekadzie efektywnymi technologiami ochrony bezpieczeństwa będą te[...]
18
80%
Czysta Energia
2010 Nr 9 8-8
PL Planowanie rozwoju sieci przesyłowej stanowi jeden z ważniejszych procesów realizowanych przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP). Celem procesu jest planowanie takiej rozbudowy sieci, aby zostało zapewnione długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej odbiorcom.
19
80%
Czysta Energia
2009 Nr 6 28-29
20
80%
Czysta Energia
2009 Nr 5 34-36
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last